Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2018

Gwybodaeth gyffredinol i fyfyrwyr o'r DU, yr UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2018/19.

Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd).

Bydd y ffi flynyddol yn talu’r holl ffioedd dysgu, costau hanfodol y cwrs, cofrestru ac arholi ond nid ffi ailgymryd arholiadau gan ymgeiswyr sydd heb eu cofrestru ar y pryd. Mae ffioedd am lety ym Mhreswylfeydd y Brifysgol yn ychwanegol at hynny.

Efallai y bydd arian ar gael tuag at gost eich ffioedd dysgu. Ewch i'n tudalennau am arian i gael rhagor o wybodaeth.

Math o fyfyriwr Ffi 2018/19
Israddedigion amser llawn o'r DU £9,000
Israddedigion amser llawn o'r UE £9,000
Myfyrwyr ERASMUS neu sy'n astudio dramor £1,350
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol £1,800
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth 50% o’r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIG Rhagor o wybodaeth
Tsieinëeg Fodern (BA) Gweler y nodyn isod

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Mae'r Brifysgol yn cadw'r hawl i gynyddu ffioedd dysgu yn unol â'r gyfraith neu bolisïau Llywodraeth Cymru yn yr ail flwyddyn neu flynyddoedd dilynol cyrsiau.

Lle bo’n berthnasol, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd y cynnydd yn y ffi erbyn diwedd Mehefin yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn academaidd lle fydd y ffi yn codi.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Yn wahanol i’n rhaglenni blwyddyn dramor arferol, mae hwn yn gyfle unigryw i ennill gradd ddwbl o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing (BNU), a gefnogir gan fwrsariaeth. Fel arfer, mae ffioedd dysgu yn BNU yn costio tua £4,500 y flwyddyn, fodd bynnag, mae Prifysgol Normal Beijing a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer yr holl fyfyrwyr a dderbynnir ar y rhaglen drwy dalu cyfraniadau ffioedd dysgu rhannol ar gyfer blynyddoedd 2 a 3. Felly dim ond ffioedd blwyddyn dramor safonol Prifysgol Caerdydd y bydd myfyrwyr yn gorfod eu talu am y ddwy flynedd hynny.

Mae ffioedd i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw yn amrywio yn dibynnu ar y pwnc.

Band 1: Myfyrwyr ym maes y celfyddydau/dyniaethau neu bynciau ystafell ddosbarth £9,000
Band 2: Myfyrwyr gwyddoniaeth/peirianneg neu bynciau labordy/stiwdio £10,500
Band 3: Cyrsiau israddedig clinigol £24,675
Myfyrwyr ar flwyddyn dramor Erasmus 15% o'r ffi amser llawn
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol20% o’r ffi amser llawn
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o’r ffi amser llawn

Bydd eich ffioedd dysgu yn dibynnu ar y cwrs a ddewisoch, ynghyd â lefel a hyd y cwrs.

Mae ein ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion rhyngwladol yr un peth ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau sy'n para tair blynedd. Golyga hyn y bydd y pris y byddwch yn ei dalu yn y flwyddyn gyntaf yr un peth yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, sy'n ei wneud yn haws cynllunio a chyllidebu ar gyfer eich amser gyda ni.

Mae hyn yn amodol ar y canlynol:

  • ailadrodd blwyddyn: os oes angen i chi ailadrodd blwyddyn, bydd y ffi dysgu yn aros ar yr un gyfradd â'r flwyddyn flaenorol
  • dechrau ar lefel uwch: os byddwch yn dechrau rhaglen yn yr ail neu'r drydedd flwyddyn, byddwch yn talu'r gyfradd ffioedd ar gyfer eich blwyddyn dechrau, yn hytrach na'r flwyddyn pan ddechreuodd y rhaglen
  • cyrsiau 4 blynedd (gan gynnwys y rhai â blwyddyn ar leoliad): ar gyfer cyrsiau sy'n hirach na thair blynedd, ni fydd y cynnydd mewn ffioedd ar gyfer unrhyw flynyddoedd ychwanegol yn fwy na'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) a 2% ar ben hynny. Defnyddir y gyfradd CPI o fis Ebrill cyn dechrau'r flwyddyn astudio.
  • ffioedd ar gyfer cyrsiau Deintyddol a Meddygol: yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol, codir cyfradd sefydlog, ond fe godir cyfradd glinigol wedi hynny. Ar gyfer manylion am sut mae'r gyfradd ffioedd clinigol yn cael ei gyfrifo, gweler yr adran Ffioedd Deintyddol a Meddygol isod.

Ffioedd Deintyddol a Meddygol

Yn ystod elfen gyn-glinigol cyrsiau Deintyddol a Meddygol bydd y gyfradd ffioedd yn sefydlog. Y ffi gyn-glinigol ar gyfer dechrau yn 2018 yw £19,950. Mae hon yn berthnasol i'r blynyddoedd astudio canlynol:

  • MBBCH, blynyddoedd 1-2
  • MBBCH gyda blwyddyn ragarweiniol, blynyddoedd 1-3
  • MBBCH Meddygaeth (mynediad 4 blwyddyn), blwyddyn 1
  • Baglor mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol, blwyddyn 1

Ar ôl hyn codir y gyfradd ffioedd clinigol. Caiff y gyfradd ffioedd clinigol ei phennu yn y flwyddyn cyn dechrau, a bydd cynnydd blynyddol na fydd yn fwy na mesur chwyddiant RPIX a 2% ar ben hynny. Cymerir y gyfradd RPIX o’r mis Ebrill cyn dechrau’r flwyddyn astudio. Ar ôl iddo gael ei bennu, bydd y gyfradd ffioedd clinigol yn aros yr un peth drwy gydol cyfnod y ffioedd clinigol.

Golyga hyn y byddai'r gyfradd ffioedd clinigol a allai fod yn daladwy i fyfyriwr sy'n dechrau'r rhaglen yn 2018 ar gyfer ei astudiaethau o 2019/20 tan 2021/22 yn cael ei bennu fel a ganlyn:

BlwyddynCyfradd ffioedd clinigol
2018/19£35,250
2019/20£36,308 yn seiliedig ar RPIX tybiedig (1% yn yr enghraifft hon) a 2% ar ben hynny ym mis Ebrill 2019*
2020/21£36,397 yn seiliedig ar RPIX tybiedig (1% yn yr enghraifft hon) a 2% ar ben hynny ym mis Ebrill 2020*
2021/22£37,397 gan fod y ffi yn sefydlog ar gyfer blwyddyn dechrau'r elfen Glinigol*
2022/23£37,397 gan fod y ffi yn sefydlog ar gyfer blwyddyn dechrau'r elfen Glinigol*

*Noder mai enghraifft yn unig yw'r ffigurau hyn.

Cadarnhad o'ch ffioedd

Os cynigir lle i chi ar raglen israddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar gyfer eich rhaglen astudio cyn i chi ddod i'r Brifysgol.

Statws ffioedd

Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw. Os nad ydych yn siŵr ynghylch eich statws ffioedd, gallai'r canllawiau gan Gyngor y DU ar gyfer Materion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA) fod o ddefnydd.