Ewch i’r prif gynnwys

Llenyddiaeth Saesneg (BA) Rhan-amser


Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

globe

Treuliwch semester dramor

Mentrwch i ddiwylliant newydd; agorwch eich meddwl i syniadau a phrofiadau newydd mewn bywyd a dysg.

location

Wedi'i deilwra i chi

Gyda modiwlau dewisol yn bennaf a'r gallu i ddewis modiwlau o ddisgyblaethau eraill mae gennych ryddid i ddewis gradd bersonol.

building

Profiad yn y diwydiant

Cewch ennill sgiliau, hyder a chysylltiadau drwy'r modiwl cyflogadwyedd, ynghyd ag amrywiaeth o interniaethau llenyddol a diwylliannol.

book

Dysgu gan y gorau

Cewch elwa o gynnwys a arweinir gan ymchwil; a dysgu gan ysgolheigion ac awduron llenyddol byd-enwog.

Mae gan lenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd enw da yn rhyngwladol ar gyfer ei waith addysgu ac ymchwil, ac mae Caerdydd yn ddinas hyfryd i dreulio eich blynyddoedd israddedig. Ein hymrwymiad yw sicrhau bod blynyddoedd hynny'n eich ysgogi'n ddeallusol ac yn wobrwyol yn academaidd Rydym yn ymfalchïo mewn meithrin amgylchedd cyfeillgar, personol a chefnogol i'n myfyrwyr.

Mae ein cwricwlwm yn cynnig mynediad at holl rychwant llenyddiaeth Saesneg, o gyfnod yr Eingl-Sacsoniaid hyd at yr unfed ganrif ar hugain. Ni fyddwch yn gyfyngedig i’r gair printiedig - gan ein bod yn ymddiddori yn y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm, celfyddyd, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd, mae ein haddysgu’n adlewyrchu’r diddordebau hynny. Drwy gydol eich gradd, byddwch yn cael eich annog i ymestyn eich hun yn ddeallusol ac yn ddychmygus trwy archwilio llenyddiaeth fel ymarferwr ac fel beirniad.

Nid oes modiwlau gorfodol ar ôl blwyddyn un. Fe gewch chi ddewis, ond hefyd rydym yn rhoi’r sgiliau a'r wybodaeth a fydd eu hangen arnoch chi i wneud penderfyniadau gwybodus o blith amrywiaeth o ddewisiadau.

Byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr blaenllaw ym maes llenyddiaeth Saesneg mewn modiwlau sy'n adlewyrchu syniadau diweddaraf y ddisgyblaeth. Drwy gydol y radd, y nod fydd eich datblygu chi’n ddarllenydd ac ysgrifennwr gofalus, astud a gwybodus sy’n effro i arlliwiau iaith ac arddull ac sy’n gallu mynegi ymateb i destun ar bapur yn fanwl-gywir, yn raenus ac yn effeithiol.

Cyflwyno cais ar gyfer 2022 neu 2023

Maes pwnc: Saesneg iaith a llenyddiaeth

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB, gan gynnwys gradd A mewn Llenyddiaeth Saesneg neu Saesneg Iaith a Llenyddiaeth, neu Ysgrifennu Creadigol

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

36 o bwyntiau, gan gynnwys 665 mewn pynciau Lefel Uwch, gan gynnwys Llenyddiaeth Saesneg

Bagloriaeth Cymru

O 2023 ymlaen, bydd Bagloriaeth Cymru yn cael ei hailenwi'n Dystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru. Bydd y cymhwyster hwn yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Cynnig Bagloriaeth Ewropeaidd nodweddiadol: 80%

Cynnig Mynediad at Ddiploma Addysg Uwch nodweddiadol: Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn unigol

Unrhyw ofynion TGAU penodol (ac eithrio Gradd C safonol mewn Saesneg): Dim

Cynigion nodweddiadol ar gyfer cymwysterau eraill (gan gynnwys Cymwysterau Uwch yr Alban, Tystysgrif Ymadael Iwerddon, Pre-U Caergrawnt, ac ati.):

Cymhwyster Uwch yr Alban ABB

Ystyrir ymgeiswyr Tystysgrif Gadael Iwerddon yn unigol

Bagloriaeth Ffrainc 14/20

Ystyrir ymgeiswyr yr UDA yn unigol, ond fel arfer APT mewn 3 phwnc Gradd 4

Gofynion Iaith Saesneg ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt o’r DU

Cynnig IELTS nodweddiadol: 6.5

Cynnig TOEFL iBT nodweddiadol: 100

Cynnig nodweddiadol ar gyfer cymwysterau eraill: Prawf Saesneg Pearson 70

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

FFfioedd am statws cartref

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Mae llawer o fyfyrwyr am brynu eu copïau eu hunain o'r testunau llenyddol cynradd ar gyfer eu modiwlau. Bydd cost testunau'n amrywio yn dibynnu ar y modiwl. Fodd bynnag, mae nifer gyfyngedig o gopïau o destunau gosod yn cael eu cadw yn llyfrgelloedd y Brifysgol. Fel arall, mae rhai modiwlau'n cynnig 'Darllenwyr' (ar bapur neu gopïau digidol), sy'n rhad ac am ddim.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol arnoch.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Cynigir y rhaglen ar sail rhan-amser yw hon dros chwe blynedd academaidd. Byddwch yn astudio cyfanswm o 360 o gredydau (fel arfer 60 o gredydau y flwyddyn ar y rhaglen ran-amser). Rhaid i chi basio bob blwyddyn academaidd cyn cael symud ymlaen.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/2024. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023

Blwyddyn un

Blwyddyn sylfaen yw blwyddyn 1 ac fe’i cynlluniwyd i roi i chi’r sgiliau i astudio ar lefel uwch a rhoi trosolwg i chi o’r pwnc, er mwyn i chi allu gwneud dewisiadau gwybodus o blith modiwlau blynyddoedd dau a thri.

Os dymunwch, gallwch ddewis hyd at 40 credyd mewn athroniaeth neu mewn modiwlau Saesneg yn yr Ysgol i gwblhau'r 120 credyd sy'n ofynnol ar gyfer y flwyddyn.

Fel arfer, bydd myfyrwyr rhan-amser yn cymryd dwy flynedd i gwblhau'r cam hwn o'r rhaglen, gan ddilyn 60 credyd y flwyddyn. Cysylltwch â'r Ysgol yn uniongyrchol (encap@caerdydd.ac.uk) i drafod yr opsiynau sydd ar gael.

Blwyddyn dau

Nid oes modiwlau gorfodol yn yr ail flwyddyn. Gallwch ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau sy’n seiliedig ar gyfnod, genre neu thema, a byddwch chi’n darllen amrywiaeth o destunau yn eu cyd-destunau hanesyddol a diwylliannol.

Fel arfer, bydd myfyrwyr rhan-amser yn cymryd dwy flynedd i gwblhau'r cam hwn o'r rhaglen, gan ddilyn 60 credyd y flwyddyn. Cysylltwch â'r Ysgol yn uniongyrchol (encap@caerdydd.ac.uk) i drafod yr opsiynau sydd ar gael.

Blwyddyn tri

Erbyn y drydedd flwyddyn byddwch wedi cael profiad o amrywiaeth o gyfnodau, testunau, genre a dulliau llenyddol, gan ddatblygu eich sgiliau mewn dadansoddi cyd-destunau a thestunau a’ch gallu i feddwl yn feirniadol. Felly byddwch mewn sefyllfa ardderchog i ddewis rhwng amrywiaeth mwy arbenigol o fodiwlau sy'n ymgysylltu â materion cyfredol mewn ymchwil ac ysgolheictod mewn perthynas ag awduron a thestunau yr ydych chi’n gyfarwydd â nhw, ac efallai rhai nad ydych chi’n gyfarwydd â nhw.

Fel arfer, bydd myfyrwyr rhan-amser yn cymryd dwy flynedd i gwblhau'r cam hwn o'r rhaglen, gan ddilyn 60 credyd y flwyddyn. Cysylltwch â'r Ysgol yn uniongyrchol (encap@caerdydd.ac.uk) i drafod yr opsiynau sydd ar gael.

Blwyddyn pedwar

Blwyddyn pump

Blwyddyn chwech

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Mae'r addysgu'n digwydd drwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau, gyda phob modiwl yn cynnwys gwaith addysgu mewn seminarau a grwpiau bach. Mae pob modiwl yn cyflwyno cyfres o heriau deallusol ac mae pob un delio â'r cwestiwn o sut i ddarllen y testun llenyddol (neu destun diwylliannol arall), a sut i ysgrifennu am ei arwyddocâd a'i ystyr. Mae'r gwaith addysgu'n pwysleisio pwysigrwydd sut ma testunau rhyngweithio â'u cyd-destunau, a chynlluniwyd pob modiwl i ganolbwyntio ar nifer o destunau penodol ac i baratoi ymateb ystyriol yn ofalus i bynciau penodol yr eir i'r afael â nhw yn y modiwl.

Bydd y gweithgareddau dysgi'n amrywio o fodiwl i fodiwl, fel sy'n briodol, ond gall gynnwys darlithoedd rhyngweithiol, trafodaethau seminar am destunau/pynciau a baratowyd, cyflwyniadau unigol neu grŵp myfyrwyr, gwaith grŵp bach mewn seminarau, adolygiad cymheiriaid mewn gweithdai, dosbarthiadau cyfieithu, ymarferion ysgrifennu ffurfiannol, cofnodion dyddlyfr a dangosiadau ffilm. Disgwylir i chi wneud y darlleniad a pharatoi perthnasol arall i'ch galluogi i gymryd rhan lawn yn y gweithgareddau hyn ac fe'ch anogir i archwilio adnoddau'r llyfrgell fel sy'n briodol. Ym mlynyddoedd olaf y radd, bydd gennych yr opsiwn i ymchwilio ac ysgrifennu traethawd hir Llenyddiaeth Saesneg gwerth 20 credyd ar bwnc sydd o ddiddordeb mawr i chi.

Sut y caf fy nghefnogi?

Dyrennir Tiwtor Personol i chi a byddwch yn cwrdd â nhw ar gyfer cyfarfodydd adborth academaidd rheolaidd (un fesul semester). Mae angen llenwi ffurflen cyn pob cyfarfod adborth academaidd a luniwyd er mwyn eich helpu i fyfyrio ar yr adborth ysgrifenedig a'r rhesymau dros y marciau a gafwyd o'r rownd blaenorol o asesiad. Byddwch yn trafod yr adborth hwn a'ch myfyrdodau arno â'ch tiwtor personol, gan gynnwys eich cynlluniau'n symud ymlaen drwy'r radd a thu hwnt.

Yn ogystal, mae gan bob aelod o staff oriau swyddfa wythnosol yn ystod wythnosau addysgu, a gallwch drefnu apwyntiadau i weld eich tiwtor personol neu arweinwyr eich modiwl un i un i drafod unrhyw faterion. Gellir cysylltu â staff hefyd drwy eu hebostio. Darperi manylion oriau swyddfa a chyfeiriadau ebost staff yng nghanllawiau pob modiwl.

Bydd gwybodaeth allweddol ar gyfer pob modiwl ar gael ar ein hamgylchedd dysgu rhithwir (Dysgu Canolog) ynghyd ag adnoddau dysgu ychwanegol priodol, megis nodiadau a sleidiau darlithoedd.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Sut caf fy asesu?

All English Literature modules offer the opportunity to undertake unassessed draft formative work appropriate to the module. The form(s) of summative assessment for individual modules are set out in the relevant module descriptions. Most modules are assessed by essay and/or examination, but some include other forms of assessment such as journal entries, a portfolio, presentations or video essays.  The assessment strategy is structured to lead you from formative thinking throughout the module towards the production of an informed critical/creative response.

Emphasis in assessment of English Literature modules is placed on the writing of clear, persuasive and scholarly essays presented in a professional manner and submitted on time. Details of any academic or competence standards which may limit the availability of adjustments or alternative assessments for disabled students are noted in the module descriptions.

Written feedback is provided on both formative and summative assessment, and you are encouraged to discuss your ideas with module tutors in seminars and, where appropriate, on a one-to-one basis in Office Hours. Your achievement and progress are also discussed in regular progress meetings with personal tutors.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

 • Ymwybyddiaeth o wahanol gyfnodau, mudiadau a genres llenyddol ac o amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg.
 • Dealltwriaeth o bwysigrwydd cyd-destunau hanesyddol a diwylliannol.
 • Y gallu i gynnal dadl feirniadol sy'n ymatebol i waith arddulliau ieithyddol a llenyddol.
 • Ymwybyddiaeth i gonfensiynau llyfryddol y ddisgyblaeth a'u rôl mewn cyfathrebu gwybodaeth.
 • Gwybodaeth am faterion beirniadol a/neu dadleuon ynghylch testunau, neu a godwyd ganddynt.
 • Dealltwriaeth o effeithiau amgylchiadau hanesyddol a diwylliannol wrth lywio'r broses o lunio testunau a'u hystyr.
 • Gwybodaeth am eirfa a therminoleg feirniadol briodol

Sgiliau Deallusol:

 • Y gallu i fynd i'r afael â syniadau cymhleth gydag eglurder.
 • Gallu i ddadansoddi a dehongli deunydd o amrywiaeth o gyfnodau llenyddol.
 • Y gallu i ddefnyddio sgiliau hanfodol lefel uchel o ddadansoddiad agos wrth drin testunau llenyddol.
 • Y gallu i ddewis a threfnu deunydd yn bwrpasol a chymhellol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

 • Sgiliau cyfathrebu uwch (yn ysgrifenedig ac ar lafar).
 • Y gallu i roi gwerthusiad beirniadol effeithlon o ddogfennau mewn arddulliau amrywiol.
 • Y gallu i gael mynediad at ddata electronig, ei ddefnyddio a'i werthuso.
 • Y gallu i ryngweithio'n effeithiol ag eraill, mewn sefyllfaoedd gwaith tîm neu grŵp.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

 • Y gallu i ddewis a threfnu deunydd yn bwrpasol a chymhellol.
 • Y gallu i gynllunio, trefnu a chyflwyno gwaith o fewn terfyn amser.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Rydym yn darparu profiad academaidd hynod foddhaol i’n myfyrwyr sy'n cynorthwyo eu datblygiad fel dinasyddion sy’n meddwl yn feirniadol ac sy’n ymwybodol yn ddiwylliannol, y mae eu sgiliau dadansoddol uchel, eu pwerau mynegiant a’u hunanddibyniaeth flaengar yn eu gwneud nhw’n hynod o ddeniadol i gyflogwyr.

Mae gan raddedigion llenyddiaeth Saesneg sgiliau dadansoddol a chyfathrebu ardderchog sy'n addas ar gyfer amrediad llawn o broffesiynau a hyfforddiant pellach. Mae eu harbenigedd diwylliannol a'u galluoedd deallusol yn cael eu gwerthfawrogi yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat, ac mewn cyd-destunau mor amrywiol ag ystafell ddosbarth, llysoedd y gyfraith a’r cyfryngau.

Yn 2013/14, adroddodd 91% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Swyddog y Fyddin
 • Dadansoddwr Gwybodaeth am Droseddau
 • Athro
 • Awdur

Lleoliadau

Mae gennym bortffolio sefydledig o interniaethau gyda llenyddiaeth/cylchronau diwylliannol yn seiliedig ar Gymru y gall myfyrwyr eu defnyddio. Rydym yn cynnig modiwl cyflogadwyedd sydd ar gael fel modiwl dewisol yn ail flwyddyn y rhaglen.

Gall myfyrwyr hefyd wneud cais drwy Ganolfan Fyd-eang y Brifysgol ar gyfer cyfnewidiadau gyda'r amrywiaeth o bartneriaid Prifysgol.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.