Ewch i’r prif gynnwys

Cynlluniwch eich diwrnod

Darganfyddwch sut i  fanteisio i'r eithaf ar eich ymweliad yn ystod y Diwrnod Agored.

Cyrraedd

Cynhelir y Diwrnod Agored rhwng 9:00 a 16:00. Bydd myfyrwyr yn gallu dod i’r Diwrnod Agored gydag un person arall. Fodd bynnag, mae'n hanfodol bod pawb (gan gynnwys gwesteion) a fydd yn dod i’r Diwrnod Agored yn cadw lle ymlaen llaw.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn treulio tua thair i bedair awr gyda ni ar y campws, a gall ymwelwyr gyrraedd unrhyw adeg drwy gydol y dydd.

Er mwyn osgoi tagfeydd, ni fydd man cofrestru canolog. Byddwn ni’n anfon ebost atoch chi ar y diwrnod ichi gofrestru eich presenoldeb, ac felly byddwn ni’n gwybod eich bod wedi ymweld â ni.  Pan gyrhaeddwch chi, ewch i'ch gweithgaredd neu sesiwn gyntaf.

Sylwch er y cynhelir nifer o weithgareddau cyffredinol ar sail galw heibio yn ystod y digwyddiad, rhaid archebu pob sesiwn sy'n gysylltiedig â phwnc ymlaen llaw. Am resymau diogelwch, gofynnwn yn garedig i chi gadw at yr amser(au) a nodir ar eich tocyn ar gyfer y sesiwn/sesiynau.

Hwyrach y bydd rhaid aros am gyfnod byr ar gyfer gweithgareddau cyffredinol yn ystod yr oriau brig, neu efallai y byddwn ni’n gofyn ichi ddod i sesiwn arall yn nes ymlaen. Diolch yn fawr ichi am fod yn amyneddgar.

Os oes angen cymorth arnoch chi ar unrhyw adeg, mae croeso ichi alw heibio i un o'r mannau gwybodaeth (a restrir isod) i siarad â'n staff a'n myfyrwyr cyfeillgar.

Cymorth ar y diwrnod

Bydd Llysgenhadon Myfyrwyr (a fydd yn gwisgo crysau-T y Brifysgol) ar gael ar draws y campws i roi cyngor ac arweiniad i chi. Bydd mannau gwybodaeth hefyd yn y lleoliadau canlynol os bydd angen rhagor o gymorth arnoch ar y diwrnod:

Beth sydd ymlaen?

Gallwch gynllunio eich diwrnod ymlaen llaw drwy ddefnyddio rhaglen y digwyddiad. Bydd copïau papur ohoni ar gael ar y diwrnod mewn mannau gwahanol.

Lleoedd i fwyta

P'un a ydych am gael pryd o fwyd, byrbryd cyflym neu ddiod, bydd rhywle addas ar eich cyfer.

Siopau coffi'r Brifysgol

  • Caffi’r Biowyddorau, Adeilad Syr Martin Evans, 08:30 i 15:30
  • Caffi’r Dyniaethau, Adeilad John Percival, 08:30 i 15:30
  • Caffi Planhigion, Prif Adeilad (llysieuol/fîgan)  08:30 i 15:30

Undeb y Myfyrwyr

  • Starbucks, 09:00 i 16:00
  • Taf (tafarn), 09:00 tan yn hwyr

Defnyddiwch ein map o’r campws i ddod o hyd i'ch ffordd o gwmpas.

Nodwch y bydd angen i chi lenwi ffurflen olrhain ar wahân os byddwch yn bwyta yn un o'n siopau coffi. Mae’r ffurflen ar gael drwy sganio’r côd QR.

Mae rhai siopau coffi, bariau a bwytai cyfarwydd ar gael hefyd ym Mhlas y Parc a chanol y ddinas, sy’n daith gerdded fer.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau amgylchedd hygyrch i bob ymgeisydd, myfyriwr ac ymwelydd. Os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch chi, neu unrhyw aelod o'ch plaid, cysylltwch â'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr ymlaen llaw i drafod eich anghenion.

Ebost: studentconnect@caerdydd.ac.uk

Ffôn: +44 (0)29 2251 8888

Campws Parc y Mynydd Bychan

Oherwydd y pandemig, nodwch na fydd modd ymweld â Champws Parc y Mynydd Bychan, sef cartref Ysbyty Athrofaol Cymru. Fodd bynnag, bydd yr Ysgol Deintyddiaeth, Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd a’r Ysgol Meddygaeth yn cynnal gweithgareddau yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr ar Gampws Parc Cathays.

Preswylfeydd y Brifysgol

Mae croeso ichi ymweld â’n neuaddau preswyl mwyaf, sef Tal-y-bont. Yma mae Gogledd Tal-y-bont, De Tal-y-bont, Llys Tal-y-bont a'n neuadd breswyl newydd, Porth Tal-y-bont.

Er diogelwch ein myfyrwyr presennol a'n hymwelwyr, nodwch nad ydym yn cynnig teithiau mewnol o gwmpas unrhyw rai o’r preswylfeydd ac mai dim ond yn allanol y byddwch yn gallu ymweld â nhw.

Er hynny, bydd staff llety ar gael yn ein Canolfan Gymdeithasol, yn Nhal-y-bont, i ateb eich cwestiynau. Bydd staff ychwanegol o’r Tîm Llety a’r Tîm Bywyd Preswyl ar gael hefyd yn Arddangosfa’r Diwrnod Agored, yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr ym Mhlas y Parc.

Yn y cyfamser, beth am fynd ar daith rithwir o amgylch ein llety i weld pa opsiynau sydd ar gael ac i weld ein neuaddau o'r tu mewn?

Gadael eich bagiau

Am resymau diogelwch, ni fyddwn yn gallu storio eitemau yn y Brifysgol. Os ydych yn aros yng Nghaerdydd, rydym yn awgrymu gofyn i ddarparwr eich llety a oes unrhyw gyfleusterau storio ar gael.

Cymryd lluniau a ffilmio

Efallai y byddwn yn cymryd lluniau o’r digwyddiad, yn ogystal â recordio’r sain a’r digwyddiad ei hun, at ddibenion addysgu a hyrwyddo (gan gynnwys hyrwyddo ar-lein). Prifysgol Caerdydd yw perchennog pob llun.

Os nad ydych am gael eich ffotograffio na’ch ffilmio, rhowch wybod i aelod o’r staff ar y diwrnod.

Ymwadiad

Efallai y bydd angen aildrefnu neu ganslo’r digwyddiad ar fyr rybudd os bydd canllawiau Llywodraeth Cymru’n newid.

Os caiff y digwyddiad ei ohirio neu ei ganslo, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy ddefnyddio’r manylion a roddwyd gennych i anfon ebost atoch neu eich ffonio. Fodd bynnag, nodwch na fydd y Brifysgol yn gyfrifol am ad-dalu unrhyw gostau rydych wedi mynd iddynt i ddod i ddigwyddiad sydd wedi’i ganslo neu ei ohirio.