Ewch i’r prif gynnwys

Cenhadaeth ddinesig

Grŵp mawr o aelodau'r gymuned dathlu tu allan i Bafiliwn Grangetown.
Aelodau o'r gymuned a gwirfoddolwyr yn cymryd rhan yn y prosiect Porth Cymunedol.

Mae’r Ffordd Ymlaen 2018-23 yn y broses o gael ei adolygu’n strategol ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru’r tudalennau hyn yn ystod yr hydref.

Ein huchelgais yw cael ein cydnabod am ragoriaeth yn ein gweithgareddau cenhadaeth ddinesig, yn ymrwymedig, fel partner cyfartal, i weithio gydag ysgolion, colegau, sefydliadau a chymunedau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Cymru ac yn rhyngwladol i hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol a gwella lefelau iechyd, cyfoeth a lles.

Byddwn yn gweithio gyda cholegau, partneriaid addysgol, a’r holl ysgolion yng Nghymru drwy ein fframwaith ymgysylltu ag ysgolion, gan gefnogi athrawon a gweithio tuag at wella cyrhaeddiad addysgol. Rhan o uchelgais ein cenhadaeth ddinesig, sy'n ymdrin â nifer o sectorau a gweithgareddau, fydd creu 1,000 o swyddi gwerth uchel dros gyfnod y strategaeth.

Adeiladu ar y strategaeth flaenorol

Gan adeiladu ar gyflawni pum prosiect ymgysylltu blaenllaw, y fframwaith strategol ar gyfer ymgysylltu ag ysgolion a llwyddiannau ymgysylltu eraill y Brifysgol yn ystod cyfnod y strategaeth flaenorol, megis y prosiect Treftadaeth CAER arobryn, byddwn yn sicrhau cynaliadwyedd y gweithgareddau ac yn datblygu’r ffocws er mwyn sicrhau bod y Brifysgol yn ei chyfanrwydd wedi'i chysylltu, yn cyflawni effaith ymgysylltu ynghyd â'n prif randdeiliaid.

Civic mission - Welsh

Rydym wedi ymrwymo i wella iechyd, cyfoeth, a lles pobl Cymru drwy greu dros 1,000 o swyddi gwerth uchel erbyn 2023.