Ewch i’r prif gynnwys

Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA) Rhan-amser


Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

globe

Treuliwch semester dramor

Mentrwch i ddiwylliant newydd; agorwch eich meddwl i syniadau a phrofiadau newydd mewn bywyd a dysg.

location

Wedi'i deilwra i chi

Gyda modiwlau dewisol yn bennaf a'r gallu i ddewis modiwlau o ddisgyblaethau eraill mae gennych ryddid i ddewis gradd bersonol.

building

Profiad yn y diwydiant

Cewch ennill sgiliau, hyder a chysylltiadau drwy'r modiwl cyflogadwyedd, ynghyd ag amrywiaeth o interniaethau llenyddol a diwylliannol.

book

Dysgu gan y gorau

Cewch elwa o gynnwys a arweinir gan ymchwil; a dysgu gan ysgolheigion ieithyddiaeth ac iaith byd-enwog.

Mae ein gradd Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth yn cyfuno'r astudiaeth systematig o'r gallu dynol ar gyfer iaith yn ei holl fynegiannau ar draws y byd gyda ffocws ychwanegol ar yr iaith Saesneg.

Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar iaith ddynol a sut mae gwybodaeth ieithyddol yn cael ei chaffael, ei chynhyrchu a'i deall mewn cyd-destunau gwahanol. . Byddwch yn darganfod yr hyn sy’n gyffredin i bob iaith, yr hyn sy'n eu gwahaniaethu a sut maent yn newid dros amser. Byddwch hefyd yn dod i werthfawrogi amrywiaethau mewn iaith, gan gynnwys newidiadau hanesyddol, acenion, cyweiriau cymdeithasol penodol yn ogystal â gwahaniaethau rhwng iaith lafar ac ysgrifenedig.

Gan feithrin sgiliau gwella gyrfa, byddwch yn dod yn fedrus wrth gynhyrchu testunau amlfoddol (meddyliwch am wefannau, blogiau a gorchuddion cylchgronau) gan ddefnyddio pecynnau meddalwedd penodol. Byddwch yn dysgu sgiliau o ddadansoddi data rhifiadol neu leferydd yn Saesneg i ddehongli patrymau mewn casgliadau mawr o iaith ysgrifenedig a/neu lafar a elwir yn gorpora.

Mae gennym fodiwlau arbenigol gyda gyrfaoedd mewn addysg, yn y cyfryngau, ym maes iechyd, a’r broses gyfreithiol mewn golwg.  Mae ein cymuned yn groesawgar, yn rhyngwladol ei safbwynt ac yn gartref i'r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu a berchir yn fyd-eang. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn meithrin amgylchedd cyfeillgar, personol a chefnogol, gan eich cefnogi drwy gynnal cyfarfodydd un-i-un yn rheolaidd.

Mae astudio am radd mewn iaith Saesneg a Ieithyddiaeth yn datblygu galluoedd i ddadansoddi a beirniadu'r iaith sydd o'n hamgylch ond mae hefyd yn helpu i ddatblygu sgiliau cadarn. Mae ein graddedigion yn adnabyddus am eu gallu i gyfuno'r gorau o'r Dyniaethau (fel cyfathrebu'n effeithiol) gyda'r gorau o sgiliau gwyddoniaeth gymdeithasol (dadansoddiad technegol drwy drin data yn systematig ac yn feirniadol er enghraifft).

Cyflwyno cais ar gyfer 2022 neu 2023

Maes pwnc: Saesneg iaith a llenyddiaeth

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB; Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

34 pwynt gan gynnwys 6,5,5 mewn pynciau Lefel Uwch.

Bagloriaeth Cymru

O 2023 ymlaen, bydd Bagloriaeth Cymru yn cael ei hailenwi'n Dystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru. Bydd y cymhwyster hwn yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Bydd angen cymhwyster TGAU Saesneg neu Gymraeg Iaith arnoch ar radd C neu radd 4. Fel arall, caiff cymhwyster IGCSE Saesneg Iaith Gyntaf neu Saesneg Ail Iaith ei ystyried ar radd C.

Croesewir ceisiadau gan rai sy’n cynnig cymwysterau eraill.

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2023

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

FFfioedd am statws cartref

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24. Ffioedd dysgu y flwyddyn flaenorol oedd £9,000.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Ym mhob blwyddyn o’r Rhaglen, byddwch yn cymryd Modiwlau hyd at werth 60 o gredydau.

Rhaglen ran-amser yw hon dros chwe blynedd academaidd. Astudir 360 credyd (60 credyd y flwyddyn yn rhan-amser fel arfer).

Rhaid i chi basio bob blwyddyn academaidd cyn cael symud ymlaen. Mae dosbarthiad eich gradd yn seiliedig ar y graddau rydych chi’n eu hennill yn y Modiwlau a gymerwch yn ystod blynyddoedd tri i chwech.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2023/2024. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2023

Blwyddyn un

Mae'r flwyddyn gyntaf yn cynnwys 60 credyd. Rhaid i'r rhain gynnwys 40 credyd yn y ddau fodiwl craidd cysylltiedig. Mae'r modiwlau hyn yn cwmpasu holl ddulliau hanfodol dadansoddi ieithyddol ac yn eich cyflwyno i'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer pum mlynedd nesaf eich gradd.

Dewisir yr 20 credyd sy'n weddill o restr o fodiwlau dewisol, ac mae opsiynau ar gael mewn Llenyddiaeth Saesneg a/neu Athroniaeth yn ogystal â Saesneg Iaith.

Blwyddyn dau

Mae'r ail flwyddyn yn cynnwys 60 credyd, a ddewisir o restr o fodiwlau dewisol, ac mae opsiynau ar gael mewn Llenyddiaeth Saesneg a/neu Athroniaeth yn ogystal â Saesneg Iaith. (Gallwch gynnwys hyd at 40 credyd mewn Llenyddiaeth Saesneg neu Athroniaeth yn ogystal â'ch dewisiadau Iaith Saesneg ar draws Blynyddoedd Un a Dau.)

Blwyddyn tri

Yn eich trydedd flwyddyn byddwch unwaith eto'n astudio 60 credyd. Bydd hyn yn cynnwys 40 credyd o fodiwlau gorfodol, yn ogystal â modiwl dewisol 20 credyd o blith pedwar modiwl perthnasol neu fwy ac ystod o opsiynau eraill mewn Saesneg Iaith ac Ieithyddiaeth.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Sounds of SpeechSE133620 Credydau
Words and MeaningSE137020 Credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Children, Language and CommunicationSE131220 Credydau
Research MethodsSE131820 Credydau
DiscourseSE136220 Credydau
SociolinguisticsSE136920 Credydau
Language and GenderSE140320 Credydau
Style and GenreSE141620 Credydau

Blwyddyn pedwar

Yn eich pedwaredd flwyddyn, byddwch yn astudio 60 credyd, wedi'u dewis o blith pedwar modiwl perthnasol neu fwy yn ogystal ag ystod o opsiynau eraill mewn Saesneg Iaith ac Ieithyddiaeth.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Children, Language and CommunicationSE131220 Credydau
Research MethodsSE131820 Credydau
DiscourseSE136220 Credydau
SociolinguisticsSE136920 Credydau
Language and GenderSE140320 Credydau
Style and GenreSE141620 Credydau

Blwyddyn pump

Yn eich pumed flwyddyn, byddwch unwaith eto'n astudio 60 credyd.

Yn eich pumed flwyddyn, cewch rwydd hynt i deilwra eich gradd i weddu i'r llwybr gyrfa o'ch dewis a dethol y modiwlau sydd fwyaf o ddiddordeb i chi.

Byddwch yn cymryd o leiaf 20 credyd o blith tri neu fwy o opsiynau sy'n arbennig o berthnasol i astudio ieithyddiaeth yn ogystal â 40 credyd o'r ystod o fodiwlau Saesneg Iaith ac Ieithyddiaeth sydd ar gael.

Blwyddyn chwech

Ym mlwyddyn chwech byddwch unwaith eto'n astudio 60 credyd.

Yn eich blwyddyn olaf, cewch rwydd hynt i deilwra eich gradd i weddu i'r llwybr gyrfa o'ch dewis a dethol y modiwlau sydd fwyaf o ddiddordeb i chi.

Byddwch yn cymryd 60 credyd o'r ystod o fodiwlau Saesneg Iaith ac Ieithyddiaeth sydd ar gael.

Yn rhan o hyn, efallai y cewch yr opsiwn i astudio Traethawd Hir (20 credyd, 1 semester) neu Draethawd Estynedig (40 credyd, 2 semester) ar bwnc sydd o ddiddordeb arbennig i chi. Bydd hyn yn dibynnu ar fodloni gofynion gradd penodol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Defnyddir ystod eang o arddulliau dysgu ac addysgu yn ystod y rhaglen. Byddwch yn mynychu darlithoedd, yn cymryd rhan mewn seminarau ac yn cynnal ymchwil annibynnol i baratoi ar gyfer pob sesiwn. Mae modiwlau fel arfer yn para un semester ac yn bennaf maent yn cynnwys dwy ddarlith ac un seminar yr wythnos, yn ogystal ag astudiaeth annibynnol.

Bydd y gweithgareddau dysgu yn amrywio o un modiwl i’r nesaf lle bo’n briodol, ond gallai’r rhain gynnwys gweithgareddau fel: darlithoedd rhyngweithiol, trafodaethau seminar am destunau/pynciau a baratowyd, cyflwyniadau myfyrwyr neu gyflwyniadau grŵp, gwaith grŵp bach o fewn seminarau. Disgwylir i chi wneud y darlleniad a pharatoi perthnasol arall i'ch galluogi i gymryd rhan lawn yn y gweithgareddau hyn ac fe'ch anogir i archwilio adnoddau'r llyfrgell fel sy'n briodol.

Os byddwch yn dewis gwneud traethawd hir neu draethawd estynedig ym Mlwyddyn Chwech byddwch yn gwneud ymchwil annibynnol ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi, gyda chymorth a goruchwyliaeth reolaidd gan ddarlithydd ag arbenigedd yn y maes pwnc hwnnw.

Sut y caf fy nghefnogi?

Cewch diwtor personol a fydd yn eich helpu i fyfyrio ar eich perfformiad ar y cwrs a’ch cynghori ar dechnegau astudio, dewis modiwlau a chynllunio gyrfa (ar y cyd â Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol). Byddan nhw hefyd yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf os ydych chi’n profi unrhyw anawsterau. Pob semester, bydd gennych ""Gyfarfod Cynnydd Academaidd a Datblygiad Personol"" wedi'i drefnu gyda'ch tiwtor personol.

Mae gennym Swyddog Cyflogadwyedd, Interniaethau a Lleoliadau Gwaith dynodedig, sy'n sicrhau bod unrhyw brofiad gwaith a lleoliadau gwaith yn cael eu hysbysebu i'r holl fyfyrwyr. Mae aelod staff academaidd arall yn gweithredu fel Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth ac yn sicrhau fod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr gydag anableddau. Ceir hefyd Gydlynydd Astudio Dramor sy'n hwyluso'r opsiwn o dreulio rhan o'ch astudiaeth mewn sefydliad dramor.

Mae’r holl fodiwlau’n defnyddio Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol; Dysgu Canolog (Learning Central). Yma gallwch chi ymuno â fforymau trafod a dod o hyd i ddeunydd cwrs gan gynnwys, dolenni at ddeunydd darllen craidd a deunyddiau eraill cysylltiedig, profion ar-lein, hen bapurau arholiad ac enghreifftiau o waith cynfyfyrwyr.

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cefnogi Myfyrwyr, a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Adborth:

Byddwn yn darparu adborth i chi ar eich gwaith yn aml. Cyflwynir adborth mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys adborth ar lafar gan diwtoriaid yn ystod tiwtorialau, adborth personol ar waith ysgrifenedig, darlithoedd adborth, adborth ysgrifenedig cyffredinol ac adborth ar berfformiad mewn tiwtorialau.

Bydd y gwaith cwrs yn cael ei farcio gan eich tiwtor modiwl a bydd eich tiwtor yn rhoi adborth ysgrifenedig i chi ar eich gwaith. Byddwch hefyd yn cael dosbarth adborth ar ôl pob asesiad.

Byddwch yn cael adborth cyffredinol mewn perthynas ag arholiadau ar ôl cyfnod arholiadau mis Mai/mis Mehefin a byddwch yn gallu trafod eich perfformiad cyffredinol gyda'ch tiwtor personol fel rhan o gynllun hunanasesu myfyrwyr sy’n cael ei fonitro.

Sut caf fy asesu?

A range of formative and summative assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Dedicated essay workshops and individual advice enable you to produce your best work, while written feedback on essays feeds forward into future work, enabling you to develop your strengths and address any weaker areas.

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Drwy ymgysylltu’n llawn â’r cwrs hwn, byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Bydd y rhain yn fodd i chi:

 • Deall pynciau cymhleth gyda hyder.
 • Gofyn y cwestiynau iawn am destunau cymhleth.
 • Cael gwerthfawrogiad llawn dychymyg o safbwyntiau a dewisiadau gwahanol a dadansoddi'r rhain yn feirniadol.
 • nodi a defnyddio data perthnasol.
 • Cynnig eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth.
 • Cyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • Gweithio yn ôl terfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd.
 • Dysgu yn sgîl beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei mewnwelediadau.
 • Gweithio fel rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau.
 • Defnyddio rhaglenni TG a'r cyfryngau digidol, lle bo'n briodol.
 • Cymryd cyfrifoldeb dros eich rhaglen ddysgu a’ch datblygiad proffesiynol eich hun.

Beth yw deilliannau dysgu'r cwrs/rhaglen?

Knowledge & Understanding:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to analyse and discuss core areas of English language and linguistics, including phonetics, grammar, semantics, pragmatics and discourse analysis.
 • Ability to identify and interpret a range of empirical linguistic phenomena and to use the relevant descriptive terminology.
 • Ability to conceptualize the central role of language in constructing and perpetuating structures of power.
 • Ability to analyse and assess how different social and cultural contexts affect the nature of language and meaning.

Intellectual Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to critically evaluate ideas, arguments and empirical research.
 • Ability to present information and ideas clearly and coherently in both written and oral formats.

Professional Practical Skills:

Students completing the Programme will be able to:

 • Ability to collect, evaluate, synthesise and interpret qualitative and/or quantitative data.
 • Ability to evaluate the impact of language use in a given context.

Transferable/Key Skills:

Students completing the Programme will demonstrate:

 • Ability to sustain a critical argument that is responsive to the particular conventions of the genre.
 • Confidence to tackle unfamiliar software packages and acquire new IT skills.

 

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rydym yn darparu profiad academaidd hynod foddhaol i’n myfyrwyr sy'n cynorthwyo eu datblygiad fel dinasyddion sy’n meddwl yn feirniadol ac sy’n ymwybodol yn ddiwylliannol, y mae eu sgiliau dadansoddol uchel, eu pwerau mynegiant a’u hunanddibyniaeth flaengar yn eu gwneud nhw’n hynod o ddeniadol i gyflogwyr.

Mae graddau mewn Saesneg Iaith ac Ieithyddiaeth yn cyfuno’r goreuon o blith sgiliau dyniaethau (hyblygrwydd, cyfathrebu, beirniadu) â sgiliau gwyddorau cymdeithasol (dadansoddi technegol a dull systematig). Mae cyrchfannau cyffredin yn cynnwys addysgu ysgolion cynradd ac uwchradd, addysgu Saesneg fel iaith dramor, newyddiaduraeth (digidol), marchnata a cysylltiadau cyhoeddus, gwerthu a hysbysebu, y gwasanaeth sifil a gweinyddiaeth gyhoeddus.

Mae'r swyddi mwyaf cyffredin/poblogaidd ar gyfer graddedigion y rhaglen hon yn cynnwys:

 • Athro Saesneg.
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil.
 • Gweithiwr proffesiynol yn y cyfryngau.
 • Golygydd.
 • Cynorthwy-ydd therapi iaith a lleferydd.
 • Gweithiwr proffesiynol ym maes busnes a gwasanaethau cyhoeddus.
 • Gweithwyr proffesiynol ym maes technoleg gwybodaeth a thelathrebu.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2018/19 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.