Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd byd-eang

Fideo Canolfan Cyfleoedd Byd-eang

Mae astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor fel rhan o’ch profiad prifysgol yn ffordd wych i ehangu eich gwybodaeth academaidd, ymdrochi’ch hun mewn diwylliant arall ac ennill sgiliau sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr.

Mae gennym gysylltiadau gyda dros 300 o sefydliadau a gallwn gynnig y cyfle i chi gychwyn ar leoliad dramor yn Ewrop ac ar draws y byd.

Mae profiad rhyngwladol nid yn unig yn ehangu eich CV drwy arddangos sgiliau allweddol fel cyfathrebu, hyblygrwydd a gweithio ar y cyd, ond hefyd yn gallu cynnig cyfleoedd rhwydweithiol gwerthfawr. Ond yn bennaf oll, mae’n ddechrau ar antur newydd.

Byddwch yn profi diwylliannau a safbwyntiau eraill, gwneud ffrindiau newydd a rhannu profiadau bythgofiadwy yn ystod eich amser dramor. Gallwch hefyd gael y cyfle i fwynhau iaith newydd ac ehangu eich rhagolygon gyrfa ar yr un pryd.

Rhagor o wybodaeth am beth sydd ar gael:

Cyfnewid Ewropeaidd (Erasmus +)

Fel rhan o’ch gradd, gallech wneud cais am leoliadau ar draws Ewrop drwy raglen Erasmus+ yn dibynnu ar eich rhaglen astudio. Mae Erasmus+ yn rhaglen gyfnewid Ewropeaidd sy’n galluogi myfyrwyr i astudio neu weithio dramor mewn gwlad Ewropeaidd am 2-12 mis fel rhan o’u rhaglen gradd. Mae hyd a lleoliad y cyfnewid yn dibynnu ar eich rhaglen radd.

Gall myfyrwyr sydd yn cymryd rhan yn Rhaglen Erasmus+ (astudio neu weithio) fod yn gymwys i dderbyn grant Eramsus er mwyn cynorthwyo â’r costau ychwanegol o fyw ac astudio dramor.

Er bod cyswllt dyfodol y DU gyda rhaglen Erasmus+ yn parhau yn aneglur ar hyn o bryd, mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid Ewropeaidd i sicrhau bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â chyfnod astudio neu weithio dramor fel rhan o'u gradd. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gyfranogiad y DU yn rhaglen Erasmus+ i'w weld ar wefan Asiantaeth Genedlaethol Erasmus+ y DU.

Cyfnewid Rhyngwladol

Yn dibynnu ar eich rhaglen astudio, gallech hefyd dreulio tymor neu flwyddyn academaidd yn astudio yn un o'n partneriaid cyfnewid tu allan i Ewrop, fel rhan o'ch gradd. Mae hyd a lleoliad y cyfnewid yn dibynnu ar eich rhaglen radd. Mae gennym bartneriaid yn fyd-eang, gan gynnwys sefydliadau yn y UDA, Canada, Awstralia, Honk Kong a De America.

Mae cymryd rhan mewn cyfnewid Ewropeaidd neu ryngwladol yn ffordd dda o ymdrochi’ch hun mewn diwylliant newydd a gwneud ffrindiau ar draws y byd. Fel myfyriwr cyfnewid, byddwch yn cael y cyfle i ddysgu a datblygu set sgiliau arbennig a fydd yn ehangu eich cyflogadwyedd, eich helpu chi i fod yn geffyl blaen mewn marchnad swyddi rhyngwladol graddedig gynyddol o gystadleuol.

Mae’r Tîm Cyfleoedd Byd-eang yn trefnu rhaglenni yn ystod yr Haf sydd yn cynnwys cyfleoedd astudio, gweithio a gwirfoddoli. Mae’r lleoliadau tymor byr yn cymryd lle mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y byd ac yn para isafswm o bedair wythnos. Darparir bwrsariaethau i helpu myfyrwyr gyda’r costau o fynd dramor.

Astudio

Cymerwch y cyfle i archwilio pwnc nad yw'n rhan o’ch gradd, neu ehangwch wybodaeth pwnc sy’n gysylltiedig â'ch gradd, ac ar yr un pryd mwynhau profiad rhyngwladol newydd sbon.

Mae rhaglenni astudio yn cymryd lle tu allan i’r tymor yn ystod gwyliau’r haf sydd yn berffaith ar gyfer myfyrwyr sydd heb gael y cyfle i astudio dramor fel rhan o’u rhaglen gradd. Gallwch astudio mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws y byd gan gynnwys Asia, Ewrop, America Ladin a’r UDA.

Interniaethau

Gallwch ennill brofiad gwaith dramor yn ystod eich amser yng Nghaerdydd. Mae’r Tîm Cyfleoedd Byd-eang yn cydlynu a chefnogi lleoliadau rhyngwladol. Rydym yn cynnig arweiniad am leoliadau haf a blynyddoedd hyfforddiant proffesiynol a cheir cyllid ar gyfer nifer o raglenni. Trwy ein interniaethau rhyngwladol, byddwch yn cael y cyfle i weithio i amrywiaeth o gwmnïau byd-eang a chenedlaethol.

Gwirfoddoli

Gwnewch gyfraniad cadarnhaol i’r byd yn ystod eich amser yn y Brifysgol drwy gymryd rhan mewn prosiectau gwirfoddoli dramor. Ymunwch â thimoedd o fyfyrwyr ar draws y Brifysgol a gwirfoddolwch mewn lleoliadau fel Fiji, Japan, Cambodia, India a llawer mwy.

Bydd astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor, nid yn unig yn ehangu eich CV drwy arddangos sgiliau allweddol fel cyfathrebu, hyblygrwydd a gweithio ar y cyd, ond hefyd mae’n eich galluogi i ehangu eich safbwynt a datblygu’n bersonol.

Does dim rhaid i leoliad rhyngwladol fod yn fwy costus nag astudio yng Nghaerdydd o reidrwydd. Mae yna amrywiaeth o ffynonellau ariannu i wneud lleoliadau rhyngwladol yn fwy hygyrch i fyfyrwyr israddedig.

Mae myfyrwyr sy'n astudio neu weithio dramor yn derbyn grantiau misol drwy'r Comisiwn Ewropeaidd; er gall y myfyrwyr hynny sydd yn cymryd rhan mewn cyfnewid rhyngwladol dderbyn bwrsariaeth untro. Mae yna amrywiaeth o fwrsariaethau ar gael i ymgeiswyr israddedig llwyddiannus sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni tymor byr rhyngwladol.

Mae myfyrwyr yn parhau yn gymwys ar gyfer benthyciadau cynhaliaeth, grantiau a gostyngiadau ffioedd dysgu. Mae yna hefyd gyllid ychwanegol ar gael i fyfyrwyr o gefndir ehangu cyfranogiad ac ar gyfer myfyrwyr anabl.

Eistedd mewn darlith oeddwn i pan glywais i am y cyfle i ddilyn rhaglen haf ym Mhrifysgol Hong Kong. Serch fy niddordeb, doeddwn i heb sylwi pa mor wych oedd y cyfle yr oedd Prifysgol Caerdydd yn ei gynnig tan i mi ymchwilioiddo. Roedd y cwrs ei hun, y lle a’r profiad diwylliannol i gyd yn apelio, yn enwedig gan fod arian i dalu’r gost! Cefais brofiad ‘unwaith mewn oes’, yn sicr. Roedd y profiad yn bopeth roeddwn i’n ei ddisgwyl, a mwy. Cefais wybodaeth am feysydd na fyddai ‘nghwrs gradd yn cyffwrdd a nhw'

Lara Bridge, Prifysgol Hong Kong, Rhaglen Haf Gorwelion Newydd: Busnes Byd-eang yn Asia

Siaradwch â ni

Mae’r Tîm Cyfleoedd Byd-eang yn darparu adnoddau ymroddedig a ffynhonnell o arbenigedd ar gyfer holl gyfleoedd rhyngwladol sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd. Gallwn eich cefnogi os ydych yn ystyried treulio amser dramor yn gweithio, astudio neu wirfoddoli ac rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd rhyngwladol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni:

Canolfan Cyfleoedd Byd-Eang

Ein cyfeiriad yw:

Cyfleoedd Byd-eang
Prifysgol Caerdydd
51a Plas y Parc
Caerdydd
Cymru
CF10 3AT