Ewch i’r prif gynnwys
 Michael Willett

Michael Willett

Uwch Ddarlithydd

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Wedi fy lleoli o fewn Tîm Cymrodoriaethau Addysg y Brifysgol, rwy'n Uwch Ddarlithydd ac yn arwain y Rhaglen Cymrodoriaethau Cyswllt a Chynllun Datblygu Cymrodoriaethau (D1) a achredir gan AdvanceHE. Fi sydd yn bennaf gyfrifol am ddylunio a chyflwyno'r ddau lwybr, gan gynnwys datblygu'r cwricwlwm, hwyluso gweithdai, gwerthuso rhaglenni a datblygu parhaus, mewn cydweithrediad ag aelodau eraill o'r tîm. Fel rhan o'r rôl hon, rwyf hefyd yn ymwneud ag ystod o brosiectau a grwpiau sy'n cefnogi myfyrwyr ôl-raddedig i ddatblygu eu haddysgu, fel yr amlinellir isod.

Gwaith allweddol/arbenigeddau

  • Arweinydd Tîm Rhaglen Cymrodoriaeth Gysylltiol a Chynllun Datblygu Cymrawd (D1)
  • Cyd-sylfaenydd a chyd-arweinydd digwyddiadau Caffi'r Byd a Chlinigau Addysgu'r Brifysgol, mewn cydweithrediad â Dr Ceri Morris
  • Sylfaenydd ac arweinydd presennol y gweithdai 'Cyflwyniad i Addysgu a Chefnogi Dysgu' (Launchpad) ar gyfer tiwtoriaid ôl-raddedig ar draws y Brifysgol
  • Aelod o grŵp Gweithrediadau'r Academi Ddoethurol sy'n cefnogi myfyrwyr ôl-raddedig i ddatblygu sgiliau addysgu
  • Arweinydd rhaglen 'Dysgu i Addysgu' yr AHSS gynt sy'n cefnogi myfyrwyr PhD sydd â chyfrifoldebau addysgu (2014-2022)

Bywgraffiad

Dechreuodd fy ngyrfa Addysg Uwch yn 2010 fel Tiwtor Ôl-raddedig yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Yma, dechreuais ddatblygu fy null gweithredu i addysgu a chefnogi dysgu myfyrwyr mewn seminarau israddedig, gan wella fy ymarfer gyda chymorth rhaglen DPP 'Dysgu i Addysgu' yr Ysgol. Yn 2013, gweithiais fel Darlithydd Cyswllt ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr (UWE) Bryste. Yn y rôl hon y darganfyddais werth arteffactau diwylliannol — cerddoriaeth, delweddau, fideo, memes a throsiadau — fel fframweithiau cyfeirio cofiadwy a throsglwyddadwy wrth addysgu.

Ym mis Rhagfyr 2014 dychwelais i Gaerdydd, gan gymryd yr awenau fel arweinydd y rhaglen Dysgu i Addysgu. Yn 2017, yn dilyn cyfnod o ddatblygiad helaeth a dadeni o dan fy arweinyddiaeth, daeth y rhaglen i fod ar gael i bob tiwtor ôl-raddedig ar draws Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Yn 2020, arweiniais y gwaith o ddylunio a datblygu'r Rhaglen Cymrodoriaeth Gyswllt newydd a'r Cynllun Datblygu Cymrodoriaethau (D1) fel rhan o Fframwaith Cymrodoriaeth Addysg y Brifysgol. O fis Ebrill 2021, symudais i rôl amser llawn yn yr Academi Dysgu ac Addysgu, lle rwyf bellach yn arweinydd tîm ar gyfer Cymrodoriaeth Gyswllt.

Mae gen i broffil ymchwil addysgol sy'n datblygu ac mae gen i nifer o brosiectau ar y gweill ar hyn o bryd. Fy niddordeb ymchwil pennaf yw defnyddio arteffactau diwylliannol — cerddoriaeth, delweddau, fideo, memes a throsiadau — fel fframweithiau cofiadwy a pherthnasol wrth addysgu. Ar hyn o bryd rwy'n ymwneud â phrosiect traws-sefydliadol sy'n archwilio'r amrywiaeth eang o drosiadau a ddefnyddir gan athrawon mewn Addysg Uwch i gysyniadu eu hathroniaeth addysgu bersonol.

Supervision

Unedau Ymchwil