Ewch i’r prif gynnwys

Lleoedd

Mae’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn cyfuno arbenigedd mewn adeiladau, systemau ynni, cymunedau gwledig a threfol, ecosystemau, seilwaith, iechyd a chreu polisïau mewn ffordd gwbl newydd, sy’n ein galluogi i fynd i’r afael ag anghenion rheoli a pholisi ar gyfer atebion integredig sy’n seiliedig ar leoedd.

Nod y Sefydliad Ymchwil yw ‘modelu’ sut bydd newidiadau i’r seilwaith leol a chenedlaethol, newidiadau unigol o ran ymddygiad a newidiadau byd-eang o ran hinsawdd a defnyddio tir yn effeithio ar arferion cynaliadwy yn y dyfodol.

Trwy ddulliau gwyddonol newydd, bydd yn rhoi pwyslais cryfach ar fyw’n gynaliadwy o fewn tirweddau cynaliadwy a dinas-ranbarthau trwy astudio’r cysylltiadau cymhleth a dynamig rhwng ecosystemau, y gymdeithas ac economi.

Trwy astudio’r rhyngweithiadau hyn ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, rydym yn gosod ein hunain yng nghanol dadleuon byd-eang, gan fanteisio ar arbenigedd presennol ym meysydd gwyddonol cynllunio, gwyddorau cymdeithasol a seicolegol cymhwysol, busnes a’r gyfraith, y gwyddorau biolegol a daearol, peirianneg, pensaernïaeth ac iechyd, wrth i ni geisio mynd i’r afael ag un o’r cwestiynau byd-eang mwyaf sy’n ein hwynebu; sut gallwn ni greu lleoedd cynaliadwy?

Wrth wneud hynny, rydym yn gweithio’n lleol ac yn rhyngwladol ar amrywiaeth eang o brosiectau

DU

Caerdydd

Rydym yn gweithio’n lleol ar sawl un o’n prosiectau, gan gynnwys sDNA, SUSPLACE, Dinas-ranbarthau Cynaliadwy, llysgenhadon PLACE, yn ogystal â’n gwaith ar fioamrywiaeth yng Nghymru, fel Rhannu straeon, rhannu casgliadau a Bioamrywiaeth a’r ymagwedd ar sail ardaloedd yng Nghymru.

Pont-y-pŵl

Mae Deep Place yn ddull holistaidd o greu lleoedd cynaliadwy. Mae wedi’i wreiddio mewn pryder empeiraidd ynghylch sut i gyflawni mannau a chymunedau mwy cynaliadwy yn economaidd, yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn ddiwylliannol.

Bae Abertawe

Deall Effeithiau Risg ar Hunaniaeth o Seilwaith Ynni Adnewyddadwy: achos Morlyn Llanw Bae Abertawe.

Ymchwilydd: Andrew Roberts

Aberteifi, Caerfyrddin (Gorllewin Cymru, Grampound (Canolbarth Cernyw), Llan Ffestiniog (Gogledd Cymru), Llangatwg (Bannau Brycheiniog), Neenton (Swydd Amwythig)

Patrwm gwledig newydd gyda hen batrwm ariannol? Deall ffenomen cyfrannau cymunedol mewn lleoedd gwledig yn y DU

Ymchwilydd: Justyna Prosser

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Tredegar, Cefn, Colbren

Effeithiau trosglwyddiadau ynni ar gymunedau ymylol sy’n agored i niwed.

Ymchwilydd: Kate O'Sullivan

Treherbert, Llanberis a Llangatwg

Ailymweld ag Ynni ac Ecwiti: Rôl Ynni Cymunedol mewn System Ynni Cymdeithasol Teg.

Ymchwilydd: Alister Forman

Caerlŷr, Milton Keynes, Blackburn, Dwyrain Llundain

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedaeth Glandŵr Cymru, mae’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn ymchwilio i sut mae’r cyhoedd yn elwa ar ddyfrffyrdd mewndirol Cymru a Lloegr.

East Anglia

Bydd y prosiect T:GRAINS yn ystyried a all system fwyd sy’n seiliedig ar ranbarthau yn y DU gynnig diet iachus a chynaliadwy, ac a ellir sicrhau gwydnwch yn y system trwy gryfhau cyfalaf cymdeithasol ymysg rhanddeiliaid system bwyd.

Dundreggan, Torridon, Corrimony a Glen Affric, Ucheldiroedd yr Alban

Adfer ecolegol ymarferol: Safbwyntiau’r cyfranogwyr a’r gwaith maen nhw’n ei wneud.

Ymchwilydd: Dr Ella Furness

Rhyngwladol

Lipsi, y Dodecanese, Gwlad Groeg

Goblygiadau ar gyfer dyfodol pysgodfeydd fel diwydiannau echdynnol wrth greu lleoedd cynaliadwy

Ymchwilydd: Richard Lilley

Wageningen, yr Iseldiroedd

Mae SUSPLACE yn cael ei gydlynu ym Mhrifysgol Wageningen, ac mae’n dod â chwe prifysgol a saith partner anacademaidd ynghyd mewn saith gwlad Ewropeaidd: Yr Iseldiroedd, y Deyrnas Unedig (Cymru), Latfia, Lithwania, Gwlad Belg, y Ffindir a Phortiwgal. Mae dull SUSPLACE yn rhoi cipolwg i ni ar sut i fanteisio’n llawn ar botensial lleoedd a chymunedau ar gyfer datblygu a helpu i adeiladu galluoedd pobl i gymryd rhan mewn prosesau llunio lleoedd, a fydd, felly, yn cryfhau’r cysylltiad rhwng gwneuthurwyr polisi, academyddion, busnesau a chymdeithas sifil.

Ynysoedd Aran, Gweriniaeth Iwerddon

Moeseg Pridd a Chreu Lleoedd Cynaliadwy.

Ymchwilydd: Yr Athro Susan Baker

Morlyn Pattalam, Sri Lanka, Myanmar, Parc Cenedlaethol Wakatobi, De-ddwyrain Sulawesi, Indonesia, Ynys Selayar, De-orllewin Sulawesi, Indonesia, ynysoedd Koh Rong, Cambodia, Ynys Guimaras, y Philipinau, Peurto Morelos

Mae ein Cymrawd Ymchwil, Dr Leanne Cullen-Unsworth, ynghyd â’n tîm ymchwil, yn cynnal gwaith ymchwil sylfaenol a chymhwysol i strwythur, swyddogaeth a gwydnwch dolydd morwellt, o fewn system ecolegol cymdeithasol cysylltiedig, ac maen nhw hefyd yn canolbwyntio ar eu gwasanaeth darparu bwyd

Rhanbarth Sichuan, Tsieina

Cydweithrediad a ariennir gan NERC ynghylch gwydnwch yn wyneb risgiau tirlithriad a achosir gan ddaeargryn yn Tsieina a fydd yn gwella ein dealltwriaeth ynghylch sut mae cymunedau’n gwella ar ôl tirlithriadau sy’n gysylltiedig â daeargrynfeydd mawr.

Malaysia (Kuching, Kuala Lumpur, Penang)

Meddwl ar sail systemau a dulliau ar sail lleoedd o wneud dinasoedd Malaysia yn iachach Mae’r prosiect hwn yn cyfuno partneriaid sy’n arbenigo mewn systemau a dulliau ar sail lleoedd, cynllunio trefol ac iechyd y cyhoedd i astudio iechyd mewn dinasoedd ym Malaysia.

Xiamen, Tsieina

Effaith trefoli cyflym ar iechyd yn ninasoedd mawr iawn Tsieina. Mae prosiect Cysylltiadau Ymchwilwyr y Cyngor Prydeinig yn rhoi cyfleoedd i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn y DU ac yn rhyngwladol feithrin perthnasoedd i gydweithio ar ymchwil yn y tymor hir.

Gorlifdir Kinnabatangan, Sabah

Yn 2008, sefydlodd y Brifysgol Ganolfan Maes Danau Girang yng ngorlifdir Kinabatangan, Sabah, Borneo.

Quintana Roo, Mecsico

Mae Land2Coast yn ymchwiliad rhyng-ddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar ddeall sut gall llywodraethu llwyddiannus feithrin rheolaeth effeithiol o barthau arfordirol a thir integredig yn Quintana Roo, Mecsico.

Costa Rica ac Ecwador

Mae CERTAIN: Pecyn Offer Gwerthuso Ardystio a Chynghrair y Coedwigoedd Glaw yn archwilio effaith ecolegol, gymdeithasol ac economaidd ardystio meini prawf ar gyfer systemau cynhyrchu a’r system gymdeithasol-ecolegol o’u cwmpas.