Ewch i’r prif gynnwys

Teithiau o gwmpas Campws Parc Cathays

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn cynnig teithiau mwy cynhwysfawr o amgylch Campws Parc Cathays ym mis Chwefror 2023.

Beth mae'r teithiau'n ei gynnwys

O’n lleoliad mewn prifddinas sy’n ffynnu i’n rhagoriaeth academaidd ac ymchwil, mae gan Brifysgol Caerdydd lawer i'w gynnig i’r rheiny sy’n ymuno â chymuned ein myfyrwyr. Byddwn yn edrych yn fyr ar rai o uchafbwyntiau’r Brifysgol a’r ddinas yn ystod cyflwyniad 30 munud a sesiwn holi-ac-ateb, ac yna taith gerdded o amgylch ein Campws Parc Cathays a fydd yn para tua awr.

Cofiwch fod y daith yn un allanol yn bennaf ac na fyddwn yn ymweld â’r tu mewn i ysgolion academaidd na phreswylfeydd y Brifysgol. Fodd bynnag, gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy edrych ar ein hopsiynau ar gyfer llety neu fynd ar daith rithwir.

16 ymwelydd ar y mwyaf sy’n cael dod ar bob taith. Er mwyn rhoi cyfle i gynifer o ddarpar fyfyrwyr â phosibl weld ein campws, ni fydd mwy nag un gwestai fesul archeb yn gallu ymuno â’r daith. Efallai y bydd unrhyw westeion ychwanegol y byddwch yn dod â nhw yn hoffi defnyddio caffis cyfagos neu dreulio amser yn crwydro canol y ddinas.

Er na fydd unrhyw staff academaidd yn bresennol, bydd y sesiynau’n cael eu harwain gan ein staff recriwtio myfyrwyr gwybodus a’n llysgenhadon myfyrwyr cyfeillgar. Gydag ystod mor eang o gyrsiau ar gael yn y Brifysgol, ni allwn warantu bod y myfyriwr fydd yn tywys eich taith yn astudio eich pwnc o ddiddordeb. Fodd bynnag, byddant yn hapus i ateb cwestiynau cyffredinol am astudio a byw yng Nghaerdydd.

Ysgolion ychwanegol ar y campws

Ni fyddwn yn ymweld â’r tu allan i’r Ysgol Peirianneg, yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg na’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn rhan o’r daith o gwmpas y campws, ond gellir gwneud hynny drwy wneud cais cyn dyddiad y daith. Os hoffech drefnu taith estynedig i un o’r ysgolion hyn (tua awr yn ychwanegol), anfonwch ebost atom ymlaen llaw drwy diwrnodagored@caerdydd.ac.uk unwaith y byddwch wedi cadw lle ar daith gyffredinol.

Yn anffodus, ni allwn gynnal teithiau o amgylch Campws Parc y Mynydd Bychan, lle mae'r Ysgolion Deintyddiaeth, yr Ysgol Meddygaeth ac Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd wedi'u lleoli. Fodd bynnag, mae myfyrwyr sy'n astudio Deintyddiaeth (BDS), Meddygaeth a Ffarmacoleg Feddygol i gyd yn treulio peth amser ar Gampws Parc Cathays yn y flwyddyn gyntaf.

Cadw eich lle

Mae teithiau dwysach ar gael ar sail y cyntaf i’r felin ac yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Llun 13 Chwefror
  • Dydd Mercher 15 Chwefror
  • Dydd Gwener 17 Chwefror
  • Dydd Llun 20 Chwefror
  • Dydd Iau 23 Chwefror
  • Dydd Gwener 24 Chwefror

Mae pedair sesiwn ar gael ar bob dyddiad. Bydd dwy daith cyfrwng Gymraeg ychwanegol yn cael eu cynnal ddydd Iau 23 Chwefror.

Cadwch eich lle

Paratoi ar gyfer y daith

Byddwn ni’n cerdded ar y daith, felly gwisgwch esgidiau cyfforddus a dillad addas ar gyfer y tywydd.

Os oes gennych chi neu eich gwestai ofynion hygyrchedd neu anghenion cymorth ychwanegol, cysylltwch â ni ymlaen llaw er mwyn i ni allu gwneud trefniadau addas.

Rheoli eich archeb

Os na fyddwch yn gallu ymuno â’r daith am ba bynnag reswm, canslwch eich lle cyn gynted â phosibl er mwyn i ni allu cynnig y cyfle i fyfyrwyr eraill ymweld â ni. Gellir canslo eich lle drwy glicio ar y ddolen yn eich ebost cadarnhau.

Os fydd unrhyw beth yn newid

Yn yr achos annhebygol y bydd angen aildrefnu neu ganslo sesiwn ar fyr rybudd, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau drwy ebost neu ffôn symudol (os darperir manylion).

Fodd bynnag, ni fyddwn yn gallu ad-dalu unrhyw gostau a dalwyd os bydd angen i’ch ymweliad gael ei ganslo neu ei ohirio.

Camau diogelwch

Os oes gennych symptomau coronafeirws (COVID-19), neu os byddwch wedi gwneud prawf coronafeirws (COVID-19) a chael canlyniad positif, peidiwch â dod i’r digwyddiad.

Os byddwch yn dechrau teimlo'n sâl ar y campws oherwydd symptomau tebyg i rai coronafeirws (COVID-19), dylech fynd adref ar unwaith a dilyn cyngor y llywodraeth.