Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgareddau cyn-16

Rydym yn cynnig nifer o raglenni a luniwyd yn ofalus i gefnogi myfyrwyr yng Nghyfnodau Allweddol tri a phedwar.

Gallwn deilwra ein rhaglenni i ddiwallu anghenion eich dysgwyr. Cysylltwch â'n timau i drafod unrhyw ofynion penodol a allai fod gennych.

Prosiect a gynhelir gyda Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yw Sioe Deithiol Addysg Uwch. Mae'n cynnig amrywiaeth o sgyrsiau a gweithdai ysbrydoledig i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 9-11, yn bennaf mewn ysgolion ar draws Cymru.

Mae’r prosiect yn targedu ardaloedd lle mae cyfraddau dilyniant i addysg uwch yn isel. Mae’n canolbwyntio ar helpu myfyrwyr i wireddu eu potensial, yn ogystal â rhoi mwy o fanylion am y profiad o fynd i’r brifysgol drwy chwalu camsyniadau cyffredin. Mae’r prosiect yn:

 • darparu dros 170 o gyflwyniadau bob blwyddyn
 • cyrraedd dros 20,000 o ddisgyblion
 • cyflwyno wythnosau rhanbarthol yng ngogledd Cymru, gorllewin Cymru, canolbarth Cymru a Chernyw.

Mae ein cyflwyniadau mwyaf poblogaidd yn cynnwys:

 • beth yw Addysg Uwch?
 • gwneud y dewisiadau cywir a pharatoi ar gyfer y chweched dosbarth / coleg
 • paratoi ar gyfer TGAU
 • sgiliau astudio ac adolygu
 • bywyd myfyrwyr yng Nghaerdydd.

Cysylltwch â ni

Siaradwch â Sera Richards er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Sioe Deithiol Addysg Uwch:

Nod Diwrnodau Ysbrydoli yw annog ac ysbrydoli myfyrwyr i feddwl am eu dyfodol, gan hefyd bwysleisio pwysigrwydd gweithio’n galed ar gyfer eu TGAU.

Mae’r digwyddiadau yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr:

 • ymweld â champws prifysgol
 • cymryd rhan mewn gweithdai rhyngweithiol
 • mynd i arddangosfa o'r pynciau sydd ar gael mewn prifysgolion lleol
 • cwrdd â myfyrwyr presennol y Brifysgol
 • dysgu mwy am ofynion mynediad prifysgol a llwybrau i'r brifysgol.

Cysylltwch â ni

Siaradwch â Ffiona Mills i gael rhagor o wybodaeth am Ddiwrnodau Ysbrydoliaeth y Brifysgol:

Rydym yn deall pwysigrwydd ysbrydoli ac annog myfyrwyr i weithio’n galed yn yr ysgol. Rydym wedi datblygu rhaglen ymweld â'r campws ar gyfer myfyrwyr yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4.

Fel arfer, arweinir teithiau tywys gan lysgenhadon myfyrwyr (myfyrwyr presennol ym Mhrifysgol Caerdydd) ac maent yn cynnwys y canlynol:

 • taith dywys o gwmpas y campws a'r cyfleusterau
 • cyflwyniad (mae gennym ddetholiad o sesiynau i ddewis o'u plith)
 • sesiwn holi ac ateb

Gellir teilwra ymweliadau yn ôl anghenion eich myfyrwyr.

Cysylltwch â ni

Siaradwch â'r Tîm Ehangu Cyfranogiad i gael rhagor o wybodaeth am ymweliadau â'r campws:

Mae'r Brilliant Club yn elusen arobryn sy'n gweithio gydag ysgolion a phrifysgolion ledled y DU er mwyn galluogi mynediad i brifysgolion.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brilliant Club i gyflwyno'r Rhaglen i Ysgolheigion. Mae'r Rhaglen yn recriwtio, yn hyfforddi ac yn lleoli ymchwilwyr ddoethurol ac ôl-ddoethurol mewn ysgolion i gyflwyno rhaglenni o sesiynau tiwtorial yn arddull prifysgol, ac fe’i hategir gan ddwy daith i'r brifysgol.

Dysgwch sut i gymryd rhan yn y Rhaglen i Ysgolheigion.

Cysylltwch â ni

Siaradwch â'r Tîm Ehangu Cyfranogiad i gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen i Ysgolheigion (Brilliant Club):

Mae Prifysgol Caerdydd yn aelod o Campus First, sef prosiect Ymestyn yn Ehangach sydd wedi’i ariannu gan CCAUC yn ne-ddwyrain Cymru. Nod y prosiect cydweithredol hwn yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21+ oed sydd heb gymwysterau addysg, o'r ddau gwintel ar waelod Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phlant o dan ofal, ymadawyr gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau at addysg sy’n wynebu’r grwpiau hyn.

Mae rhagor o wybodaeth a rhestr o raglenni a gweithgareddau ar gael ar wefan First Campus.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth siaradwch â thîm First Campus yn firstcampus@caerdydd.ac.uk.

Cysylltwch â ni

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch ein rhaglenni cyn 16 oed, cysylltwch â ni.

Tîm Ehangu Mynediad