Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rôl y Tîm Ehangu Cyfranogiad yw hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant drwy helpu myfyrwyr o grwpiau penodol i gael mynediad i'r brifysgol a pharatoi ar gyfer y profiad.

Mae hyn yn cynnwys y myfyrwyr canlynol:

 • myfyrwyr o gefndiroedd incwm isel
 • y cyntaf yn y teulu i fynd i brifysgol
 • myfyrwyr sydd â phrofiad o ofal
 • gofalwyr
 • myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu teuluoedd
 • ceiswyr lloches a ffoaduriaid
 • myfyrwyr o gefndiroedd du ac ethnig heb gynrychiolaeth ddigonol
 • LGBT+
 • myfyrwyr sy'n rhieni
 • myfyrwyr aeddfed.

Gallwn gynnig gwybodaeth, cyngor a chanllawiau ar gyfer eich cais i'r brifysgol, ac awgrymiadau er mwyn helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer y brifysgol.

Dyluniwyd ein Prosiect Darganfod yn benodol ar gyfer plant rhwng 14 ac 19 oed sydd â chyflyrau ar y sbectrwm awtistiaeth.

Mae'r prosiect yn cynnwys sesiynau mentora bob pythefnos sy'n dod â myfyrwyr at ei gilydd ar y campws. Yn ogystal â datblygu sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu, maen nhw'n dysgu am y brifysgol mewn awyrgylch cymdeithasol a chartrefol.

Daw'r prosiect i ben gydag ysgol haf breswyl, dau ddiwrnod o hyd, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau allweddol i ffynnu yn y brifysgol, megis byw'n annibynnol, cyllidebu a gweithio gydag eraill.

Diwrnod Ymweld a Darganfod

Rydym hefyd yn cynnal Diwrnod Ymweld a Darganfod, sef diwrnod agored yn benodol ar gyfer pobl ifanc sydd â chyflyrau ar y sbectrwm awtistiaeth. Yn ystod y digwyddiad hwn, cynigir y cyfle i fyfyrwyr gael taith dywys o amgylch y campws a dysgu am y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Nod y Prosiect yw meithrin hyder a chefnogi pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i wireddu eu potensial a gwneud penderfyniadau ynghylch eu dyfodol. Rydym yn meithrin perthnasoedd ystyrlon gyda'r bobl ifanc drwy gwrdd â nhw'n rheolaidd dros gyfnod o chwe mis mewn awyrgylch cymdeithasol a chartrefol.

Daw'r prosiect i ben gydag ysgol haf breswyl dau ddiwrnod o hyd, a ddyluniwyd i fagu hyder a hunan-barch a helpu'r myfyrwyr i gynllunio ar gyfer eu dyfodol.

Dyluniwyd ein rhaglen haf Aspire er mwyn mynd i'r afael â rhai o'r heriau y mae ffoaduriaid, ceiswyr lloches a mewnfudwyr yn eu hwynebu wrth geisio dychwelyd i astudio.

Mae Aspire yn eu helpu i oroesi rhai o'r rhwystrau hyn drwy gynnig y canlynol:

 • dosbarthiadau Saesneg dwys
 • cyrsiau blasu academaidd
 • gwibdeithiau ysbrydoledig a theithiau tywys er mwyn helpu i gynyddu hyder
 • cyngor arbenigol ar sut i wneud cais i’r brifysgol

Er bod y rhaglen hon ar hyn o bryd yn targedu dysgwyr sy'n oedolion, rydym yn ystyried cyfleoedd i'w hehangu i bobl ifanc a phlant ceiswyr lloches a ffoaduriaid.

Cysylltwch â ni yn outreach@caerdydd.a.uk os hoffech gael rhagor o wybodaeth.

Ar hyn o bryd rydym yn datblygu rhaglen yn benodol ar gyfer gofalwyr ifanc.

Cysylltwch â ni yn outreach@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd i ddysgwyr sy'n oedolion sy'n ystyried dychwelyd i'r byd addysg.

Diben ein cyrsiau 'Byw'n Lleol Dysgu'n Lleol' byr yw ymgysylltu â rhieni, dysgwyr sy'n oedolion, ceiswyr lloches, ffoaduriaid a phobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. Gallant baratoi’r ffordd ar gyfer astudio rhaglen gradd lawn, neu ddarparu camau tuag at fynd yn ôl i gyflogaeth.

Mae'r rhaglen yn cynnig modiwlau lefel 3, 10 credyd yn rhad ac yn ddim mewn ardaloedd o amgylch Caerdydd a Chymoedd de Cymru, lle mae cyfranogiad mewn addysg uwch yn isel ar hyn o bryd.

Gallwn gynnal y rhaglen hon mewn partneriaeth â'ch ysgol fel ffordd o ymgysylltu â rhieni a gwarcheidwaid.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymryd rhan mewn unrhyw un o'n rhieni, cysylltwch â ni.

Tîm Ehangu Mynediad