Ewch i’r prif gynnwys

Rhesymau dros garu Caerdydd

Prifddinas sy'n rhagori mewn celf, diwylliant a chwaraeon, mae yna nifer o resymau i garu Caerdydd.

1. Y brifddinas yw ein campws

Mae Prifysgol Caerdydd wrth galon prifddinas ffyniannus sy'n tyfu. Yn gyforiog o ddiwylliant, bwyd, pensaernïaeth, adloniant a hanes, daeth Caerdydd yn drydydd ymhlith prifddinasoedd gorau Ewrop yn 2015 ochr yn ochr â Copenhagen a Stockholm.

Mae canol y ddinas yn ymestyn o gaer hynafol Castell Caerdydd i lannau modern Bae Caerdydd. Gallwch archwilio siopau bychan yn yr arcedau Fictoraidd ac Edwardaidd neu ddod o hyd i'ch ffefryn stryd fawr yng nghanolfan drawiadol Dewi Sant.

Mae ein campws o fewn canol y ddinas yn y ganolfan ddinesig brydferth. Gyda'i lwybrau coediog, a'i adeiladau maen Portland, mae'n le ysbrydoledig i astudio ynddo.

  • Ymhlith y 3 gorau Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU (Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2019).
  • 1af Caerdydd yw dinas brifysgol fwyaf fforddiadwy y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019).
  • 10 uchaf rydym ymhlith 10 prifysgol harddaf y DU (Times Higher Education 2018).

Mae Caerdydd yn brifddinas ffyniannus sy'n cael ei chydnabod yn gyffredinol fel lle neilltuol o dda i fyw ynddo.

Complete University Guide 2019

2.Ymchwil o'r radd flaenaf

Rydym ymhlith haen uchaf prifysgolion ymchwil Prydain ac yn aelod o'r Grŵp Russell nodedig.  Gosodwyd y Brifysgol yn ail yn genedlaethol am effaith ymchwil ac ymhlith y pump uchaf am ragoriaeth ymchwil yn y DU.

Rydym wedi ennill saith Gwobr Pen-blwydd y Frenhines (sy'n cydnabod rhagoriaeth fyd-eang mewn Addysg Uwch yn y DU) ac yn gartref i garfan enfawr o staff nodedig, gan gynnwys dau enillydd Gwobr Nobel a 13 o Gymrodyr y Gymdeithas Frenhinol.

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws disgyblaethau i fynd i'r afael â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr economi a'n hamgylchedd. Darllenwch fwy am effaith eu hymchwil.

3. Ein cyn-fyfyrwyr disglair

Jamie Roberts yn graddio
Chwaraewr rygbi Cymru a’r Llewod, Jamie Roberts, yn ennill gradd Meddygaeth.

O wleidyddion a newyddiadurwyr i wyddonwyr ac arloeswyr - mae llawer o wynebau cyfarwydd wedi rhodio coridorau Prifysgol Caerdydd. Mae ein cyn-fyfyrwyr yn cynnwys Gohebydd y BBC, Huw Edwards; Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke; y newyddiadurwr Martin Lewis OBE a chyn Arlywydd Prifysgol Normal Beijing, yr Athro Zhong Binglin a mwy.

Mae ein Cymrodyr er Anrhydedd yn cynnwys Dr Gwyneth Lewis, Sian Phillips a Bryn Terfel.

4. Addysgu o'r radd flaenaf

Mae'n anodd peidio a theimlo'r cyffro wrth gamu i brifysgol sy'n cynnig addysgu arloesol, cyffrous ar draws y disgyblaethau. Mae addysg Prifysgol Caerdydd yn unigryw ac yn agos atoch; caiff myfyrwyr eu dysgu a'u mentora gan diwtoriaid a darlithwyr sy'n arbenigwyr ar draws y byd.

Mae ein cyrsiau'n eich paratoi chi ar gyfer dyfodol cyffrous - mae 96% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach yn fuan ar ôl graddio (Arolwg Ymadwyr Addysg Uwch HESA 2016/17). Rhagor o wybodaeth am eich rhagolygon gyrfa.

  • 31,935 o fyfyrwyr
  • 96% mewn cyflogaeth neu astudiaeth bellach
  • 84% o fyfyrwyr yn fodlon

Mae Prifysgol Caerdydd ymhlith y gorau yn y DU o ran paratoi ei graddedigion ar gyfer y gweithle.

Times Higher Education - Global University Employability Ranking 2016

5. Parc Bute

Castell Caerdydd o Barc Bute
Castell Caerdydd o Barc Bute

Fel ardd gefn 130 erw, mae Parc Bute yn nghanol y ddinas tu ôl i gampws Caerdydd.

Gydag Afon Taf yn llifo gerllaw, dyma'r cyfuniad perffaith o lonyddwch a mannau agored eang, sy'n ddelfrydol ar gyfer ymlacio (neu redeg) ar brynhawn o haf.

Mor fawr â 75 cae chwarae pêl-droed, cewch ddigon i wneud ac i weld yn y parc gyda theithiau cerdded, tirweddau hanesyddol, caeau chwaraeon, coederddi a nodweddion garddwriaethol.

Wrth gerdded tu allan i'r parc heibio'r Castell, gallwch weld y 'Wal Anifeiliaid' enwog gydag anifeiliaid o garreg sy'n cynnwys llewes, arth, morlo, blaidd a mwncïod.

Bydd archwilio holl barcau Caerdydd yn cymryd tair blynedd eich gradd i chi gwblhau. Cofiwch fodd bynnag i logi cwch ar lyn Parc y Rhath yn ystod yr haf.

6. Cymru wyllt ar garreg y drws

Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Pen-y-Fan.
Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Pen-y-Fan.

Cewch gyfoeth o drysorau ychydig y tu hwnt i ffiniau Caerdydd, rhan unigryw o'r byd sy'n aros i chi i'w chrwydro. Yma cewch draethau, cefn gwlad a mynyddoedd godidog.

Mae taith i Ynys y Barri'n hanfodol, cyrchfan i ddilynwyr y gyfres, 'Gavin and Stacey' a'r sawl sy'n hoffi traethau. Ewch am dro ar y traeth, neu gallwch fwyta pysgod a sglodion ar lân y môr ac efallai chwarae gêm golff gwallgo.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnig teithiau cerdded, golygyfeydd a gweithgareddau gwych. Mae copa Penyfan ar ei uchaf yn 886m gyda golgyfeydd rhagorol o'r holl Barc Cenedlaethol.

Gallwch chi hefyd ymweld â Dan-yr-Ogof, ogofau sy'n ymestyn dros 15km, un o'r mwyaf yng Ngorllewin Ewrop, neu fynd am dro i weld rhaeadrau niferus Dyffryn Nedd. Teithiodd yr arlunydd Turner i'r fan hon i dynnu llun o Raeadrau Aberdulais.

7. Un set ffilm fawr

Sherlock Holmes a Dr Watson tu allan i ‘Rathbone Place’ –neu Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd.
Sherlock Holmes a Dr Watson tu allan i ‘Rathbone Place’ –neu Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd.

Un o ddiwydiannau mwyaf ffyniannus Caerdydd yw ffilm a theledu. Mae'r BBC wedi adeiladu stiwdio ddrama fawr ym Mae Caerdydd sy'n gartref i nifer o gyfresi yn cynnwys 'Dr Who', 'Sherlock' a 'Casualty'.

Yn Chwefror 2017, cyhoeddwyd fod ein Hysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn symud i adeilad modern mewn datblygiad newydd ochr yn ochr â'r BBC.

Mae pensaernïaeth unigryw campysau'r Brifysgol yn ei gwneud yn lleoliad ffilmio amlwg. Defnyddiwyd adeiladau'r Brifysgol yn 'Doctor Who' a 'Sherlock' -mewn un pennod o Doctor Who, roedd darltihfa'n cynrychioli tu fewn i'r Tŷ Gwyn yn yr U.D. Cafodd du allan i'r Brifysgol ei ddefnyddio i gynrychioli nifer o sefydliadau a phrifysgolion eraill.

Os ydych yn lwcus, efallai y gwelwch chi ddalek neu ddau o gwmpas y campws.

8. Diwrnodau rygbi

Cymru’n chwarae yn erbyn Lloegr yn ystod pencampwriaeth y Chwe Gwlad (llun gan Visit Wales).
Cymru’n chwarae yn erbyn Lloegr yn ystod pencampwriaeth y Chwe Gwlad (llun gan Visit Wales).

Mae rygbi yn bwysig iawn yng Nghaerdydd; does dim modd ei golli. Ceir awyrgylch gŵyl yn ystod cystadleuaeth flynyddol y Chwe Gwlad, wrth i dimau eraill ddod i ymgiprys â Chymru ar ei thomen ei hun.

Mae Stadiwm y Principality yn rhan enwog o orwel Caerdydd. Mae'n anghyffredin am ei fod yn stadiwm 73,000 sedd ynghanol y ddinas. Mae'r stadiwm hefyd yn cynnal cyngherddau mawr a digwyddiadau chwaraeon annisgwyl fel tryciau enfawr a 'speedway'.

Gallwch wylio amrywiaeth o chwaraeon eraill yng Nghaerdydd - yn cynnwys pêl-droed yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Hoci iâ yn y Bae a chriced yn Stadiwm SWALEC.

Cofiwch y gallwch chi hefyd gymryd rhan eich hun yng Nghaerdydd - ceir rafftio dŵr gwyn hyd yn oed yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.

9. Un o'r Undebau Myfyrwyr gorau yn y DU

Mae ein Hundeb Myfyrwyr ymhlith y tri gorau yn y DU yn ôl Gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2019.

Yn gartref i dros 200 o gymdeithasau myfyrwyr, yn cynnwys y Gym Gym, cymdeithas ar gyfer siaradwyr a dysgwyr Cymraeg, ceir gwasanaeth cyflogaeth rhad ac am ddim a bar y Taf hefyd sy'n hynod boblogaidd. Mae rhywbeth yn yr Undeb at ddant pawb, o'r ardaloedd astudio i'r cymdeithasu.

Fel rhan annibynnol o’r Brifysgol, dan arweiniad myfyrwyr, mae Undeb y Myfyrwyr yn cynrychioli myfyrwyr ac yn darparu amrywiaeth o weithgareddau a gwasanaethau amrywiol a chynhwysol sy'n cyfoethogi bywyd y myfyrwyr. Mae adeilad gan yr Undeb ar gampws Parc Cathays a champws Parc Mynydd Bychan.

10. Dinas sydd wrth ei bodd yn rhedeg

Mo Farah’n sgwrsio gyda phlant ysgol De Cymru cyn Hanner Marathon y Byd, Caerdydd.
Mo Farah’n sgwrsio gyda phlant ysgol De Cymru cyn Hanner Marathon y Byd, Caerdydd.

Caerdydd oedd cartref Hanner Marathon y Byd yn 2016, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd. Daeth 25,000 o redwyr, gan gynnwys Mo Farah, enillydd pedair medal aur Olympaidd, i gymryd rhan yn y digwyddiad a gefnogwyd gan staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr.

Ceir digonedd o ddigwyddiadau eraill i redwyr ar bob lefel yng Nghaerdydd - mae cyfle wythnosol i redeg 5k yng Nghaeau Blackweir. Hefyd ceir Hanner Marathon enwog Caerdydd, yr ail fwyaf o'i math yn y DU.

Felly cofiwch ddod â’ch esgidiau rhedeg!

Profi Caerdydd dros eich hun

Os hoffech weld Caerdydd dros eich hun a chael gwybod beth sy’n gwneud Prifysgol Caerdydd mor arbennig, dewch i’n Diwrnod Agored ddydd Sadwrn 26 Hydref 2019.

Os nad ydych yn gallu ymweld, dysgwch fwy am y Brifysgol a dinas Caerdydd drwy fynd ar ein taith ryngweithiol ar-lein.