Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Mae llawer o gyfleoedd i astudio gyda ni ac ymuno â’n cymuned gyrfa gynnar ryngddisgyblaeth lewyrchus.

Prif gyswllt

For more information about any of our postgraduate study opportunities, please contact Sarah Brasher.

Sarah Brasher

Sarah Brasher

Centre for Doctoral Training Manager

Email
brasherse@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9027

Cyfleoedd doethurol

Rydym ni’n ymwneud â dwy Ganolfan ar gyfer Hyfforddiant Doethurol. Rhyngddynt, mae canolfannau WISE a FRESH yn hyfforddi dros 120 o fyfyrwyr ar draws Cynghrair Fawr y Gorllewin (GW4).

Yn y ddwy ganolfan, mae rhanddeiliaid yn ganolog i fframio problemau ymchwil a chefnogi’r tîm ymgynghorol. O ganlyniad, mae rhanddeiliaid yn chwarae rôl bwysig yn hyfforddiant myfyrwyr trwy letya lleoliad ymchwil neu oruchwylio prosiectau.

FRESHcohort1

Canolfan Hyfforddiant Doethurol FRESH

Canolfan UKRI, a ariannir gan NERC, ar gyfer Hyfforddiant Doethurol mewn Biowyddorau Dŵr Croyw a Chynaliadwyedd.

WISECDT

Canolfan Hyfforddiant Doethurol WISE

Canolfan a ariannir gan EPSRC ar gyfer Hyfforddiant Doethurol mewn Gwyddor Gwybodeg Dŵr a Pheirianneg.

Mae ein hymchwilwyr cyswllt hefyd yn ymwneud â goruchwylio myfyrwyr o Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol NERC GW4+.

NERCDTP

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol NERC GW4+

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol NERC GW4+ yn bartneriaeth ar y cyd sy’n cynnig hyfforddiant ymchwil yn y gwyddorau amgylcheddol.

Hefyd mae llawer o gyfleoedd PhD ar gael yn ein hysgolion cyswllt. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan Find a PhD.

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Mae ein hymchwilwyr cyswllt yn ymwneud â dwy raglen sy’n archwilio heriau dŵr cyfredol.

WaterChangingWorld

MSc Dŵr mewn Byd Newidiol

Mae’r MSc Dŵr mewn Byd Newidiol yn cyfuno gwybodaeth o sawl maes i annog agwedd eang at broblemau dŵr, ac mae’n darparu sylfaen gref ar gyfer gyrfa ymchwil mewn pwnc cysylltiedig â dŵr.

Water in a Changing World (MSc)

This course draws on interdisciplinary knowledge to provide a broad outlook on water problems within the context of current realities and future projections of climate change.

MSc Cadwraeth ac Ecoleg Fyd-eang

Mae’r MSc Cadwraeth ac Ecoleg Fyd-eang yn cwmpasu’r prif faterion cadwraeth sy’n effeithio ar gynefinoedd dŵr croyw ac ecosystemau ar draws y byd.

Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang (MSc)

Nod ein MSc mewn Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang yw hyfforddi ecolegwyr a chadwraethwyr y dyfodol.

Cyfleoedd am leoliad

Fel rhan o’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir, rydym ni’n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr gael lleoliad o hyd at 9 mis gyda’n hymchwilwyr cyswllt.

Mae cyfleoedd am leoliad hefyd ar gael o dan gynlluniau megis Erasmus ar gyfer myfyrwyr yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio gydag un o’n hymchwilwyr, cysylltwch â Sarah Brasher i gael rhagor o wybodaeth.

RachelandStudents

Grŵp gyrfa gynnar

Dyw hi byth yn rhy gynnar i gychwyn cymuned ryngddisgyblaeth. Mae ein grŵp gyrfa  gynnar yn dod â myfyrwyr ôl-raddedig, myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr gyrfa gynnar at ei gilydd o wahanol ddisgyblaethau ar draws y Brifysgol.

ECimage

Dechrau gyrfa

Y myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth sy'n rhan o'n grŵp dechrau gyrfa.

Cwrs Ar-lein Agored Anferth (MOOC)

Oherwydd bod heriau dŵr ymhlith bygythiadau mwyaf y byd, fe wnaethon ni ddatblygu’r cwrs hwn gyda thîm rhyngddisgyblaeth o’n hymchwilwyr cyswllt er mwyn archwilio’r agweddau ffisegol, biolegol a chymdeithasol ar ddiogelwch dŵr.

Yn ystod y 30 mlynedd nesaf, amcangyfrifir y bydd 80% o boblogaeth y byd yn byw mewn ardaloedd lle mae lefelau uchel o brinder dŵr. Mae ein MOOC, sy’n rhedeg ddwywaith y flwyddyn, yn cyflwyno’r dysgwyr i heriau diogelwch dŵr ac yn esbonio pam mae gweithgaredd dynol a materion amgylcheddol yn rhoi pwysau cynyddol ar ein hadnoddau dŵr.

RiverAutumn

Heriau Diogelwch Dŵr - Cwrs Ar-lein Agored Enfawr

Gallwch gael cyflwyniad i heriau diogelwch dŵr ar raddfa leol a byd eang gyda’n cwrs ar-lein