Ewch i’r prif gynnwys

Helpu Cymru i ffynnu

Rydym ni’n cefnogi ein cymunedau trwy weithio gyda phartneriaid lleol i hybu cydlyniant cymdeithasol a gwella lefelau iechyd, cyfoeth a llesiant yng Nghymru.

Rydym ni’n gwneud hynny mewn llawer o ffyrdd, o waith ymchwil i helpu i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol fel dementia, i gynyddu cyfleoedd cyflogaeth; o brosiectau ymgysylltu cymunedol i ehangu cyfranogiad grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch.

Ar ben hynny, ein nod yw gweithio gyda cholegau, partneriaid addysgol, a phob ysgol yng Nghymru i gefnogi athrawon a gweithio i wella cyrhaeddiad addysgol.

Mae cefnogi a hyrwyddo iaith a diwylliant Cymru yn elfen arall bwysig o'n ‘cenhadaeth ddinesig’. Rydym ni’n chwarae rhan weithredol mewn digwyddiadau diwylliannol Cymraeg o bwys, gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gynnig portffolio cynaliadwy o addysg Gymraeg, er mwyn bod yn gyfrwng i ddatblygu graddedigion hynod fedrus a fydd yn gallu cyfrannu'n ddwyieithog i fywyd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru.

Yr Athro Amanda Coffey, Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyrwyr a Safonau Academaidd

Addysg a hyfforddiant

Rydym ni’n darparu ystod eang o addysg Gymraeg, gan gydweithio’n agos â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ni yw’r prif ddarparwr hyfforddiant meddygol a gofal iechyd yng Nghymru, ac mae ein graddedigion yn amrywio o feddygon a nyrsys i fydwragedd, ffisiotherapyddion, deintyddion, therapyddion galwedigaethol ac optegwyr.

Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd yn yr Ysgolion FferylliaethMeddygaeth a’r Gwyddorau Gofal Iechyd i fyfyrwyr astudio ac ymarfer trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwyliwch fideo o fyfyrwyr a darlithwyr cyfrwng Cymraeg o feysydd Astudiaethau Gofal Iechyd a Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn disgrifio manteision defnyddio'u dwyieithrwydd yn eu gwaith.

Mae llawer o’u haddysg yn digwydd mewn lleoliadau GIG ledled Cymru, ac mae cryn nifer yn aros yng Nghymru ar ôl graddio.

Ar draws y Brifysgol, mae ein hacademyddion yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau iechyd mwyaf brys y mae ein cymdeithas yn eu hwynebu heddiw.

170 o ffyrdd i ddefnyddio’ch Cymraeg

Rydym hefyd yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol Cymru mewn sectorau eraill, fel y Gyfraith.  Ni yw’r unig brifysgol Grŵp Russell sy’n cynnig cyrsiau hyfforddiant proffesiynol cyfreithiol (yr LPC a’r BPTC), y mae llawer o’u helfennau hefyd yn cael eu haddysgu yn Gymraeg.

Rydym ni’n cynnal gradd BA mewn Cymraeg a Newyddiaduraeth i ddatblygu newyddiadurwyr Cymraeg ar gyfer dyfodol y diwydiant cyfryngau yng Nghymru.

Bellach mae modd astudio dros 170 o fodiwlau israddedig, o Sŵoleg i Athroniaeth, yn Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ym mis Ionawr 2017, traddodwyd y ddarlith feddygol gyntaf erioed yn Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd gan Dr Awen Iorwerth.