Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgareddau ôl-16

Lluniwyd ein rhaglenni i helpu myfyrwyr coleg a chweched dosbarth ar gyfer y brifysgol.

‘Mynediad at Broffesiynau’ a ‘Camu ‘Mlaen’ yw ein dwy brif raglen.

Mae rhaglen Camu ‘Mlaen yn rhaglen academaidd dwy flynedd am ddim i fyfyrwyr coleg a chweched dosbarth ac mae’n cynnig y cyfle gwych i gael profiad o fywyd yn y brifysgol drwy ddosbarthiadau meistr academaidd a gŵyl haf y brifysgol.

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen yn cymryd rhan mewn rhaglen dosbarthiadau meistr academaidd yn un o’r meysydd pwnc canlynol:

 • celfyddydau mynegiannol
 • iechyd a lles
 • y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol
 • ieithoedd, llenyddiaeth a chyfathrebu
 • mathemateg a rhifedd
 • gwyddoniaeth a thechnoleg.

Nod y rhaglen hon yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth gywir i fyfyrwyr wneud eu ffordd drwy’r broses gwneud cais yn llwyddiannus a ffynnu yn y brifysgol.

Uchafbwyntiau’r cynllun

 • Cyfle i gymryd rhan mewn cyrsiau academaidd byr pwrpasol a luniwyd i baratoi myfyrwyr ar gyfer astudio mewn amgylchedd prifysgol.
 • Gwahoddiadau unigryw i ddigwyddiadau wedi’u teilwra, megis sesiynau mewn diwrnodau agored a gweithdai ar ddatganiadau personol.
 • Mynediad neilltuedig i ŵyl breswyl dros yr haf ar gyfer blwyddyn 12.
 • Neilltuir tiwtor academaidd ar gyfer pob myfyriwr.
 • Cwrdd â myfyrwyr presennol y brifysgol oedd yn rhan o’r rhaglen gynt.
 • Bwrsariaeth prawf modd i fyfyrwyr sy’n mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd (yn amodol ar amodau a thelerau).

Meini prawf cymhwysedd

Er mwyn dod yn aelod o'r rhaglen, rhaid i fyfyrwyr nodi un o’r grwpiau canlynol fel eu hunaniaeth:

 • byw mewn ardal o amddifadedd economaidd-gymdeithasol (cymunedau yn gyntaf, cymdogaethau cyfranogiad isel, cymwys am brydau ysgol am ddim)
 • y cyntaf yn y teulu i fynd i addysg uwch
 • ceisiwr lloches
 • pobl ifanc â chyflyrau ar y sbectrwm awtistiaeth
 • myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio
 • profiad o fod mewn gofal
 • pobl ifainc â chyfrifoldebau gofalu.

Yn ogystal â chefnogi’r grwpiau a restrir uchod, rydym wedi ymrwymo i gefnogi pob myfyriwr sydd wedi dioddef anfantais neu aflonyddwch addysgol. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw amgylchiadau penodol.

Cysylltu â ni

Ebostiwch Carolyn McKenzie yn outreach@caerdydd.ac.uk yn ein Tîm Ehangu Cyfranogiad i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Camu ‘Mlaen i’r Brifysgol.

Mae rhaglen Mynediad at Broffesiynau yn canolbwyntio ar roi cyfleoedd i fyfyrwyr gael mwy o wybodaeth, cyngor ac arweiniad ynghylch cyrsiau prifysgol sy’n arwain at broffesiynau penodol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau ymarferol dan arweiniad ymarferwyr ac ymchwilwyr sydd ar flaen y gad yn eu meysydd. Nod pob digwyddiad yw rhoi'r sgiliau a'r profiadau angenrheidiol sydd eu hangen fyfyrwyr wneud cais llwyddiannus ar gyfer cyrsiau sy'n draddodiadol gystadleuol.

Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar y meysydd pwnc canlynol:

 • Meddygaeth a Deintyddiaeth
 • Gofal Iechyd
 • Pynciau sy’n gysylltiedig â Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg
 • Newyddiaduraeth
 • Y Gyfraith.

Mae'r rhaglen Mynediad at Broffesiynau yn gwbl rad ac am ddim. Mae'n agored i bob myfyriwr sy'n mynd i chweched dosbarth neu goleg yng Nghymru ar hyn o bryd.


Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr sydd wedi dioddef anfantais neu aflonyddwch addysgol a'r rhai sy'n rhan o grwpiau nad ydynt wedi’u cynrychioli’n ddigonol mewn addysg uwch.


Caiff digwyddiadau eu cynnal drwy'r flwyddyn a byddant wedi'u rhestru ar ein tudalen chwilio ymgysylltu ag ysgolion – chwiliwch am ‘Mynediad at Broffesiynau’.

Cysylltu â ni

Ebostiwch Ffiona Mills yn ein Tîm Ehangu Cyfranogiad yn outreach@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth am Mynediad at Broffesiynau.

Mae ein tîm profiadol hefyd yn cynnig amrywiaeth o sesiynau gwybodaeth y gellir eu cyflwyno i fyfyrwyr coleg a chweched dosbarth, mewn grwpiau bach neu grwpiau blwyddyn cyfan, yn ogystal â rhieni. Rydym yn addasu cyflwyniadau ar gyfer anghenion eich myfyrwyr, a’n nod yw cynnig sesiynau rhyngweithiol lle bo'n bosibl.

Mae'r sgyrsiau'n cynnwys:

 • Arweiniad i Rieni am Addysg Uwch
 • Gwneud Cais i Astudio Meddygaeth a Deintyddiaeth
 • Dewis Cwrs a Phrifysgol
 • Pam gwneud cais i astudio yn un o Brifysgolion Grŵp Russell?
 • Gwyddorau Gofal Iechyd
 • Technegau Cyfweliad
 • Cyflwyniad i Addysg Uwch
 • Cyllid Myfyrwyr
 • Bywyd Myfyrwyr
 • Sgiliau astudio
 • UCAS a chyflwyno cais i Brifysgol
 • Y Gymraeg yn y Brifddinas
 • Pam astudio ym Mhrifysgol Caerdydd?

Rhagor o wybodaeth a chadw lle.

Yn ogystal â mynd i nifer o ffeiriau UCAS ar draws y DU, rydym hefyd ar gael i ddod i ffeiriau gyrfaoedd ac addysg uwch mewn ysgolion a cholegau drwy gydol y flwyddyn.

Byddwn yn fwy na pharod i:

 • Ateb ymholiadau gan fyfyrwyr a rhieni
 • Cynnig cyngor ac arweiniad ynghylch dewisiadau addysg uwch
 • Cynnig ein taflenni diweddaraf

Cysylltu â ni

Ebostiwch ein Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau yn schools@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Mae gennym amrywiaeth o raglenni i gefnogi myfyrwyr sydd wedi cael cynnig i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys gŵyl breswyl dros yr haf (a gynhelir ym mis Gorffennaf bob blwyddyn fel arfer).

Cysylltu â ni

Ebostiwch Luke Merchant yn y Tîm Ehangu Cyfranogiad yn outreach@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltu â ni

Tîm Ehangu Mynediad