Ewch i’r prif gynnwys

Cenhadaeth ddinesig

Grange pavillion building on a sunny evening with child on bike in foreground.
The award winning Grange Pavilion is the culmination of a six-year partnership between our Community Gateway project and resident groups in Grangetown, Cardiff.

Ein huchelgais yw parhau i gael ein cydnabod am ragoriaeth ar gyfer ein gweithgareddau cenhadaeth ddinesig, sydd wedi ymrwymo i weithio gyda rhanddeiliaid ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Cymru a'r byd ehangach.

Y meysydd y byddwn yn eu blaenoriaethu bydd hyrwyddo cydlyniad cymdeithasol, rhoi’r sgiliau cywir i gymunedau ac arwain adferiad gwyrdd wrth i'r genedl achub, adfywio ac adnewyddu ar ôl COVID-19.

Gwnaethom nodi tri maes i ganolbwyntio arnynt ar gyfer cam nesaf ein cenhadaeth ddinesig, ac mae pob un ohonynt yn cyd-fynd â'r blaenoriaethau a rannwyd gan ein rhanddeiliaid allweddol:

  • sbarduno adferiad gwyrdd Cymru
  • datblygu sgiliau Cymru ar gyfer y dyfodol
  • cofleidio ymgysylltiad cymunedol.

Ym mis Awst 2020, diweddarwyd Y Ffordd Ymlaen 2018 - 2023: Ail-lunio COVID-19, i adlewyrchu effaith sylweddol y coronafeirws (COVID-19) a'r newidiadau tebygol y byddai'n eu cael ar ein blaenoriaethau strategol a sut rydym yn eu cyflawni.

Mae is-strategaeth ein cenhadaeth ddinesig wedi’i diwygio hefyd i ganolbwyntio ar sut gallwn helpu Cymru i adfer ac ailadeiladu ar ôl y pandemig.

Byddwn yn parhau i adeiladu ar ein llwyddiannau a dehongli’r genhadaeth ddinesig mewn modd eang, gan ymgorffori'r ffyrdd yr ydym yn helpu i hybu iechyd, cyfoeth a llesiant Caerdydd, Cymru a'r byd ehangach. Mae hyn yn cynnwys ymgymryd â'n rôl i hyrwyddo cynaliadwyedd ac amrywiaeth amgylcheddol.

Is-strategaeth cenhadaeth ddinesig

Mae ein his-strategaeth Cenhadaeth Ddinesig wedi'i hadnewyddu er mwyn canolbwyntio ar sut y gallwn helpu Cymru i wella ac ailadeiladu yn dilyn y pandemig.