Ewch i’r prif gynnwys

Is-strategaethau ymchwil

Female researcher working in technical lab

Mae’r Ffordd Ymlaen 2018-23 yn y broses o gael ei adolygu’n strategol ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru’r tudalennau hyn yn ystod yr hydref.

Mae gan Brifysgol Caerdydd broffil rhyngwladol fel Prifysgol lwyddiannus, eang, ymchwil ddwys, a gadarnhawyd drwy gyrraedd y pump uchaf yn REF 2014.

Ein huchelgais ar gyfer y cyfnod nesaf yw sicrhau ein henw da fel cymuned o ysgolheigion gyda’r dychymyg, yr egni a’r gallu i greu’r dyfodol ar y cyd.  Rydym am gael ein cydnabod am ein harloesedd a'n cyfraniad at iechyd, cyfoeth, diogelwch a lles cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru, yn y DU ac yn fyd-eang.

Rydym yn ystyried gwaith ymchwil amlddisgyblaethol, rhyngddisgyblaethol a chymhwysol fel rhywbeth rhyng-gysylltiedig a hanfodol i bawb, ac sy’n ceisio sicrhau rhagoriaeth ym mhob un.

Adeiladu ar y strategaeth flaenorol

Roeddem yn falch iawn gyda chanlyniadau REF 2014, a oedd yn gosod Prifysgol Caerdydd ymysg y pum sefydliad uchaf (yn seiliedig ar GPA).  Yn y cyfnod yn dilyn canlyniad REF 2014 gwelwyd llwyddiant ymchwil yn parhau gan gynnwys cyhoeddiadau, prosiectau, partneriaethau newydd pwysig a chynnydd cyson mewn incwm ymchwil o ystod amrywiol o gyllidwyr. Mae hyn yn cadarnhau i ni fod gennym garfan o staff ardderchog, sy’n cynhyrchu ymchwil ac effaith sy’n wirioneddol o’r radd flaenaf.

Roedd 'Ymchwil Ymlaen 2015' yn adlewyrchiad systematig o‘n perfformiad yn REF 2014.  Llwyddodd y prosiect i’n galluogi i nodi'r hyn yr oedd angen i’r Brifysgol ei wneud i sicrhau canlyniad tebyg yn y REF nesaf.

Byddwn yn parhau i weithio gyda'n partneriaid GW4 i gyflawni ymchwil sy’n gystadleuol yn fyd-eang.  Gyda'n gilydd, mae gennym yr adnoddau, y gallu a’r cymhelliant ymchwil ac arloesedd, i sicrhau partneriaethau traws-sector a datrys heriau byd-eang.

Research - Welsh

Mae ymchwil yn ganolog i’n hunaniaeth a’n nod yw ennill ein plwyf fel cymuned o ysgolheigion sydd â’r dychymyg, yr egni a’r gallu i greu’r dyfodol ar y cyd.