Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2020

Gwybodaeth Gyffredinol i Fyfyrwyr o'r DU, yr UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2020/21.

Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd).

Bydd y ffi flynyddol yn talu’r holl ffioedd dysgu, costau hanfodol y cwrs, cofrestru ac arholi ond nid ffi ailsefyll arholiadau gan ymgeiswyr sydd heb eu cofrestru ar y pryd. Mae ffioedd am lety ym Mhreswylfeydd y Brifysgol yn ychwanegol at hynny.

Efallai y bydd arian ar gael tuag at gost eich ffioedd dysgu. Ewch i'n tudalennau am arian i gael rhagor o wybodaeth.

Nid yw ffioedd dysgu’r cyrsiau sy'n dechrau yn 2020/21 ar gael ar hyn o bryd. Caiff y rhain eu cyhoeddi yn ystod mis Medi 2019.

Math o fyfyriwrFfi 2020/21
Israddedigion amser llawn o'r DUAros am gadarnhad
Myfyrwyr ERASMUS neu sy'n astudio dramor15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o’r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGRhagor o wybodaeth
Tsieinëeg Fodern (BA)Gweler y nodyn isod

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol cwrs, yn unol â’r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru.

Lle bo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid erbyn mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn pan fydd y ffioedd yn cynyddu.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Yn wahanol i’n rhaglenni blwyddyn dramor arferol, mae hwn yn gyfle unigryw i ennill gradd ddwbl o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing (BNU), a gefnogir gan fwrsariaeth. Fel arfer, mae ffioedd dysgu yn BNU yn costio tua £4,500 y flwyddyn. Fodd bynnag, mae Prifysgol Normal Beijing a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer yr holl fyfyrwyr a dderbynnir ar y rhaglen drwy dalu cyfraniadau ffioedd dysgu rhannol ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3. Felly, dim ond ffioedd blwyddyn dramor safonol Prifysgol Caerdydd y bydd myfyrwyr yn gorfod eu talu am y ddwy flynedd hynny.

Math o fyfyriwrFfi 2020/21
Israddedigion amser llawn o'r UEAros am gadarnhad
Myfyrwyr ERASMUS neu sy'n astudio dramor15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o’r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGRhagor o wybodaeth
Tsieinëeg Fodern (BA)Gweler y nodyn isod

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol cwrs, yn unol â’r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru.

Lle bo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid erbyn mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn pan fydd y ffioedd yn cynyddu.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Yn wahanol i’n rhaglenni blwyddyn dramor arferol, mae hwn yn gyfle unigryw i ennill gradd ddwbl o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing (BNU), a gefnogir gan fwrsariaeth. Fel arfer, mae ffioedd dysgu yn BNU yn costio tua £4,500 y flwyddyn. Fodd bynnag, mae Prifysgol Normal Beijing a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer yr holl fyfyrwyr a dderbynnir ar y rhaglen drwy dalu cyfraniadau ffioedd dysgu rhannol ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3. Felly, dim ond ffioedd blwyddyn dramor safonol Prifysgol Caerdydd y bydd myfyrwyr yn gorfod eu talu am y ddwy flynedd hynny.

Mae ffioedd i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw yn amrywio yn dibynnu ar y pwnc.

Math o astudiaethFfi 2020/21
Band 1: Myfyrwyr ym maes y celfyddydau/dyniaethau neu bynciau ystafell ddosbarthAros am gadarnhad
Band 2: Myfyrwyr gwyddoniaeth/peirianneg neu bynciau labordy/stiwdio Aros am gadarnhad
Band 3: Cyrsiau israddedig clinigol Aros am gadarnhad
Myfyrwyr ar flwyddyn dramor Erasmus15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o’r ffi amser llawn

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn yr ail flwyddyn a blynyddoedd dilynol cwrs, yn unol â’r gyfraith neu bolisi Llywodraeth Cymru.

Lle bo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid erbyn mis Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn pan fydd y ffioedd yn cynyddu.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Yn wahanol i’n rhaglenni blwyddyn dramor arferol, mae hwn yn gyfle unigryw i ennill gradd ddwbl o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing (BNU), a gefnogir gan fwrsariaeth. Fel arfer, mae ffioedd dysgu yn BNU yn costio tua £4,500 y flwyddyn. Fodd bynnag, mae Prifysgol Normal Beijing a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer yr holl fyfyrwyr a dderbynnir ar y rhaglen drwy dalu cyfraniadau ffioedd dysgu rhannol ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3. Felly, dim ond ffioedd blwyddyn dramor safonol Prifysgol Caerdydd y bydd myfyrwyr yn gorfod eu talu am y ddwy flynedd hynny.

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, yn ogystal â lefel a hyd y cwrs.

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau sy'n para tair blynedd. Golyga hyn y bydd y pris y byddwch yn ei dalu yn y flwyddyn gyntaf yr un peth yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, sy'n ei wneud yn haws cynllunio a chyllidebu ar gyfer eich amser gyda ni.

Mae hyn yn amodol ar y canlynol:

  • blynyddoedd a ailadroddir: os oes angen i chi ailadrodd blwyddyn, bydd y ffi dysgu yn aros ar yr un gyfradd â'r flwyddyn flaenorol
  • dechrau ar lefel uwch: os byddwch yn dechrau rhaglen yn yr ail neu'r drydedd flwyddyn, byddwch yn talu'r gyfradd ffioedd ar gyfer eich blwyddyn dechrau, yn hytrach na'r flwyddyn pan ddechreuodd y rhaglen
  • cyrsiau 4 blynedd (gan gynnwys y rhai â blwyddyn ar leoliad): ar gyfer cyrsiau sy'n hirach na thair blynedd, ni fydd y cynnydd mewn ffioedd ar gyfer unrhyw flynyddoedd ychwanegol yn fwy na'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) a 2% ar ben hynny. Cymerir y gyfradd RPIX o’r mis Ebrill cyn dechrau’r flwyddyn astudio. Mae’n gyfwerth â'r Mynegai Prisiau Manwerthu ond yn eithrio taliadau llog morgais.
  • Ffioedd clinigol ar gyfer cyrsiau Deintyddol a Meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. I gael manylion am sut y cyfrifir y ffioedd clinigol, ewch i’r adran isod am ffioedd cyrsiau Deintyddol a Meddygol.

Ffioedd deintyddol a meddygol

Nid yw ffioedd meddygol a deintyddol ar gael ar hyn o bryd. Caiff y rhain eu cyhoeddi pan gytunir ar ein ffioedd dysgu, yn ystod mis Medi 2019.

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr ynghylch eich statws ffioedd, gallai'r canllawiau gan Gyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA) fod o ddefnydd.