Ewch i’r prif gynnwys

Seicoleg gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol (BSc)

 • Côd UCAS: C810
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

briefcase

Cyfle i ennill profiad proffesiynol yn rhan o’ch gradd.

Hefyd, rydym yn un o lond dwrn o ysgolion seicoleg sy’n cynnig y cyfle i chi fagu profiad proffesiynol drwy ein cwrs Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol (BSc).

rosette

5ed yn y DU a 38fed yn y byd ar gyfer Seicoleg

Rydym yn 5ed yn y DU ac yn 38ain drwy'r byd am seicoleg yn Rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau’r Byd 2021.

people

Ymchwilwyr o fri rhyngwladol yn cyfrannu at ddylunio'r cwrs a'i gyflwyno

Mae'r rhan fwyaf o'n staff addysgu yn ymchwilwyr gweithredol ac, mewn sawl achos, yn arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd.

globe

Cyfle i dreulio semester yn astudio dramor yn Florida neu Hong Kong.

Rydym wedi paru gyda Phrifysgol Florida a Phrifysgol Hong Kong i gynnig cyfle i chi astudio dramor am un semester.

tick

Achredir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS)

Mae'r rhaglen hon yn bodloni'r safonau ansawdd uchel mewn addysg a amlinellir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS).

Psychology is the systematic and scientific study of mind and behaviour. Psychologists study how we think, feel and act, both individually and as part of a social group. Psychology has a wide range of applications in the health and social services, in industry and commerce, and in education.

On this four-year programme you will study psychology from a scientific stand point with an emphasis on its social, cognitive and biological aspects. 

Embedded into an active research environment, this course will develop critical quantitative and qualitative skills, which will enable you to predict and explain human behaviour.

In your third year, you will embark on your professional placement. This will give you the opportunity to gain relevant experience in a professional psychology setting to further enhance your skills and improve your employability prospects after graduation.

This course is accredited by the British Psychological Society and is delivered by our enthusiastic, research-active lecturers from one of the UK’s leading psychology research departments (Ranked 2nd in the latest Research Excellence Framework). 

Achrediadau

Maes pwnc: Seicoleg

 • academic-schoolYr Ysgol Seicoleg
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6707
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Gofynion mynediad

A*AA-AAB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

37-34 yn gyffredinol gan gynnwys 6 mewn un pwnc HL neu 766-666 mewn 3 phwnc HL.

D*DD-DDD mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol neu Fforensig. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Y gofyniad safonol yw TGAU Saesneg Iaith Gradd B neu 6.

TGAU Saesneg Iaith Gradd C neu 4 yw'r gofyniad sylfaenol a gaiff ei ystyried, fesul achos, gan ystyried iaith gyntaf a phroffil dysgu cyffredinol yr ymgeisydd.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu, lle na chymerwyd TGAU, cyfwerth derbyniol. Bydd ymgeiswyr â gradd C/4 yn cael eu hystyried, ond rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â gradd B/6. Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd B/6 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Bydd ymgeiswyr â gradd C/4 yn cael eu hystyried, ond rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â gradd B/6. Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol arnoch.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a four-year full-time degree, with a September entry point, accredited by the British Psychological Society as conferring Graduate Basis for Chartered Membership. The School typically has 195 undergraduate places.

You will take 60 credits in the first semester of year one at level four, which do not count towards the final degree classification. In level five (commencing in the second semester of year one and continuing through year two) you will take modules to the value of 180 credits.

You will spend year three on a professional placement; and at level six, the final year, you will take 120 credits.

Modules are compulsory at level five and optional at level six (with the exception of the research project).

Performance in level five contributes 30% towards honours classification, the placement report contributes 10% and level six contributes 60%.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Lefel pedwar y radd sydd o dan sylw yn semester hydref blwyddyn un ac mae wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i bontio o'r ysgol i astudio ar lefel prifysgol. Mae'n cynnwys tri modiwl. Bydd y modiwlau hyn yn:

 • cyflwyno sgiliau meddwl gwyddonol a defnyddio pynciau ymchwil enghreifftiol i'ch helpu chi i ddysgu'r gwahaniaethau rhwng gwyddoniaeth dda a gwael;
 • rhoi trosolwg o brif feysydd pwnc seicoleg;
 • cyflwyno hanfodion methodoleg ymchwil trwy ymarferion ymarferol ac addysgu dylunio ymchwil.

Blwyddyn dau

Mae lefel pump yn cael sylw mewn tri semester, gan ddechrau yng ngwanwyn y flwyddyn gyntaf. Mae'r lefel hon yn cwmpasu'r prif feysydd seicoleg yn fanwl, ac mae hefyd yn addysgu dylunio ymchwil a dadansoddi ystadegol ymhellach, gwaith ymarferol a thiwtorialau.

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Byddwch yn treulio'ch trydedd flwyddyn mewn lleoliad proffesiynol a gymeradwywyd gan yr Ysgol, os oes lle ar gael. Mae myfyrwyr yn cwblhau lleoliadau mewn amgylcheddau amrywiol yn y DU a thramor. Mae'r rhain yn cynnwys carchardai, ysbytai, unedau ymchwil mewn prifysgolion eraill, clinigau adsefydlu, canolfannau cwnsela a lleoliadau diwydiannol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Occupational PlacementPS3003120 credydau

Blwyddyn pedwar

Lefel chwech yw'r flwyddyn olaf. Yma, byddwch yn ymgymryd â phrosiect ymchwil dan oruchwyliaeth a gynhelir dros ddau semester. Mae'r prosiect ymchwil yn gyfle i gynnal darn annibynnol o ymchwil o dan oruchwyliaeth unigol aelod staff academaidd sydd ag arbenigedd yn y maes ymchwil. Yn ogystal â'r prosiect, mae myfyrwyr ar lefel chwech yn cwblhau ystod o fodiwlau blwyddyn olaf (tua chwech yn aml, gan ddibynnu a yw'r modiwlau a ddewisir yn fodiwlau sengl neu ddwbl). Mae'r modiwlau opsiwn yn cynnig cyfle i archwilio'n ddyfnach i bynciau sy'n cyd-fynd â diddordebau ymchwil y staff.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The degree is based on a range of core (mandatory) and optional modules. Each module is supported by electronic teaching materials (such as lecture recordings) shared via Learning Central, part of the University’s virtual learning environment.

Modules are likely to include lectures, seminars and group discussions, tutorials, and group work, and you will be expected to apply the skills you learn through tutorial presentations, research practicals and a research project.

At levels four and five you will receive detailed guidance to ensure that you have a firm foundation in relevant experimental skills. Tutors will ensure that you have achieved an acceptable level of competence before you progress to level six. At level six, you have an element of independence and are required to design, conduct, analyse and report individual project work. You will meet regularly with a supervisor to discuss methodologies and practical work.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

24%

Astudio annibynnol dan arweiniad

76%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

7%

Astudio annibynnol dan arweiniad

93%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

16%

Astudio annibynnol dan arweiniad

84%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion boards.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.


Feedback
You will gain feedback on your academic progress in many ways throughout your studies: for example, during your project supervision or practical classes, tutorials and seminars, and Q & A sessions with lecturers. You will also receive written comments on the coursework you submit and have ample opportunities to discuss issues with teaching staff. We encourage you to use every opportunity to interact with staff in this way. You will receive detailed generic feedback on examinations via written question-by-question analyses of students’ answers, together with a breakdown of your marks. You should also examine and understand the basis of our marking criteria and familiarise yourself with how the contribution of different cognitive skills are captured by the grading system. While formal written feedback is clearly an important feature in supporting your intellectual development, it is not the only source and indeed you may also find it useful to test your own knowledge and understanding with friends or make use of the blogs/discussion boards associated with each module.

The main purpose of written feedback on coursework is to provide evaluative information to help you understand the strengths and weaknesses of your work – not to provide a definitive model answer. Feedback is therefore important in the context of improving and enhancing your cognitive skills. It is also intended to support your development as independent learners. In order for feedback to serve this function, it is not only important that markers provide useful comments in a timely fashion, but also that sufficient attention is paid to the feedback by the person receiving it. In order to support this process, you will be asked to reflect on the feedback you have received from previous (relevant) coursework and to comment on how this feedback has been incorporated into your current assignment.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

61%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

39%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

66%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

34%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

100%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

64%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

36%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both those that are discipline specific and more generic ‘employability skills’.

As a result of engaging fully with this course, you should be able to:

 • demonstrate knowledge and understanding of psychological facts, theories, ideas, methods, concepts and principles and appreciate their significance;
 • demonstrate an understanding of psychology as a coherent and developing scientific discipline;
 • demonstrate the skills/abilities necessary for scientific research in psychology, including abilities to formulate research hypotheses, design and conduct empirical studies, analyse data, and interpret findings;
 • demonstrate the skills in comprehending and evaluating psychological material, including the abilities to communicate clearly and concisely the concepts of literature and critically appraise the literature, in both written and oral presentation;
 • conduct safely, ethically and competently psychological research studies involving human and non-human animals;
 • record, analyse statistically, present (written and orally) and interpret data from psychological experiments;
 • communicate ideas, principles and theories effectively by both oral and written means;
 • use information technology e.g. the Internet, reference database, spreadsheets, word processing, graphics and statistics packages;
 • perform and interpret statistical analyses of data;
 • work and communicate effectively both as an individual and in a team;
 • demonstrate effective time-management skills and the ability to meet deadlines;
 • be aware of ethical guidelines.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Gall cwblhau BSc mewn Seicoleg eich paratoi ar gyfer ystod eang o yrfaoedd gan gynnwys y byd academaidd, ffactorau dynol ac addysg.

Mae'r Ysgol Seicoleg, mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, yn cynnig Sesiynau Rheoli Gyrfaoedd (ym mlwyddyn dau) a sgwrs flynyddol am yrfaoedd yn y flwyddyn olaf.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Seicolegydd
 • Cwnselydd
 • Seicolegydd Addysg
 • Ymgynghorydd Recriwtio

Lleoliadau

You will spend your third year in a professional placement approved by the School, subject to availability. Students complete placements in diverse environments in the UK and overseas. These include prisons, hospitals, research units at other universities, rehabilitation clinics, counselling centres and industrial placements.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.