Ewch i’r prif gynnwys
Female undergraduate student sitting on bench smiling, outside a redbrick building under green leafed trees

Dod aton ni ym mis Medi 2022

Wrth inni addasu i fyw gyda COVID-19, rydyn ni’n edrych ymlaen at addysgu ein myfyrwyr ar y campws, lle byddwch chi’n cael y defnydd llawn o’n gwasanaethau a’n cyfleusterau megis y llyfrgelloedd, chwaraeon, ac Undeb y Myfyrwyr. Bydd gweithgareddau cyfunol, a ddatblygwyd o ganlyniad i'r pandemig, yn dod yn rhan o'ch profiad dysgu, gan roi'r addysgu hybrid gorau ichi.

Gan fod Cymru bellach ar lefel rhybudd 0, mae ein siopau, bwytai, caffis, campfeydd a bywyd nos ar agor ichi eu mwynhau. Dewch i wybod rhagor am sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Student working on a laptop

Eich profiad addysgu a dysgu

Mae ein mannau addysgu anghlinigol ar agor i bob myfyriwr y semester hwn. Edrychwn ymlaen at gyflwyno profiad ar y campws heb gyfyngiadau COVID-19 ym mis Medi 2022. Bydd ein haddysgu personol yn cynnwys darlithoedd, tiwtorialau, seminarau, gwaith labordy a gweithdai.

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu dysgu cyfunol, hyblyg. Mae ein canllaw dysgu cyfunol ar gael i bob myfyriwr wrth i ni barhau i ddefnyddio dulliau arloesol sy’n eu galluogi i ymgysylltu’n llawn â’u hastudiaethau.

Mae dysgu cyfunol wedi cyflwyno llawer iawn o hyblygrwydd ac wedi arwain at ddatblygiadau sylweddol o ran darparu cynnwys hygyrch, ymgysylltiad cynhwysol myfyrwyr a’r defnydd o adnoddau a gweithgareddau ar-lein y mae myfyrwyr wedi’u croesawu.

Rydym yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, ac mae sut mae hyn yn effeithio ar ein haddysgu a’n hymchwil yn cael ei adolygu’n gyson.

Eich cadw'n ddiogel

Rydyn ni wedi cyflwyno nifer o fesurau diogelwch i helpu i leihau’r risg o COVID-19 yn ein cymuned. Bydd y rhain yn cael eu hadolygu’n barhaus a hwyrach y byddan nhw’n cael eu newid gan ddibynnu ar ganllawiau Llywodraeth Cymru. Ymhlith y rhain y mae:

Social distance

Cadw pellter cymdeithasol

Annog cadw pellter cymdeithasol lle bo hynny'n bosibl ac yn briodol

Washing hands

Mwy o lanhau

Cyfleusterau golchi dwylo ychwanegol a glanhau gwell

One way

Arwyddion

Canllawiau diogelwch clir yn ein hadeiladau ac ar draws y campws

Mask

Gorchuddion wyneb

Rydym yn cynghori pawb i wisgo gorchuddion wyneb yn ein mannau cyhoeddus dan do, mannau addysgu, llyfrgelloedd a Chanolfan Bywyd Myfyrwyr

building

Mwy o le ar y campws

Defnyddio amserlenni graddol a mannau addysgu ychwanegol i leihau nifer y bobl sy'n symud o gwmpas ar y campws

people

Cydweithio lleol

Gweithio'n agos gyda phartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Heddlu De Cymru

Two masked students talking on a bench

Eich cefnogi chi

Mae tîm ymroddedig Bywyd Myfyrwyryno i'ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich profiad yn y brifysgol, waeth beth fo'r newidiadau a all ddigwydd yn sgil y pandemig.

Rydyn ni’n recriwtio rhagor o staff cwnsela a lles rheng flaen i’ch helpu wrth inni ymgyfarwyddo â ffyrdd gwahanol o weithio, addysgu a dysgu. Ar ben hyn, rydyn ni wedi penodi rhai o'n myfyrwyr presennol yn Gynorthwywyr Bywyd Preswyl i'ch cefnogi pan fyddwch chi’n byw yn llety'r Brifysgol.

Man looking at a sample

Gwasanaeth sgrinio mewnol

Rydyn ni’n darparu gwasanaeth sgrinio achrededig ar gyfer COVID-19. Mae’r gwasanaeth yn cynnig profion PCR yn rhad ac am ddim i bob myfyriwr a staff ar y campws.

Rydyn ni’n argymell bod pawb ar ein campws yn cymryd prawf yn wythnosol, hyd yn oed os nad oes gennych chi symptomau, i helpu i'ch cadw chi a'ch cymuned yn ddiogel ac yn iach.

Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw hi i fod yn wyliadwrus am nifer yr achosion COVID-19 yng Nghaerdydd.

Student outside Main Building

Ein hymrwymiad cymunedol

Rydyn ni’n gofyn i fyfyrwyr a staff gofleidio ymrwymiad y Brifysgol i gefnogi ein gilydd a thrin ein gilydd â pharch, moesgarwch a dealltwriaeth.

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod yn rhaid i bob un ohonon ni weithio i gefnogi ein gilydd, ymddwyn yn briodol ac yn ystyrlon, ac ymyrryd pan fyddwn ni’n gweld bod pobl eraill yn methu â chynnal ymddygiad a safonau'r Brifysgol.

Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnig Prifysgol sy’n groesawgar, yn gynhwysol ac yn ddiogel. Byddwn ni’n mynd i’r afael ag ymddygiad gwahaniaethol a negyddol gan gynnwys y rheiny sy’n seiliedig ar ystrydebau ac agweddau rhagfarnllyd.