Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth: Gogledd Cymru (MBBCh)

 • Maes pwnc: Meddygaeth
 • Côd UCAS: A102
 • Derbyniad nesaf: Medi 2023
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Image of Bangor University campus

Pam astudio'r cwrs hwn

Mae’r cwrs C21 Gogledd Cymru wedi cael ei ddatblygu fel rhan o ymrwymiad Prifysgol Caerdydd i ehangu mynediad i feddygaeth ar y cyd â Phrifysgol Bangor a Llywodraeth Cymru.

Mae’r cwrs C21 Gogledd Cymru’n derbyn myfyrwyr rhagorol o gyrsiau bwydo cydnabyddedig sy’n gysylltiedig â Rhaglen Mynediad i Raddedigion yr YsgolMeddygaeth a hefyd myfyrwyr sydd eisoes wedi cael eu derbyn ar y rhaglen A100 sy’n dymuno trosglwyddo ar ôl cwblhau eu blwyddyn gyntaf yn llwyddiannus Ei nod yw cynnig cyfnod paratoi cynhwysfawr ar gyfer bywyd gwaith gwobrwyol fel meddyg sylfaen yn y GIG ac yn eich gyrfa yn y dyfodol. Mae ein cwrs wedi ei strwythuro i’ch galluogi i gaffael yr wybodaeth, sgiliau clinigol ac ymagweddau proffesiynol angenrheidiol y mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn gofyn amdanynt o fewn cwricwlwm sbiral integredig. Ein nod yw paratoi clinigwyr gwych sy'n deall pobl a'r amgylchedd lle’r ydym yn byw.

Bydd gofyn i fyfyrwyr A100 sydd am ymgymryd â’r rhaglen C21 Gogledd Cymru fodloni’r un meini prawf â myfyrwyr eraill ar y cwrs C21 safonol a bydd gofyn iddynt ymrwymo i gyflawni blwyddyn 2 ac ymlaen y cwrs yng ngogledd Cymru yn dilyn datblygiad llwyddiannus o flwyddyn 1 y cwrs.

Darperir cefnogaeth benodol i fyfyrwyr sy’n dymuno ymgymryd â’r opsiwn hwn i sicrhau paratoadau digonol ar gyfer symud.

Mae llwybr mynediad A102 (Meddygaeth Mynediad i Raddedigion) hefyd ar gael drwy ffrydiau bwydo’r cwrs. Mae ein ffrydiau bwydo cydnabyddedig ar gyfer mynediad Meddygaeth Mynediad i Raddedigion A102 i fyfyrwyr sy’n graddio gydag un o’r graddau canlynol:

 1. Gradd BMedSci o Brifysgol Bangor (B100)
 2. Gradd BSc (Anrh.) yn y Gwyddorau Meddygol, o Brifysgol De Cymru (B901)
 3. Gradd BSc (Anrh.) mewn Ffarmacoleg Feddygol, Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd (B210)
 4. Gradd BSc (Anrh.) yn y Gwyddorau Biofeddygol, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd (BC97).  

 Bydd nifer bach o fyfyrwyr dethol o’r ffrydiau bwydo wedi ymgymryd â modiwlau ychwanegol yn ystod eu gradd gyntaf sy’n eu gwneud yn gymwys i gael eu derbyn ar y cwrs pedair blynedd. Mae’n rhaid eich bod wedi graddio gyda gradd dosbarth cyntaf neu 2:1. Mae'n rhaid i bawb sy'n gwneud cais i astudio ar y cwrs A102 sefyll arholiad mynediad UCAT cyn cyflwyno cais drwy UCAS.

Ar ôl dangos yr wybodaeth a sgiliau priodol i ddechrau ar yrfa yn y proffesiwn gofal iechyd, byddwch yn dilyn y cwrs C21 Gogledd Cymru, sydd gyfwerth â blynyddoedd 2 i 5 o’r cwrs MBBCh.

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio yn y lle cyntaf ar adeiladu llwyfan ar gyfer gwyddorau clinigol integredig.. Mae hyn yn cael ei ddarparu yn yr ystafell ddosbarth, dosbarthiadau ymarferol, darlithoedd a'r amgylchedd dysgu rhithwir.

Mae'r rhaglen yn pwysleisio pwysigrwydd dysgu gwyddoniaeth yn y cyd-destun clinigol, a lle canolog y claf yng ngwaith meddyg. Credwn yn gryf fod cleifion yn ganolog i addysg feddygol, ac fel y cyfryw cewch eich cyflwyno i gleifion o'r flwyddyn gyntaf. Byddwch yn dysgu am gyflyrau meddygol cyffredin gan gleifion go iawn, yn ogystal â'u meddygon, mewn cyfleusterau dilys sydd â darpariaeth drawiadol o offer.

Mae diogelwch cleifion, gwybodaeth wyddonol, ysgolheictod, a rôl wasanaethu meddygon yn themâu sy'n uno drwy gydol y cwrs.

Wrth i chi symud ymlaen drwy'r rhaglen, fe welwch fod pwyslais cynyddol ar gaffael sgiliau clinigol, i ddechrau mewn amgylchedd efelychu, gan symud ymlaen i leoliadau clinigol estynedig gyda chyfrifoldeb cynyddol mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol ar draws gogledd Cymru. Drwy gydol y cwrs, disgwylir i chi arddangos priodoleddau proffesiynol meddyg dan hyfforddiant.

Erbyn i chi raddio, byddwch wedi dangos mai gofal dros gleifion sy’n cael blaenoriaeth gennych chi.. Drwy ymroi’n llawn i’r cwrs, byddwch yn gallu cymhwyso gwybodaeth a sgiliau mewn modd cymwys a moesegol, ac yn defnyddio eich gallu i ddarparu arweinyddiaeth ac i ddadansoddi sefyllfaoedd cymhleth ac ansicr.  Byddwch wedi cyflawni'r holl ddeilliannau a chymwyseddau clinigol sy'n ofynnol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol a nodwyd yn y ddogfen ‘Deilliannau i raddedigion’.

Mae'r rhaglen Meddygaeth yn cael ei chydnabod fel Cymhwyster Meddygol Sylfaenol dan y Ddeddf Feddygol, a chaiff graddedigion y rhaglen wneud cais i gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol.

Nodweddion nodedig

Wrth fod yn fyfyriwr israddedig ar raglen darpariaeth gydweithiol Prifysgolion Caerdydd/Bangor, byddwch yn elwa o’r canlynol:

 • Cwricwlwm troellog arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd o bob cwr o’r byd
 • Addysgu gan ymchwilwyr a chlinigwyr rhyngwladol mawr eu bri sy’n cael eu argymell yn gryf gan fyfyrwyr ar y cwrs
 • Cyfleusterau addysgu rhagorol
 • Bydd gogledd Cymru’n ystafell ddosbarth i chi, sy'n golygu eich bod chi’n cael rhychwant eang o brofiad clinigol, o feddygfeydd bach, gwledig ac ysbytai bwthyn bach i adrannau damweiniau ac argyfwng prysur dros ben mewn dinasoedd ac arbenigeddau llawfeddygol cymhleth
 • Bydd cyfleoedd dysgu unigryw ar gael o ganlyniad i’r amgylchedd lleol e.e. profiad meddygaeth mynyddoedd
 • Mae dysgu mewn cymunedau dwyieithog yn rhoi’r sgiliau i chi gyflwyno gofal sy’n briodol yn ieithyddol
 • Trosglwyddiad esmwyth i flwyddyn gyntaf eich gyrfa fel meddyg.

Achrediadau

Maes pwnc: Meddygaeth

 • academic-schoolYr Ysgol Meddygaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 8113
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'

Bagloriaeth Cymru

O 2023 ymlaen, bydd Bagloriaeth Cymru yn cael ei hailenwi'n Dystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru. Bydd y cymhwyster hwn yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

Nid ydym yn derbyn BTECs ar gyfer y rhaglen hon.

Lefel T

Nid ydym yn derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

International equivalencies are not accepted for this course. Please contact the International Office for information about entry requirements from your country.

Please view your country page for information on our entry requirements, funding opportunities and who our local advisors are.

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 7.0 ar gyfer siarad ac o leiaf 6.5 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 100 gydag o leiaf 24 ar gyfer siarad a 22 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 76 ar gyfer siarad ac o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Canlyniadau ailsefyll

Ni fydd canlyniadau ailsefyll yn cael eu hystyried oni bai eu bod wedi'u cwblhau o fewn 12 mis o ddyddiad sefyll am y tro cyntaf.

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen hon, rhaid i chi fodloni'r holl feini prawf canlynol:

- 2: 1 ar gyfer un o'r ffrydiau bwydo cydnabyddedig hyn neu raddio mewn deintyddiaeth:

 • Gradd BSc (Anrh) Ffarmacoleg Feddygol, Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd (B210)
 • Gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd (BC97)
 • Gradd BMedSci mewn Gwyddorau Meddygol o Brifysgol Bangor (B100)
 • Gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Meddygol, o Brifysgol De Cymru (B901)

- wedi cyflawni BBB / ABC ar Safon Uwch neu gyfwerth gan gynnwys Bioleg a Chemeg
- wedi cyflawni iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth. Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI
- wedi cyflawni 8 TGAU gan gynnwys gradd B / 6 mewn TGAU Mathemateg, Bioleg a Chemeg, neu gymwysterau cyfatebol (lefel, pynciau a gradd).
- dangos ymwybyddiaeth o'r system gofal iechyd yn y DU a natur yr hyfforddiant meddygol yn eich datganiad personol.

Prawf Derbyn

Mae'n rhaid i chi gael sgôr gyfredol ym Mhrawf Tueddfryd Clinigol y Prifysgolion (UCAT). Mae hyn yn golygu bod angen i chi ei gymryd rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref yn ystod y flwyddyn y byddwch yn gwneud cais.

Ar ôl i ni asesu eich graddau, eich datganiad personol a'ch geirda academaidd, efallai y byddwn yn defnyddio sgôr UCAT i'n helpu i benderfynu pwy i'w cyfweld. Ein nod yw cyfweld â chynifer o ymgeiswyr â chymwysterau da â phosibl.


Os hoffech symud ymlaen o un o'r ffrydiau bwydo i'r rhaglen meddygaeth mynediad graddedig pedair blynedd (A101 / A102), byddwch yn ddarostyngedig i'n meini prawf derbyn yn y flwyddyn y byddwch yn cychwyn ar eich cwrs bwydo wedi'i weinyddu ac nid y flwyddyn mynediad i'r rhaglen meddygaeth mynediad graddedig pedair blynedd.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau cyfatebol tebyg eraill. Nid ydym yn derbyn ailddechrau ar gyfer y rhaglen hon.

Graddedigion deintyddol
Rhaid bod graddedigion deintyddol wedi cwblhau hyfforddiant ôl-raddedig pellach ac wedi ennill cymwysterau proffesiynol priodol, yn ogystal â chwrdd â'r meini prawf uchod. Cyflwynwch CV llawn (curriculum vitae) i'r Swyddfa Dderbyn pan fyddwch chi'n gwneud cais.

Amodau cofrestru
Cyn i chi gychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi hefyd gael archwiliad iechyd - gan gynnwys sgrinio am firysau a thiwbercwlosis a gludir yn y gwaed - gan ein Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Os nad ydych yn imiwn i Hepatitis B, bydd angen i chi gwblhau rhaglen imiwneiddio lawn cyn cymryd rhan mewn gweithdrefnau clinigol.
Nid yw bod â firws a gludir yn y gwaed neu glefydau heintus eraill yn eich atal rhag cwblhau'r cwrs hwn a chael cofrestriad y Cyngor Meddygol Cyffredinol, ond ni fydd rhai arbenigeddau yn agored i chi yn ystod hyfforddiant nac yn eich gyrfa.
Os oes gennych fater iechyd y credwch a allai gael effaith ar eich gallu i astudio neu ymarfer, cysylltwch â ni cyn cyflwyno cais.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Rhoi sgôr i'ch cais

Cewch bwyntiau am y cymwysterau a gyflawnwyd gennych. Dyfernir pwyntiau ar gyfer naw pwnc TGAU sy'n gorfod cynnwys Bioleg, Cemeg, Saesneg Iaith a Mathemateg. Mae graddau Safon Uwch a graddau anrhydedd a gyflawnwyd yn rhoi pwyntiau ychwanegol i chi.

TGAU

9, 8, A* = 3 phwynt

7, A = 2 bwynt

6, B = 1 pwynt

Safon Uwch

A* = 3 phwynt

A = 2 bwynt

Gradd (rhaid cyflawni'r graddau TGAU a Safon Uwch gofynnol)

Cyfanswm o 27 pwynt

27 pwynt yw'r uchafswm y gallwch eu cael. Mae'r sgôr terfyn i gael cyfweliad yn amrywio bob blwyddyn gan y bydd yn dibynnu ar ba mor gystadleuol yw'r holl geisiadau.

Ein proses gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweliad.

Rydym yn defnyddio fformat cyfres o gyfweliadau byr (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus, y byddwch chi'n mynd o un i'r nesaf yn eu tro.

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:
- yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
- wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
- yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
- yn gallu cyfleu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24. Ffioedd dysgu y flwyddyn flaenorol oedd £9,000.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Bydd eich cwrs yn cael ei rannu’n dri chyfnod gwahanol.

Yn ystod Cam 1 (y flwyddyn gyntaf yng ngogledd Cymru), byddwch yn dysgu’r wyddoniaeth a’r arfer clinigol craidd, gan adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol o naill ai eich blwyddyn gyntaf yng Nghaerdydd neu’ch gradd flaenorol, gan ddibynnu ar eich llwybr mynediad.

Yn ystod Cam 2 (Blwyddyn 2 a 3), byddwch yn dysgu sut i ofalu am gleifion drwy brofiad clinigol cyfoes integredig, ac yn ystod Cam 3, byddwch yn dysgu ar sail gwaith ac yn y gwaith, gan atgyfnerthu eich gwaith paratoi ar gyfer ymarfer. Mae holl rannau’r cwrs a’r deilliannau dysgu yng ngogledd Cymru’n gyfwerth ag MBBCh C21 ond yn cael eu cyflawni mewn amgylchedd gwahanol.

Mae ffrwd C21 Gogledd Cymru, yn yr un ffordd â’r cwrs C21 safonol, yn anfodiwlaidd ac felly mae’n amhosib cydrannu’r dysgu.

Y syniad y tu ôl i C21 yw meithrin ac ennill gwybodaeth a syniadau newydd drwy ehangu a datblygu’r hyn rydych chi’n ei wybod yn barod.

Mae "cwricwlwm sbiral" yn rhoi cyfle i chi ailymweld ag agweddau ar ddysgu, a thrwy hynny ddyfnhau eich dealltwriaeth.

Y prif ddull o gyflawni ym mlwyddyn un a dau fydd drwy ddysgu seiliedig ar achosion, lle’r ydych yn cael eich cefnogi mewn grwpiau bach gan hwylusydd hyfforddedig.

Byddwch yn dysgu gwyddoniaeth sylfaenol a chlinigol drwy astudio’r thema ‘Cwrs Cronolegol Bywyd’.

Bydd pob uned astudio yn cynnwys cyfres o achosion cleifion, a fydd yn para tua phythefnos fel arfer.

Yn ystod blynyddoedd 2 a 3 ffrwd gogledd Cymru, byddwch yn cymhwyso ac yn meithrin yr hyn a ddysgwyd yn flaenorol drwy fwy o amser clinigol mewn ysbytai a meddygfeydd yng ngogledd Cymru.

Bydd dysgu yn cael ei ganoli ar brofiad cleifion wrth i chi ddilyn cleifion ar hyd y llwybr gofal o leoliadau cymunedol i ofal ysbyty ac yn ôl i'r gymuned ar leoliadau gwaith.

Ymgymerir â Blwyddyn 2 ffrwd C21 Gogledd Cymru gan ddefnyddio’r ymagwedd Clerciaeth Integredig Hydredol arloesol o’r enw CARER/LLAW (Llwybr Addysg Wledig).

Byddwch yn cael eich ymgorffori mewn ymarfer meddygol, gan elwa o brofiad goruchwyliaeth addysgol parhaol i’ch galluogi i ddatblygu fel gweithiwr proffesiynol.

Bydd dysgu drwy leoliad clinigol yn cyd-fynd â chyfnodau o gyfarwyddyd yn ôl yn y brifysgol, lle byddwch yn ailymweld ag egwyddorion gwyddonol craidd ac yn adeiladu ar y rhain, ond gyda mwyfwy o bwyslais ar themâu generig a fydd yn rhoi’r wybodaeth a sgiliau i chi ddod yn feddyg rhagorol, e.e. meddygaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth, gwaith diagnostig clinigol a gofalu am gleifion diamddiffyn.

Bydd Blwyddyn 3 yn eich caniatáu i adeiladu ar y sgiliau a ddysgoch ym Mlwyddyn 2 ond hefyd eu defnyddio mewn arfer mwy arbenigol.

Erbyn Blwyddyn 4 (eich blwyddyn olaf) yng ngogledd Cymru, byddwch yn barod i gymryd rôl fwy gweithredol yn y timau clinigol.

Mae'r pwyslais ar gyfnerthu gwybodaeth a sgiliau i'ch paratoi ar gyfer gweithio fel meddyg yn y GIG, gan sicrhau trosglwyddiad llyfn o fod yn fyfyriwr i fod yn feddyg sylfaen.

Mae dysgu craidd y cwrs yn cael ei ategu gan gyfres o “gydrannau a ddewiswyd gan y myfyriwr” (SSC) ym mhob blwyddyn o'r rhaglen, sy'n eich galluogi i ddewis prosiectau o blith rhestr o ddewisiadau sydd ar gael, neu i ddatblygu eich prosiect eich hun.

Mae SSCs yn darparu'r ysgogiad a'r cyfle i chi, dan arweiniad a chyfarwyddyd priodol, i gaffael gwybodaeth drwy broses archwilio ac eich ymdrechion deallusol eich hun.

Mae SSCs yn ategu addysgu MBBCh craidd, sy'n eich galluogi i astudio meysydd o ddiddordeb arbennig, gan gyflwyno sgiliau ymchwil ac annog meddwl dadansoddol a beirniadol o’ch blwyddyn gyntaf ymlaen.

Cewch eich annog i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o arbenigeddau meddygol a gwyddonol, gan gynnwys y rhai y tu allan i barth meddygaeth draddodiadol.

Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i fynd ar leoliad gwaith 'dewisol' ac ymweld â lleoliadau meddygol yn unrhyw le yn y Deyrnas Unedig neu'n rhyngwladol.

Mae'r 'dewisiadau' hyn yn eich galluogi i fynd ar drywydd agwedd ar feddygaeth sydd o ddiddordeb arbennig i chi.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/2024. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023

Blwyddyn un

Dyma gwrs Mynediad i Raddedigion sy’n cychwyn ym Mlwyddyn 2 yng ngogledd Cymru.

Blwyddyn dau

Bydd eich blwyddyn gyntaf ar C21 Gogledd Cymru gyfwerth â Blwyddyn 2 ar gyfer cwrs C21 safonol yr ymgymerir ag ef gan fyfyrwyr sy’n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Byddwch yn astudio 11 o achosion yn ystod y flwyddyn astudio hon, gyda phob achos yn para oddeutu pythefnos ar gyfartaledd. Yn ogystal â’r dysgu gwyddoniaeth graidd, mae uchafbwyntiau’r flwyddyn hon yn cynnwys:

1. Dysgu yn y gymuned

Caiff y pwysigrwydd o weld y claf yn ei gymuned ei bwysleisio ac mae’r rhaglen Dysgu Clinigol Cymunedol yn adeiladu ar y dysgu yn seiliedig ar achosion. Bydd pob lleoliad yn golygu dysgu yn seiliedig ar dasgau, er mwyn i chi gasglu portffolio o brofiadau dysgu clinigol. Bydd hyn yn eich helpu i gysylltu 'pobl go iawn' â'r achos rydych chi’n ei astudio a nodau sydd fwy yn y tymor hir fel agweddau proffesiynol, deall cyflenwi yn y gwasanaeth iechyd ac arweinyddiaeth. Un o uchafbwyntiau'r rhaglen dysgu clinigol cymunedol yw’r diwrnod iechyd gwledig. Mae hyn yn eich galluogi chi i ddysgu am heriau darparu gofal iechyd mewn lleoliad gwledig o’u cymharu â'r gwasanaethau sydd ar gael mewn lleoliad trefol.

2. Rhaglen Cydrannau o Ddewis y Myfyriwr (SSC)

Mae’r rhaglen SSC ym mlwyddyn 1 yn cynnwys 4 cyfle dysgu penodol:

 • Dau brosiect profiad
  Mae'r 2 brosiect profiad yn eich amlygu chi i amrywiaeth eang o leoliadau a phynciau, a byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel uwch. Yn bwysig, mae yna brosiectau a fydd yn hwyluso astudio y tu hwnt i ffiniau meddygaeth draddodiadol.
 • Erthygl newyddiadurol
  Bydd yr erthygl newyddiadurol yn eich galluogi i arddangos sgiliau academaidd beirniadol chwilio am lenyddiaeth, arfarnu deunydd gwyddonol cymhleth yn seiliedig ar dystiolaeth a’r cyfathrebu syml, cydlynol a chryno a ddaw i ganlyn hynny. Bydd hefyd yn eich herio i gyfleu eich neges newyddiadurol mewn modd difyr ond sy’n procio'r meddwl.
 • Cynhadledd C21 dysgu cyfoedion unigryw
  Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau llawn gyda siaradwyr gwadd yn rhoi sylw i nifer o themâu amrywiol ynghylch ffynnu a goroesi yn yr ysgol feddygol a moeseg feddygol. Disgwylir, yn ystod blynyddoedd cyntaf rhaglen Bangor, y bydd myfyrwyr ar ffrwd Bangor yn ymuno â myfyrwyr ar ffrwd Caerdydd nes bydd modd cynnal y dysgu cymheiriaid hwn yng ngharfan Bangor.

Blwyddyn tri

Y nod cyffredinol ar gyfer blwyddyn 2 (gogledd Cymru) yw dysgu am egwyddorion gofal clinigol integredig, dysgu am ddulliau clinigol a rhesymu diagnostig a chysylltu hyn ag egwyddorion gwyddonol sylfaenol meddygaeth. Byddwch yn dysgu drwy ymgymryd â Chlerciaeth Integredig Hydredol, sy’n ffurf sefydledig ar addysg feddygol, sydd wedi’i phrofi mewn prifysgolion ym mhedwar ban byd. Byddwch yn dilyn amrywiaeth o gleifion am gyfnodau hwy ac yn meithrin perthynas agos â mentor a fydd yn arwain eich dysgu. Mae lleoliadau hydredol yn gwella dealltwriaeth myfyrwyr o ofal sy’n canolbwyntio ar y cleient, y system gofal iechyd a phwysigrwydd safbwynt bywyd, deinameg teulu a chyd-destun cymdeithasol cyflwyniadau cleifion ar gyfer gofal iechyd. Mae myfyrwyr yn dysgu drwy brofiad a datrys problemau mewn amgylchedd clinigol cefnogol.

Bydd gennych y cyfle i ymgymryd â holl ddysgu Blwyddyn 2 mewn cymuned wledig a ddiffiniwyd, mewn gofal sylfaenol yn benodol, ond gyda chysylltiadau amlwg â sefydliadau gofal eilaidd sy’n gwasanaethu’r cymunedau hyn. Bydd yn darparu llwyfan i chi ddeall sut dylai gofal gael ei ddarparu i’r rhai â chlefydau cyffredin. Byddwch yn dod yn hyfedr mewn cofnodi hanes holistig, nodi a rheoli ffactorau risg i gleifion, argymell ymyriadau targed yn ogystal ag ystyried effaith ehangach ‘bod yn glaf’ ar lesiant cymdeithasol a seicolegol y claf a’i ofalwyr.

Bydd y claf yn parhau fel sail eich dysgu. Prif ffocws ar glerciaeth hydredol yw “taith y claf”, a bydd gennych gyfleoedd i ddilyn banc o gleifion sy’n dangos symptomau cyffredin a fydd yn graidd y deilliannau dysgu ar gyfer y flwyddyn.

Fel gyda flwyddyn flaenorol y cwrs, defnyddir astudiaethau achos clinigol, gyda ffocws ar symptomau cyffredin, i strwythuro’r dysgu. Bydd y rhain yn cyd-fynd â’r profiad a enillwyd ar y lleoliad clinigol mewn amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd lle byddwch yn arsylwi ar ofal cleifion a helpu gydag ef wrth ddysgu i gymryd mwyfwy o gyfrifoldeb am ofal dan oruchwyliaeth uniongyrchol. Bydd deunydd hunangyfeiriedig ac e-ddysgu’n cyd-fynd â hyn.

Bydd eich dysgu hefyd yn cael ei ategu gan addysgu o Brifysgol Bangor a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr i sicrhau bod y themâu generig a’r deilliannau dysgu yn wythnosau dechrau a diweddu y cwricwlwm a gyflwynir yng Nghaerdydd yn cael eu cyflwyno a’u cynnal ym Mangor. Bydd y dysgu a’r addysgu’n cynnwys cymysgedd o sesiynau llawn, sesiynau tiwtora a deunyddiau e-ddysgu a chânt eu cyflwyno’n amserol drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Blwyddyn pedwar

Yn ystod Blwyddyn 3 (gogledd Cymru), bydd eich amser yn cael ei dreulio ar fwyfwy o achosion arbenigol, yn bennaf yn seiliedig ar ofal eilaidd. Byddwch yn parhau i ymarfer y sgiliau craidd a ddysgir ym mlwyddyn 2 ond yn cymhwyso hyn mewn lleoliadau clinigol gwahanol.

Rhennir y flwyddyn hon yn 4 cyfle dysgu ar wahân: tri lleoliad clinigol ar draws ysbytai gogledd Cymru, gydag wythnosau cychwyn a gorffen yn cael eu hwyluso ym Mangor ond ar y cyd â’r uwch-gyfadran graidd yng Nghaerdydd, a Chydran Dewisol Myfyrwyr pob blwyddyn - cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craiff ac astudio pwnc y mae gennych ddiddordeb arbennig ynddo.

Lleoliadau Clinigol:

 • Menywod, Plant a Theuluoedd
  Nod cyffredinol y lleoliad hwn yw eich galluogi i ennill sgiliau sy'n berthnasol i fenywod a phlant, i wneud asesiad clinigol o broblem, a datblygu cynllun gofal yn ei ystyr ehangaf. Byddwch yn treulio amser gydag obstetryddion a phediatregwyr ar draws gogledd Cymru ac yn cael y cyfle i weld drosoch eich hunan pa mor bwysig yw gwaith aml-ddisgyblaeth yn y gymuned ac mewn lleoliadau gofal eilaidd. Dylai'r claf barhau i fod yn ganolbwynt y dysgu a bydd cyfleoedd i ryngweithio â menywod, plant a rhieni sy'n cael mynediad at y system gofal iechyd.
 • Niwrowyddoniaeth Clinigol, Seiciatreg ac Offthalmoleg
  Byddwch yn profi arferion mwy arbenigol yn ystod yr ymlyniad Niwrowyddoniaeth glinigol ond byddwch yn gweld sut mae sylfaen ardderchog mewn sgiliau generig yn hwyluso rhesymu clinigol a diagnostig. Mae'r rhain yn sgiliau hanfodol i bob meddyg da eu datblygu a’u perffeithio. Cewch gyfleoedd gwych hefyd i weld cleifion â salwch seiciatrig, a dod i werthfawrogi pa mor gyffredin yw anhwylderau seiciatrig yn ein poblogaeth. Byddwch yn dysgu am anhwylderau seiciatrig sylfaenol ond hefyd yn gweld sut gall problemau iechyd meddwl ddylanwadu ar sut mae cleifion yn cyflwyno afiechydon eraill a’u rheoli. Cyflwynir y dysgu offthalmoleg gan glinigwyr yng ngogledd Cymru a bydd gyfwerth â’r wythnos y mae eich cymheiriaid yn ymgymryd â hi yng Nghaerdydd, Yn ystod eich lleoliad mewn offthalmoleg, byddwch yn cael cyfleoedd i ehangu eich dealltwriaeth o batholeg offthalmolegol, sgiliau archwilio a rheoli yn ogystal â thynnu sylw at y gofynion cymorth i gleifion â nam ar eu golwg.
 • Clefydau Cronig 2 - Geriatreg, Clefydau Cyhyrysgerbydol a Dermatoleg
  Mae gennym boblogaeth sy'n heneiddio fwyfwy a baich sylweddol o glefydau cronig yn ein poblogaeth. Mae'r rhain yn feysydd blaenoriaeth i’r GIG fynd i'r afael â nhw ar hyn o bryd, ac mae angen i chi ddeall yr heriau a ddaw yn sgil yr afiechydon hyn.  Mae'r lleoliad yn adeiladu ar egwyddorion rheoli clefydau cronig a gyflwynwyd ym mlwyddyn 3, ond gyda phwyslais arbennig ar yr unigolyn oedrannus ac unigolion sydd â chlefydau cyhyrysgerbydol a chlefydau ar y croen.

Cynllun cyfnewid ERASMUS

Yn ystod Blwyddyn 3 (gogledd Cymru), bydd myfyrwyr sydd â sgiliau iaith yn cael y cyfle i wneud cais am le ar gynllun cyfnewid ERASMUS. Gall myfyrwyr llwyddiannus ddewis astudio'r lleoliad menywod, plant a theuluoedd yn un o'r ysgolion meddygol sy’n bartneriaid i ni yn Ffrainc, Sbaen, Portiwgal a'r Eidal.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Medicine student practicing injection technique
Medicine student practicing injection technique

Dysgu ac asesu

Mae'r cwrs MBBCh Meddygaeth yn cynnig cwricwlwm integredig modern gydag amrywiaeth unigryw o brofiadau dysgu.

Cynhelir addysgu mewn lleoliadau clinigol mewn ysbytai a meddygfeydd ledled Cymru.

Mae ffrwd C21 Gogledd Cymru wedi cael ei dylunio i ddefnyddio gwerthusiadau myfyrwyr unigryw ac o safon uchel iawn yng ngogledd Cymru mewn cwrs sy’n cynnig profiad mwy unigryw ac sy’n canolbwyntio ar brofiad yn y gymuned.

Nid yw’r ffrwd hon wedi cael ei dylunio i greu meddygon teulu ond graddedigion sy’n gallu gweithio naill ai mewn sefyllfaoedd cynradd, eilaidd neu drydyddol, gan ddeall heriau gweithio mewn system gofal iechyd integredig.

Bydd maint llai’r garfan a’r ffocws ar gyswllt cleifion hydredol yn caniatáu profiad myfyrwyr rhagorol a chaffaeliad dwfn o sgiliau clinigol a diagnostig.

Bydd gennych gyfle hefyd i ddysgu gyda myfyrwyr o feysydd arbenigol perthynol i feddygaethfel myfyrwyr nyrsio.

Mae hyn yn eich galluogi i ddysgu o lygad y ffynnon am bwysigrwydd y tîm amlddisgyblaethol ym maes gofal cleifion modern.

Rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau addysgu drwy addysgu grwpiau bach a dysgu ar sail achosion.

Mae’r dysgu yn cael ei ategu a'i atgyfnerthu gan raglen gydlynol o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol, sesiynau labordy a sgiliau clinigol, a phrofiad clinigol perthnasol.

Ym mhob un o’ch blynyddoedd astudio, byddwch yn ailymweld â phroblemau clinigol cyffredin ac yn adeiladu ar yr hyn y byddwch wedi’i ddysgu’n barod. Gelwir hyn y ddysgu sbiral.

Bydd yr wybodaeth newydd, felly, yn haws ei chofio a’i chymhwyso at y cyd-destun clinigol pan welwch chi gleifion.

Mae dysgu ar sail achosion yn ddull dysgu sydd wedi ei strwythuro a’i ategu.

Mae'r dull dysgu hwn yn y cyd-destun clinigol yn ei gwneud yn haws i gofio gwybodaeth.

Byddwch yn dysgu sgiliau clinigol ymarferol fel cyfathrebu, archwilio a sgiliau trefniadol ymarferol mewn canolfannau sgiliau clinigol.

Mae sgiliau cyfathrebu yn cael eu dysgu drwy ddefnyddio actorion sydd wedi eu hyfforddi i ymddwyn fel cleifion.

Mae hwn yn amgylchedd diogel i chi ddysgu sut i gasglu gwybodaeth ac egluro clefydau a thriniaethau.

Bydd gweithdai’n parhau drwy'r cwrs a daw'r senarios yn fwy cymhleth a heriol.

 

Yn ystod Cam 2, byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser mewn amgylcheddau clinigol, fel clinigau cleifion allanol, wardiau a meddygfeydd.

Cewch eich dysgu gan feddygon ysbytai, meddygon teulu a thiwtoriaid sgiliau clinigol.

Byddwch yn dysgu drwy siarad â chleifion a’u harchwilio, a byddwch wedyn yn trafod hyn gyda chlinigwyr.

Cewch eich dysgu yn y sefyllfa glinigol, mewn sesiynau tiwtorial i grwpiau bach, gan ddefnyddio'r Ganolfan Sgiliau Clinigol, y GanolfanEfelychu a rhywfaint o ddarlithoedd.

Rhan ganolog o'r cwrs yw dysgu hunangyfeiriedig, gan roi cyfle i chi gymryd mwy o gyfrifoldeb am eich addysg eich hun a sicrhau ei bod yn cyd-fynd â’ch diddordebau eich hun.

Bydd disgwyl i chi gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eich addysg, gan eich paratoi ar gyfer oes o ddatblygiad personol parhaus.

Sut y caf fy nghefnogi?

Rydym yn canolbwyntio arnoch chi ac ar eich addysg.

Fe gewch chi gymorth gennym ni i gymryd mwy a mwy o gyfrifoldeb dros eich addysg eich hun, ac wrth i chi ddefnyddio eich menter eich hun rydym yn eich annog chi i fanteisio ar y cyfleoedd a’r profiadau a fydd ar gael i chi fel myfyriwr ac, yn ddiweddarach, fel meddyg.

Bydd gennych diwtor personol penodol ar gyfer cymorth a chefnogaeth gydag anghenion academaidd.

Bydd cyfarfodydd rheolaidd yn cael eu trefnu i drafod cynnydd.

Dylech gymryd y cyfle i fyfyrio ar eich galluoedd a’ch perfformiad drwy ddatblygu cynllun datblygu personol.

Mae cymorth ifyfyrwyr yn gryfder go iawn ym Mhrifysgol Bangor yn unol â chyflawniad statws Aur TEF.

Mae’r holl fyfyrwyr yn derbyn tiwtoriaid personol ac mae amseroedd penodol ar gael yn yr amserlen ar gyfer cyfarfodydd sydd eu hangen o bosib ar ben y cyfarfodydd gorfodol ddwywaith y semester.

Mae polisi drws agored ar gael hefyd er mwyn i fyfyrwyr gael cymorth yn ôl yr angen.

Mar Uned Cymorth iFyfyrwyr ddynodedig hefyd ym Mhrifysgol Bangor syddyn darparu gwasanaeth cyfatebol i’r un a ddarperir ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer ei myfyrwyr.

Mae Swyddfa Ryngwladol ar gael hefyd os bydd myfyrwyr priodol yn cael eu recriwtio ar y cwrs.

Tra byddwch chi ar leoliad clinigol, bydd tîm o unigolion yn gyfrifol am eich llesiant.

Mae'r rhain yn cynnwys y rheolwyr israddedig ysbytai ac uwch-ddarlithwyr er anrhydedd, ynghyd â'ch goruchwyliwr addysgol penodol.

Trwy wefan Dysgu Canolog, byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferiadau electronig a chylchoedd trafod.

Adborth

Byddwch yn cael adborth ffurfiannol rheolaidd ar eich perfformiad drwy gydol y cwrs.

 Bydd adborth ffurfiannol yn llafar ac yn ysgrifenedig, yn dibynnu ar y dasg a aseswyd.

Byddwch yn derbyn adborth llafar ac ysgrifenedig ar eich perfformiad mewn cyflwyniadau llafar ac ysgrifenedig.

Bydd adborth ysgrifenedig yn cael ei ddarparu ar adroddiadau a phrosiectau ysgrifenedig.

Diben yr adborth hwn yw eich bod yn myfyrio ar berfformiad ac yn ei ddefnyddio’n adeiladol er mwyn i chi barhau i wella.

Caiff adborth o berfformiad yn yr amgylchedd clinigol ei gofnodi drwy “My Progress”, sef platfform electronig a ddefnyddir i gynnal portffolio.

Mae’r portffolio hwn yn gasgliad o waith a ddefnyddir i ddangos dysgu a chynnydd.

Mae’n ymgais i gofnodi sut rydych chi fel myfyrwyr yn ymddwyn yn ymarferol ac mae’n ategu dulliau asesu eraill sy'n mesur gwybodaeth a chymhwysedd mewn amrywiaeth o sgiliau.

Byddwch yn cael adborth ar bob asesiad crynodol.

Bydd adborth ysgrifenedig manwl yn cael ei ddarparu ar arholiadau gwybodaeth, gan roi eich marciau i chi ynghyd â pherfformiad y garfan.

Bydd adborth ar berfformiad mewn arholiadau clinigol (ISCE) yn cael ei ddangos gan ddarparu’r marciau ar gyfer yr orsaf i chi ac adborth ar y parth ynghyd â chanlyniadau perfformiad cyffredinol y garfan a sylwadau unigol gan yr arholwr.

Mewn achos o fethu arholiad, byddwch yn gallu cwrdd ag aelod o staff academaidd ar gyfer rhagor o adborth, cyngor a chymorth.

Dylech drafod eich cynnydd academaidd gyda'ch mentor academaidd o leiaf unwaith y flwyddyn.

Sut caf fy asesu?

Assessment throughout the programme will be based on an ethos of frequent look and rapid remediation.  You will complete a balance of formative assessments (i.e. tests to help you know whether you are making progress) and summative assessments (i.e. tests that have to be passed, in order to be able to move on to next period of study).

You must demonstrate the outcomes defined by the General Medical Council in ‘Outcomes for Graduates'.  Reasonable adjustments will be made, where appropriate, to enable you to achieve these outcomes, but the outcomes themselves will not be adjusted.

Knowledge examinations are usually in the format of ‘single best answers’ (SBAs). During your first year doing C21 North Wales/Gogledd Cymru you will sit summative examinations which test your acquisition of knowledge learnt during this year as well as a progress test.

In the later years scientific knowledge will be assessed through written Progress Tests.  These are a form of assessment where groups of learners at different stages of the same course undertake the same written test. The test is comprehensively aligned with the overall curriculum. Due to the need for wide sampling, items will be of the SBA type. The test will be repeated three times per year using the same style but different questions. This will give a wide sampling of your knowledge over a period of time. This method of testing fosters knowledge retention and negates the use of last minute learning.

As medicine is a vocational programme, you will be assessed on your acquisition of clinical skills of communication, clinical examination and assessment and practical procedures. These will be done in the clinical environment where feedback can be given and then in a formalised examination, using actors and patients. These assessments (ISCE integrated structured clinical examinations) will occur at the end of Year 1 (North Wales) and in the Spring of Year 3 (North Wales)

Your professionalism will be assessed throughout the programme using portfolios which encourage you to reflect on your experiences and on learning events in the clinical environment.

There are also a range of in-course assessments; short written reports and oral presentations which require completion to a satisfactory standard.

During the final year you will sit the Prescribing Skills Assessment. This is a nationally-set written paper taken by final year students in all medical schools. It tests your ability to prescribe safely, accurately and responsibly. You must pass this examination to be able to graduate.

From 2023 the GMC will require all graduates to pass the Medical Licensing Assessment (MLA). Firm details of this assessment are awaited but will likely align with the assessments already undertaken as part of the course.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, rhai sy’n benodol i’r ddisgyblaeth a hefyd ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Dull gwyddonol a dulliau ymchwil
 • Dadansoddi a dehongli data meintiol ac ansoddol
 • Sgiliau cyfathrebu – yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • Rhifedd
 • Sgiliau TG
 • Sgiliau cyflwyno ar lafar
 • Datrys problemau
 • Hanes clinigol a sgiliau archwilio
 • Diagnosio a rheoli cyflwyniadau clinigol
 • Cynnal gweithdrefnau ymarferol yn ddiogel ac yn effeithiol
 • Gofal meddygol brys
 • Rhagnodi
 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Sgiliau addysgu

 

O ganlyniad i ymgysylltu'n llawn â'r cwrs hwn, byddwch yn gallu dangos pob un o'r deilliannau i raddedigion meddygol fel y’u diffinnir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn {1>‘Deilliannau i raddedigion’<1} (2018, gan gynnwys:

.

 • Cymryd cyfrifoldeb dros ofal, diagnosis, rheoli a thrin cleifion
 • Gosod anghenion a diogelwch cleifion wrth wraidd y broses ofal
 • Dangos parch at eich cleifion bob amser
 • Cymryd cyfrifoldeb dros eich ymarfer a’ch gweithredoedd eich hunain
 • Arddangos y gallu i ymholi a bod yn barod i barhau i ddysgu, addysgu, gwerthuso ac ymchwilio drwy gydol eich gyrfa
 • Datblygu gwybodaeth bresennol, dyfnhau dealltwriaeth a gwella perfformiad drwy ddysgu drwy brofiad
 • Addasu’n effeithiol mewn ymateb i ansicrwydd a newid
 • Cyfuno dysgu cyfeiriedig, hunan-gyfeiriedig ac ar sail efelychu
 • Arddangos ymwybyddiaeth gadarn o faterion moesegol, cyfreithiol a chymunedol
 • Gwneud y cysylltiad rhwng seiliau gwyddonol meddygaeth, gan gynnwys y datblygiadau diweddaraf o ran diagnosio a thrin clefydau
 • Allosod pwysigrwydd penderfynyddion corfforol, seicolegol a chymdeithasol iechyd i ymarfer meddygol
 • Gweithredu fel aelod effeithiol o dimau amlddisgyblaethol
 • Ymarfer yn effeithiol fel meddyg Rhaglen Sylfaen yn y GIG.

 

Mae'n rhaid i chi fod yn hyddysg yn yr holl sgiliau ymarferol a restrir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol i raddio.

Fel myfyriwr meddygol, mae disgwyl i chi ddangos ymddygiad proffesiynol, sy'n briodol i feddyg dan hyfforddiant, bob amser o’r adeg y byddwch chi’n dechrau'r cwrs..  (http://www.gmc-uk.org/guidance)

Ar ddiwedd y cwrs israddedig, byddwch yn derbyn eich gradd MBBCh (neu gyfwerth), sy'n gymhwyster meddygol sylfaenol (PMQ).

Mae meddu ar PMQ yn rhoi’r hawl i chi gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol, yn amodol yn unig ar dderbyn nad oes unrhyw bryderon Addasrwydd i Ymarfer i'w hystyried.

Mae cofrestru dros dro yn gyfyngedig o ran amser i uchafswm o dair blynedd a 30 diwrnod (1,125 diwrnod i gyd).

Bydd eich cofrestriad dros dro yn dod i ben ar ôl y cyfnod hwn fel arfer.

Dim ond swyddi Blwyddyn Sylfaen 1 cymeradwy a roddir i feddygon sydd wedi'u cofrestru dros dro: nid yw’r gyfraith yn caniatáu i feddygon cofrestredig dros dro ymgymryd ag unrhyw fath arall o waith.

I gael swydd Blwyddyn Sylfaen 1, bydd angen i chi wneud cais yn ystod blwyddyn olaf eich cwrs israddedig drwy gynllun dethol Swyddfa Rhaglen Sylfaen y DU, sy'n dyrannu’r swyddi hyn i raddedigion ar sail gystadleuol.

Mae’r holl raddedigion cymwys yn y DU wedi cael lle ar Raglen Sylfaen Blwyddyn 1, ond nid oes modd gwarantu hyn Er enghraifft, petai cynnydd yn nifer y ceisiadau cystadleuol gan raddedigion nad ydynt yn hanu o’r DU.

 

Fel arfer, bydd Rhaglen Blwyddyn Sylfaen 1 yn cael ei chwblhau’n llwyddiannus ymhen 12 mis a chaiff ei marcio gan ddyfarniad Tystysgrif o Brofiad.

 

Byddwch wedyn yn gymwys i wneud cais i gofrestru’n llawn gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol.

Mae angen cofrestru'n llawn a chael trwydded i ymarfer i wneud gwaith meddygol heb oruchwyliaeth yn y GIG neu ymarfer preifat yn y DU.

 

Er bod y wybodaeth hon yn gywir ar hyn o bryd, mae angen i fyfyrwyr fod yn ymwybodol y gallai rheoliadau yn y maes hwn newid o bryd i’w gilydd.

 

Mae rhywfaint o drafodaeth ynghylch a ddylid dileu cofrestriad dros dro ar gyfer meddygon sydd newydd gymhwyso.

Os bydd hyn yn digwydd, bydd graddedigion o'r Deyrnas Unedig yn cofrestru'n llawn cyn gynted ag y byddant wedi cwblhau llwyddiannus gradd MBBCh (neu gyfwerth).

 

Yn ôl pob tebyg, dylid nodi y bydd angen i raddedigion o'r Deyrnas Unedig wneud cais ar gyfer rhaglen hyfforddi sy’n debyg i'r Rhaglen Sylfaen bresennol ac ni ellir gwarantu lleoedd ar y rhaglen hon ar gyfer holl raddedigion y DU.

Mae’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yn ystyried ar hyn o bryd a ddylid cyflwyno asesiad ffurfiol y bydd angen i bob meddyg ei basio i allu cofrestru'n llawn.

 

Er nad oes penderfyniad cadarn wedi’i wneud ynglŷn â chyflwyno arholiad o'r fath, na pha bryd, dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol fod y Cyngor Meddygol Cyffredinol yn rhagweld y bydd angen i garfanau o fyfyrwyr meddygol yn y dyfodol lwyddo ar rannau o Asesiad Trwyddedu Meddygol newydd y DU cyn y bydd yn gadael iddynt gofrestru gyda thrwydded i ymarfer.

Bydd yr Asesiad Trwyddedu Meddygol hwn yn ofyniad er mwyn graddio o 2023 ymlaen.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae'r rhaglen Feddygaeth yn cael ei chydnabod fel Cymhwyster Meddygol Sylfaenol dan y Ddeddf Feddygol, a chaiff graddedigion y rhaglen wneud cais i gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol. Yn 2017 roedd 100% o raddedigion yr Ysgol o’r MBBCh wedi sicrhau cyflogaeth neu wrthi'n astudio ymhellach o fewn 6 mis ar ôl graddio.

Mae arbenigedd yn y maes meddygaeth yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i’r canlynol:

 • Gofal Aciwt
 • Anaestheteg
 • Academia Clinigol
 • Meddygaeth Frys
 • Meddygaeth Deuluol
 • Gofal Dwys
 • Meddygaeth
 • Meddygaeth Alwedigaethol
 • Obstetreg a Gynaecoleg
 • Offthalmoleg
 • Pediatreg
 • Patholeg
 • Seiciatreg
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Radioleg
 • Llawfeddygaeth

Fodd bynnag, gall graddedigion ddefnyddio’u gradd nid yn unig i fynd ar gynlluniau hyfforddiant meddygol arbenigol, ond hefyd fel gradd gyffredinol ar gyfer amrywiaeth o broffesiynau eraill.

Lleoliadau

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn treulio amser gyda chleifion mewn lleoliadau clinigol i roi cyd-destun i'r hyn rydych chi’n ei ddysgu.

Wrth i chi ddatblygu, cewch weld mwy a mwy o gleifion a bydd cymhlethdod eich achosion clinigol a’ch cyfrifoldeb dros ofalu am gleifion hefyd yn cynyddu.

Diben cwrs C21 Gogledd Cymru yw darparu profiad unigryw o ddysgu a chyflwyno gofal iechyd mewn lleoliad cymunedol.

Wrth i systemau gofal iechyd ddatblygu, bydd hyn yn dod yn fodel mwyfwy cyffredin o ddarpariaeth gofal iechyd gyda chyfleoedd i raddedigion ennill gyrfaoedd llwyddiannus ar y rhyngwyneb rhwng systemau gofal cynradd ac eilaidd, gan hefyd gaffael y sgiliau angenrheidiol i ymgymryd â rolau mwy traddodiadol yn y GIG os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Mae dysgu mewn lleoliadau clinigol yn digwydd mewn ysbytai, canolfannau meddygol cymunedol a nifer o feddygfeydd ledled gogledd Cymru.

Mae hyn yn golygu y gallwn gynnig profiad dysgu clinigol amrywiol unigryw gyda chymuned a phrofiad clinigol mwy gwledig.

Caiff sgiliau ac ymddygiadau proffesiynol eu datblygu drwy gydol y cwricwlwm. Felly, pan raddiwch chi, byddwch yn gwbl barod i wynebu eich Rhaglen Sylfaen a’ch hyfforddiant meddygol ôl-raddedig.

Dylai pob lleoliad clinigol roi cyfle i chi:

 • Siarad â chleifion, eu harchwilio, a chofnodi eich canfyddiadau a'ch casgliadau
 • Arsylwi ar wahanol feysydd o arfer meddygol a dysgu am broblemau cyffredin o fewn pob un
 • Cofnodi'r hyn rydych chi wedi ei weld, ymchwilio a holi ynghylch pethau nad ydych chi’n eu deall
 • Ymarfer a mireinio sgiliau clinigol ymarferol a roddwyd ar waith yn barod mewn lleoliad efelychu mewn amgylchedd clinigol go iawn
 • Dysgu am brosesau diagnostig mewn sefyllfaoedd clinigol
 • Cyfrannu at drafodaeth wythnosol sy'n seiliedig ar achosion
 • Cyflwyno achosion i aelodau uwch o staff

Yn eich blwyddyn gyntaf yng ngogledd Cymru, byddwch yn treulio diwrnod am y rhan fwyaf o wythnosau mewn amgylchedd clinigol mewn ysbyty neu leoliad cymunedol, lle byddwch yn cwrdd â chleifion sydd â phroblemau clinigol rydych chi wedi bod yn dysgu amdanyn nhw.

Yn ystod blynyddoedd 2 a 3, byddwch yn treulio amser ar leoliadau clinigol estynedig ar draws gogledd Cymru.

Byddwch yn treulio amser yn gweithio mewn meddygfeydd teulu ac mewn lleoliadau gofal eilaidd ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Mae adborth gan fyfyrwyr o’u profiad clinigol yn ysbytai gogledd Cymru, sy’n cael ei gasglu’n rheolaidd drwy ein gwasanaeth ymgysylltu â’r GIG, o’r safon uchaf bob tro.

Penllanw’r rhaglen yw’r flwyddyn olaf i baratoi myfyrwyr ar gyfer eu gwaith yn y GIG.

Bydd y blynyddoedd "cysoni" (blwyddyn derfynol y rhaglen a blwyddyn gyntaf y Rhaglen Sylfaen) yn galluogi myfyrwyr i ddefnyddio eu gwybodaeth a’u sgiliau a ddatblygwyd a'u cymhwyso yn yr amgylchedd clinigol dan oruchwyliaeth agos.

Lleoliadau blwyddyn olaf:

 1. Cynorthwy-ydd Iau dan Hyfforddiant
 2. Gofal Sylfaenol
 3. Uwch-Gynorthwy-ydd dan Hyfforddiant

Tra byddwch ar leoliad, bydd tîm o staff yn gyfrifol am ansawdd yr addysgu ym mhob ysbyty.. Yr Uwch-ddarlithydd er Anrhydedd yw'r clinigydd sydd â chyfrifoldeb cyffredinol tra bod y rheolwyr israddedig yn gyfrifol am drefnu a gweinyddu o ddydd i ddydd. Bydd cadw mewn cysylltiad agos â'r tîm lleoliadau clinigol i israddedigion a'r tîm gweinyddol ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Caerdydd yn sicrhau eich bod chi’n cael y profiad gorau posibl.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.