Ewch i’r prif gynnwys

Ffisiotherapi (BSc)

 • Côd UCAS: B162
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

rosette

Sgôr safle cyntaf yng Nghymru a 3ydd yn y DU

Yn ôl y Complete University Guide 2021.

certificate

Wedi’i achredu’n broffesiynol

Dilysir ein rhaglen gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP).

building

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

Mae ein labordai sgiliau yn galluogi efelychiadau bywyd, sy'n golygu y gallwch ymarfer sgiliau hanfodol yn ddiogel cyn mynd allan i leoliad.

globe

Amrywiaeth o leoliadau

Mae lleoliadau ledled Cymru yn sicrhau amrywiaeth o brofiadau clinigol, yn ogystal â chyfleoedd i weithio neu wirfoddoli dramor.

Studying physiotherapy at Cardiff means you will be studying at one of the top 3 physiotherapy courses in the UK as ranked by The Times and Sunday Times Good University Guide 2019.

Our physiotherapy programme will result in you being eligible to apply to the HCPC (Health and Care Professions Council) for registration which means you will be licenced to practice as a qualified physiotherapist after graduating.

Physiotherapy is an exciting and ever-evolving professional career concerned with supporting individuals to live fulfilling and active lives. You will develop the skills to act as an autonomous practitioner providing holistic care with the person at the centre.

A career in physiotherapy opens up opportunities for you to work closely with public health organisations, exploring innovative ideas around health promotion and being at the forefront of delivery of healthcare. Physiotherapy offers you the chance to work in a stimulating, sociable and supportive environments working closely with other professions as part of multi-disciplinary teams, patients and their families.

Our hands-on course offers you the chance to study through both academic and placement learning. Meaning you get to take what you’ve learnt in theory and put it into real practice when you’re out on placement.

You will study areas such as movement and exercise, manual therapies, electrotherapies, education and advice, and behavioural and psychological therapies. Your academic learning will be supported by researchers and academics. You will have a designated personal tutor to support your learning throughout your studies with us. Practical teaching takes place in specially designed labs and simulation suites.

Your placement learning takes place across Wales and takes up about one third of the course. Placements are an essential part of the course and they will give you the confidence and skills to practice physiotherapy professionally in real-life situations with qualified professionals supervising and supporting you. Placement learning also helps you gain insight as to the wide-ranging employment opportunities available to you upon qualification.

We constantly try to make sure you have plenty of opportunity to take part in extra-curricular activities such as physiotherapy-related support with the annual Cardiff Half Marathon.

Above all else, we strive to ensure that our graduates are ready for the next step in their career and the many opportunities that await them. Our programme aims to develop your knowledge, skills (intellectual, discipline specific and transferrable), professional behaviours and values (Knowledge and Skills Framework CSP, 2013) which enhance employability and provide you with the opportunity of securing rewarding and satisfying employment. That’s why 97% of our physiotherapy students are in employment or further study after 6 months of graduating (UNISTATS 2018).

Please Note: We are in the process of developing a new MSc pre-registration Physiotherapy programme that will commence in autumn 2022.  Applicants who already hold a bachelors’ level qualification may be interested in this alternative route.  Please refer back to our website in the upcoming months for further information, including entry requirements. If you would like to register your interest in the new pre-registration programme, please do so by contacting hcarepgtadmissions@cardiff.ac.uk.

Achrediadau

Maes pwnc: Ffisiotherapi

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Rhaid cynnwys Bioleg neu Fioleg Ddynol.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg HL.

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol neu Feddygol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol, gydag o leiaf 6.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 22 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI. Derbynnir TGAU Iaith Saesneg C / 4 lle rydych chi'n cymryd cymwysterau ar lefel uwch sy'n cael eu dysgu trwy gyfrwng Saesneg fel Safon Uwch.
- chwe TGAU ar radd C / 4. Rhaid cynnwys Mathemateg, ac un wyddoniaeth (o Fioleg, Cemeg, a Ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (pwnc a gradd).

Rhaid i chi hefyd ddarparu datganiad personol sy'n berthnasol i'r proffesiwn. Os ydych chi'n gwneud cais i fwy nag un rhaglen broffesiynol, dylech e-bostio datganiad personol pwrpasol ar gyfer pob rhaglen at admissions@cardiff.ac.uk ar yr un pryd â chyflwyno'ch cais trwy UCAS. Yn eich datganiad personol, dylech ddangos eich bod yn deall y proffesiwn, bod gennych fewnwelediad i'r cwrs ei hun, a disgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Dim ond un datganiad personol y gellir ei gyflwyno ar gyfer pob rhaglen.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch, a chymwysterau eraill, yn amodol ar y radd benodol a gofynion y pwnc.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweld ymgeisydd yn gyntaf.

Mae’n bosib y bydd angen bod wedi cynnal pob cyfweliad ar gyfer y rhaglen, cyn y gellir rhyddhau cynigion.


Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU fel arfer) a Lefel 3 (Lefel A fel arfer) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Os ydych chi'n bodloni'r gofynion mynediad sylfaenol, bydd eich cais yn derbyn sgôr yn seiliedig ar eich datganiad personol. Bydd ymgeiswyr cymwys yn cael eu rhestru yn ôl y sgôr hon, a bydd yr ymgeiswyr sydd ar y brig yn cael gwahoddiad i ddod i gyfweliad.

Ein proses gyfweld

Rydym yn defnyddio fformat cyfres o gyfweliadau byr (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus, y byddwch chi'n mynd iddynt oll yn eu tro.
Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:

 • yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r cyfweliadau hyn yn caniatáu inni gwrdd â chi wyneb yn wyneb ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser yn hawdd ei chael yn y broses ymgeisio – ni fwriedir iddynt brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc na'r proffesiwn.

Noder y bydd cyfweliadau ar gyfer mynediad 2022/3 yn digwydd mewn amgylchedd ar-lein ac efallai na fyddant yn dilyn patrwm MMI arferol o gylchdroi rhwng gorsafoedd, ond bydd y cyfweliadau ar-lein hyn yn parhau i asesu ymgeiswyr ar y sgiliau a'r priodoleddau a amlinellir uchod.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Applicants are required to meet the costs of obtaining a Disclosure and Barring Service (DBS) Certificate as part of the application process.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Darperir yr holl offer sydd eu hangen yn ystod eich darlithoedd, sesiynau ymarferol, tiwtorialau a lleoliadau er bod rhai myfyrwyr yn dewis prynu eu hoffer eu hunain er mwyn ymarfer sgiliau a ddysgwyd wrth hunan-astudio. Isod ceir rhestr o'r offer y mae myfyrwyr wedi'u prynu mewn carfanau blaenorol

 • Nifer o eitemau bach fydd yn costio tua £15 i gyd gan gynnwys goniometer 8", tâp mesur, pensil marcio (mae pensil ael yn berthnasol fel rheol) a phecyn o greonau paent wyneb - sy'n ddefnyddiol ar gyfer marcio arwynebau mewn dosbarthiadau ymarferol anatomeg.
 • Sgerbydau - mae set o esgyrn artiffisial maint go iawn wedi'u modelu ar rai dynol mewn blwch storio y gellir eu cloi ar gael i chi eu llogi o'r Ysgol. Er nad yw'n orfodol, argymhellir yn gryf llogi sgerbwd i helpu i'ch helpu i ddysgu am anatomeg. Ar hyn o bryd mae llogi sgerbwd yn costio £30 (na ellir ei ad-dalu) ond gellir eu rhannu mewn grŵp o bedwar i helpu i ostwng y gost ac i greu grŵp dysgu
 • Bydd stethosgopau ar gael i fyfyrwyr eu defnyddio yn y dosbarth yn y brifysgol a gellir eu benthyca o feysydd clinigol pan maent ar leoliad. Gall myfyrwyr brynu eu stethosgop eu hunain (tua £45) i'w gymryd ar leoliad clinigol yn ystod eu hail a'u trydedd flwyddyn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

The Programme takes place over three years of full-time study. It follows a modular framework where each academic year, consists of 4 modules, represents a single level of learning. A single level is equal to 120 credits and the award of BSc (Hons) Physiotherapy requires the accumulation of 360 credits.

The first 18 months of your undergraduate education will be based in university gaining the knowledge, skills and behaviours to be an active participant in your first practice-based education opportunity half way through year 2. The second 18 months you will spend the majority of your time in practice settings developing your personal and professional skills across a range of different areas of physiotherapy and returning to university to complete your research project with guidance from your research supervisor.

The integrated curriculum will help you to identify connections between the knowledge, skills and behaviours that are key to a developing physiotherapist. The first year of the programme is structured so modules run in parallel, so you can integrate knowledge of physiological, biomechanical, anatomical, behavioural and clinical sciences which provide the foundation for physiotherapy practice. As you progress through the years you are required to add different layers to your knowledge and skills revisiting subject areas, adding increasing levels of complexity including, reasoning approaches, patient centred care, multi-disciplinary working, service user diversity, practice-based learning, government and professional drivers and public health.   

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Bydd blwyddyn un yn cynnwys astudiaethau sylfaen sy'n cynnwys anatomeg ddynol a ffisioleg; seicoleg, cymdeithaseg a gwyddoniaeth ymddygiad; gwyddoniaeth biofecanyddol ac ymarfer corff; a Gwyddorau clinigol ochr yn ochr ag Astudiaethau Ffisiotherapi. Mae gwybodaeth am theori ac ymarfer y proffesiwn yn caniatáu ichi ennill sgiliau therapiwtig sylfaenol ac, ochr yn ochr â theori feirniadol, byddwch yn dechrau datblygu dealltwriaeth o ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth. I ddechrau fe'ch cefnogir gan staff academaidd i nodi'ch anghenion a'ch nodau dysgu personol i'ch grymuso i gymryd rôl ddysgu fwy gweithredol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen. Bydd archwilio'ch hunaniaeth bersonol a phroffesiynol yn cychwyn y broses hunanarfarnu a myfyrio, y sgiliau allweddol sydd eu hangen i ddod yn Ffisiotherapydd gweithredol.

Blwyddyn dau

Mae blwyddyn dau yn datblygu llawer o'r themâu a gyflwynwyd ar Lefel 4 er mwyn i chi allu defnyddio'r wybodaeth a'r sgiliau o fewn y dulliau rhesymu clinigol a pherson-ganolog sy'n hanfodol i agwedd glinigol y rhaglen. Bydd dull integredig yn parhau i gyfuno gwybodaeth a sgiliau ymarfer ffisiotherapi â gwerthoedd, hunaniaeth a chredoau defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau eu bod yn rhoi gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Bydd dysgu ar sail ymarfer yn cynnig dysgu trwy brofiad mewn amrywiaeth o leoliadau ac yn datblygu hyder mewn sgiliau rheoli defnyddwyr gwasanaeth. Bydd myfyrio beirniadol ar eich ymarfer, gweithio amlddisgyblaethol, cyfathrebu a hunaniaeth bersonol yn themâu a ddatblygir trwy gwblhau portffolio fydd yn parhau â'r broses o hunanarfarnu a datblygiad personol a phroffesiynol. Fe'ch cyflwynir i'r broses o gynnal ymchwil foesegol ym maes gofal iechyd i ddatblygu sgiliau arfarnu beirniadol i werthuso cysyniadau arfer gorau a gofal ar sail tystiolaeth.

Blwyddyn tri

Yn ystod Blwyddyn tri bydd gofyn i chi ddefnyddio menter, cydbwyso gofynion cystadleuol, hunanwerthuso'ch dysgu eich hun, trafod a dangos ymdeimlad o farn. Disgwylir i chi gymryd cyfrifoldeb cynyddol yn yr amgylchedd clinigol ac am eich dysgu yn y brifysgol. Mae arweiniad a chefnogaeth yr addysgwyr clinigol a'r goruchwylwyr ymchwil yn parhau i fod yn hanfodol i gefnogi'ch datblygiad i ddod yn ymarferydd annibynnol. Bydd rheoli prosiect ymchwil y BSc (traethawd hir) yn atgyfnerthu'r sgiliau allweddol hynny sy'n hanfodol ar gyfer ymarfer ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Byddant yn datblygu sgiliau dadansoddol i herio rhagdybiaethau ac yn integreiddio cysyniadau lluosog i gyfiawnhau eu penderfyniadau clinigol. Bydd y Dysgwr yn datblygu, trwy ymarfer myfyriol, y gallu i werthuso eu sgiliau gwneud penderfyniadau ac addasu eu hymarfer wrth reoli defnyddwyr gwasanaeth sydd â chyflyrau cymhleth ac aml-batholegau. Bydd ffocws hefyd ar fod yn 'barod am swydd', gan ystyried cyfrifoldebau ehangach fel iechyd y cyhoedd, paratoi portffolios datblygiad proffesiynol parhaus, rheoli ac arwain, datblygu gwasanaethau a datblygu entrepreneuriaeth.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Our course is designed to be stimulating and relevant to the needs of a professional physiotherapist. Great emphasis has been placed on the practical and clinical aspects of the courses, all of which have been accredited by the relevant professional bodies.
Diverse learning and teaching methods are used throughout, reflecting module content, your developing knowledge and growing expertise. All modules have a formalised teaching and learning structure which employ a range of formal lectures, seminars, workshops, practical skills sessions and case scenarios.

Independent studies are also an important aspect of the programme. Specific work may be set but you will also be required to identify gaps in understanding and initially address these in self-study or independent learning sessions.
The modular structure embraces teaching and learning opportunities available in a practice-based environment, where you will spend 1,000 hours in a practice setting. Acquiring knowledge and skills through practical experience is key to our physiotherapy degree.

As in the professional environment, great emphasis is placed on working in a multi-disciplinary team. Opportunities for shared learning and inter-professional education; learning alongside students from other disciplines are embedded.

This programme offers elements of provision through the medium of Welsh. This is achieved through, where possible, placing students in Welsh speaking areas or with Welsh speaking supervisors in their clinical placements, supporting students with learning materials and group work in the medium of Welsh where appropriate and by enabling students who wish to submit assignments or to complete examinations in Welsh to do so.  All students are entitled to a Welsh speaking personal tutor for the duration of their studies.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor throughout your studies with whom you will have regular meetings with. They will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme. In addition you will be assigned an academic supervisor who will support you in the development of your dissertation. When you are out on practice-based learning you will be assigned to a mentor/clinical educator who will support you with your practice-based learning.

Our virtual learning environment is accessible via desktop and mobile devices, allowing you to access electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated Healthcare library are available year-round. Staff are available onsite to assist students and provide support and advice.

You will have access through the Learning Central VLE to relevant multimedia material, presentations, videos, lecture capture, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

 • Apply core physiotherapy knowledge and skills associated with the safe and effective best practice of physiotherapy with due regard to the ethical, social, political and legal aspects of care.

Intellectual Skills:

 • Systematically evaluate research evidence including healthcare guidelines and integrate with individuals’ needs and personal/professional experience to provide effective management.
 • Contribute positively to the development of ethical research within the healthcare setting with ability to evaluate research questions, methodologies and research findings and integrate into their professional practice.

Professional Practical Skills:

 • Act as autonomous and independent practitioners who critically evaluate and reflect on their practice while adhering to the HPC standards of conduct, performance and ethics (2016), with an acute awareness of the scope and limits of physiotherapy practice.
 • Work as members of a multi-professional team to provide healthcare with the individuals’ values at its heart, ensuring a humanistic approach to the management of patients of all ages and cultures.
 • Demonstrate a wide range of effective communication skills, including verbal, visual and written, using a critical approach to adapt these skills to ensure a collaborative approach to giving and receiving of information to a diverse range of audiences.

Transferable/Key Skills:

 • Adapt to the changing role, responsibilities, working practices and environments and demonstrate resilience, leadership and innovation to advance physiotherapy practice.
 • Utilise effective educational and mentoring skills to empower individuals to take responsibility for their own health.

How is the Programme structured?

The Programme takes place over three years of full-time study. It follows a modular framework where each academic year, consists of 4 modules, represents a single level of learning. A single level is equal to 120 credits and the award of BSc (Hons) Physiotherapy requires the accumulation of 360 credits.

The first 18 months of your undergraduate education will be based in university gaining the knowledge, skills and behaviours to be an active participant in your first practice-based education opportunity half way through year 2. The second 18 months you will spend the majority of your time in practice settings developing your personal and professional skills across a range of different areas of physiotherapy and returning to university to complete your research project with guidance from your research supervisor.

The integrated curriculum will help you to identify connections between the knowledge, skills and behaviours that are key to a developing physiotherapist. The first year of the programme is structured so modules run in parallel, so you can integrate knowledge of physiological, biomechanical, anatomical, behavioural and clinical sciences which provide the foundation for physiotherapy practice. As you progress through the years you are required to add different layers to your knowledge and skills revisiting subject areas, adding increasing levels of complexity including, reasoning approaches, patient centred care, multi-disciplinary working, service user diversity, practice-based learning, government and professional drivers and public health.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae bod yn ffisiotherapydd yn golygu y gallwch chwarae rhan allweddol wrth alluogi pobl i wella eu hiechyd, eu lles ac ansawdd eu bywyd.

Roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS 2019). Mae ein rhaglenni’n cynnig cryn dipyn o amser ar gyfleoedd dysgu ymarferol sy'n helpu i ddatblygu hyder, galluoedd a chyflogadwyedd fel gweithiwr proffesiynol gofal iechyd.

Ar ôl i ennill gradd ffisiotherapi rydych chi'n gymwys i gofrestru gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Gallwch hefyd fod yn aelod cymwys o'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (PDC) a mwynhau'r statws siartredig a allai fod o fantais wrth chwilio am swydd.

Mae ffisiotherapi yn cynnig llawer o opsiynau gwahanol a hyblyg i chi o ran llwybr gyrfa. Ar ôl cymhwyso ac ennill rhywfaint o brofiad clinigol, gallech chi fynd ymlaen i weithio gyda:

 • Byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG,
 • Gwasanaethau iechyd cymunedol,
 • Adrannau gwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol,
 • Gwasanaethau iechyd rhyngwladol,
 • Sefydliadau addysg uwch
 • Cwmnïau preifat
 • Sefydliadau elusennol
 • Chwaraeon proffesiynol.

Mae ein graddedigion hefyd wedi mynd ymlaen i gwblhau astudiaeth bellach gan gynnwys MSc mewn Ffisiotherapi neu MSc mewn Chwaraeon ac Ymarfer Corff, rolau Phd fel cynorthwywyr ymchwil, neu hyfforddi ym meysydd ffisiotherapi milfeddygol, ceffylau neu gŵn.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Ffisiotherapydd

Lleoliadau

During year two and three, you will take part in practice-based learning, throughout Wales and in some circumstances throughout the UK.  Each practice-based experience is four weeks long and there are seven 4-week blocks in total, four placements in year 2 and three in year 3. There are opportunities for learners to complete international practice-based experiences. There are options for learners to complete international experiences external to the programme or complete the experience as part of the programme during one of the seven practice-based experiences identified above. Learners can discuss the options with a ‘mobility officer’ who can advise them on the logistics of organising an international learning experience.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.