Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Mae cynnwys pobl yn y pethau sy'n wirioneddol bwysig iddyn nhw wrth i'w hardal leol gael ei datblygu yn hanfodol er mwyn i gymunedau ddod yn gryfach ac yn fwy cynaliadwy.

Mae ymchwilwyr y Sefydliad yn rhan o amryw o brosiectau ymchwil. Mae eu canfyddiadau'n cyfrannu at ein dealltwriaeth o sut i greu lleoedd cynaliadwy o dan arweiniad y gymuned ac ar lefel leol.

Tyfu i Ddysgu

Mae ein prosiect dysgu allgyrsiol drwy brofiad a elwir yn Tyfu i Ddysgu yn cysylltu grwpiau bach o fyfyrwyr gydag aelodau o erddi cymunedol Caerdydd er mwyn llunio prosiectau ymarferol gyda’r nod o gyfrannu at gynaliadwyedd y gerddi.

Rhannu casgliadau, rhannu casgliadau

Ar y cyd rhwng y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy ac Amgueddfa Cymru (AC-NMW), bu’r lleoliad gwaith hwn yn ymchwilio i sut y gall casgliad botaneg economaidd AC-NMW (EBC) wella dealltwriaeth y cyhoedd o fioamrywiaeth a chyfrannu at ddyletswydd lles AC-NMW (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), 2015).

Drwy alluogi deialog trawsddisgyblaethol a chyfnewid syniadau rhwng botanegwyr, ymarferwyr, grwpiau cymdeithas sifil, gwyddonwyr cymdeithasol a’r cyhoedd, bu’r prosiect yn ymchwilio i ffyrdd y gall y casgliad a gweithgareddau cysylltiedig wella dealltwriaeth a gwerthfawrogiad cymdeithas o fioamrywiaeth. Arweiniodd hyn at arddangosfa gyhoeddus o’r casgliad yn ogystal â theithiau y tu ôl i’r llenni o gasgliad botaneg economaidd a llysieufa’r Amgueddfa.

Seagrass spotter

Mae’r ap Seagrass spotter, a ddatblygwyd gan ymchwilwyr o elusen Prosiect Morwellt, yn annog aelodau o’r cyhoedd i gymryd rhan mewn gwaith cadwraeth, monitro ac addysg i helpu gwyddonwyr i deall dolydd morwellt ar draws y byd yn well.

Mae’r ap yn rhoi cyfle i’r rhai sydd â diddordeb mawr mewn cefnforoedd ledled y byd i fod yn wyddonwyr dinesig sy’n cyfrannu at warchod y moroedd drwy ddefnyddio ffonau symudol.

Ymddiriedaeth Glandŵr Cymru

Un o allbynnau ein partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Glandŵr Cymru oedd datblygu rhaglen beilot er mwyn annog pobl ifanc o gymuned Somali Caerlŷr i ddysgu a gofalu am ddyfrffyrdd Prydain.

Daeth ymchwil, o dan arweiniad Mannau Cynaliadwy, i’r casgliad nad yw poblogaeth amrywiol o ran ethnigrwydd Caerlŷr yn cael eu cynnwys ymhlith y rhai hynny sy’n ymweld â dyfrffyrdd ar hyn o bryd. Gwnaeth ymchwil bellach, a oedd yn canolbwyntio ar y gymuned Somali, ganfod lefelau isel o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ran sut y gallant gael mynediad at ddyfrffyrdd lleol, a’u mwynhau.

Cafodd prosiect ‘Anturiaethwyr Ecoleg Ifanc Caerlŷr’ ei lunio a’i reoli gan Gymdeithas Rhieni’r Gymuned Somali (SOCOPA). Cafodd ei chreu er mwyn rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11 ac 14 mlwydd oed ymchwilio i dreftadaeth naturiol eu camlesi lleol, wrth ennill sgiliau a phrofiad mewn gweithgareddau awyr agored a chadwraeth. Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar dreftadaeth naturiol a diwylliannol camlesi a’r Afon Soar yng Nghaerlŷr, gyda’r nod o feithrin dealltwriaeth pobl ifanc, a’u hannog i ofalu amdanynt.

Bydd ymchwil bellach yn ystyried effaith ehangach y rhaglen, gan gynnwys newid canfyddiadau o ddyfrffyrdd ymysg y gymuned leol.

Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC

Yn ystod Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol ESRC y DU 2018, gwnaeth ymchwilwyr o’r Sefydliad Mannau Cynaliadwy feddiannu Canolfan Gelfyddydau Chapter, i ddangos yr ystod o ymchwil a wnaed yn PLACE. Bu’r digwyddiad deuddydd yn edrych ar wahanol ystyron lle, ei rôl ar gyfer cynaliadwyedd y dyfodol yn ogystal â’r dulliau arloesol a ddefnyddiwn i’w astudio.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys arddangosfa, cyflwyniadau, trafodaethau panel, dangosiadau sinema a gweithdai rhyngweithiol ar ein gwaith presennol yn creu lleoedd cynaliadwy mewn cymunedau yng Nghymru, Portiwgal a Malaysia.