Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaethau

Mae gennym ni berthynasau hirsefydlog gyda phartneriaid o'r meysydd diwydiant, academia, y llywodraeth a rheoleiddio, a’r trydydd sector.

Gyda chefnogaeth ein tîm ymroddedig, rydym ni’n gweithio gyda rhanddeiliaid mewn amrywiaeth o ffyrdd. Er enghraifft;

  • Rydym ni’n cydweithio’n agos â phartneriaid i gyd-ddylunio a chyd-gyflwyno ymchwil sy’n cael effaith, gyda manteision byd go iawn.
  • Rydym ni’n hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr dŵr proffesiynol trwy gyd-oruchwylio dros 120 o fyfyrwyr PhD sy’n gwneud ymchwil berthnasol i fusnes.
  • Rydym ni’n rhannu ein gwybodaeth a’n harbenigedd gyda’n partneriaid, gan ddarparu mewnbwn gwerthfawr ar faterion cysylltiedig â dŵr, er enghraifft trwy ymgysylltu ag ymgyngoriadau a chyfrannu at fyrddau ymgynghori.
  • Rydym ni’n trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau rheolaidd gyda’n partneriaid.
  • Rydym ni bob amser yn agored i groesawu grwpiau allanol sy’n gweithio ym maes dŵr croyw i’n cyfleusterau.

Diwydiant

Rydym ni’n gosod gwerth mawr ar ein rhanddeiliaid diwydiannol niferus sy’n caniatáu i’n hacademyddion gymhwyso’u sgiliau i faterion ymarferol pwysig a gwireddu canlyniadau cadarnhaol amlwg o’u gwaith ymchwil.

WelshWaterDiscussion
Yr Athro Tony Harrington, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd yn Dŵr Cymru, yn cychwyn trafodaeth ar strategaeth DCWW gydag ymchwilwyr o’r Sefydliad.

Enghraifft o’n hymwneud â diwydiant yw ein partneriaeth eithriadol lwyddiannus gyda Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW). Mae ein cydweithio yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth ar raddfa helaeth a gweithgareddau ymgynghorol. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos trwy aelodau staff a rennir, prosiectau ymchwil a ddylunir ar y cyd, a myfyrwyr PhD sy’n cael eu cyd-oruchwylio.

Un enghraifft o’n gwaith gyda DCWW yw ein hastudiaeth wydnwch, a lywiodd eu strategaeth ar gyfer 2050.

Hanfod gwir gryfder y Sefydliad Ymchwil Dŵr yw’r cymysgedd o wahanol sgiliau a’r gwahanol gyrff sy’n rhan ohono.

Yr Athro Tony Harrington, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd gyda Dŵr Cymru

Academia

Rydym ni’n falch o fod yn rhan o Gynghrair Diogelwch Dŵr GW4 – corff o fwy na 200 o ymchwilwyr dŵr o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgolion Caerfaddon, Bryste a Chaerwysg.

Mae Cynghrair GW4 yn cyfuno arbenigedd o amrywiaeth o ddisgyblaethau a sefydliadau ar draws y rhanbarth er mwyn creu grŵp ymchwil pwerus sy’n gallu cael effaith wirioneddol ar yr argyfwng diogelwch dŵr byd-eang.

Dr Sarah Perkins Cyfarwyddwr Cynghrair GW4

Y tu hwnt i gysylltiadau rhyngwladol helaeth ein hacademyddion, mae’r Sefydliad wedi adeiladu rhwydwaith o bartneriaid rhyngwladol o ystod eang o wledydd. Mae’r rhwydwaith hwn yn caniatáu i ni gydweithio’n effeithiol ar ymchwil dŵr a chyfrannu ati o dan amodau ac mewn hinsawdd sy’n gwbl wahanol i’r hyn a geir yn y Deyrnas Unedig.

Mae ein partneriaid yn caniatáu mynediad i ni i adnoddau ar lawr gwlad ac yn rhoi cipolwg i ni ar brosiectau ymchwil tramor, yn ogystal â chyfleoedd i rannu arbenigedd ac arfer gorau.

WaterseminarNamibia
Yr Athro Isabelle Durance yn ystod ymweliad y Sefydliad Ymchwil Dŵr â Phrifysgol Namibia ar gyfer prosiect Phoenix Waters. ©PaulCrompton

Llywodraeth a rheoleiddwyr

Rydym yn cydnabod rôl hanfodol llywodraeth a rheoleiddio ym myd dŵr croyw ac yn cynnal perthnasau da gyda phob sefydliad perthnasol yn y DU. Mae gennym cysylltiadau cryf â Llywodraeth Cymru yn enwedig, yn ogystal â phartneriaid rheoleiddio.

Mae ein perthynas waith da gyda Llywodraeth Cymru yn hanfodol i'n hunaniaeth fel prifysgol Gymreig. Rydym wedi cynghori Llywodraeth Cymru ar ystod o bynciau gan gynnwys rheolaeth afonydd Cymru a'r broblem llygredd microblastigau.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr PhD gael secondiadau yn y tîm polisi amgylcheddol.

Mae DURESS wedi helpu i lywio ein diwygiadau deddfwriaethol a sefydliadol a [...] phenderfyniadau ynghylch adfer a chreu cynefin ecosystemau yn y dyfodol yma yng Nghymru.

Dr Matthew Quinn, Cyn-gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy yn Llywodraeth Cymru.
EvidencetoParliament
Yr Athro Steve Ormerod a’r Myfyriwr PhD Fred Windsor yn cyflwyno eu canfyddiadau ar ficroplastig yn Llywodraeth Cymru.

Mae gennym ni bartneriaeth gref iawn gyda Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n cwmpasu penodi academyddion WRI i fwrdd CNC, prosiectau ymchwil PhD sy’n cael eu cyd-oruchwylio, a lefel sylweddol o gyfnewid gwybodaeth rhwng y sefydliadau.

Y trydydd sector

Mae'r trydydd sector yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o roi sylw i heriau dŵr croyw ac rydym yn eu hystyried fel grŵp pwysig o bartneriaid. Mae ein partneriaid trydydd sector yn cyfrannu dealltwriaeth ddofn o anghenion cymunedau ac ecosystemau a’r gallu i gyflawni canlyniadau na fyddent o reidrwydd yn bosibl trwy’r sectorau cyhoeddus neu breifat.

Ar hyn o bryd mae gennym brosiectau PhD sy’n cael eu cyd-oruchwylio ac rydym ni’n gwneud gwaith ymchwil gydag amrywiaeth o’n partneriaid trydydd sector, gan gynnwys:

MurrayBiedlerWSA
Murray Biedler, Water Division Coordinator at UNESCO, highlighting the importance of water security at the 2019 GW4 WSA Conference.