Ewch i’r prif gynnwys

Rhesymau dros garu Caerdydd

Prifddinas sy'n rhagori mewn celf, diwylliant a chwaraeon, mae yna nifer o resymau i garu Caerdydd.

  • Ymhlith y 4 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y pedwar gorau yn y DU (Arolwg Profiad Myfyrwyr, Times Higher Education 2018).
  • 2il Caerdydd yw’r ail ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2018).
  • 10 uchaf rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).

1. Y brifddinas yw ein campws

Mae Prifysgol Caerdydd wrth galon prifddinas ffyniannus sy'n tyfu. Yn gyforiog o ddiwylliant, bwyd, pensaernïaeth, adloniant a hanes, daeth Caerdydd yn drydydd ymhlith prifddinasoedd gorau Ewrop yn 2015 ochr yn ochr â Copenhagen a Stockholm.

Mae canol y ddinas yn ymestyn o gaer hynafol Castell Caerdydd i lannau modern Bae Caerdydd. Gallwch archwilio siopau bychan yn yr arcedau Fictoraidd ac Edwardaidd neu ddod o hyd i'ch ffefryn stryd fawr yng nghanolfan drawiadol Dewi Sant.

Mae ein campws o fewn canol y ddinas yn y ganolfan ddinesig brydferth. Gyda'i lwybrau coediog, a'i adeiladau maen Portland, mae'n le ysbrydoledig i astudio ynddo.

Caerdydd yw un o brifddinasoedd ieuengaf Ewrop – mae’n ddigon bach i fod yn gyfeillgar, ac yn ddigon mawr i gynnig y pethau gorau am fyw mewn dinas fawr.

The Complete University Guide 2017

2.Ymchwil o'r radd flaenaf

Rydym ymhlith haen uchaf prifysgolion ymchwil Prydain ac yn aelod o'r Grŵp Russell nodedig.  Gosodwyd y Brifysgol yn ail yn genedlaethol am effaith ymchwil ac ymhlith y pump uchaf am ragoriaeth ymchwil yn y DU.

Rydym wedi ennill saith Gwobr Pen-blwydd y Frenhines (sy'n cydnabod rhagoriaeth fyd-eang mewn Addysg Uwch yn y DU) ac yn gartref i garfan enfawr o staff nodedig, gan gynnwys dau enillydd Gwobr Nobel a 13 o Gymrodyr y Gymdeithas Frenhinol.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'n hamgylchedd. Darllenwch fwy am effaith eu hymchwil.

3. Ein cyn-fyfyrwyr disglair

Jamie Roberts yn graddio
Chwaraewr rygbi Cymru a’r Llewod, Jamie Roberts, yn ennill gradd Meddygaeth.

O wleidyddion a newyddiadurwyr i wyddonwyr ac arloeswyr - mae llawer o wynebau cyfarwydd wedi rhodio coridorau Prifysgol Caerdydd. Mae ein cyn-fyfyrwyr yn cynnwys Gohebydd y BBC, Huw Edwards; Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke; y newyddiadurwr Martin Lewis OBE a chyn Arlywydd Prifysgol Normal Beijing, yr Athro Zhong Binglin a mwy.

Mae ein Cymrodyr er Anrhydedd yn cynnwys Dr Gwyneth Lewis, Sian Phillips a Bryn Terfel.

4. Adddysgu o'r radd flaenaf

Mae'n anodd peidio a theimlo'r cyffro wrth gamu i brifysgol sy'n cynnig addysgu arloesol, cyffrous ar draws y disgyblaethau. Mae addysg Prifysgol Caerdydd yn unigryw ac yn agos atoch; caiff myfyrwyr eu dysgu a'u mentora gan diwtoriaid a darlithwyr sy'n arbenigwyr ar draws y byd.

Mae ein cyrsiau'n eich paratoi chi ar gyfer dyfodol cyffrous - mae 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach yn fuan ar ôl graddio (Arolwg Ymadwyr Addysg Uwch HESA 2016/17). Rhagor o wybodaeth am eich rhagolygon gyrfa.

  • 31,597 o fyfyrwyr
  • 96% mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach
  • 83% o fyfyrwyr yn fodlon

Mae Prifysgol Caerdydd ymhlith y gorau yn y DU o ran paratoi ei graddedigion ar gyfer y gweithle.

Times Higher Education - Global University Employability Ranking 2016

5. Parc Bute

Castell Caerdydd o Barc Bute
Castell Caerdydd o Barc Bute

Fel ardd gefn 130 erw, mae Parc Bute yn nghanol y ddinas tu ôl i gampws Caerdydd.

Gydag Afon Taf yn llifo gerllaw, dyma'r cyfuniad perffaith o lonyddwch a mannau agored eang, sy'n ddelfrydol ar gyfer ymlacio (neu redeg) ar brynhawn o haf.

Mor fawr â 75 cae chwarae pêl-droed, cewch ddigon i wneud ac i weld yn y parc gyda theithiau cerdded, tirweddau hanesyddol, caeau chwaraeon, coederddi a nodweddion garddwriaethol.

Wrth gerdded tu allan i'r parc heibio'r Castell, gallwch weld y 'Wal Anifeiliaid' enwog gydag anifeiliaid o garreg sy'n cynnwys llewes, arth, morlo, blaidd a mwncïod.

Bydd archwilio holl barcau Caerdydd yn cymryd tair blynedd eich gradd i chi gwblhau. Cofiwch fodd bynnag i logi cwch ar lyn Parc y Rhath yn ystod yr haf.

6. Cymru wyllt ar garreg y drws

Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Pen-y-Fan.
Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Pen-y-Fan.

Cewch gyfoeth o drysorau ychydig y tu hwnt i ffiniau Caerdydd, rhan unigryw o'r byd sy'n aros i chi i'w chrwydro. Yma cewch draethau, cefn gwlad a mynyddoedd godidog.

Mae taith i Ynys y Barri'n hanfodol, cyrchfan i ddilynwyr y gyfres, 'Gavin and Stacey' a'r sawl sy'n hoffi traethau. Ewch am dro ar y traeth, neu gallwch fwyta pysgod a sglodion ar lân y môr ac efallai chwarae gêm golff gwallgo.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnig teithiau cerdded, golygyfeydd a gweithgareddau gwych. Mae copa Penyfan ar ei uchaf yn 886m gyda golgyfeydd rhagorol o'r holl Barc Cenedlaethol.

Gallwch chi hefyd ymweld â Dan-yr-Ogof, ogofau sy'n ymestyn dros 15km, un o'r mwyaf yng Ngorllewin Ewrop, neu fynd am dro i weld rhaeadrau niferus Dyffryn Nedd. Teithiodd yr arlunydd Turner i'r fan hon i dynnu llun o Raeadrau Aberdulais.

7. Un set ffilm fawr

Sherlock Holmes a Dr Watson tu allan i ‘Rathbone Place’ –neu Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd.
Sherlock Holmes a Dr Watson tu allan i ‘Rathbone Place’ –neu Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd.

Un o ddiwydiannau mwyaf ffyniannus Caerdydd yw ffilm a theledu. Mae'r BBC wedi adeiladu stiwdio ddrama fawr ym Mae Caerdydd sy'n gartref i nifer o gyfresi yn cynnwys 'Dr Who', 'Sherlock' a 'Casualty'.

Yn Chwefror 2017, cyhoeddwyd fod ein Hysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn symud i adeilad modern mewn datblygiad newydd ochr yn ochr â'r BBC.

Mae pensaernïaeth unigryw campysau'r Brifysgol yn ei gwneud yn lleoliad ffilmio amlwg. Defnyddiwyd adeiladau'r Brifysgol yn 'Doctor Who' a 'Sherlock' -mewn un pennod o Doctor Who, roedd darltihfa'n cynrychioli tu fewn i'r Tŷ Gwyn yn yr U.D. Cafodd du allan i'r Brifysgol ei ddefnyddio i gynrychioli nifer o sefydliadau a phrifysgolion eraill.

Os ydych yn lwcus, efallai y gwelwch chi ddalek neu ddau o gwmpas y campws.

8. Diwrnodau rygbi

Cymru’n chwarae yn erbyn Lloegr yn ystod pencampwriaeth y Chwe Gwlad (llun gan Visit Wales).
Cymru’n chwarae yn erbyn Lloegr yn ystod pencampwriaeth y Chwe Gwlad (llun gan Visit Wales).

Mae rygbi yn bwysig iawn yng Nghaerdydd; does dim modd ei golli. Ceir awyrgylch gŵyl yn ystod cystadleuaeth flynyddol y Chwe Gwlad, wrth i dimau eraill ddod i ymgiprys â Chymru ar ei thomen ei hun.

Mae Stadiwm y Principality yn rhan enwog o orwel Caerdydd. Mae'n anghyffredin am ei fod yn stadiwm 73,000 sedd ynghanol y ddinas. Mae'r stadiwm hefyd yn cynnal cyngherddau mawr a digwyddiadau chwaraeon annisgwyl fel tryciau enfawr a 'speedway'.

Gallwch wylio amrywiaeth o chwaraeon eraill yng Nghaerdydd - yn cynnwys pêl-droed yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Hoci iâ yn y Bae a chriced yn Stadiwm SWALEC.

Cofiwch y gallwch chi hefyd gymryd rhan eich hun yng Nghaerdydd - ceir rafftio dŵr gwyn hyd yn oed yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.

9. Un o'r Undebau Myfyrwyr gorau yn y DU

Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y pedwar gorau yn y DU yn ôl Arolwg Profiad Myfyrwyr, Times Higher Education 2018.

Yn gartref i dros 200 o gymdeithasau myfyrwyr, yn cynnwys y Gym Gym, cymdeithas ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg, ceir gwasanaeth cyflogaeth rhad ac am ddim a bar y Taf hefyd sy'n hynod boblogaidd. Mae rhywbeth yn yr Undeb at ddant pawb, o'r ardaloedd astudio i'r cymdeithasu.

Fel rhan annibynnol o’r Brifysgol, dan arweiniad myfyrwyr, mae Undeb y Myfyrwyr yn cynrychioli myfyrwyr ac yn darparu amrywiaeth o weithgareddau a gwasanaethau amrywiol a chynhwysol sy'n cyfoethogi bywyd y myfyrwyr. Mae adeilad gan yr Undeb ar gampws Parc Cathays a champws Parc Mynydd Bychan.

10. Dinas sydd wrth ei bodd yn rhedeg

Mo Farah’n sgwrsio gyda phlant ysgol De Cymru cyn Hanner Marathon y Byd, Caerdydd.
Mo Farah’n sgwrsio gyda phlant ysgol De Cymru cyn Hanner Marathon y Byd, Caerdydd.

Caerdydd oedd cartref Hanner Marathon y Byd yn 2016, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd. Daeth 25,000 o redwyr, gan gynnwys Mo Farah, enillydd pedair medal aur Olympaidd, i gymryd rhan yn y digwyddiad a gefnogwyd gan staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr.

Ceir digonedd o ddigwyddiadau eraill i redwyr ar bob lefel yng Nghaerdydd - mae cyfle wythnosol i redeg 5k yng Nghaeau Blackweir. Hefyd ceir Hanner Marathon enwog Caerdydd, yr ail fwyaf o'i math yn y DU.

Felly cofiwch ddod â’ch esgidiau rhedeg!

Profi Caerdydd dros eich hun

Os hoffech weld Caerdydd dros eich hun a chael gwybod beth sy’n gwneud Prifysgol Caerdydd mor arbennig, dewch i'n Diwrnod Agored ddydd Gwener 5 Gorffennaf 2019.

Os nad ydych yn gallu ymweld, dysgwch fwy am y Brifysgol a dinas Caerdydd drwy fynd ar ein taith ryngweithiol ar-lein.