Ewch i’r prif gynnwys
Students studying

Fferylliaeth a'r gwyddorau fferyllol

Rydym yn un o ysgolion fferylliaeth gorau'r DU. Mae ein haddysgu yn cael ei lywio a'i gefnogi gan ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ac mae'n caniatáu i fyfyrwyr archwilio gwahanol agweddau ar fferylliaeth fodern.

Croeso i'n Diwrnod Agored Rhithwir a diolch am eich diddordeb mewn astudio MPharm ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y deunyddiau a baratowyd ar eich cyfer heddiw yn rhoi cipolwg ar rôl y fferyllydd ac yn eich cyflwyno i'n rhaglen israddedig. Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n Hysgol yn y dyfodol agos.
Yr Athro Mark Gumbleton Athro Therapiwteg Arbrofol a Chyfarwyddwr Ymchwil

Gweminar fyw am MPharm a sesiynau galw heibio sgwrsio byw

Mae Dr Allan Cosslett, Cyfarwyddwr Derbyniadau a Recriwtio, yn trafod popeth sydd angen i chi ei wybod am ein cwrs MPharm sy'n ar y brig ac yna cyfle i chi ofyn cwestiynau ar gweminar Zoom.

Mae ein tîm Derbyniadau Ysgol cyfeillgar, academyddion a myfyrwyr gradd israddedig MPharm cyfredol hefyd ar gael ar Unibuddy i ateb unrhyw gwestiynau bellach all fod gennych am ein Hysgol neu am astudio a byw yng Nghaerdydd.

Pam astudio gyda ni?

academic-school

100 mlynedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil

Rydym yn Ysgol glos a hirsefydlog ar ôl dathlu ein canmlwyddiant yn ddiweddar.

rosette

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Uchaf

Yn ôl The Complete University Guide 2020, rydym ymlith yr Ysgolion gorau yng Nghymru a Lloegr,

molecule

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol gyntaf ar y cyd ar gyfer ymchwil

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, rydym yn un o’r ddwy Ysgol Fferylliaeth orau ar gyfer ansawdd ac effaith ein hymchwil.

certificate

Datblygu ymarferwyr fferyllol o'r safon uchaf

Pasiodd 82% o'n myfyrwyr a safodd arholiad cyn-gofrestru'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol yn 2019 y tro cyntaf, sy'n uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol cyffredinol o 72%

people

Rhagolygon gyrfa gwych

Mae 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu'n astudio ymhellach chwe mis ar ôl graddio.

location

Cryfhau gwasanaethau fferyllol

Mae gennym ystod o weithgareddau addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr a dysgwyr Cymraeg er budd darparu gofal iechyd.

Ein sgyrsiau

Croeso gan ein Pennaeth Ysgol

Gwyliwch y fideo fer hon a chwrdd â'r Athro Mark Gumbleton, Pennaeth yr Ysgol, wrth iddo eich cyflwyno i'n Hysgol o'r radd flaenaf a'ch tywys trwy'r deunyddiau a'r wybodaeth sydd ar gael yn niwrnod agored heddiw. (Saesneg)

Cyflwyniad i'n cwrs israddedig MPharm

A wnaethoch chi fethu ein sgwrs fyw?  Peidiwch â phoeni, mae'r fideo hon gan ein Cyfarwyddwr Derbyniadau a Recriwtio, Dr Allan Cosslett, yn rhoi trosolwg ar sut i ddod yn fferyllydd, yr opsiynau gyrfa amrywiol sydd ar gael ichi ynghyd â gwybodaeth am ein cwrs MPharm ac ein Hysgol. Peidiwch â cholli ein cynghorion gorau ar wneud cais! (Saesneg)

Beth mae fferyllwyr heddiw yn ei wneud

Mae fferyllwyr yn arbenigwyr ym maes cyffuriau a meddyginiaethau a gallant fod yn rhan o unrhyw agwedd ar baratoi a defnyddio cyffuriau. Mae hynny'n cynnwys darganfod meddyginiaethau, dod o hyd i'r ffordd orau i roi cyffuriau, eu cyflenwi i gleifion a gwneud y gorau o therapi cyffuriau.

Mae llawer o fferyllwyr heddiw bellach yn gymwys i ragnodi meddyginiaethau yn annibynnol ar feddyg ac maent ar reng flaen y ddarpariaeth gofal iechyd. Maent yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi cleifion a gwella eu hiechyd a'u lles.

Darganfyddwch fwy am ein Hysgol

Rydym yn angerddol am y proffesiwn fferylliaeth. Mae ein haddysgu yn cael ei lywio a'i gefnogi gan ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae ein tîm o ymchwilwyr sy’n arwain y byd yn gweithio ar ddarganfod, datblygu a defnyddio cyffuriau a meddyginiaethau i fynd i’r afael â rhai o’r cyflyrau meddygol mwyaf gwanychol a bygwth bywyd fel Clefyd Alzheimer, Clefyd Parkinson, canser, diabetes a chlefydau heintus.

Darganfyddwch fwy am ein Hysgol a ymchwil arloesol a sut mae ein hymchwilwyr ymroddedig yn paratoi'r ffordd wrth greu dulliau newydd ac effeithiol ar gyfer cyflwyno'r cyffuriau hyn ac archwilio sut y gellir eu defnyddio i drin afiechyd yn well. Yr un tîm o ymchwilwyr ydyw, yn ogystal ag ymarferwyr arbenigol allanol, sy'n dysgu ein myfyrwyr fferylliaeth ac yn ysbrydoli ymchwil y dyfodol.

Y peth gorau am yr MPharm yw cael eich addysgu gan staff sy'n arwain y byd yn eu meysydd. Rydyn ni'n cael siarad â phobl sy'n siapio byd fferylliaeth, ac yn gwneud yr ymchwil a'r datblygu a fydd yn sail i driniaethau'r dyfodol. Rwyf wedi cael cyfle i dreulio amser dramor, cael fy newis ar gyfer sawl gwobr a chynrychioli ein corff proffesiynol, yr RPS. Rwyf wedi cael amser gwych yma.
Mark Sweeney, Myfyrwr MPharm

Sut rydyn ni'n addysgu a barn ein myfyrwyr amdanon ni

Mae'r fideo fer hon yn rhoi cipolwg ar sut rydyn ni'n arfogi ein myfyrwyr â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo fel ymarferwyr fferyllol yn y dyfodol. (Saenseg)

Sut rydyn ni'n addysgu MPharm

Mae'r fideo fer hon yn rhoi cipolwg ar sut rydyn ni'n arfogi ein myfyrwyr â'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo fel ymarferwyr fferyllol yn y dyfodol. (Saenseg)

Mae myfyrwyr yn datgelu pam eu bod wedi dewis Caerdydd, eu profiad ar y cwrs a thrafod beth allwch chi ei ddisgwyl wrth astudio Fferylliaeth yma.

Sut brofiad yw astudio Fferylliaeth yng Nghaerdydd?

Mae myfyrwyr yn datgelu pam eu bod wedi dewis Caerdydd, eu profiad ar y cwrs a thrafod beth allwch chi ei ddisgwyl wrth astudio Fferylliaeth yma.

Darganfyddwch farn ein myfyrwyr rhyngwladol am ein cwrs a'u profiad o fyw yng Nghaerdydd.

Persbectif myfyriwr rhyngwladol

Darganfyddwch farn ein myfyrwyr rhyngwladol am ein cwrs a'u profiad o fyw yng Nghaerdydd.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Profiad campws diogel ar gyfer 2020/21

Rydym wrthi'n rhoi mesurau amddiffynnol ar waith i sicrhau bod eich amser gyda ni’n ddiogel ac yn bleserus yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Gwarant o llety

Os byddwch yn cyrraedd ym mis Medi, cewch warant o ystafell sengl gyda myfyrwyr eraill yn y flwyddyn gyntaf.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Bywyd myfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am chwaraeon a hamdden, ein rhaglenni iaith rhad ac am ddim, costau byw, cymorth dysgu a'r Undeb Myfyrwyr

Camau nesaf

Lawrlwythwch ein pamffled MPharm

Canllaw byr ar astudio MPharm yng Nghaerdydd

Prosbectbws Israddedig 2021

Gyda dewis o dros 300 o gyrsiau, lawrlwythwch ein prosbectws.

icon-contact

Cysylltwch

Cyflwynwch eich cwestiwn trwy ein ffurflen ymholiadau a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

notepad

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am y broses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Meddygaeth

Diddordeb mewn bod yn feddyg? Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i’ch rhoi ar ben ffordd.

Ffarmacoleg feddygol

Meddyginiaethau: Sut y cânt eu darganfod a’u datblygu? Pam mae arnom eu hangen? Beth maen nhw’n ei wneud a sut maen nhw’n gweithio?