Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2019

Gwybodaeth gyffredinol i fyfyrwyr o'r DU, yr UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2019/20.

Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd).

Bydd y ffi flynyddol yn talu’r holl ffioedd dysgu, costau hanfodol y cwrs, cofrestru ac arholi ond nid ffi ailgymryd arholiadau gan ymgeiswyr sydd heb eu cofrestru ar y pryd. Mae ffioedd am lety ym Mhreswylfeydd y Brifysgol yn ychwanegol at hynny.

Efallai y bydd arian ar gael tuag at gost eich ffioedd dysgu. Ewch i'n tudalennau am arian i gael rhagor o wybodaeth.

Math o fyfyriwr Ffi 2019/20
Israddedigion amser llawn o'r DU £9,000
Myfyrwyr ERASMUS neu sy'n astudio dramor 15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol 20% o’r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth 50% o’r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIG Rhagor o wybodaeth
Tsieinëeg Fodern (BA) Gweler y nodyn isod

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn unol â'r gyfraith neu bolisïau Llywodraeth Cymru yn yr ail flwyddyn neu flynyddoedd dilynol cyrsiau.

Lle bo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd y cynnydd yn y ffi erbyn diwedd Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn academaidd lle fydd y ffi yn codi.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Yn wahanol i’n rhaglenni blwyddyn dramor arferol, mae hwn yn gyfle unigryw i ennill gradd ddwbl o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing (BNU), a gefnogir gan fwrsariaeth. Fel arfer, mae ffioedd dysgu yn BNU yn costio tua £4,500 y flwyddyn, fodd bynnag, mae Prifysgol Normal Beijing a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer yr holl fyfyrwyr a dderbynnir ar y rhaglen drwy dalu cyfraniadau ffioedd dysgu rhannol ar gyfer blynyddoedd 2 a 3. Felly dim ond ffioedd blwyddyn dramor safonol Prifysgol Caerdydd y bydd myfyrwyr yn gorfod eu talu am y ddwy flynedd hynny.

Mae ffioedd i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw yn amrywio yn dibynnu ar y pwnc.

Math o astudiaethFfi 2019/20
Band 1: Myfyrwyr ym maes y celfyddydau/dyniaethau neu bynciau ystafell ddosbarth £9,000
Band 2: Myfyrwyr gwyddoniaeth/peirianneg neu bynciau labordy/stiwdio £10,500
Band 3: Cyrsiau israddedig clinigol £24,675
Myfyrwyr ar flwyddyn dramor Erasmus 15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o’r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o’r ffi amser llawn

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn unol â'r gyfraith neu bolisïau Llywodraeth Cymru yn yr ail flwyddyn neu flynyddoedd dilynol cyrsiau.

Lle bo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd y cynnydd yn y ffi erbyn diwedd Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn academaidd lle fydd y ffi yn codi.

Math o fyfyriwrFfi 2019/20
Israddedigion amser llawn o'r UE£9,000
Myfyrwyr ERASMUS neu sy'n astudio dramor15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o’r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o’r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIG Rhagor o wybodaeth
Tsieinëeg Fodern (BA)Gweler y nodyn isod

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn unol â'r gyfraith neu bolisïau Llywodraeth Cymru yn yr ail flwyddyn neu flynyddoedd dilynol cyrsiau.

Lle bo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd y cynnydd yn y ffi erbyn diwedd Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn academaidd lle fydd y ffi yn codi.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Yn wahanol i’n rhaglenni blwyddyn dramor arferol, mae hwn yn gyfle unigryw i ennill gradd ddwbl o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing (BNU), a gefnogir gan fwrsariaeth. Fel arfer, mae ffioedd dysgu yn BNU yn costio tua £4,500 y flwyddyn, fodd bynnag, mae Prifysgol Normal Beijing a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer yr holl fyfyrwyr a dderbynnir ar y rhaglen drwy dalu cyfraniadau ffioedd dysgu rhannol ar gyfer blynyddoedd 2 a 3. Felly dim ond ffioedd blwyddyn dramor safonol Prifysgol Caerdydd y bydd myfyrwyr yn gorfod eu talu am y ddwy flynedd hynny.

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, ynghyd â lefel a hyd y cwrs.

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau sy'n para tair blynedd. Golyga hyn y bydd y pris y byddwch yn ei dalu yn y flwyddyn gyntaf yr un peth yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, sy'n ei wneud yn haws cynllunio a chyllidebu ar gyfer eich amser gyda ni.

Mae hyn yn amodol ar y canlynol:

  • ailadrodd blwyddyn: os oes angen i chi ailadrodd blwyddyn, bydd y ffi dysgu yn aros ar yr un gyfradd â'r flwyddyn flaenorol
  • dechrau ar lefel uwch: os byddwch yn dechrau rhaglen yn yr ail neu'r drydedd flwyddyn, byddwch yn talu'r gyfradd ffioedd ar gyfer eich blwyddyn dechrau, yn hytrach na'r flwyddyn pan ddechreuodd y rhaglen
  • cyrsiau 4 blynedd (gan gynnwys y rhai â blwyddyn ar leoliad): ar gyfer cyrsiau sy'n hirach na thair blynedd, ni fydd y cynnydd mewn ffioedd ar gyfer unrhyw flynyddoedd ychwanegol yn fwy na'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) a 2% ar ben hynny. Defnyddir y gyfradd CPI o fis Ebrill cyn dechrau'r flwyddyn astudio. Mae'n gyfwerth â Mynegai Prisiau Defnyddwyr ond yn eithrio taliadau llog morgais.
  • ffioedd meddygol: mae'r ffioedd dysgu ar gyfer y rhaglen MBBCH 5 mlynedd yn £33,000 y flwyddyn ac yn sefydlog am hyd y cwrs. Mae'r ffioedd ar gyfer rhaglen MBBCH gyda blwyddyn ragarweiniol yn £20.950 am un flwyddyn ac yna fydd yn codi i £33,000 y flwyddyn ar gyfer blynyddoedd 2-6.
  • ffioedd deintyddol: codir ffi o £20,950 ar gyfer blwyddyn un cwrs Deintyddiaeth ar gyfer mynediad 2019 gyda'r blynyddoedd dilynol yn codi ffi glinigol. Ar gyfer manylion ar sut mae'r gyfradd ffi glinigol yn cael ei gyfrifo, gweler yr adran ffioedd deintyddol isod.

Ffioedd deintyddol

Codir ffioedd elfen cyn-glinigol o gwrs Deintyddol ar £20,950 ar gyfer mynediad 2019. Mae'r ffi cyn-glinigol yn gymwys ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen yn unig. O flwyddyn dau ymlaen, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei godi.

Bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei osod yn y flwyddyn cyn mynediad a gyda chynnydd blynyddol na fydd mwy na mesur RPIX o chwyddiant yn ogystal â 2%. Mae'r gyfradd RPIX yn cael ei gymryd o fis Ebrill cyn dechrau'r flwyddyn astudio. Unwaith bod y gyfradd ffioedd clinigol wedi'i osod, bydd yn sefydlog am hyd y cyfnod ffioedd clinigol.

Mae hyn yn golygu, ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau'r rhaglen yn 2019, efallai bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn gymwys i'w hastudiaethau o 2020/21 i 2022/23 yn cael eu gosod fel a ganlyn:

BlwyddynCyfradd ffioedd glinigol
2019/20£36, 950
2020/2138,059 ar sail RPIX tybiedig (1% yn yr enghraifft hwn) yn ogystal â 2% yn Ebrill 2020*
2021/2239,200 ar sail RPIX tybiedig (1% yn yr enghraifft hwn) yn ogystal â 2% yn Ebrill 2021*
2022/23£39,200 gan bod y ffi yn sefydlog ar flwyddyn mynediad i'r elfen Clinigol*
2023/24£39,200 gan bod y ffi yn sefydlog ar flwyddyn mynediad i'r elfen Clinigol*

*Noder mai enghraifft yn unig yw'r ffigurau hyn.,

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr ynghylch eich statws ffioedd, gallai'r canllawiau gan Gyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA) fod o ddefnydd.