Ewch i’r prif gynnwys

Tŷ McKenzie

30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

Gallwch gael mynediad i’r brif fynedfa o Heol Casnewydd (mynediad drwy stepiau) a Howard Place (mynediad lefel ar y stryd). Mae mynediad i gerbydau i Dŷ McKenzie drwy Howard Place, o Heol Casnewydd.

O’r cwrt blaen, mae mynediad lefel i Brif fynedfa Tŷ McKenzie. Mae drysau'r brif fynedfa yn ddrysau llithro awtomatig. Gallwch gael mynediad drwy’r ail set o ddrysau gyda cherdyn adnabod y Brifysgol yn unig.

Mae’n rhaid i bob ymwelydd i lofnodi i mewn ac allan o’r adeilad yn y dderbynfa. Mae yna adran isel ar ochr ardal y dderbynfa. Mae desg y dderbynfa wedi’i osod â chylchwifren i helpu pobl gyda nam ar y clyw. I ddefnyddio’r cylchwifren, defnyddiwch y gosodiad ‘T’ ar eich dyfais clyw.

Mae yna ddau doiled hygyrch ar y llawr gwaelod. Mae un toiled wedi’i leoli heibio desg y dderbynfa a’r lifftiau, gyferbyn â’r brif fynedfa. Mae’r ail doiled wedi’i lleoli i’r dde o’r dderbynfa, lawr y coridor ar y chwith.

Mae yna doiled hygyrch ar y trydydd llawr. Mae’r toiled wedi’i lleoli, heibio’r lifftiau, trwy ddrws ar y chwith cyn ardal y ffreutur. Mae gan y llawr gwaelod a’r trydydd llawr toiledau dynion a menywod. Mae yna doiledau i ddynion yn unig ar y llawr cyntaf a thoiledau i fenywod yn unig ar yr ail lawr. Mae yna doiledau i fenywod yn unig ar y pedwerydd llawr a thoiledau i ddynion yn unig ar y pumed llawr. Mae yna doiledau i fenywod yn unig ar y chweched llawr a thoiledau i ddynion yn unig ar y seithfed llawr. Mae yna doiledau i fenywod yn unig ar yr wythfed llawr a thoiledau i ddynion yn unig ar y nawfed llawr. Mae yna doiledau i fenywod yn unig ar y degfed llawr a thoiledau i ddynion yn unig ar yr unfed ar ddeg llawr.

Mae yna dri lifft yn yr adeilad gyda mynediad i bob llawr. Mae botymau’r lifft wedi’i lleoli 1100mm o’r llawr. Mae tu fewn y lifft yn 1200mm x 1800mm. Mae yna ddrychau ar y ddau ochr o’r lifft. Mae botymau tu fewn y lifft rhwng 800mm a 1100mm o’r llawr. Mae botwm intercom argyfwng 1200mm o’r llawr.

Mae Siop Goffi wedi’i leoli ar y trydydd llawr ac mae’r siop ar agor rhwng 8:30yb a 3yh o ddydd Llun i Ddydd Gwener. Mae yna ddau beiriant gwerthu bwyd a diod wedi’u lleoli ar y trydydd llawr, ger yr ystafelloedd cyfarfod. Mae yna ardal seddi mawr ar y trydydd llawr.

Parcio

Mae parcio ar gwrt blaen Tŷ McKenzie i ddalwyr trwydded yn unig.

Mae yna un lle parcio hygyrch ar gwrt blaen Tŷ McKenzie (llun uchod) ar gyfer ymwelwyr sy’n ddeiliaid bathodyn glas. Mae’r lle parcio gyferbyn â’r fynedfa i’r adeilad.

Mae yna leoedd parcio talu ac arddangos ar hyd Howard Place (llun isod).

Gall deiliaid Bathodyn Glas barcio yma yn rhad ac am ddim ac mae adran wedi’i ddynodi ar gyfer deiliaid bathodyn glas.

Mae maes parcio staff i Dŷ McKenzie wrth ymyl Howard Place. Mae yna rwystr i gael mynediad i’r maes parcio, sydd ar gyfer dalwyr trwydded staff yn unig.

Parcio ar gyfer beiciau

Mae yna 26 lle parcio beic a rannir rhwng dau leoliad o amgylch yr adeilad.

Parcio Car

Parking on the forecourt of McKenzie House is for permit holders only.

There is one accessible parking bay on the forecourt of McKenzie House (photograph above), for visitors who are blue badge holders. This parking bay is directly by the entrance to the building.

There is pay and display on-street parking along Howard Place (photograph below).

Blue Badge holders can park here free of charge and there is a designated section for blue badge holders.

The staff car park for McKenzie House is adjacent to Howard Place. There is a barrier to access the car park, which is for staff permit holders only.

Bicycle parking

There are 26 bicycle parking spaces shared between two locations around the building.