Ewch i’r prif gynnwys

Optometreg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc)

 • Maes pwnc: Optometreg
 • Côd UCAS: B511
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

rosette

Ar y brig

Oeddym ar frig tablau'r Complete University Guide 2022 ar gyfer optometreg.

academic-school

Cyfleuster optometreg gwerth £22 miliwn

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn gyda chlinig llygaid ar y safle.

briefcase

98% cyflogaeth

Roedd 98% o’n graddedigion mewn swyddi hynod fedrus 15 mis ar ôl i’w cwrs ddod i ben (Arolwg Hynt Graddedigion 2018/19).

tick

Achredir y rhaglen gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC).

Mae'r cwrs hwn yn bodloni'r safonau ansawdd uchel mewn addysg a amlinellir gan y Cyngor Optegol Cyffredinol.

General Optical Council

Mae optometryddion yn cael eu hyfforddi i archwilio’r system weledol ac asesu ei hiechyd drwy edrych am namau ar y golwg, clefydau llygadol a phroblemau gydag iechyd cyffredinol. Lle bo angen, maent yn cynnig cywiriad plygiannol drwy ddefnyddio offer optegol megis sbectol a lensys cyffwrdd.

Mae’r radd hon yn eich galluogi i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar optometrydd i ddiwallu anghenion y cyhoedd o ran gofal llygadol. Yn rhan o'r radd hon, byddwch yn ymgymryd â Blwyddyn Sylfaen Ragarweiniol a bydd angen i chi basio pob modiwl er mwyn symud ymlaen i'r BSc Optometreg tair blynedd.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn ceisio rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen ar unrhyw fyfyriwr yn y gwyddorau iechyd a bywyd i chi. Mae'r dull hwn yn eich paratoi ar gyfer y newidiadau yn y proffesiwn, ac mae'n eich galluogi i ymgymryd â dysgu gydol oes a datblygiad proffesiynol parhaus, a’i fwynhau. Mae dull o’r fath yn golygu y bydd gyrfaoedd mewn meysydd eraill ar gael ar eich cyfer.

Mae angen bod wedi cofrestru gyda’r Cyngor Optegol Cyffredinol er mwyn ymarfer optometreg. Bydd ennill Gradd Anrhydedd Ail Ddosbarth (2:2) neu well a chyflawni Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol yng Ngham 1 yn caniatáu ichi fynd i mewn i'ch lleoliad cyn-gofrestru. Mae'n ofynnol cael Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol yng Ngham 2 (diwedd eich lleoliad cyn-gofrestru) i allu cael eich rhoi ar Gofrestr y Cyngor Optegol Cyffredinol.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys argymhellion maes llafur gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) a'r corff Optometrig proffesiynol, Coleg yr Optometryddion.

Achrediadau

Maes pwnc: Optometreg

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

ABB-BBB. Gan gynnwys uchafswm o un pwnc gwyddoniaeth o Fioleg, Cemeg, Mathemateg a Ffiseg.

 

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys uchafswm o un pwnc gwyddoniaeth o Fioleg, Cemeg, Mathemateg a Ffiseg.

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC RQF mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol gyda Rhagoriaeth ym mhob un o'r unedau Craidd / Gorfodol.

Lefel T

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

International equivalencies are not accepted for this course. Please contact the International Office for information about entry requirements from your country.

Please view your country page for information on our entry requirements, funding opportunities and who our local advisors are.

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Os na allwn wneud penderfyniad yn seiliedig ar y wybodaeth a roesoch yn eich cais, gallwn gysylltu â chi i gael eglurhad neu ofyn i chi ddod i gyfweliad.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn ragarweiniol £9,000 Dim
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn ragarweiniol £23,450 Dim
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ar ddechrau'r cwrs byddwn yn rhoi benthyg yr offer sydd ei angen arnoch ar gyfer y rhaglen. Mae angen blaendal o £220 ar gyfer yr offer hwn a bydd yn cael ei ad-dalu'n llawn ar ddiwedd y rhaglen ar yr amod bod yr offer yn cael ei ddychwelyd mewn cyflwr da. Darperir yr holl offer arall yn ein cyfleusterau clinigol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae'r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

Yn dilyn y flwyddyn ragarweiniol, mae'r cwrs hwn yn cymryd tair blynedd o astudio amser llawn gyda phob blwyddyn wedi'i rhannu'n semestrau’r hydref a'r gwanwyn. Addysgir pob modiwl ar draws y ddau semester gyda gwaith cwrs ac asesiadau ymarferol yn cael eu dyrannu yn ystod y semester, ac asesiadau ysgrifenedig terfynol yn ystod cyfnod arholiadau’r gwanwyn.

Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn rhoi profiad clinigol sylfaenol i chi, gan gynnig gwaith ymarferol i baratoi ar gyfer gweddill y cwrs

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/2023. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn ragarweiniol

Byddwch yn astudio chwe modiwl yn ystod y flwyddyn ragarweiniol. Mae hyn yn eich paratoi ar gyfer blynyddoedd dilynol gyda gwybodaeth wyddonol gefndir berthnasol a thrwy eich annog i ddatblygu sgiliau academaidd sy'n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant mewn disgyblaeth wyddonol ar lefel israddedig. Byddwch yn astudio’r modiwlau canlynol:

 • Datblygiad Dynol
 • Patholeg Systemig mewn Optometreg
 • Biocemeg ar gyfer Optometreg
 • Ffiseg Optometrig
 • Optometreg Ragarweiniol
 • Sgiliau Ysgrifennu a Chyfathrebu

Cyflwynir yr addysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, gweithdai ac ymarferion labordy. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i waith ymarferol clinigol a dosbarthu yn ystod y flwyddyn.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Human DevelopmentOP020120 Credydau
Systemic Pathology in OptometryOP020220 Credydau
Biochemistry for OptometryOP020320 Credydau
Optometric PhysicsOP020420 Credydau
Introductory OptometryOP020520 Credydau
Studying ScienceOP030620 Credydau

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un byddwch yn darganfod ffordd newydd o fyw a ffordd newydd o ddysgu. Mae'r flwyddyn hon wedi'i dylunio i roi sylfaen gadarn i chi yn y ddisgyblaeth, gyda thechnegau clinigol a dosbarthu yn cael eu cyflwyno ar y dechrau i wella eich sgiliau clinigol. Mae'r modiwlau'n cynnwys darlithoedd, sesiynau tiwtorial, ac ymarfer clinigol. Rhoddir sylw arbennig i ddatblygu'r sgiliau academaidd sydd eu hangen arnoch ar gyfer gradd israddedig prifysgol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Study Skills for OptometryOP110810 Credydau
Basic Clinical TechniquesOP120120 Credydau
Optometric Dispensing and AppliancesOP120220 Credydau
Geometrical and Visual OpticsOP120320 Credydau
From Cells to SystemsOP120520 Credydau
Ocular Anatomy and PhysiologyOP120620 Credydau
Physiology of VisionOP120710 Credydau

Blwyddyn dau

Mae blwyddyn dau yn datblygu holl brif themâu'r radd optometreg. Byddwch yn cael darlithoedd ar olwg binocwlar, lensys cyffwrdd, ffisioleg golwg a ffarmacoleg. Bydd astudiaethau clinigol a thechnegau dosbarthu yn parhau ac yn ystod y flwyddyn hon fe'ch cyflwynir, gyda goruchwyliaeth agos, i'ch claf cyntaf.

Blwyddyn tri

Ym mlwyddyn tri cyflwynir modiwlau mewn pynciau optometreg uwch. Byddwch yn cynnal prosiect dan oruchwyliaeth staff a allai fod mewn labordy, clinigol neu lyfrgell. Treulir tua wyth awr yr wythnos gyda chleifion yn ein clinig, ac mewn clinigau ysbytai. Mae cyrsiau darlithoedd yn cynnwys cyflyrau ocwlar annormal, golwg binocwlar, seicoffiseg weledol, ac optometreg bediatreg, sydd wedi'u cynllunio i gwblhau'r cwrs integredig.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Optometry students chatting
Optometry students working together.

Dysgu ac asesu

Yn ôl asesiad annibynnol, mae’r addysgu yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg yn ‘Ardderchog’ a dyfarnwyd y categori rhagoriaeth uchaf i’r Ysgol am ei hymchwil. Mae ein cyfleusterau rhagorol yn cynnwys clinigau a labordai newydd ac wedi'u hadnewyddu, ac mae’r cyfarpar diweddaraf ym mhob un ohonynt.

Rydym yn hynod falch o'n haddysgu israddedig a sut mae ein hymchwil wedi cyfrannu at y ddealltwriaeth o sut mae'r system llygad a gweledol yn gweithio. Ni ellir gorbwysleisio dylanwad cadarnhaol yr ymchwil a gynhelir ar addysg y myfyrwyr. Mae cysyniadau a syniadau newydd yn cael eu rhannu’n gyflym er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn ymwybodol o ddatblygiadau, ac mae'r addysgu'n ffres ac yn fywiog. Mae rôl amlwg y staff sy’n gwneud ymchwil yn sicrhau hefyd bod y rhaglen addysgu yn hyblyg ac yn newid yn gyson. Mae hyn yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen ar raddedigion mewn proffesiwn sy'n esblygu'n gyflym.

Cyflwynir y rhan fwyaf o'r cynnwys academaidd drwy ddarlithoedd. Fel arfer, ategir y rhain gan seminarau neu diwtorialau i grwpiau bach. Ceir elfennau ymarferol i'r cwrs hefyd a gynhelir mewn labordy fel arfer yn y blynyddoedd cynnar. Wrth ichi symud ymlaen, rhoddir mwy o bwyslais ar ddysgu clinigol gyda chymorth a goruchwyliaeth, gan ddod i gysylltiad ag episodau cleifion go iawn. Mae hon yn rhan arwyddocaol o addysgu yn y flwyddyn olaf.

Mae'r cwrs Optometreg yng Nghaerdydd wedi'i gynllunio i fod yn ysgogol, yn gynhwysfawr ac yn berthnasol i yrfa ym maes Optometreg. Bydd yn rhoi'r wybodaeth wyddonol a chlinigol sydd ei hangen arnoch fel sylfaen i ymarfer fel Optometrydd sydd wedi cymhwyso’n llawn. Rhoddir pwyslais ar agweddau ymarferol ac mae myfyrwyr yn treulio cryn amser yn y clinig pwrpasol. Mae ein clinig yn agored i'r cyhoedd sydd angen prawf llygaid, yn ogystal â phlant ac oedolion ag anghenion arbennig.

Sut y caf fy nghefnogi?

Dyrennir tiwtor personol i chi ac mae cefnogaeth ychwanegol ar gael gan Uwch Diwtor Personol yr Ysgol. Byddwch yn gallu manteisio ar ddeunyddiau cefnogi naill ai trwy Dysgu Canolog (Amgylchedd Dysgu Rhithwir Prifysgol Caerdydd) neu o becynnau astudio a ddatblygwyd ar gyfer modiwlau dethol.

Adborth

Rydym yn falch o'r adborth a roddwn i fyfyrwyr ar eu perfformiad ym mhob math o asesiad, ac yn cydnabod ei bwysigrwydd wrth ddatblygu a gwella gallu myfyrwyr. Lle bo hynny'n briodol, rhoddir adborth cyffredinol i grŵp y myfyrwyr ar faterion a nodwyd ar draws y grŵp cyfan. Gellir cyflwyno adborth cyffredinol mewn darlithoedd, labordai neu glinigau sy'n gysylltiedig â'r gwaith cwrs neu ar-lein. Fel arall, mae adborth un i un ar waith cwrs neu berfformiad mewn arholiadau ar gael yn ôl yr angen. Yn y flwyddyn olaf, rhoddir adborth un i un uniongyrchol ar yr holl episodau cleifion, a rhoddir adborth hefyd ar bob asesiad o gymwyseddau clinigol.

Sut caf fy asesu?

In all years of the programme, there are end-of-year written exams. All exams must be passed to gain the necessary credits for progressing to the next year, or for graduation.

Virtually all modules also have coursework credits, which may be based upon a single component or multiple components. You must pass the coursework component for each module to progress to the next year, or to graduate. The nature of these components changes as you progress. In the first year, emphasis is on written lab reports and/or essays, class tests, as well as online tests and basic practical and clinical skills.

In year two and year three, which both contribute to your final degree classification, the emphasis of coursework shifts to reflect your clinical performance. Multiple examples of practical ability and professional competence are assessed by direct observation of clinical practice. Lab reports and/or essays, class tests, as well as online tests continue to be used when appropriate. In the final year, this includes assessment of real-patient episodes and demonstration of the required clinical competencies.

The University welcomes applications from disabled students and we may be able to offer alternative assessment methods. However, this may not always be possible, for example where strictly specified procedures are required to demonstrate a recognised clinical competency. Such competence standards may limit the availability of adjustments or alternative assessments, but you should refer to the module descriptions for details.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

Byddwch yn caffael ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr, yn rhai penodol i’r ddisgyblaeth a ‘sgiliau cyflogadwyedd’ mwy cyffredinol. Mae'r rhain yn cynnwys pob un o ‘Gymwyseddau Craidd Cam 1’ a ddisgrifiwyd gan y Cyngor Optegol Cyffredinol fel rhai angenrheidiol ar gyfer myfyriwr sy'n dechrau ar gam nesaf ei hyfforddiant clinigol, y lleoliad cyn-gofrestru

www.optical.org/en/Education/core-competencies--core-curricula

Dylech hefyd ddangos y gallu i:

 • gyfathrebu'n effeithiol â chleifion a chydweithwyr, yn enwedig trwy gadw cofnodion clinigol cynhwysfawr a chywir ac ysgrifennu llythyrau atgyfeirio clir
 • mynd i'r afael yn hyblyg â phroblemau clinigol anghyfarwydd
 • deall sut i gymhwyso TG i reoli ymarfer
 • adolygu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer ymyriadau clinigol a bod â digon o wybodaeth ystadegol i werthuso canfyddiadau ymchwil glinigol yn feirniadol
 • cynnal adolygiad beirniadol o faterion o bwys sy'n berthnasol i ddatblygu ymarfer optometreg yn y dyfodol

Dylai sgiliau cyfrifiadurol, ystadegau a chyfathrebu a ddatblygwyd olygu eich bod yn gallu:

 • cadw cofnodion cywir a phriodol yn glir
 • cyfathrebu'n effeithiol trwy ddulliau ysgrifenedig a llafar ac ymwneud â gwahanol grwpiau cymdeithasol ac ethnig
 • gwerthuso data a gynhyrchir trwy archwilio ac ymchwil
 • gwerthuso llenyddiaeth berthnasol yn feirniadol
 • rheoli eich amser a threfnu eich llwyth gwaith yn effeithiol
 • datrys problemau drwy drin data a thechnolegau eraill

O ganlyniad i ymgysylltu'n llawn â'r cwrs hwn, dylai fod gennych y canlynol:

 • gwybodaeth a dealltwriaeth o'r egwyddorion gwyddonol sylfaenol sy'n berthnasol er mwyn ymarfer optometreg yng nghyd-destun gofal llygaid sylfaenol. Dylech allu cymhwyso'r egwyddorion hyn yn y meysydd pwnc canlynol:
 • Bioleg ddynol - canfod, cydnabod, rhoi diagnosis, atal a rheoli afiechydon systemig;
 • Bioleg ocwlar a gweledol - canfod, rhoi diagnosis, cydnabod, atal a rheoli clefyd ocwlar a thrawma;
 • Seicoleg a chanfyddiad gweledol – agweddau canfyddiadol ac ymddygiadol cyfnodau critigol mewn datblygiad gweledol a chyfathrebu rhyngbersonol mewn gweithdrefnau optometrig;
 • opteg - canfod, trin, atal a rheoli cyflyrau plygiannol, ocwlomotor ac integreiddiol synhwyraidd.
 • gallu archwilio cleifion yn ddiogel ac yn gymwys o dan oruchwyliaeth rhywun profiadol
 • optometrydd, cymhwyso gwybodaeth o wyddoniaeth sylfaenol a'u profiad clinigol israddedig i atal, rhoi diagnosis a rheoli anhwylderau gweledol;
 • ymwybyddiaeth o ddatblygiad arferol y system weledol a'r effeithiau sy’n amharu ar ddatblygiad annormaleddau cynhenid ac ymhlith babanod;
 • cymhwysedd wrth roi diagnosis a rheoli anomaleddau gweledol swyddogaethol a datblygiadol nad ydynt yn rhai patholegol, megis gwallau plygiannol, presbyopia, heterofforia, a heterotropia;
 • bod yn gyfarwydd â dyluniad, deunyddiau ac egwyddorion optegol sbectol, cymhorthion golwg gwan a lensys cyffwrdd. Byddwch yn gallu dosbarthu'r offer hyn, cyfarwyddo cleifion i'w defnyddio, monitro cynnydd a chynorthwyo cleifion i gyflawni'r perfformiad gweledol gorau posibl;
 • gallu cynghori cleifion ar offer offthalmig galwedigaethol, chwaraeon ac amddiffynnol a gweinyddu'r offer priodol hyd at y safonau gofynnol;
 • dealltwriaeth o egwyddorion optegol offerynnau offthalmig a ddefnyddir yn eang;
 • dealltwriaeth o sut i wahaniaethu rhwng amodau llygadol a gweledol morbid oddi wrth amrywiadau arferol;
 • gallu defnyddio egwyddorion ffisioleg weledol a ffarmacoleg wrth reoli annormaledd ocwlar;
 • gallu gwneud penderfyniadau rheoli priodol gan gynnwys atgyfeirio am farn feddygol;
 • dealltwriaeth o egwyddorion cyffredinol fferylliaeth, ffarmacoleg a gwenwyneg, ac yn gyfarwydd â meddyginiaethau systemig cyffredin;
 • gallu monitro ac adrodd ar sgîl-effeithiau ocwlar meddyginiaethau systemig;
 • gwybodaeth fanwl o'r egwyddorion ffarmacolegol sy'n sail i'r defnydd o gyffuriau wrth roi diagnosis a thrin clefyd ocwlar, a'r gyfraith sy'n ymwneud â gwerthu a chyflenwi paratoadau offthalmig;
 • dealltwriaeth o glefydau systemig cyffredin a allai fod ag amlygiadau ocwlar, ac ymwybyddiaeth o adweithiau ocwlar niweidiol a allai gael eu hysgogi drwy reoli clefydau systemig cyffredin yn feddygol;
 • ymwybyddiaeth o'ch rôl o fewn y GIG a'r fframwaith gofal iechyd;
 • gallu cynnal dysgu gydol oes a datblygiad proffesiynol parhaus.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Gall optometryddion cymwys ddewis gyrfa ym maes ymarfer preifat, gwasanaeth llygaid mewn ysbyty, prifysgolion sy'n cynnal ymchwil ac addysgu neu amryw ddewisiadau ym myd diwydiant. Mae cofrestru hefyd yn agor posibiliadau i weithio dramor gan fod cymhwyster Optometreg o'r DU yn uchel ei barch yn fyd-eang.

Yn 2015, roedd 99% o raddedigion yr Ysgol mewn cyflogaeth ar ôl graddio, tra bod eraill yn cymryd rhan mewn astudiaeth bellach neu'n cymryd amser i ffwrdd i deithio. Ymhlith y cyflogwyr roedd prifysgolion, ymddiriedolaethau GIG amrywiol, optometryddion lluosog ac annibynnol a chwmnïau fel Astra Zeneca a Johnson & Johnson.

Mae graddedigion optometreg Prifysgol Caerdydd ar y brig o ran y cyfraddau cenedlaethol ar gyfartaledd, wrth ennill eu cymwysterau proffesiynol. I ddatblygu o fod yn fyfyriwr i fod yn optometrydd proffesiynol, mae gofyn i hyfforddeion gwblhau cyfnod cyn cofrestru a gaiff ei reoli gan Goleg yr Optometryddion. Y gyfradd pasio ar gyfartaledd ar gyfer graddedigion Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg Prifysgol Caerdydd yn 2015 oedd 92%, o'i chymharu â chyfraddau cenedlaethol o 74% ar gyfartaledd.

Ar ôl graddio rhaid i chi gwblhau cyfnod o ymarfer dan oruchwyliaeth os ydych chi am gofrestru gyda Chyngor Optegol Cyffredinol y DU (GOC). Eich lleoliad cyn-gofrestru yw hwn a rhaid i chi ennill o leiaf gradd Ail Ddosbarth Is (2:2) i ddechrau'r hyfforddiant hwn. Anaml y bydd ein graddedigion yn cael anhawster sicrhau swyddi cyn-gofrestru. Dyma broses sy'n dechrau yn eich ail flwyddyn. Mae llawer o gyflogwyr yn ymweld â ni i recriwtio graddedigion yn y dyfodol, ac yn gyfarwydd â safon uchel myfyrwyr Caerdydd. Mae nifer o'n graddedigion yn llwyddo bob blwyddyn i ennill swyddi cyn-gofrestru y mae galw mawr amdanynt mewn ysbytai.

Byddwch yn dod yn gymwysedig yn y DU ar ôl cwblhau'r cyfnod cyn-gofrestru yn foddhaol (12 mis fel arfer) drwy gynnal asesiadau yn y gwaith i ddangos cymwyseddau Cam 2, cyn gorffen gydag asesiad terfynol. Coleg yr Optometryddion sy'n gweinyddu'r lleoliad cyn-gofrestru a'r asesiad terfynol.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Optometrydd
 • Ymchwilydd Gwyddorau'r Golwg

Lleoliadau

Yn ystod y cwrs, fe gewch leoliadau clinigol estynedig yn ein Clinig Llygaid cyhoeddus. Byddwch hefyd yn ennill profiad trwy ymgymryd â lleoliadau mewn adrannau llygaid ysbytai.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-chat

Gofyn cwestiwn

Gofynnwch gwestiwn i ni neu siaradwch â'n tîm derbyn myfyrwyr.

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.