Ewch i’r prif gynnwys

Ein gwerthoedd

Plant ysgol yn cymryd rhan mewn digwyddiad Pharmabees
Plant ysgol leol mewn digwyddiad ymgysylltu Pharmabees.

Byddwn yn gweithredu yn ôl Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan ac ar ben hynny yn cael ein harwain gan y gwerthoedd canlynol:

Annibyniaeth sefydliadol

Rydym wedi ymrwymo i ymreolaeth atebol o fewn ac ar gyfer y sefydliad cyfan.

Rhyddid i ymchwilio

Rydym yn cynnal yr hawl i ymchwilio ar sail chwilfrydedd p’un a yw hynny’n arwain at ddefnydd ymarferol ai peidio. Drwy adolygu gan gymheiriaid yn yr ystyr ehangaf, disgwylir i’r ymchwil fod o'r safon uchaf.

Colegoldeb, arweinyddiaeth a rheolaeth

Rydym yn annog colegoldeb, sy'n hanfodol i fywyd prifysgol, ac yn hyrwyddo’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth sy'n angenrheidiol i ddefnyddio adnoddau prifysgol yn effeithiol ac yn gyfrifol. Byddwn yn ymdrechu i gynnal llesiant ein staff a'n myfyrwyr.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i gyflog, triniaeth a chyfle cyfartal, i gefnogi amrywiaeth a chreu cymuned sy'n agored ac yn gynhwysol.

Cynaliadwyedd amgylcheddol

Rydym yn hyrwyddo addysg gynaliadwyedd ac yn galluogi myfyrwyr a staff i wneud newidiadau cadarnhaol i’n heffaith amgylcheddol.

Cydnerthedd ariannol

Rydym wedi ymrwymo i gynhyrchu’r arian dros ben sydd ei angen i fuddsoddi ar gyfer y dyfodol ac i allu ymdopi â digwyddiadau andwyol annisgwyl.

Cenhadaeth ddinesig

Byddwn yn cyflawni ein cenhadaeth ddinesig a’n cyfrifoldebau cymdeithasol ehangach, ac rydym yn ymroddedig i'r iaith Gymraeg.