Ewch i’r prif gynnwys

Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Medi) (BSc) Rhan-amser

  • Maes pwnc:
  • Côd UCAS: Mynediad uniongyrchol
  • Derbyniad nesaf: Medi 2022
  • Hyd: 15 wythnos
  • Modd (astudio): Rhan-amser

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

The aim of undertaking a standalone module is to help you meet the challenges of a rapidly changing health care environment and make a valuable contribution to patient care and clinical practice by developing your knowledge, deepen your understanding and enhance your skills. We offer several modules for registered nurses, midwives and healthcare professionals who would like to continue their professional development.

Nodweddion nodedig

Rydym yn ddarparwr addysg blaenllaw ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym meysydd nyrsio, bydwreigiaeth ac iechyd cysylltiedig. Yn cynnwys cymysgedd o sesiynau cyswllt a dysgu hunangyfeiriedig, mae ein modiwlau israddedig a addysgir yn elwa o fewnbwn ymchwilwyr a chlinigwyr sy'n gweithio ar ffiniau gwybodaeth yn eu meysydd arbenigedd.

Yn ddiweddar, mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd wedi buddsoddi mewn cyfleusterau ac offer newydd, gan gynnwys Ystafell Efelychu Clinigol, i geisio darparu'r dechnoleg orau a chyfleusterau modern sydd ar gael ar gyfer ein myfyrwyr.

Mae'r Ysgol yn darparu rhaglenni nyrsys/bydwreigiaeth israddedig cyn-gofrestru ac raglenni ôl-gofrestru a ddilysir gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae hefyd ystod eang o ddisgyblaethau eraill sy'n cynnig rhaglenni cyn ac ar ôl cofrestru a gydnabyddir gan Gyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal y DU fel radiotherapi ac oncoleg, therapi galwedigaethol, ymarfer adran weithredu, ffisiotherapi a radiograffeg ddiagnostig. Mae hyn yn cyfrannu at amgylchedd rhyngddisgyblaethol bywiog, gyda chyfleoedd ar gyfer dysgu ar y cyd ac addysg ryngbroffesiynol ddim ar gael mewn llawer o sefydliadau.

Cyflwyno cais ar gyfer 2022

Gofynion mynediad

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Please contact the School of Healthcare Sciences for further information.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Codir ffioedd ar gyfer y cwrs hwn fesul modiwl. Ewch i'n tudalen Cyrsiau a godir ffi fesul modiwl am ragor o wybodaeth.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Cyfeiriwch at y disgrifiadau perthnasol am y modiwlau am ragor o wybodaeth.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Standalone modules are studied on a part-time basis and are normally taught over a single semester, however there is an exception of two modules which are taught over two semesters.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae hwn yn gwrs rhan-amser hyblyg gydag opsiynau llwybr amrywiol. Gweler y disgrifiadau perthnasol o’r modiwlau am ragor o wybodaeth.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Health Care Professionals: End of Life CareHC312730 credydau
Foundations in Community and Practice NursingHC314130 credydau
Clinical Patient Assessment for Health ProfessionalsNR317730 credydau
Clinical Patient Assessment for Health ProfessionalsNR317730 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Our programmes are designed to be stimulating, flexible and relevant to the needs of a professional healthcare career.

Diverse learning and teaching methods are used throughout, reflecting module content, students’ developing knowledge and growing expertise. All modules have a formalised teaching and learning structure which employ a range of teaching delivery across the modules, including; formal lectures, tutorials, workshops, simulations, seminars, online discussions, presentations and group work.

Independent studying is also an important aspect of the programme. Specific work may be set but you will also be required to identify gaps in your understanding and initially address these in self-study or independent learning sessions.

Each of the module descriptions will outline its learning and teaching strategy and where appropriate, learning resources will be identified. Please see the relevant module descriptors for further information.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have regular meetings with your personal tutor who will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme. 

Our virtual learning environment is accessible via desktop and mobile devices, allowing you to access electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated healthcare library are available year-round. Staff are available on site to assist students and provide support and advice.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during tutorials, feedback provided during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark. You will be provided with summary written feedback in relation to examinations and you can discuss your overall performance with your personal tutor. 

Students will receive written feedback on all assessments in accordance with the School’s Assessment and Feedback Strategy.

 

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Please refer to the relevant module descriptors for further information.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Bydd gan fyfyrwyr sy'n cwblhau modiwlau annibynnol swydd eisoes. Fodd bynnag, mae hyn yn gwella cyfleoedd ar gyfer y dyfodol ac mae myfyrwyr yn symud ymlaen ac mae eu cyflogwyr yn nodi gwelliant y gellir ei adnabod yn y gofal y maent yn ei ddarparu i gleifion a theuluoedd.

Lleoliadau

Please refer to the relevant module descriptors for further information.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.