Ewch i’r prif gynnwys

Radiotherapi ac Oncoleg (BSc)

 • Côd UCAS: B824
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

rosette

Sgôr safle cyntaf yn y DU

Yn ôl y Complete University Guide 2021 (*fel sefydliad sy’n cynnig Radiotherapi ac Oncoleg o dan y categori Technoleg Feddygol).

globe

Amrywiaeth o leoliadau

Mae lleoliadau ledled Cymru yn sicrhau amrywiaeth o brofiadau clinigol, yn ogystal â chyfleoedd i weithio neu wirfoddoli dramor.

screen

Offer modern, arbenigol

Byddwch yn datblygu sgiliau amlinellu a chynllunio triniaeth radiograffeg gan ddefnyddio systemau Oncentra Masterplan a ProSoma.

building

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

Gan gynnwys ystafell fowldiau a ddyluniwyd yn arbennig a’n Hamgylchedd Rhithwir i Radiotherapi (VERT), sy’n cynnig dysgu anatomeg 3-D.

Do you have a passion for science, technology and the human body?  Then why not join a programme that is ranked 1st in the UK under Medical Technology by the Complete University Guide 2021 and is accredited by the Society and College of Radiographers.

This full time, three-year BSc (Hons) Radiotherapy & Oncology programme will help you to develop the skills necessary to become a qualified therapeutic radiographer who is proactive and responsive to the rapidly changing landscape of clinical radiotherapy.

Therapeutic radiographers play a key role in the treatment and care of people with cancer.  This challenging and rewarding profession uses high energy ionising radiations in the treatment of malignant and non-malignant disease.  You will be introduced to behavioural, imaging and radiation sciences and be supported to develop a firm understanding of human anatomy, physiology and cancer as a disease process.

As a therapeutic radiographer you will work closely with doctors, medical physicists and other members of the healthcare team, to provide personal and supportive care to people of all ages, who often have a life-threatening disease.  You will work closely at all stages of a person’s treatment including, pre-treatment support, planning the radiotherapy, treatment delivery and evaluation, and management of side effects and post treatment support.

People are at the heart of our practice and the development of skills to aid your care of individuals is a central focus of the programme.  The School provides an interdisciplinary environment, with opportunities for shared learning and inter-professional education. Therefore, opportunities to learn with and from other healthcare students, especially in respect of person-centred care will be part of the programme.

We offer an integrated mixture of university-based study and practice placements in the clinical setting.  We work collaboratively with NHS organisations across Wales so that you are competitive in the employment market upon qualification.

You will have the opportunity to delve into an original research project representing the culmination of your three years of study.  The research study aims to equip you with the necessary skills for ongoing professional development and evidence-based practice.

The programme aims to produce therapeutic radiographers who:

 • are responsible, adaptable, courageous and resilient with a focus on evidence-informed practice;
 • recognise the importance of knowledge, understanding and question their current and future professional practice;
 • are able to transfer knowledge and skills across different learning environments with people at the heart of their practice. 

Maes pwnc: Radiotherapi

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

BBB-BBC. Rhaid cynnwys gradd B mewn un pwnc gwyddoniaeth o Fioleg, Cemeg, Daearyddiaeth, Mathemateg, AG, Ffiseg neu Seicoleg.    

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg HL, Cemeg, Daearyddiaeth, Mathemateg, AG, Ffiseg neu Seicoleg.

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol, gydag o leiaf 6.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 22 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Derbynnir TGAU Iaith Saesneg C / 4 lle rydych chi'n cymryd cymwysterau ar lefel uwch sy'n cael eu dysgu trwy gyfrwng Saesneg fel Safon Uwch.
- pedwar TGAU ar radd C / 4. Rhaid cynnwys Mathemateg, a dwy wyddoniaeth (o Fioleg, Cemeg a Ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (pwnc a gradd).

Rhaid i chi hefyd ddarparu datganiad personol sy'n berthnasol i'r proffesiwn. Os ydych chi'n gwneud cais i fwy nag un rhaglen broffesiynol, dylech e-bostio datganiad personol pwrpasol ar gyfer pob rhaglen at admissions@cardiff.ac.uk ar yr un pryd â chyflwyno'ch cais trwy UCAS. Yn eich datganiad personol, dylech ddangos eich bod yn deall y proffesiwn, bod gennych fewnwelediad i'r cwrs ei hun, a disgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Dim ond un datganiad personol y gellir ei gyflwyno ar gyfer pob rhaglen.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar radd benodol y cwrs a gofynion pwnc.

AMODAU CYFRIFIAD
Cyn cychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi hefyd lenwi holiadur iechyd galwedigaethol, mynychu unrhyw apwyntiadau dilynol a derbyn yr holl frechiadau angenrheidiol i ymgymryd â lleoliadau clinigol yn ddiogel.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddem yn gwneud cynnig heb gyfweliad ac ni fydd unrhyw gynigion yn cael eu gwneud nes bydd yr holl gyfweliadau wedi digwydd.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU yn nodweddiadol) a Lefel 3 (Safon Uwch yn nodweddiadol) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Os ydych chi'n cwrdd â'r gofynion mynediad lleiaf, bydd eich cais yn rhoi sgôr rifiadol yn seiliedig ar eich datganiad personol. Bydd ymgeiswyr cymwys yn cael eu rhestru yn ôl y sgôr hon a gwahoddir yr ymgeiswyr sydd ar y brig i gyfweld

Ein proses gyfweld

Rydym yn defnyddio'r fformat cyfweliad mini lluosog (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus y byddwch chi'n cylchdroi o'u cwmpas yn eu tro.

Mae'r MMIs yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:

 • yn gallu meddwl ar eich traed
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfleu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i'ch datblygiad gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r cyfweliadau hyn yn caniatáu inni gwrdd â chi'n bersonol ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser ar gael yn rhwydd yn y broses ymgeisio - nid ydynt wedi'u bwriadu i brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc neu'r proffesiwn.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,950 Dim
Blwyddyn dau £22,950 Dim
Blwyddyn tri £22,950 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a 3-year full time programme which consists of three levels of study.  Each level is modular in format and has a mix of academic and practice-based modules.  There is one practice based module within each year and the amount of time spent within practice accounts for 40% of the programme. 

Modules in each level give an overall year credit value of 120 credits.  At level 4 (year 1) you will study 4 x 30 credit modules; at level 5 (year 2) you will study 4 x 30 credits; at level 6 (year 3) you will study 1 x 20 credit, 2 x 30 credits and 1 x 40 credit modules.  All years must be passed successfully for you to gain the award of BSc (Hons Radiotherapy & Oncology but it is only levels 5 and 6 that contribute to the overall classification of your award.

The overall duration of each level of study is determined by the number of practice-based learning weeks which varies each year.  This is necessary to ensure that you have sufficient time to acquire all of the skills required to practice efficiently as a therapeutic radiographer in line with the requirements of the HCPC and future employers.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un, cewch gyflwyniad i wyddorau ymbelydredd, anatomeg a ffisioleg, ymarfer radiotherapi ac oncoleg a gweithio rhyngbroffesiynol. Byddwch yn ymgymryd â lleoliadau clinigol estynedig. Mae'r asesu’n cynnwys gwaith cwrs ac arholiadau, yn ogystal â chymhwysedd clinigol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn un yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, bydd eich addysg yn parhau ar agweddau proffesiynol a chlinigol ar radiotherapi ac oncoleg. Cewch eich cyflwyno i’r technolegau therapiwtig neu ddelweddu a ddefnyddir heddiw, a byddwch yn dysgu egwyddorion sylfaenol gwaith ymchwil a dadansoddi data. Bydd gweithio rhyngbroffesiynol yn parhau i gael ei gryfhau.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn dau yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn tri

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn cynnal eich prosiect ymchwil ac yn cwblhau eich addysg radiotherapiwtig broffesiynol a chlinigol. Yn ogystal â'r asesiadau clinigol ac academaidd arferol, bydd eich gwaith prosiect yn cyfrannu at ddyfarniad eich gradd derfynol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn tri yn rhoi cyfanswm o 120 o gredydau. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The programme has been designed to reflect both theory and practice across radiotherapy.  This will allow you to apply your theoretical knowledge into your practice whilst on placement. 

Teaching and learning on the programme has an enquiry-based approach which aims to inspire you to learn for yourself by focusing on questions, problems or scenarios to help you gain knowledge to tackle problems in the real world.  You will be provided with relevant case studies that will be used to develop knowledge of specific cancer types.

Resources will be available online and during lectures and tutorials to help you and you will be actively encouraged to seek evidence from literature to help support and inform your ideas. 

Practical workshops in the virtual environment for radiotherapy (VERT) suite, the treatment planning suite, mould room and the kilovoltage treatment room will help you to develop skills and consolidate your learning 

Opportunities to hear directly from service users and carers will be provided throughout your study to enable you to understand what it is like to experience cancer from the perspective of those that have a personal insight.  This will help to develop your professional practice.

Interprofessional education will run throughout the three years of the programme.  At level 4, the focus of this will be on developing your ideas of what it means to be a therapeutic radiographer, in conjunction with other members of your class.  As you progress through the programme, interprofessional education will grow to include working with groups of other healthcare professional disciplines within and outside of the School of Healthcare Sciences allowing you to gain a greater understanding of a person’s journey along their cancer care pathway.

Tutorials will help to apply theory to the practical setting and practice placements will further provide opportunities for observation and interactive development of your theoretical skills in a real environment.

This programme offers elements of provision through the medium of Welsh.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor throughout your studies who you will have regular meetings with. They will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme. In addition, you will be assigned an academic supervisor who will support you in the development of your research project. When you are out on placement you will be supported by a clinical lecturer and mentors from our qualified staff group.

Our virtual learning environment is accessible via desktop and mobile devices, allowing you to access electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated Healthcare library are available year-round. Staff are available onsite to assist students and provide support and advice.

The School of Healthcare Sciences has access to a range of radiotherapy facilities to help support your learning. These include a Virtual Environment for Radiotherapy (VERT) suite, a mould room, a treatment planning suite and access to a kilovoltage treatment unit.

You will have access through the Learning Central Virtual Learning Environments to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, recording of you lectures through lecture capture, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and libraries and resource centres.

Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during tutorials, feedback provided during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through Feedback Studio.

You will be provided with summary written feedback in relation to examinations and you can discuss your overall performance with your personal tutor.  During clinical placements you will be supported on your progress by mentors/clinical teachers who will provide verbal and written feedback on your clinical performance.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding of:

 • anatomy, physiology and pathology and how this impacts on the planning and delivery of radiotherapy in practice;
 • how radiations interacts with matter and the effects of this on the human body;
 • cancer as a disease process;
 • the incidence and prevalence of cancer in the UK (and across the world) and how this shapes the provision of care;
 • the wider context of oncology and management of patients with cancer;
 • imaging technologies within the radiotherapy process;
 • the range of treatment modalities available and when each might be utilised;
 • the psychosocial dimensions of caring for patients and their families during the radiotherapy process and beyond;
 • professionalism and how this shapes therapeutic radiography practice;
 • professional and regulatory guidelines.

Intellectual Skills:

 • Problem solving skills
 • Research skills
 • Decision making skills
 • Ability to analyse, evaluate and apply evidence-based practice

Professional Practical Skills:

 • The ability to work as an autonomous professional exercising your own professional judgements within the scope of practice in accordance with the HCPC standards of Conduct, Performance and Ethics (2016).
 • A holistic approach to service delivery, which includes working in partnership with the service user when delivering their individual care plan.
 • Analyse, select, adapt and use appropriate techniques and imaging practices to treat service users accurately and effectively.
 • Adaptability to the changing role, responsibilities, working practices and environments of therapeutic radiography provision and demonstrate leadership and innovation in service user care.
 • Effective team working with all members of the multiprofessional team involved in a service users care.

Transferable/Key Skills:

 • A wide range of effective communication skills, including verbal, visual and written, using a critical approach to adapt these skills to ensure a collaborative approach to giving and receiving of information to a diverse range of audiences.
 • Critical thinking and reasoning skills in the application of professional activities.
 • Your ability to take responsibility for your own lifelong learning within a Continuing Professional Development (CPD) framework in conjunction with HCPC requirements.
 • Collaborative working.
 • Critical reflection to inform practice.
 • Leadership.
 • Resilience and adaptability.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Aeth 100% o fyfyrwyr sy'n graddio â BSc mewn Radiotherapi ac Oncoleg ymlaen i waith a/neu astudiaeth chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS).

Fel Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio.* Mae ein cyrsiau yn cynnig cryn dipyn o amser ar gyfleoedd dysgu ymarferol sy'n helpu i ddatblygu hyder, galluoedd a chyflogadwyedd fel gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Ymhlith y cyflogwyr posibl mae: amrywiol Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG, Gwasanaethau Iechyd Cymunedol, adrannau gwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol, gwasanaethau iechyd rhyngwladol, sefydliadau addysg uwch a sefydliadau fel Age Concern a thîm rygbi Gleision Caerdydd.

Ymhlith y cyrchfannau gyrfa mae: uwch-ymarferydd nyrsio, ymwelydd iechyd, darlithydd, bydwraig, nyrs, ymarferydd adran lawdriniaeth, therapydd galwedigaethol, ffisiotherapydd, radiograffydd, nyrs ymchwil a rheolwr ward.

*Mae'r ystadegau am gyrchfannau graddedigion yn seiliedig ar ddata Cyrchfannau'r Rhai sy'n Gadael Addysg Uwch 2013/14 HESA.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Radiographer

Lleoliadau

Students will undertake practice-based learning in all three years of the programme and will be required to fulfil this in radiotherapy departments across Wales.  This means that in any given year you will be expected to undertake practice-based learning at two or more centres with departments currently located in Cardiff, North Wales and Swansea.  The number of practice-based learning weeks varies throughout the programme and you will be expected to attend for 35 hours per week allocated.  This timing allows students sufficient opportunity to develop the required skills with some flexibility should they need to pay back hours.

In years 2 and 3 of the programme, students will have the opportunity, should they wish, to undertake elective placements abroad, to develop their knowledge and understanding of radiotherapy practice internationally.  These placements are negotiated and arranged by the individual student with help and advice provided by relevant university staff. All placements will be subject to the University’s Placement Risk Assessment processes.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.