Ewch i’r prif gynnwys

Tsieinëeg Fodern (BA)


Blwyddyn Mynediad

Two students speaking to each other

Pam astudio'r cwrs hwn

globe

Treuliwch ddwy flynedd dramor

Treuliwch ddwy flynedd mewn prifysgol yn Beijing. Profwch ddiwylliant Tsieina, agorwch eich meddwl i syniadau newydd wrth wella eich sgiliau iaith.

structure

Wedi'i deilwra i’ch gallu

Mae modd astudio ein holl ieithoedd ar lefel dechreuwr neu uwch ac nid oes angen cymhwyster Safon Uwch.

people

Diwylliant Tsieina yn ei gyd-destun

Dysgwch am Tsieinëeg a ddiwylliant Tsieina yn y gymdeithas, gan gynnwys: hanes, llenyddiaeth a gwleidyddiaeth.

exit

Cyfleoedd am leoliad gwaith

Ewch ar leoliadau gwaith rhyngwladol dramor yn amrywio o gwmnïau rhyngwladol, sefydliadau diwylliannol, a chyfleoedd i addysgu mewn pentrefi yn Tsieina..

microphone

Anogwch eraill i ddysgu ieithoedd

Ysbrydolwch eraill drwy gymryd rhan mewn cynlluniau Myfyrwyr sy’n Llysgennad Iaith a Mentora Myfyrwyr, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Ein nod yn yr Ysgol Ieithoedd Modern yw galluogi ein myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’. Mae ein graddedigion yn ieithyddion medrus iawn sydd â nifer o sgiliau sy’n eu galluogi nhw i weithio mewn llu o yrfaoedd a phroffesiynau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae ein rhaglen BA Tsieinëeg Fodern yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau iaith lefel uchel iawn a deall diwylliant Tsieinëeg yn drylwyr. Mae’r radd hon yn mireinio eich iaith, eich ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol ac yn datblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer eich CV mewn marchnad swyddi sy’n chwilio am raddedigion sy’n gallu siarad iaith dramor.

Mae’r rhaglen Tsieinëeg Fodern bedair blynedd hon yn gyfle unigryw a chyffrous i astudio gradd ddeuol a gynigir ar y cyd â Phrifysgol Normal Beijing (BNU). Byddwch yn treulio dwy flynedd o’r radd yn Tsieina (blynyddoedd 2 a 3), a dwy flynedd yng Nghaerdydd (blynyddoedd 1 a 4).

Mae Tsieinëeg yn brif iaith sydd â chyrhaeddiad byd-eang, ac mae ganddi ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Trwy astudio Tsieinëeg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith. Bydd hyn yn rhoi mantais gystadleuol i chi, yn eich gwneud yn atyniadol mewn gweithlu cynyddol ryngwladol ac yn agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych lefel uchel o hyfedredd yn yr iaith, yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol ar hanes, diwylliant, llenyddiaeth, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes Tsieina.

Maes pwnc: Ieithoedd modern a chyfieithu

 • academic-schoolYr Ysgol Ieithoedd Modern
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 0824
 • MarkerCathays, Caerdydd, CF10 3AS

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

AAB-ABB

Bydd gwybodaeth am Tsieinëeg Mandarin fel iaith dreftadaeth hefyd yn cael ei hystyried ochr yn ochr â chymwysterau Safon Uwch eraill.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc Lefel Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O 2023 ymlaen, bydd Bagloriaeth Cymru yn cael ei hailenwi'n Dystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru. Bydd y cymhwyster hwn yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn pynciau Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Rhaid i chi fod yn meddu ar y canlynol neu’n gweithio tuag atynt:
- TGAU Iaith Saesneg neu Gymraeg gradd C/4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau eraill tebyg neu gyfatebol.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs.

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course.

If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Bydd gofyn i chi gymryd rhan mewn cyfweliad anffurfiol i benderfynu a ydych yn addas ar gyfer y rhaglen ai peidio.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24. Ffioedd dysgu y flwyddyn flaenorol oedd £9,000.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen bedair blynedd o hyd, wedi'i rhannu ar draws y naill sefydliad ac yn gyfle unigryw a chyffrous i fyfyrwyr sy'n ymddiddori yn Tsieina a'i diwylliant. Byddwch yn treulio'r flwyddyn gyntaf a'r bedwaredd flwyddyn yng Nghaerdydd a'r ail a'r drydedd flwyddyn yn Beijing.

Cyn mynd i Tsieina, byddwch yn ennill sylfaen cadarn mewn hanes a diwylliant Tsieina, yn ogystal â sgiliau iaith. Yn Beijing, byddwch yn cymryd rhan mewn astudiaethau ystafell ddosbarth ac yn ymgymryd ag interniaeth, a ddewisir o ystod eang o opsiynau yn y sector diwylliannol a allai amrywio o orielau celf preifat, cyhoeddwyr llyfrau a chwmnïau dylunio cyfryngau i dai opera gwladol, er mwyn ategu eich sgiliau ieithyddol yn ogystal â chasglu data ymchwil.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/2024. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023

Blwyddyn un

Treulir blwyddyn un ym Mhrifysgol Caerdydd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Byddwch yn cael cyflwyniad i'r iaith Tsieinëeg, i gyfieithu a Tsiena drwy amrywiaeth o fodiwlau.

Blwyddyn dau: Blwyddyn Ryngosod

Ym mlynyddoedd dau a thri, byddwch yn astudio ym Mhrifysgol Normal Beijing (BNU) lle byddwch yn dewis o ystod o fodiwlau iaith a di-iaith. Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): Gwrando ar Tsieinëeg, ei siarad, ei darllen, ei hysgrifennu; hanes Tsieineaidd hynafol a modern; meddwl Tsieineaidd hynafol; gwleidyddiaeth ac economeg Tsieineaidd fodern; diwylliant rhyngrwyd yn Tsieina; a diwylliant poblogaidd yn Tsieina. I gael rhagor o wybodaeth am y modiwlau sydd ar gael yn BNU, cysylltwch â Wei Shao.

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Treulir blwyddyn tri ym Mhrifysgol Normal Beijing (BNU).

Yn ystod eich trydedd flwyddyn yn Beijing, yn ogystal â'ch modiwlau safonol, byddwch yn ymgymryd ag interniaeth a gynigir mewn amrywiaeth o sefydliadau sy'n amrywio o gwmnïau rhyngwladol i sefydliadau diwylliannol. Mae BNU hefyd yn trefnu lleoliadau addysgu mewn pentrefi yn Tsieina fel rhan o'i chenhadaeth ddinesig, a gellir gwneud hyn fel lleoliad gwaith.

Blwyddyn pedwar

Treulir blwyddyn pedwar ym Mhrifysgol Caerdydd yn yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Byddwch yn astudio iaith Tsieinëeg Mandarin ymhellach ar lefel uwch. Byddwch hefyd yn elwa ar fodiwlau ym Tsieinëeg Mandarin ar gyfer busnes, rheolaeth yn Tsieina a datblygiadau domestig a rhyngwladol.

Bydd gofyn i chi ysgrifennu traethawd hir fel rhan o'ch pedwaredd flwyddyn. Byddwch yn cael rhestr o bynciau traethawd addas yn unol â'r cyfreithiau a'r rheoliadau sy'n llywodraethu darparu addysg uwch yn Tsieina.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi, ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol.

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan.

Mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu â syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewn amgylchedd grŵp bach, fel arfer sy’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar (aelod o'r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr.

Caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol. Bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar, dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu, a addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol. Mae’r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a’u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd. Mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith. Mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau, fideos, ffilmiau, nofelau, ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n cynorthwyo gweithgareddau’r ystafell ddosbarth ac yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol. Mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes, gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant.

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael tiwtor personol pan fyddwch yn cyrraedd. Mae tiwtoriaid personol yn aelodau o staff academaidd a byddant wrth law i ddarparu cyngor, cyfarwyddyd, cymorth ac adborth.

Mae wythnos ddarllen pob semester yn caniatáu i chi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i’w asesu, darllen ac adolygu. Defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff i ymweld â myfyrwyr ar eu blwyddyn dramor.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Mae ein Tîm Gwasanaethau Proffesiynol ar gyfer israddedigion yn rhoi cefnogaeth academaidd a chefnogaeth i fyfyrwyr ar yr holl raglenni. Lleolir y tîm mewn 'canolfan myfyrwyr' bwrpasol yn yr ysgol ac maen nhw’n darparu gwybodaeth ac arweiniad mewn ymateb i unrhyw ymholiadau a allai fod gennych. Hefyd, mae gennym Swyddog Gweinyddol ymroddedig Cymorth i Fyfyrwyr yn yr Ysgol, sy'n gallu rhoi’r cyngor a’r arweiniad angenrheidiol i chi mewn amgylchedd cefnogol, gofalus a chyfrinachol.

Rydym yn ymfalchïo yn lefel y cyswllt sydd gennym â’n corff myfyrwyr, gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau’r Ysgol lle bo’n bosibl. Rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneud yn siŵr ein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer.

Y tu hwnt i’r Ysgol, mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, y Ganolfan Datblygu Sgiliau Academaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Oherwydd natur unigryw'r BA mewn Tsieinëeg Fodern, mae'r rhaglen hon yn cynnig cefnogaeth sylweddol er mwyn sicrhau bod popeth posibl yn cael ei wneud i baratoi cyn teithio i Tsieina ar gyfer eich ail a'ch trydedd flwyddyn.

Byddwch yn mynychu cyfarfodydd cyn-gadael gyda'r Cydlynydd Academaidd Tsieineaidd yn ogystal ag ymweld ag ysgolheigion o BNU, y Gyfnewidfa Ryngwladol a swyddfa ERASMUS yn yr Ysgol. Bydd y cyfarfodydd yn rhoi gwybodaeth ddiwylliannol bwysig ar foesau ac ymddygiad yn Tsieina, teithio, bwyd a siopa, cadw'n ddiogel, y Nadolig a materion ymarferol eraill.

Bydd eich Swyddog Achosion Myfyrwyr ar gael ar eich cyfer hefyd pan fyddwch ym Mhrifysgol Normal Beijing. Y Swyddog Achos Myfyrwyr fydd eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw broblemau a bydd yn darparu unrhyw arweiniad y gallai fod ei angen arnoch pan fyddwch yn Tsieina. Bydd hyn yn cael ei egluro'n glir. Gallwch ebostio eich tiwtor ym Mhrifysgol Caerdydd i drafod unrhyw broblemau a gewch. Bydd aelod o'r Gwasanaethau Proffesiynol a all gyfathrebu yn Tsieinëeg ar gael ar eich cyfer hefyd rhag ofn y bydd angen sgiliau Tsieinëeg i ddatrys problemau materion penodol. Gellir rhoi gwybod i'r Swyddog Achosion Myfyrwyr at unrhyw amgylchiad esgusodol sydd angen sylw arbennig, a bydd hyn yn cael ei gyflwyno i gyngor academaidd BNU i'w adolygu a mynd i'r afael ag ef. Gwneir hyn yn wythnosol felly gwarentir ymateb prydlon ac astud bob amser

Bydd Prifysgol Normal Beijing yn dyrannu tiwtor personol i chi yn ystod eich cyfnod yn astudio yno. Mae cefnogaeth hefyd ar gael drwy drefniadau eraill, fel y disgrifir uchod. Bydd yr holl gefnogaeth a'r cymorth ar-lein a ddarperir gan Brifysgol Caerdydd ar gael ae eich cyfer pan fyddwch yn Tsieina. Bydd gan academyddion ofal bugeiliol hefyd dros eu myfyrwyr sydd yn BNU a bydd gennych gyswllt ag academyddion a enwir fydd hefyd yn cyflawni dyletswyddau gofal bugeiliol wrth ymweld â Tsieina.

Adborth

Byddwn yn rhoi adborth i chi ar eich gwaith yn aml. Cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o fformatau gan gynnwys adborth ar lafar, adborth personol ar waith ysgrifenedig, ac adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadau. Byddwch hefyd yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol.

Sut caf fy asesu?

Essays, written examinations and oral presentations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capability to gather, organise, evaluate and communicate relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments.

Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work for submission, while written feedback on submitted work feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.  You may also be provided with additional oral feedback. 

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study. You will develop your research skills by collecting and presenting material, and your evaluative skills by formulating a clear, cogent argument and drawing appropriate conclusions.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Bydd y rhain yn fodd i chi:

 • ddatblygu eich sgiliau ieithyddol, yn ogystal â meithrin gwerthfawrogiad eang o ddiwylliant, llenyddiaeth a hanes Sbaen.
 • deall pynciau cymhleth gyda hyder
 • gofyn y cwestiynau iawn am destunau cymhleth
 • cael gwerthfawrogiad llawn dychymyg o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol
 • nodi a defnyddio data perthnasol
 • datblygu sgiliau ymchwil ymarferol
 • cynnig eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
 • cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • gweithio yn ôl terfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd
 • dysgu yn sgîl beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei mewnwelediadau
 • gweithio’n rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau
 • defnyddio rhaglenni TG a'r cyfryngau digidol, lle bo'n briodol
 • Cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a’ch datblygiad proffesiynol eich hun

Gwybodaeth arall

Beth yw barn cyflogwyr am y Rhaglen hon?

Fel rhan o’r gwaith cynllunio’r cwricwlwm, ymgynghorodd yr ysgol â sefydliadau cyflogwyr ar y nodweddion maen nhw’n chwilio amdanyn nhw mewn graddedigion. Roedd cyflogwyr yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymwybyddiaeth ryngddiwylliannol a gallu i ysgrifennu’n dda yn Saesneg, sydd, ill dau, yn ddeilliannau dysgu allweddol ar gyfer y rhaglen, yn ogystal â datblygu sgiliau iaith uwch a'r gallu i feddwl yn feirniadol ac yn ddadansoddol.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2016-17, dywedodd 95% o raddedigion yr Ysgol a oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio.

Mae llawer o raddedigion yn mwynhau eu blwyddyn dramor gymaint fel eu bod, ar ôl graddio, yn cymryd amser i barhau i deithio neu maen nhw'n mynd dramor i weithio.

Mae ein graddedigion yn ffynnu yn y farchnad swyddi y gwelir yn ein hystadegau cyflogaeth. Mae eu graddau iaith yn eu harwain i ystod amrywiol a chyffrous o yrfaoedd sydd wedi cynnwys cyllid, rolau cyswllt rhyngwladol ym maes chwaraeon, ymgynghoriaeth busnes, addysg, iechyd, y cyfryngau, gwleidyddiaeth, diplomyddiaeth, cyfieithu ar y pryd, cyfieithu, y gyfraith ac addysgu.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Interpreter
 • Banking and Finance
 • Teaching

Lleoliadau

Yn ail semester y drydedd flwyddyn, bydd gan fyfyrwyr leoliad gwaith sy'n cyfateb i gyfnod o 2-3 wythnos o hyd.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.