Skip to main content

Welsh medium PhD scholarships and studentships

This content is only available in Welsh. This is a unique opportunity for an individual from a Welsh language education background. You can see the English version of the advert on the main PhD studentships and projects listing.

Dyma fanylion ysgoloriaethau a phrosiectau PhD sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Datblygu triniaethau newydd ar gyfer clefyd niwronau motor

Prosiect ymchwilPhD
Pwy sy'n gymwys

Myfyrwyr y DU/UE a ariennir yn uniongyrchol

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau30 Tachwedd 2020
Goruchwylwyr

Manylion y prosiect

Mae’r ysgoloriaeth hon, sydd wedi’i hariannu’n llawn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn ffocysu ar ymchwil am ddulliau arloesol o drin clefyd niwronau motor, hefyd a elwir yn Sglerosis Amyotroffig Ystlysol (ALS). Cynhelir yr ymchwil yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau (SDM), sydd â chysylltiadau ag Ysgol y Biowyddorau a’r Ysgol Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Prif nod y Sefydliad yw cyflenwi darganfyddiadau meddyginiaethol cyfoes i wella triniaethau a bywydau pobl mewn angen.Mae hwn yn gyfle unigryw i unigolyn o gefndir addysg Gymraeg gwblhau doethuriaeth ym maes cemeg feddyginiaethol drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau.

Mae Sglerosis Amyotroffig Ystlysol (ALS), sef y ffurf fwyaf cyffredin ar glefyd niwronau motor, yn glefyd niwrogyhyrol difrifol ac angheuol nad oes eto driniaeth ar gael i’w wella. Nid oes meddyginiaethau effeithiol ac mae angen canfod therapïau i newid cwrs y clefyd ar frys ac i drin y symptomau.Ar draws y clefydau niwroddirywiol, mae’n dod yn amlwg bod metaboledd RNA sydd wedi newid yn elfen allweddol o sut mae’r clefyd yn dechrau ac yn datblygu. Mae cyfresi bach o DNA o’r enw microloerennau yn digwydd yn naturiol yn y genom dynol ac mae ganddynt rôl bwysig yn esblygiad a swyddogaeth y genomau. Fodd bynnag, mae’r cynnydd mewn microloerennau yn gysylltiedig â thros ddau ddwsin o glefydau niwrolegol. Mae enghreifftiau amlwg o’r clefydau hyn yn cynnwys dystroffi myotonig, clefyd Huntingdon, atacsia sbinoserebelaidd a rhai ffurfiau o glefyd niwronau motor. Nodweddir pob un o’r rhain gan RNA gwenwynig sy’n ymgasglu.

Bydd yr ymchwil yn cwmpasu sawl elfen o’r broses darganfod cyffuriau. Bydd cemeg synthetig yn rhan sylweddol o’r ymchwil i ddylunio a datblygu moleciwlau bach i brofi’r ddamcaniaeth a all cynyddu lefelau RNA ein targed newydd (Nuclear Enriched Abundant Transcript 1, NEAT1) ddarparu ffordd newydd arloesol i fynd i’r afael ag ALS.Ar ben hynny, bydd cyfle i ddefnyddio cemeg gyfrifiadurol o’r radd flaenaf i lunio’r broses ac i ddefnyddio arbrofion biolegol i asesu’r moleciwlau a gaiff eu creu. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr brwdfrydig sydd ag angerdd cryf dros gemeg feddyginiaethol, yn ddelfrydol o gefndir o astudio cemeg organig neu fiocemeg.Ysgoloriaeth amser llawn dros gyfnod o dair blynedd yw hon.

Mae ein hymchwil yn cwmpasu darganfod cyffuriau modern ar draws sbectrwm oncoleg, imiwnoleg, niwrowyddoniaeth, y system nerfol ganolog a chlefyd anadlol. Rydym yn ceisio meithrin cysylltiadau hanfodol rhwng ein hymchwilwyr a'r diwydiant fferyllol, gan ganiatáu i ni drosi ein hymchwil yn gynhyrchion go iawn a allai wella bywydau pobl ar draws y byd, a gosod Cymru ar y blaen o ran arloesedd meddygol.

Mae’r SDM, sydd wedi’i leoli yn Ysgol y Biowyddorau (BIOSI), ac sydd â cyswllt ardderchog gyda’r Ysgol Meddygaeth, yn cynnig amgylchedd ymchwilio a dysgu deinamig ac ysgogiadol, ac yn cyfuno’r offer mwyaf modern gydag ymchwilwyr o’r radd flaenaf. Adnewyddwyd labordai’r SDM i gyd yn ddiweddar, ac yn sgîl y buddsoddiad sylweddol hwn, mae gennym offer ac adnoddau o’r safon uchaf ar gyfer Ymchwil Darganfod Meddyginiaethau.

Rydym yn cydweithio ag ysgolion, sefydliadau ac adrannau gwahanol y Brifysgol sy’n golygu bydd gan y myfyriwr fynediad at yr adnoddau gorau posibl.

Manylion ariannu

Ariennir y prosiect hwn yn llawn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am 3 blynedd.

Gofynion academaidd

Gofyniad o ran y Gymraeg - Rhaid cyflwyno’r traethawd yn Gymraeg.Meini prawf academaiddGradd (cemeg) dosbarth 1 / 2.1 neu radd (cemeg) dosbarth 2.2 a gradd meistr neu brofiad proffesiynol perthnasol ychwanegol.

Ystyrir ceisiadau o bynciau eraill perthnasol (fferylliaeth, biocemeg ayyb).

Sut i wneud cais

Dylai ymgeiswyr wneud cais ar gyfer y Doethur mewn Athroniaeth yn y Biowyddorau, gyda dyddiad cychwyn o Ionawr 2021.

Yn adran cynnig ymchwil eich cais, nodwch deitl y prosiect a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïwch ddisgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarperir.

Yn yr adran ariannu, dewiswch ‘Byddaf yn ceisio am ysgoloriaeth / grant’ a nodwch eich bod yn gwneud cais am gyllid wedi’i hysbysebu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.