Ewch i’r prif gynnwys
Female student wearing a face mask

Ers mis Mawrth 2020 rydym wedi rhoi mesurau ychwanegol ar waith i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Dysgwch fwy am yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud, a'r hyn y gallech ei ddisgwyl pan fyddwch yn ymuno â ni.

Ffyrdd newydd o ddysgu

Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau eich bod yn cael profiad dysgu cyson ac o ansawdd uchel ar yr un pryd â’ch cadw’n ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19).

Rydym yn disgwyl y bydd ein haddysgu o fis Medi ymlaen ar ffurf sesiynau ar y campws ar gyfer tiwtorialau, seminarau, gwaith labordy a gweithdai. Rydym yn disgwyl y bydd darlithoedd mawr yn parhau i gael eu cyflwyno ar-lein i sicrhau iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff, sef ein prif flaenoriaeth bob amser. Mae hyn i gyd yn cael ei adolygu'n barhaus, ac mae'n bosibl y bydd yn newid yn dibynnu ar ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Byddwn hefyd yn parhau i wneud defnydd llawn o'r holl ddatblygiadau addysgu arloesol a ddaeth yn sgil dysgu ar-lein i ni eleni, i ategu eich profiad dysgu.

Student working on a laptop

Eich cadw'n ddiogel

Rydym wedi cyflwyno nifer o fesurau diogelwch i helpu i leihau'r risg o coronafeirws (COVID-19) yn ein cymuned. Mae'r mesurau hyn yn cael eu hadolygu'n barhaus ac mae'n bosibl y byddant yn newid yn dibynnu ar ganllawiau Llywodraeth Cymru. Drwy gydol 2020/21 mae'r rhain wedi cynnwys:

Social distance

Cadw pellter cymdeithasol o ddau fetr

Cadw at y gofynion pellter cymdeithasol o ddau fetr ar y campws

Mask

Gorchuddion wyneb

Gofyn i bawb wisgo gorchuddion wyneb tra yn ein hadeiladau

One way

Systemau unffordd

Arwyddion clir i'r systemau unffordd yn ein hadeiladau

Washing hands

Mwy o lanhau

Cyfleusterau golchi dwylo ychwanegol a glanhau gwell

building

Mwy o le ar y campws

Defnyddio amserlenni graddol a mannau addysgu ychwanegol i leihau nifer y bobl sy'n symud o gwmpas ar y campws

people

Local cooperation

Gweithio'n agos gyda phartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Heddlu De Cymru

Two masked students talking on a bench

Cymorth a lles myfyrwyr

Rydym yn deall y gallai’r amgylchiadau presennol deimlo’n annifyr iawn. Mae gennym dîm Cefnogi a Lles Myfyrwyr penodol i’ch helpu i wneud y mwyaf o fywyd myfyrwyr. Rydym yn cydnabod y gallai'r flwyddyn academaidd newydd weld rhai newidiadau o hyd a bydd angen i bob un ohonom barhau i gefnogi ein gilydd.

Rydym yn recriwtio mwy o staff cwnsela a lles rheng flaen i’ch helpu wrth i ni ymgyfarwyddo â ffyrdd gwahanol o weithio, addysgu a dysgu. Rydym hefyd wedi penodi rhai o'n myfyrwyr presennol yn Gynorthwywyr Bywyd Preswyl i'ch cefnogi pan fyddwch yn llety'r Brifysgol.

Man looking at a sample

Gwasanaeth sgrinio mewnol

Rydym yn cynnig gwasanaeth sgrinio coronafeirws (COVID-19) am ddim sydd ar gael i'r holl fyfyrwyr a staff ar y campws. Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth i gael prawf os nad oes gennych unrhyw symptomau COVID-19.

Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw bod yn wyliadwrus ynghylch nifer yr achosion o'r coronafeirws (COVID-19) yng Nghaerdydd. Rydym yn cyhoeddi nifer yr achosion ar gyfer myfyrwyr a staff ar y campws.

Student outside Main Building

Ein hymrwymiad cymunedol

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr a staff gofleidio ein hymrwymiad cymunedol i gefnogi ein gilydd a thrin ein gilydd â pharch, moesgarwch ac ystyriaeth.

Mae pandemig y coronafeirws (COVID-19) yn golygu bod yn rhaid i ni gyd weithio i gefnogi ein gilydd, ymddwyn yn briodol ac yn ystyrlon, ac ymyrryd pan fyddwn yn gweld pobl eraill yn methu â chynnal ymddygiad na safonau'r Brifysgol.

Rydym wedi ymrwymo i gynnig amgylchedd croesawgar, cynhwysol a diogel. Byddwn yn mynd i’r afael ag ymddygiadau gwahaniaethol negyddol gan gynnwys y rheiny sy’n seiliedig ar ystrydebau, ynghyd ag agweddau rhagfarnllyd.