Ewch i’r prif gynnwys

Astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Gall astudio trwy gyfrwng y Gymraeg wella eich cyfleoedd gyrfaol, ehangu eich opsiynau astudio ac agor drysau i fyd newydd i chi yn y Brifysgol a thu hwnt.


Cyrsiau

Mae gennym hyd at 100 cwrs gradd sydd ar gael unai'n rhannol neu'n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cyrsiau fel Meddygaeth, y Gyfraith a Newyddiaduraeth yn boblogaidd iawn gyda myfyrwyr sy'n dymuno astudio yn Gymraeg.

Mae llawer o'n myfyrwyr o'r farn fod astudio dwyieithog yn eu galluogi i gael dealltwriaeth lawnach o'u pwnc. Yn dibynnu ar eich pwnc gallwch gyfuno darlithoedd Saesneg a thiwtorialau cyfrwng Cymraeg, neu ddewis y cyfan yn Gymraeg.

Mae astudio agweddau o fy ngradd trwy gyfrwng y Gymraeg wedi bod yn fantais fawr i fi. Mae'n golygu fy mod i'n gorfod deall fy mhwnc yn drwyadl mewn dwy iaith sy'n adnodd adolygu buddiol iawn.

Catrin Williams LLB Y Gyfraith (2014)

Buddion gyrfaol

Mae 82% o fusnesau yng Nghymru yn dweud fod defnyddio’r Gymraeg yn ychwanegu gwerth at eu gwasanaeth a nifer gynyddol o gyflogwyr yn gofyn am weithwyr sydd â sgiliau dwyieithog.

Rydym yn cynnig cefnogaeth i chi ddatblygu eich sgiliau ac i chwilio am swyddi trwy gydol eich astudiaethau a'ch cyfnod graddio.

Darganfod rhagor am ein ragolygon gyrfa ein myfyrwyr.


Tystysgrif sgiliau iaith

Fideo yn cyflwyno beth yw'r Dystysgrif Sgiliau Iaith

Os nad ydych yn gwbl hyderus eich Cymraeg, neu os ydych eisiau mireinio eich gallu ieithyddol, rydym yn darparu cefnogaeth i chi astudio am Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Tiwtor iaith

Anna Loh yw ein tiwtor ni yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Anna Loh

Anna Loh

Tiwtor Iaith Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Siarad Cymraeg
Email
loha@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0413

Arholiadau ac aseiniadau

Cewch gyfle i sefyll eich arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, pa un a ydych chi wedi cael eich dysgu yn Gymraeg ai peidio.

Byddwch yn gallu rhoi gwybod i'ch tiwtor personol os ydych chi am gyflwyno eich aseiniadau yn Gymraeg. Hyd yn oed os nad ydych yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, gallwch gyflwyno gwaith yn Gymraeg, dim ond i chi roi gwybod i'ch Ysgol o leiaf 6 wythnos cyn dyddiad cyflwyno'r gwaith (ysgrifenedig neu lafar).


Welsh language tutors

If you prefer, you can be assigned a Welsh language tutor at the start of your studies. If there are no Welsh speaking members of staff at your School, we can ask an appropriate staff member from another School to be your tutor.

Tiwtor yn Ysgol y Gymraeg

Rôl tiwtor personol yw i'ch gweld yn aml i drafod eich astudiaethau, monitro cynnydd, darparu adborth a chynnig arweiniad proffesiynol. Os oes problem bersonol gennych, gall eich tiwtor gynnig cyngor neu eich cyfeirio at gwnselwyr proffesiynol yn y Brifysgol neu Undeb y Myfyrwyr, os yw'n briodol.

Rydym yn deall fod y mathau hyn o sgyrsiau yn rhai yr hoffai'n myfyrwyr eu cael yn eu dewis iaith.


Work experience

We and the Coleg Cymraeg Cenedlaethol both emphasise the importance of work experience. Between us, you will have the opportunity to:

  • strengthen yor professional skills in Welsh
  • experience working in industry
  • make professional contacts.

We have a team of Work Experience Officers who actively source and promote work experience insights and internships. Many of our degree programmes also have an element of work experience built in.

Our Cardiff Branch of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol or your School may also be able to connect you to employers who offer work experience in a bilingual or Welsh language setting.


Cangen Caerdydd

Cangen Caerdydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol.

Llysgenhadon 2020

Cewch fanteisio ar gefnogaeth Cangen Caerdydd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

  • dod o hyd i ysgoloriaethau hyd at £3000
  • ennill profiad fel Llysgennad y Coleg Cymraeg
  • cael y Dystysgrif Sgiliau Iaith
  • dod i adnabod myfyrwyr Cymraeg eraill yn y Brifysgol.