Ewch i’r prif gynnwys

Daearyddiaeth Ffisegol (BSc)

 • Côd UCAS: F843
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae daearyddwyr ffisegol yn archwilio esblygiad arwyneb y Ddaear a’r wyddoniaeth sydd y tu ôl i’w phrosesau ffisegol.

screen

Cyfleusterau o ansawdd uchel

Bydd y technolegau diweddaraf mewn offer arolygu a mapio, labordai cemegol a labordai gyda System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) ar gael ar eich cyfer.

briefcase

Cysylltiadau cryf

Mae ein cysylltiadau rhagorol â sefydliadau lleol, megis Cyfoeth Naturiol Cymru a Phartneriaeth Aber Afon Hafren, yn helpu ein myfyrwyr i ddod o gyfleoedd i wneud prosiectau a mynd ar leoliadau gwaith.

star

Cwrs hyblyg

Yn y rhan fwyaf o achosion, gallwch ofyn am gael eich symud i raglen radd MSci neu newid i gwrs arall yn yr un Ysgol ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf.

location

Lleoliad gwych

O fynyddoedd trawiadol y gogledd i aber llanwol bioamrywiol yn y de, mae gan Gymru yn lle chwarae i ddaearyddwyr gan fod ystod enfawr o amgylcheddau naturiol i’w harchwilio.

globe

Cyfleoedd gwaith maes

Bydd teithiau maes rheolaidd yn y DU a thramor yn eich helpu i ddatblygu sgiliau gwaith maes cryf. Mae cost teithiau maes yn rhan o ffioedd eich cwrs.

Our planet is constantly evolving and reshaping itself. We need to understand the science behind physical processes and hazards like flooding and coastal erosion so we can adapt and find solutions to challenges we’ll face in the future. 

On our Physical Geography course, you will explore how the Earth functions and learn about global hazards like volcanoes and landslides and investigate how landscapes evolve over time. You will study physical processes from across the world, from glacial processes to desertification. You will also develop skills in mapping and research and gain experience using industry-standard equipment and software. 

Students on this course are usually interested in the physical world around us and want to use their knowledge and understanding to make a positive difference. Graduates leave with the skills to solve a range of complex real-world problems related to the physical environment and with experience of hands-on fieldwork and cutting-edge research with world-leading scientists.

We make the most of our location and take regular day trips along the coast and to the Brecon Beacons in South Wales. There will also be opportunities to go on overseas field trips, in the past we have taken geography students to Switzerland.

Maes pwnc: Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Maes pwnc: Daearyddiaeth (Ffisegol)

Gofynion mynediad

ABB-BBB (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth) neu BBB-BBC (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth HL) neu 31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc HL (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth HL). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddor Anifeiliaid, Gwyddoniaeth Gymhwysol, Gwyddor Iechyd, TGCh, neu Wyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.


Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The fieldwork costs for your core modules are included but you will need to contribute towards food if it is provided during the trip. You will need to pay for any optional fieldwork modules. The cost of these trips will be capped at an amount determined by the school. Students facing financial hardship may be eligible to apply to the Cardiff Financial Assistance Programme for help with these costs.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd angen dillad addas arnoch gan gynnwys dillad ar gyfer tywydd cynnes, gwynt a siacedi i’ch diogelu mewn stormydd ac esgidiau cerdded. Byddwn yn darparu’r holl gyfarpar iechyd a diogelwch yn ogystal ag offer maes arbenigol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time degree. In your first year you will study core modules and get a strong foundation in physical geography. In year two and three there are core and optional modules so you have some flexibility to choose to study the areas that you’re interested in.   

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Byddwch yn astudio modiwlau craidd a luniwyd i roi sylfaen gref ym maes gwyddorau’r ddaear a daearyddiaeth yn eich blwyddyn gyntaf. Mae pynciau’n cynnwys cefnforoedd, yr hinsawdd, prosesau’r ddaear ac amgylcheddau byd-eang. Byddwch yn datblygu sgiliau daearyddol hanfodol fel gwaith map a siart, Systemau Gwybodaeth Daearyddol (GIS) a dadansoddi data daearyddol sylfaenol. Byddwn yn mynd ar gwrs maes preswyl i barc cenedlaethol arfordirol yng Nghymru (naill ai sir Benfro neu Eryri) i ddysgu sgiliau maes allweddol gan gynnwys mapio ac arolygu. Mae pob un o'r graddau yn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd yn astudio'r un semester cyntaf. Ar ôl semester un gallwch benderfynu a ydych am barhau â'ch dewis gwreiddiol neu newid i un o'r graddau eraill (fel Daearyddiaeth Forol neu Amgylcheddol). Byddwch yn ennill 120 o gredydau ar gyfer y flwyddyn, ac mae pob modiwl craidd yn werth 20 o gredydau.

Blwyddyn dau

Byddwch yn datblygu’r wybodaeth o’r flwyddyn gyntaf yn eich ail flwyddyn, ac yn dechrau archwilio cysyniadau mwy datblygedig megis geomorffoleg prosesau a hydroleg. Byddwch yn ennill sgiliau a phrofiad mewn samplu, casglu data a dadansoddi yn barod ar gyfer eich traethawd hir ym mlwyddyn tri. Byddwn yn mynd ar gwrs maes preswyl dramor i leoliad arfordirol yn Ewrop lle byddwch yn datblygu eich sgiliau mewn monitro amgylcheddol ac arolygu'r dirwedd ffisegol. Yn y gorffennol, rydym wedi bod i'r Iseldiroedd a’r Swistir. Yn ystod yr haf rhwng blwyddyn dau a blwyddyn tri, byddwch yn gwneud ymchwil annibynnol dros gyfnod o bum wythnos i’ch paratoi chi ar gyfer eich traethawd hir ym mlwyddyn tri. Gallwch ddewis ymchwilio i faes sydd o ddiddordeb i chi, gan gynnwys pynciau megis llifogydd ac erydu arfordirol, newidiadau i’r dirwedd yn y dyfodol a newidiadau i broffiliau clogwyni ar hyd arfordiroedd sy’n erydu ar hyn o bryd. Rydych yn ennill 120 credyd am y flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys modiwlau craidd 40 a 20 o gredydau a dewis o fodiwlau dewisol gwerth 20 o gredydau.

Blwyddyn tri

Bydd gennych fwy o ryddid i lywio eich gradd yn eich blwyddyn olaf ac yn dewis modiwlau sy’n cyd-fynd â’ch dyheadau o ran gyrfa. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth a sgiliau proffesiynol hanfodol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt. Byddwch yn ennill 120 o gredydau ar gyfer y flwyddyn. Mae’r modiwlau craidd yn cynnwys eich traethawd hir a Geomorffoleg Amgylcheddol. Gallwch ddewis cwblhau cwrs maes preswyl pellach ac astudio ystod o bynciau arbenigol megis y Newid yn Hinsawdd y Byd yn rhan o’ch modiwlau dewisol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

We are a friendly and informal school and you will be taught by world-leading experts involved in cutting-edge international research.

Our teaching approach is a mix of theory and practical and includes: lectures, laboratory work, fieldwork, tutorials, workshops and seminars. You will also be encouraged to learn independently and within groups throughout the course, developing a wide range of skills which will be essential for your future employment including project management and organisational skills as well as developing your competence in applying information technology and using state-of-the-art field techniques and equipment.

 

Sut y caf fy nghefnogi?

Support

At the start of the course, you will be allocated a personal tutor who you will meet with regularly for tutorials. Tutorials are fortnightly in the first year and then monthly in year two and three. Your personal tutor will be a specialist in your chosen degree course and can offer advice on academic and personal matters. In year three you will also be allocated a supervisor for your dissertation project.

Facilities

We have a Learning Central website where you can access videos, images, presentations, lecture handouts, bibliographies, links to further reading, electronic exercises and discussion circles. Where possible, lectures will be recorded so you can watch and study in your own time.

The Learning Central website also has a ‘Personal Development Planning’ module that supports you in regularly assessing your progress and meeting your development needs.

Support services

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, alongside excellent libraries and resource centres.

Diversity

We aim to create an inclusive, supportive and welcoming environment that respects the dignity of staff and students of all ages, ethnicities, disabilities, family structures, genders, nationalities, sexual orientations, races, religious or other beliefs, and socio-economic backgrounds. Read about our commitment to the Athena SWAN principles and our Bronze status.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following:

 • a systematic understanding of spatial and temporal processes relating to a earth system processes, including a broad critical comprehension of the inter-relationships between these at a range of scales
 • a broad understanding of global challenges including risks and hazards associated with earth system processes, including approaches to the governance of these
 • a systematic understanding of the multi-disciplinary nature of Physical Geography, including its content, methods and philosophy, and an associated practical understanding of the need for integration of knowledge from cognate sciences, including those related to ocean, atmospheric, physical and environmental sciences

Intellectual Skills:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following :

 • Debate, interpret and explain the causes and scales of contemporary and future earth system processes whilst critically applying relevant ideas, concepts and methods
 • Collect, collate, synthesise and critically evaluate a wide variety of Physical Geography data and information, drawing from relevant approaches in cognate areas of science
 • Evaluate current research in selected aspects of Physical Geography, demonstrating an appreciation of the uncertainty, ambiguity and limits of associated scientific understanding
 • Work across disciplines to link knowledge and experience from allied sciences to understand earth system processes

Professional Practical Skills:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following:

 • Critically analyse and interpret a range of different types of data related to the physical geography research processes to investigate a range of topical earth surface topics and theoretical concepts
 • Plan, design and execute research related to physical geography, critically using a range of qualitative and quantitative methods of data collection and analysis in field, offshore, laboratory and desk-based studies
 • Understand and apply methods used to acquire geospatial data and represent such data in appropriate cartographic and graphic formats using appropriate platforms, including GIS
 • Address research problems involving the integration and analysis of diverse and often incomplete and uncertain data using appropriate qualitative and quantitative methodologies and approaches
 • Demonstrate practical skills and competence in information technology, geographical information systems, cartographic, statistical and other analytical techniques
 • Undertake effective project management and organisational skills through independent working and team work
 • Understand and the practical limitations, logistics, safety and ethical aspects of data gathering in various environments, and apply this understanding, as appropriate to applied research

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following:

 • An ability to effectively communication of knowledge, ideas and arguments in a variety of formats using oral, written, and visual media to both specialist and non-specialist audiences
 • An ability to work competently individually or as part of a team in both problem-setting and problem-solving within a range of applied research environments where decision-making is complex and multi-disciplinary
 • An ability to undertake independent study and personal scholarship, fostered through enhanced personal responsibility, initiative and self-learning experiences
 • An understanding of the skills and competencies needed to secure employment and support ongoing professional development, and be able to apply this to self-reflect, assess and articulate individual employability skills and needs

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Gyda’r blaned dan bwysau cynyddol o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd a thirwedd newidiol, mae galw mawr am wybodaeth a sgiliau daearyddwyr ffisegol. Gallwch ddefnyddio eich dealltwriaeth o brosesau’r Ddaear i ddod o hyd i atebion cynaliadwy i nifer o heriau cymhleth rydym yn eu hwynebu heddiw ac y byddwn yn eu hwynebu yn y dyfodol.

Gallwch ddewis gweithio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau gwahanol a rolau llywodraeth, asiantaethau llywodraethol neu gwmnïau ymgynghori, gan gynnwys gweithio fel arbenigwr technegol neu ddadansoddwr geo-ofodol. Bydd gennych hefyd sgiliau y gellir eu rhoi ar waith mewn sectorau fel yswiriant, cyllid, addysg a chynllunio.

Mae rhai o’n myfyrwyr yn y gorffennol wedi mynd ymlaen i weithio yn Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, llywodraeth leol, cwmnïau ymgynghori amgylcheddol ac elusennau amgylcheddol.

Roedd 96% o'n graddedigion a raddiodd am y tro cyntaf yn gweithio, a/neu’n astudio ymhellach, i fod i ddechrau swydd neu gwrs newydd, neu wneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2017/18).

Yn cynnwys Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig (HESA) dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau y mae trydydd partïon yn eu gwneud o'i data.

Lleoliadau

Gall unrhyw fyfyriwr sy'n gallu cael lleoliad addas gyda chwmni neu sefydliad drosglwyddo i'n rhaglen pedair blynedd, a graddio gyda BSc gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol. Ni allwn warantu lleoliad i chi, gan fod y broses recriwtio a dethol yn dibynnu ar y cwmni yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer.  Fodd bynnag, byddwn yn eich cefnogi chi i ddod o hyd i leoliad a gwneud cais, a gall gwasanaeth gyrfaoedd y Brifysgol eich helpu gyda'ch ceisiadau, CV a sgiliau cyfweliad.   Yn ôl ein profiad ni, mae myfyrwyr sy'n cyflawni blwyddyn ar leoliad proffesiynol yn dychwelyd i'w hastudiaethau gyda sgiliau cyflogadwyedd a phrofiad diwydiant amhrisiadwy.

Gwaith maes

Rhwng y mynyddoedd trawiadol yn y gogledd ac aber llanw bioamrywiol yn y de, cewch chi gyfoeth o brofiadau ymarferol yn archwilio rhai o ardaloedd o ddiddordeb daearyddol mwyaf unigryw y DU. Rydym yn mynd ar deithiau diwrnod rheolaidd ar hyd yr arfordir ac i Fannau Brycheiniog yn Ne Cymru, yn ogystal â theithiau tramor i leoliadau fel y Swistir a Tenerife.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.