Ewch i’r prif gynnwys

Optometreg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc)

 • Côd UCAS: B511
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

rosette

Ar y brig

Rydym ar frig tablau'r Complete University Guide 2022 ar gyfer optometreg.

academic-school

Cyfleuster optometreg gwerth £22 miliwn

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn gyda chlinig llygaid ar y safle.

briefcase

100% cyflogaeth

Mae 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach o fewn 6 mis i raddio (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).

tick

Achredir y rhaglen gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC).

Mae'r cwrs hwn yn bodloni'r safonau ansawdd uchel mewn addysg a amlinellir gan y Cyngor Optegol Cyffredinol.

General Optical Council

Optometrists are trained to examine the visual system and establish its health through investigating for defects in sight, ocular diseases and problems relating to general health. Where necessary, they provide a refractive correction using optical appliances such as spectacles and contact lenses. 

This degree allows you to gain the knowledge and skills required of an optometrist to satisfy the eye care needs of the public. As part of this degree, you will undertake a Preliminary Foundation Year and will need to pass each module in order to progress to the three year Optometry BSc. 

This course also aims to provide you with the knowledge and transferable skills needed by any student of the health and life sciences. This approach prepares you for the changes in the profession, and it enables you to undertake and enjoy lifelong learning and continuing professional development. Such an approach means you will not be isolated from other career options. 
 
GOC registration is required in order to practice optometry. Achieving a Second Division Honours Degree (2:2) or better and achieving a Certificate of Professional Competence at Stage 1 will allow you to enter your pre-registration placement. A Certificate of Professional Competence at Stage 2 (the end of your pre-registration placement) is required to be placed on the GOC Register.  

This course contains syllabus recommendations from the General Optical Council (GOC) and the Optometric professional body, the College of Optometrists. 

Achrediadau

Maes pwnc: Optometreg

Gofynion mynediad

ABB-BBB. Gan gynnwys uchafswm o un pwnc gwyddoniaeth o Fioleg, Cemeg, Mathemateg a Ffiseg.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys uchafswm o un pwnc gwyddoniaeth o Fioleg, Cemeg, Mathemateg a Ffiseg.

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC RQF mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol gyda Rhagoriaeth ym mhob un o'r unedau Craidd / Gorfodol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Os na allwn wneud penderfyniad yn seiliedig ar y wybodaeth a roesoch yn eich cais, gallwn gysylltu â chi i gael eglurhad neu ofyn i chi ddod i gyfweliad.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn ragarweiniol £9,000 Dim
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn ragarweiniol £23,450 Dim
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ar ddechrau'r cwrs byddwn yn rhoi benthyg yr offer sydd ei angen arnoch ar gyfer y rhaglen. Mae angen blaendal o £220 ar gyfer yr offer hwn a bydd yn cael ei ad-dalu'n llawn ar ddiwedd y rhaglen ar yr amod bod yr offer yn cael ei ddychwelyd mewn cyflwr da. Darperir yr holl offer arall yn ein cyfleusterau clinigol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Following the preliminary year, this course takes three years of full-time study, with each year divided into autumn and spring semesters.  All modules are taught across both semesters, with coursework and practical assessments distributed throughout semester time, and final written assessments in the spring examination period. 

The preliminary year gives you basic clinical experience, providing hands-on work in preparation for the remainder of the course.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn ragarweiniol

Byddwch yn astudio chwe modiwl yn ystod y flwyddyn ragarweiniol. Mae hyn yn eich paratoi ar gyfer blynyddoedd dilynol gyda gwybodaeth wyddonol gefndir berthnasol a thrwy eich annog i ddatblygu sgiliau academaidd sy'n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant mewn disgyblaeth wyddonol ar lefel israddedig. Byddwch yn astudio’r modiwlau canlynol:

 • Datblygiad Dynol
 • Patholeg Systemig mewn Optometreg
 • Biocemeg ar gyfer Optometreg
 • Ffiseg Optometrig
 • Optometreg Ragarweiniol
 • Sgiliau Ysgrifennu a Chyfathrebu

Cyflwynir yr addysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai ac ymarferion labordy. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i waith ymarferol clinigol a dosbarthu yn ystod y flwyddyn.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Human DevelopmentOP020120 credydau
Systemic Pathology in OptometryOP020220 credydau
Biochemistry for OptometryOP020320 credydau
Optometric PhysicsOP020420 credydau
Introductory OptometryOP020520 credydau
Studying ScienceOP030620 credydau

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un byddwch yn darganfod ffordd newydd o fyw a ffordd newydd o ddysgu. Mae'r flwyddyn hon wedi'i dylunio i roi sylfaen gadarn i chi yn y ddisgyblaeth, gyda thechnegau clinigol a dosbarthu yn cael eu cyflwyno ar y dechrau i wella eich sgiliau clinigol. Mae'r modiwlau'n cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, ac ymarfer clinigol. Rhoddir sylw arbennig i ddatblygu'r sgiliau academaidd sydd eu hangen arnoch ar gyfer gradd israddedig prifysgol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Study Skills for OptometryOP110810 credydau
Basic Clinical TechniquesOP120120 credydau
Optometric Dispensing and AppliancesOP120220 credydau
Geometrical and Visual OpticsOP120320 credydau
From Cells to SystemsOP120520 credydau
Ocular Anatomy and PhysiologyOP120620 credydau
Physiology of VisionOP120710 credydau

Blwyddyn dau

Mae blwyddyn dau yn datblygu holl brif themâu'r radd optometreg. Byddwch yn cael darlithoedd ar olwg binocwlar, lensys cyffwrdd, ffisioleg golwg a ffarmacoleg. Bydd astudiaethau clinigol a thechnegau dosbarthu yn parhau ac yn ystod y flwyddyn hon fe'ch cyflwynir, gyda goruchwyliaeth agos, i'ch claf cyntaf.

Blwyddyn tri

Ym mlwyddyn tri cyflwynir modiwlau mewn pynciau optometreg uwch. Byddwch yn cynnal prosiect dan oruchwyliaeth staff a allai fod mewn labordy, clinigol neu lyfrgell. Treulir tua wyth awr yr wythnos gyda chleifion yn ein clinig, ac mewn clinigau ysbytai. Mae cyrsiau darlithoedd yn cynnwys cyflyrau ocwlar annormal, golwg binocwlar, seicoffiseg weledol, ac optometreg bediatreg, sydd wedi'u cynllunio i gwblhau'r cwrs integredig.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Optometry students chatting
Optometry students working together..

Dysgu ac asesu

Teaching at the School of Optometry and Vision Sciences has been independently assessed as 'Excellent' and it has been awarded the highest category of excellence for research. Our outstanding facilities include new and refurbished clinics and laboratories, all fitted with state-of-the-art equipment.

We are extremely proud of our undergraduate teaching and its research contribution to knowledge of how the eye and visual system work. Positive influence of active research on student learning cannot be emphasised enough. New concepts and ideas filter down rapidly to ensure that students are up to date, and teaching is fresh and vibrant. Active involvement of staff in research also ensures that the teaching programme is flexible and constantly changing. This equips graduates with the skills needed in a rapidly evolving profession.

Most of the academic content is delivered by lectures, which are typically supported by small-group seminars or tutorials. There are also practical elements to the course which are typically lab based in the early years. As you progress, more emphasis falls on supported and supervised clinical learning, with exposure to real patient episodes. This forms a significant proportion of teaching in the final year.

The Optometry course at Cardiff is designed to be stimulating, comprehensive and relevant to a career in Optometry. It will provide you with the scientific and clinical knowledge needed as a foundation to becoming a fully qualified and practising Optometrist. Emphasis is placed on practical aspects and students spend considerable time in the purpose-built clinic. Our clinic is open to members of the public who require eye examination, as well as children and adults with special needs.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor and additional support is available from the School’s Senior Personal Tutor. You will be able to access support materials either via Learning Central (Cardiff University’s Virtual Learning Environment) or from study packs developed for selected modules.

Feedback

We are proud of the feedback we provide to students on their performance in all types of assessment, and recognise its importance in developing and improving student ability. Where appropriate, generic feedback is given to the student group on issues identified across the group as a whole. Generic feedback may be delivered in lectures, labs or clinics related to the coursework or online. Alternatively, one-to-one feedback on coursework or exam performance is available as required. In the final year, direct and immediate one-to-one feedback is given on all patient episodes, and feedback is also given on all assessments of clinical competencies.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’. These include all of the ‘Stage 1 Core Competencies’ described by the General Optical Council as necessary for a student entering the next stage of their clinical training, the pre-registration placement

www.optical.org/en/Education/core-competencies--core-curricula

You should also demonstrate the ability to:

 • effectively communicate with patients and colleagues, particularly by keeping comprehensive and accurate clinical records and writing clear referral letters
 • flexibly address clinical problems of an unfamiliar nature
 • understanding the application of IT to practice management
 • review the evidence-base for clinical interventions and having sufficient statistical knowledge to critically evaluate clinical research findings
 • critically review major issues relevant to the future development of optometric practice.

Computing, statistics and communication skills developed should mean that you are able to:

 • clearly maintain accurate and appropriate records
 • effectively communicate by written and oral means and relate to various social and ethnic groups
 • evaluate data generated through audit and research
 • critically evaluate relevant literature
 • effectively manage your time and organise your workload
 • solve problems using data manipulation and other technologies.

As a result of engaging fully with this course, you should have the following:

 • knowledge and understanding of the fundamental scientific principles relevant to the practice of optometry in the context of primary eye care. You should be able to apply these principles to the following subject areas:
 • human Biology – the detection, recognition, diagnosis, prevention and management of systemic diseases;
 • ocular and Visual Biology – detection, diagnosis, recognition, prevention and management of ocular disease and trauma;
 • visual Perception and Psychology – the perceptual and behavioural aspects of critical periods in visual development and interpersonal communication in optometric procedures;
 • optics – the detection, treatment, prevention and management of refractive, oculomotor and sensory integrative conditions.
 • ability to examine patients safely and competently under the supervision of an experienced
 • optometrist, applying knowledge of basic science and their undergraduate clinical experience to the prevention, diagnosis and management of visual disorders;
 • awareness of the normal development of the visual system and the disruptive effects on development of congenital and infantile abnormalities;
 • competence in the diagnosis and management of functional and developmental visual anomalies of a non-pathological nature, such as refractive errors, presbyopia, heterophoria, and heterotropia;
 • familiarity with the design, materials and optical principles of spectacles, low vision aids and contact lenses.You will be able to dispense these appliances, instruct patients in their use, monitor progress and assist patients to achieve maximum visual performance;
 • ability to advise patients on occupational, sporting and protective ophthalmic appliances and to dispense the appropriate appliances to the required standards;
 • understanding of the optical principles of widely used ophthalmic instruments;
 • knowledge to distinguish morbid ocular and visual conditions from normal variations;
 • ability to use principles of visual physiology and pharmacology in the management of ocular abnormality;
 • ability to make appropriate management decisions including referral for medical opinion;
 • understanding of the general principles of pharmaceutics, pharmacology and toxicology, and familiarity with common systemic medications;
 • ability to monitor and report on the ocular side effects of systemic medications;
 • detailed knowledge of the pharmacological principles underlying the use of drugs in the diagnosis and treatment of ocular disease, and the law relating to the sale and supply of ophthalmic preparations;
 • understanding of common systemic diseases that may have ocular manifestations and awareness of adverse ocular reactions that may be induced by medical management of common systemic diseases;
 •  an awareness of your role within the NHS and the healthcare framework;
 • ability to sustain lifelong learning and continuing professional development.

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Gall optometryddion cymwys ddewis gyrfa ym maes ymarfer preifat, gwasanaeth llygaid mewn ysbyty, prifysgolion sy'n cynnal ymchwil ac addysgu neu amryw ddewisiadau ym myd diwydiant. Mae cofrestru hefyd yn agor posibiliadau i weithio dramor gan fod cymhwyster Optometreg o'r DU yn uchel ei barch yn fyd-eang.

Yn 2015, roedd 99% o raddedigion yr Ysgol mewn cyflogaeth ar ôl graddio, tra bod eraill yn cymryd rhan mewn astudiaeth bellach neu'n cymryd amser i ffwrdd i deithio. Ymhlith y cyflogwyr roedd prifysgolion, ymddiriedolaethau GIG amrywiol, optometryddion lluosog ac annibynnol a chwmnïau fel Astra Zeneca a Johnson & Johnson.

Mae graddedigion optometreg Prifysgol Caerdydd ar y brig o ran y cyfraddau cenedlaethol ar gyfartaledd, wrth ennill eu cymwysterau proffesiynol. I ddatblygu o fod yn fyfyriwr i fod yn optometrydd proffesiynol, mae gofyn i hyfforddeion gwblhau cyfnod cyn cofrestru a gaiff ei reoli gan Goleg yr Optometryddion. Y gyfradd pasio ar gyfartaledd ar gyfer graddedigion Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg Prifysgol Caerdydd yn 2015 oedd 92%, o'i chymharu â chyfraddau cenedlaethol o 74% ar gyfartaledd.

Ar ôl graddio rhaid i chi gwblhau cyfnod o ymarfer dan oruchwyliaeth os ydych chi am gofrestru gyda Chyngor Optegol Cyffredinol y DU (GOC). Eich lleoliad cyn-gofrestru yw hwn a rhaid i chi ennill o leiaf gradd Ail Ddosbarth Is (2:2) i ddechrau'r hyfforddiant hwn. Anaml y bydd ein graddedigion yn cael anhawster sicrhau swyddi cyn-gofrestru. Dyma broses sy'n dechrau yn eich ail flwyddyn. Mae llawer o gyflogwyr yn ymweld â ni i recriwtio graddedigion yn y dyfodol, ac yn gyfarwydd â safon uchel myfyrwyr Caerdydd. Mae nifer o'n graddedigion yn llwyddo bob blwyddyn i ennill swyddi cyn-gofrestru y mae galw mawr amdanynt mewn ysbytai.

Byddwch yn dod yn gymwysedig yn y DU ar ôl cwblhau'r cyfnod cyn-gofrestru yn foddhaol (12 mis fel arfer) drwy gynnal asesiadau yn y gwaith i ddangos cymwyseddau Cam 2, cyn gorffen gydag asesiad terfynol. Coleg yr Optometryddion sy'n gweinyddu'r lleoliad cyn-gofrestru a'r asesiad terfynol.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Optometrydd
 • Ymchwilydd Gwyddorau'r Golwg

Lleoliadau

During the course you will have extensive clinical placements within our public Eye Clinic. You will also gain experience through placements in hospital eye departments.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-chat

Gofyn cwestiwn

Gofynnwch gwestiwn i ni neu siaradwch â'n tîm derbyn myfyrwyr.
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.