Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau ar gyfer mynediad yn 2022

Rydyn ni’n cynnig Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd gwerth £3,000 i fyfyrwyr cymwys.

Taliadau arian parod yw'r ysgoloriaethau ac nid ydyn nhw’n amodol ar brawf modd. Byddan nhw’n cael eu dyfarnu i fyfyrwyr israddedig y DU sy'n astudio rhaglen gradd gymwys ac sy'n dechrau eu hastudiaethau ym mis Medi 2022.

Bod yn gymwys

Er mwyn ennill ysgoloriaeth, bydd yn rhaid ichi:

 • fod yn fyfyriwr o’r Deyrnas Unedig sy’n dod i Brifysgol Caerdydd ym mis Medi 2022 ac sy’n dilyn un o'r rhaglenni gradd a ddynodwyd ar gyfer ysgoloriaeth.
 • cael graddau AAA Safon Uwch o leiaf (neu gymhwyster cyfatebol)
 • bodloni pob agwedd arall ar eich cynnig
 • derbyn y cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd, a hynny'n bendant, erbyn 31 Gorffennaf 2022 (gan ddechrau yn 2022).
 • bodloni pob un o’n hamodau a’n telerau.

Pynciau gradd cymwys

Mae'r cyrsiau canlynol yn gymwys ar gyfer ysgoloriaethau. Dewiswch ysgol academaidd i weld y rhestr o gyrsiau cymwys.

Y swm a roddir

Y cyfanswm a roddir yw £3,000. Bydd y myfyrwyr llwyddiannus yn cael £1,500 yn eu blwyddyn gyntaf, ac yn amodol ar berfformiad academaidd sy'n parhau'n foddhaol, telir y £1,500 sy’n weddill mewn rhandaliadau cyfartal ym mhob un o'r blynyddoedd sy'n weddill yn eu cwrs.

Sut i wneud cais

 • Does dim rhaid ichi wneud cais am yr ysgoloriaeth hon. Byddwch chi'n cael eich ystyried ar gyfer dyfarniad yn awtomatig os:
 • ydych chi wedi derbyn eich cynnig ar gyfer un o raglenni gradd dynodedig Prifysgol Caerdydd, a hynny'n bendant, erbyn 31 Gorffennaf 2022 (gan ddechrau yn 2022) a
 • byddwn ni wedi derbyn a chadarnhau canlyniadau eich arholiadau erbyn 31 Awst 2022 (gan ddechrau yn 2022).

Os ydych chi’n gymwys i gael ysgoloriaeth, byddwch chi’n cael gwybod yn ysgrifenedig erbyn 31 Hydref yn y flwyddyn y byddwch chi’n dechrau eich cwrs.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y dyfarniad hwn, gan gynnwys arweiniad ynghylch y cymwysterau cyfatebol sy’n dderbyniol, cysylltwch â’r tîm Bwrsariaethau, Ysgoloriaethau ac Arian.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Amodau a thelerau

1. Amodau bod yn gymwys

Mae’n rhaid i’r myfyriwr:

 • fod yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr y DU ar gyfer costau byw (fel y'i diffinnir yn y rheoliadau cymorth cyllid  i fyfyrwyr).
 • bod wedi derbyn Prifysgol Caerdydd yn ddewis cadarn erbyn 31 Gorffennaf 2022
 • bod wedi cofrestru ar flwyddyn gyntaf cwrs israddedig cymwys amser llawn ym Mhrifysgol Caerdydd erbyn 31 Awst 2022
 • dechrau ym mlwyddyn gyntaf ei raglen yn 2022
 • bodloni ei feini prawf yn llawn
 • wedi cael o leiaf 3 gradd A Safon Uwch erbyn 31 Awst 2022  (gweler y cymwysterau cyfatebol a dderbynnir)

2. Gwerth y dyfarniad

£3,000 yw gwerth y dyfarniad. Telir £1,500 yn ystod y flwyddyn gyntaf. Caiff y £1,500 sy'n weddill ei rannu'n gyfartal rhwng y blynyddoedd sy'n weddill yn y rhaglen. Bydd manylion am y trefniadau talu yn cael eu hanfon pan gaiff y dyfarniadau eu gwneud

3. Cyflwyno cais

Nid oes rhaid i ymgeiswyr â chymwysterau Safon Uwch safonol gyflwyno cais. Fel arfer, caiff yr ymgeiswyr eu hadnabod yn awtomatig yn sgîl y canlyniadau Safon Uwch (sy'n cynnwys Bagloriaeth Cymru a’r Fagloriaeth Ryngwladol). Os oes gennych chi gymwysterau eraill, gweler Adran 7 isod.

Os nad ydyn nhw wedi cael eu rhestru, dylech chi gysylltu â'r swyddfa fwrsariaethau cyn eich arholiadau i wybod a fyddan nhw’n cael eu derbyn at ddibenion yr ysgoloriaeth ac os felly, pa raddau y bydd eu hangen. Efallai y bydd yn rhaid ichi anfon copi o'ch canlyniadau erbyn 31 Awst 2022.

Sylwer, dyfernir yr ysgoloriaethau ar sail graddau Safon Uwch, ac nid pwyntiau tariff UCAS. Mae angen o leiaf 3 gradd A Safon Uwch. Ni chaiff pwyntiau tariff UCAS neu gymwysterau A*AB cyfatebol eu derbyn. Ni chaiff Safonau Uwch Astudiaethau Cyffredinol a Meddwl yn Gritigol eu hystyried.

Os caiff canlyniadau Safon Uwch eu hailraddio cyn 31 Hydref 2022, gall myfyriwr wneud cais i gael ei ystyried ar gyfer ysgoloriaeth drwy ysgrifennu i studentconnect@caerdydd.ac.uk. Ni chaiff canlyniadau wedi'u hailraddio a gyflwynir i'r Brifysgol ar ôl 31 Hydref 2022 eu hystyried ar gyfer ysgoloriaeth.

Dyfernir yr ysgoloriaethau ym mis Medi/Hydref a bydd yr ymgeiswyr yn cael gwybod drwy'r post erbyn 31 Hydref 2022.

4. Amodau’r ysgoloriaeth

Mae’n rhaid i’r myfyriwr fod wedi ymrestru'n llawn ar gyfer pob blwyddyn academaidd, ac yn bresennol cyn y gellir gwneud taliad. Er mwyn cael ysgoloriaeth, mae’n rhaid i’r myfyrwyr dderbyn yr amodau a’r telerau a rhoi manylion banc ar gyfer y taliad.  Fel arfer, telir yr ysgoloriaethau yn ystod y blynyddoedd ar leoliad, neu yn ystod blwyddyn dramor, er y gall myfyrwyr ddewis gohirio dyfarniadau pan fyddan nhw ar leoliad.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr fodloni bwrdd arholi perthnasol y Brifysgol bob blwyddyn academaidd, ac mae'n rhaid eu bod wedi cael caniatâd i symud ymlaen a’u bod wedi cynnal sgôr cyfartalog o 60% (yn ôl yr hyn a gofnodir ar y sgôr cyfartalog wedi'i bwysoli ar gofnod y myfyriwr).

Efallai y bydd yn rhaid i holl enillwyr yr ysgoloriaeth gytuno i'w henwau (yn ogystal â llun a phroffil) gael eu cynnwys yn rhan o ddeunydd cyhoeddusrwydd y Brifysgol.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr ddilyn y broses o roi gwybod i'r Brifysgol yn brydlon ac, ar ben hynny, roi gwybod i'r swyddfa fwrsariaethau os byddan nhw’n trosglwyddo i gwrs arall, yn tynnu'n ôl neu’n cymryd cyfnod o absenoldeb. Os bydd myfyriwr yn oedi cyn rhoi gwybod i’r swyddfa fwrsariaethau, byddwn ni’n gofyn iddo ad-dalu unrhyw ddyfarniad ysgoloriaeth a ordalwyd.

5. Gweithdrefnau’r ysgoloriaeth

Ar ôl anfon y cynnig cychwynnol ar ffurf llythyr, a anfonir i gyfeiriad cartref y myfyriwr, caiff gohebiaeth sy'n ymwneud â'r ysgoloriaeth ei hanfon fel arfer gan ddefnyddio cyfrif ebost Prifysgol Caerdydd y myfyriwr.

Y Cyfarwyddwr Cefnogi a Lles Myfyrwyr, ar ôl ymgynghori â'r Ysgol Academaidd berthnasol, fydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol ynghylch cynnig neu ganslo’r ysgoloriaethau.

Dylech chi anfon unrhyw ymholiadau neu apeliadau sy'n ymwneud â'r cynllun i studentconnect@caerdydd.ac.uk

6. Dod ag ysgoloriaethau i ben neu eu hatal dros dro

Caiff ysgoloriaethau eu tynnu'n ôl o dan yr amgylchiadau canlynol;

 • mae sgôr cyfartalog myfyriwr ar gyfer y flwyddyn yn disgyn islaw 60% (yn ôl yr hyn a gofnodir ar yr adroddiad am sgôr cyfartalog y modiwlau)
 • mae myfyriwr yn gadael y Brifysgol
 • mae myfyriwr yn trosglwyddo o gwrs cymhwyso
 • mae myfyriwr yn ailadrodd blwyddyn o astudiaeth neu nid yw'n symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf (ac eithrio mewn achosion eithriadol oherwydd salwch neu resymau tosturiol pan fydd yr ysgoloriaeth yn cael ei hatal dros dro hyd nes y bydd y myfyriwr yn symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf).

Ar ben hyn, bydd ysgoloriaethau yn cael eu hatal dros dro pan fydd astudiaethau’n cael eu gohirio.

7. Gwybodaeth bwysig am yr ysgoloriaethau a’r cymwysterau eraill a dderbynnir

Bydd unrhyw fyfyriwr sy'n gohirio ei gais tan 2023-24 yn cael ei ystyried yn unol ag unrhyw gynlluniau sydd ar gael ar yr adeg honno.

Os ydych chi’n astudio ar gyfer cymwysterau ar wahân i gymwysterau Safon Uwch ac yn dymuno gwybod a fydd eich cymhwyster yn cael ei dderbyn ar gyfer cynllun yr ysgoloriaethau, anfonwch ebost i studentconnect@caerdydd.ac.uk gan roi manylion eich cymwysterau cyn diwedd mis Gorffennaf. Cewch wybod wedyn os byddan nhw’n cael eu derbyn at ddibenion yr ysgoloriaeth ac, os felly, pa raddau sydd eu hangen arnoch chi i ennill ysgoloriaeth.