Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaeth Prifysgol Caerdydd - Mynediad 2021

Rydym yn cynnig Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd gwerth £3,000 i fyfyrwyr cymwys.

Taliadau arian parod yw'r ysgoloriaethau, ac nid oes prawf modd ar eu cyfer. Cyflwynir yr ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig y DU sy'n astudio rhaglen radd gymwys ac sy'n dechrau eu hastudiaethau ym mis Medi 2021.

Cymhwysedd

Er mwyn ennill ysgoloriaeth, bydd angen i chi:

 • fod yn fyfyriwr o’r Deyrnas Unedig sy’n dod i Brifysgol Caerdydd ym mis Medi 2021 ac sy’n dilyn un o'r rhaglenni gradd a ddynodwyd ar gyfer ysgoloriaeth.
 • cyflawni graddau AAA o leiaf ar lefel Safon Uwch (neu gymhwyster cyfatebol)
 • bodloni pob agwedd arall o'ch cynnig
 • derbyn cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd, a hynny'n bendant, erbyn 31 Gorffennaf 2021 (i ddechrau yn 2021).
 • bodloni ein holl delerau ac amodau.

Pynciau gradd cymwys

Mae'r cyrsiau canlynol yn gymwys am ysgoloriaeth Prifysgol Caerdydd. Dewiswch Ysgol Academaidd i weld y rhestr o gyrsiau cymwys.

Swm a ddyfarnwyd

Y cyfanswm a ddyfernir yw £3,000. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn cael £1,500 yn eu blwyddyn gyntaf, ac yn amodol ar berfformiad academaidd sy'n parhau'n foddhaol, telir y gweddill o £1,500 mewn rhandaliadau cyfartal ym mhob un o'r blynyddoedd sy'n weddill yn eu cwrs.

Sut i wneud cais

Does dim angen i chi wneud cais am yr ysgoloriaeth hon. Byddwch chi'n cael eich ystyried ar gyfer dyfarniad yn awtomatig os:

 • ydych chi wedi derbyn eich cynnig ar gyfer rhaglen gradd ddynodedig gan Brifysgol Caerdydd, a hynny'n bendant, erbyn 31 Gorffennaf 2021 (i ddechrau yn 2021) ac
 • byddwn wedi derbyn a chadarnhau eich canlyniadau arholiad erbyn 31 Awst 2021 (i ddechrau yn 2021).

Os ydych yn gymwys am ysgoloriaeth, byddwch yn cael gwybod yn ysgrifenedig erbyn 31 Hydref yn y flwyddyn y byddwch yn dechrau eich cwrs.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y wobr hon, gan gynnwys arweiniad ynghylch cymwysterau cyfatebol derbyniol, cysylltwch â’r tîm Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Telerau ac amodau

1. Amodau cymhwysedd

Rhaid i’r myfyriwr fod:

 • yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr y DU ar gyfer costau byw (fel y'i diffinnir yn y rheoliadau cymorth cyllid  i fyfyrwyr).
 • wedi derbyn Caerdydd fel eu dewis cadarn erbyn 31 Gorffennaf 2021
 • wedi cofrestru ar flwyddyn gyntaf cwrs gradd cymwys amser llawn ym Mhrifysgol Caerdydd erbyn 31 Awst 2021
 • yn dechrau ym mlwyddyn 1 eich rhaglen yn 2021
 • yn bodloni ei feini prawf yn llawn
 • wedi yn meddu ar o leiaf 3 gradd A ar Lefel Uwch erbyn 31 Awst 2021 (gweler y cymwysterau cyfatebol a dderbynnir)

2. Gwerth y Dyfarniad

£3,000 yw gwerth y dyfarniad. Telir £1,500 yn y flwyddyn gyntaf. Caiff y £1,500 sy'n weddill ei rannu'n gyfartal rhwng y blynyddoedd sy'n weddill o'r rhaglen. Caiff y taliadau eu gwneud drwy gyfrwng 2 daliad BACS bob blwyddyn. Caiff y taliad cyntaf ei wneud ganol mis Tachwedd, a'r ail yng nghanol mis Chwefror bob blwyddyn.

3. Sut i gyflwyno cais

Nid oes gofyn am gyflwyno unrhyw gais penodol ar gyfer y rheini sy'n gwneud cais â chymwysterau Safon Uwch safonol. Fel arfer, caiff y rheini sy'n gwneud cais eu hadnabod yn awtomatig drwy gyfrwng y canlyniadau Safon Uwch (sy'n cynnwys Cymraeg a Bagloriaeth Rhyngwladol). Os oes gennych gymwysterau eraill dylech gyfeirio at y tabl o gymwysterau amgen derbyniol.

Os nad ydynt wedi'u rhestru, dylech gysylltu â'r swyddfa bwrsariaeth cyn eich arholiadau i benderfynu os cânt eu derbyn at ddibenion ysgoloriaeth ac os felly, pa raddau sydd eu hangen. Efallai y bydd angen i chi anfon copi o'ch canlyniadau erbyn 31 Awst 2021.

Sylwer, dyfernir ysgoloriaethau ar sail graddau Safon Uwch, ac nid pwyntiau tariff UCAS. Mae 3 gradd A ar Lefel Uwch yn ofynnol. Ni chaiff pwyntiau UCAS cyfatebol neu gymwysterau A*AB eu derbyn. Nid chaiff Safon Uwch mewn Astudiaethau Cyffredinol a Meddwl yn Gritigol ei hystyried.

Os caiff canlyniadau Lefel Uwch eu hailraddio cyn 31 Hydref 2021, gall myfyriwr gael ei ystyried ar gyfer ysgoloriaeth drwy ebostio studentconnect@caerdydd.ac.uk. Ni chaiff canlyniadau wedi'u hailraddio a gyflwynir i'r Brifysgol ar ôl 31 Hydref 2021 eu hystyried ar gyfer ysgoloriaeth.

Dyfernir ysgoloriaethau ym mis Medi / Hydref a bydd ymgeiswyr yn cael gwybod drwy'r post erbyn 31 Hydref 2021.

4. Amodau ysgoloriaeth

Rhaid i’r myfyriwr fod wedi ymrestru'n llawn ar gyfer pob blwyddyn academaidd, ac yn bresennol cyn y gellir gwneud taliad.  Er mwyn cael ysgoloriaeth, rhaid i’r myfyrwyr dderbyn y telerau ac amodau a rhoi manylion banc ar gyfer y taliad.  Fel arfer, telir ysgoloriaethau yn ystod blynyddoedd lleoliad, neu flynyddoedd dramor, er y gall myfyrwyr ddewis gohirio dyfarniadau pan eu bod ar leoliad.

Rhaid i fyfyrwyr fodloni'r bwrdd arholi Prifysgol perthnasol bob blwyddyn academaidd, ac mae'n rhaid eu bod wedi cael caniatâd i symud ymlaen ac wedi cynnal sgôr cyfartalog o 60% (fel yn ôl yr hyn a gofnodwyd ar y sgôr cyfartalog wedi'i bwysoli ar cofnod myfyriwr).

Efallai y bydd angen i'r holl ysgolheigion gytuno i'w henwau (ac o bosibl ffotograff a phroffil) gael eu cynnwys yn neunydd cyhoeddusrwydd y Brifysgol.

Rhaid i fyfyrwyr ddilyn y broses o hysbysu'r Brifysgol yn brydlon ac, yn ogystal, hysbysu'r swyddfa bwrsariaeth os ydynt yn trosglwyddo i gwrs arall, tynnu'n ôl neu gymryd cyfnod o absenoldeb. Os bydd myfyriwr yn oedi cyn hysbysu'r swyddfa bwrsariaeth, gofynnir iddo ad-dalu unrhyw ddyfarniad ysgoloriaeth a ordalwyd.

5. Gweithdrefnau ysgoloriaeth

Ar ôl anfon y cynnig cychwynnol, a anfonir i gyfeiriad cartref myfyriwr, caiff gohebiaeth sy'n ymwneud â'r ysgoloriaeth ei hanfon fel arfer drwy gyfrwng cyfrif ebost Prifysgol Caerdydd y myfyriwr.

Y Cyfarwyddwr Cefnogi a Lles Myfyrwyr, ar ôl ymgynghori â'r Ysgol Academaidd berthnasol, fydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol ynghylch cynnig neu ganslo’r ysgoloriaethau.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau neu apeliadau ynghylch y cynllun at studentconnect@caerdydd.ac.uk.

6. Dod ag ysgoloriaethau i ben, neu eu hatal dros dro

Caiff ysgoloriaethau eu tynnu'n ôl o dan yr amgylchiadau canlynol;:

 • mae sgôr cyfartalog myfyriwr ar gyfer y flwyddyn yn disgyn islaw 60% (fel a gofnodwyd ar yr adroddiad modiwl cyfartalog)
 • mae myfyriwr yn gadael y Brifysgol
 • mae myfyriwr yn trosglwyddo o gwrs cymhwyso
 • mae myfyriwr yn ailadrodd blwyddyn o astudiaeth neu nid yw'n symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf (ac eithrio mewn achosion eithriadol oherwydd salwch neu resymau tosturiol lle bydd yr ysgoloriaeth yn cael ei hatal dros dro nes bydd y myfyriwr yn symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf).

Yn ogystal bydd ysgoloriaethau yn cael eu hatal dros dro pan mae astudiaethau’n cael eu gohirio.

7. Gwybodaeth bwysig am ysgoloriaethau a chymwysterau amgen a dderbynnir

Bydd unrhyw fyfyriwr sy'n gohirio eu cais tan 2022-23 yn cael ei ystyried o dan unrhyw gynlluniau sydd ar gael ar yr adeg hwnnw.

Cymwysterau amgen a dderbynnirGradd sy'n cyfateb i AAA Safon Uwch
Craidd Uwch-fagloriaeth CymruGradd A yng Nghraidd Uwch Fagloriaeth Cymru +AA Safon Uwch
Bagloriaeth Ryngwladol (BR)Isafswm sgôr o 36 pwynt
Diploma Estynedig BTecGwahaniaethu triphlyg (rhaid i bob modiwl fod ar lefel 3 ac ar lefel anrhydedd. Mae o leiaf 18 o fodiwlau yn ofynnol)
Cymhwyster Uwch yr Alban4 gradd A
Diplomâu Uwch yr Alban3 gradd A
Tystysgrif Ymadael Iwerddon5 gradd A

Os ydych yn astudio am gymwysterau eraill heblaw'r rheini a rhestrir uchod neu Safon Uwch, ac am wybod a yw eich cymhwyster yn cael ei dderbyn ar gyfer y cynllun ysgoloriaeth, ebostiwch studentconnect@caerdydd.ac.uk gyda manylion am eich cymwysterau cyn diwedd mis Gorffennaf. Cewch wybod wedyn os cânt eu derbyn at ddibenion ysgoloriaeth ac, os felly, pa raddau sydd eu hangen i ennill ysgoloriaeth.