Ewch i’r prif gynnwys

Therapi Galwedigaethol (BSc)

 • Côd UCAS: B921
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

rosette

Sgôr safle cyntaf yn y DU

Yn ôl y Complete University Guide 2021.

certificate

Wedi’i achredu’n broffesiynol

Dilysir ein rhaglen gan y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

globe

Amrywiaeth o leoliadau

Mae lleoliadau ledled Cymru yn sicrhau amrywiaeth o brofiadau clinigol, yn ogystal â chyfleoedd i weithio neu wirfoddoli dramor.

building

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

Gan gynnwys gweithgareddau ein hystafelloedd byw bob dydd, sydd hefyd yn gartref i'n Clinig Therapi Galwedigaethol Mewnol.

Ranked joint 1st in the UK by the Complete University Guide 2019, our Occupational Therapy programme aims to prepare you for your chosen career as an occupational therapist. Once you have successfully completed the programme you will be eligible to apply for registration with the Health and Care Professions Council (HCPC) as well as professional membership of the Royal College of Occupational Therapists (RCOT).

With over 50 years of experience in delivering occupational therapy education, our three-year, full-time BSc (Hons) is a stimulating programme that provides the opportunity to engage in both academic study and practice-based placement learning. Our programme is approved by the World Federation of Occupational Therapists (WFOT), which means that your qualification will be recognised in around 60 countries worldwide, enhancing your opportunities for international employment.

As a qualified occupational therapist you will work in partnership with and empower a broad spectrum of people who, for reasons of ill-health, disability, trauma or adverse social circumstances, face barriers and challenges which prevent them from undertaking the activities (or occupations) that matter to them.  Our curriculum emphasises the centrality of occupation in human life, the relationship between occupation, health and wellbeing and the power of occupation to transform the lives of individuals, groups and communities.     

The programme fosters a commitment to lifelong learning among its students and you will actively engage in continuing professional development throughout the three years, reflecting upon and recording your individual learning needs and achievements. 

You will receive close academic support from experienced personal tutors and be taught and supported by experienced staff whilst sharing ideas within a close-knit student group.  An emphasis on academic study also ensures that you enter the profession as a research-capable practitioner equipped with the skills and confidence to contribute to the evidence base which supports and informs current and future occupational therapy practice.

We have close working relationships with a range of service providers across Wales and you will benefit from practice placements facilitated by experienced occupational therapy educators who will help support you in becoming the best occupational therapist you can be. 

A varied profile of placement experience undertaken across the three years of the programme will allow you to integrate academic theory with actual occupational therapy practice and gain insight as to the wide-ranging employment opportunities available to you upon qualification (e.g. within NHS, Local Authority, private and third sector settings). That’s why 95% of our occupational therapy graduates are in professional employment or further study six months after completing the programme (Unistats 2017/18).

Maes pwnc: Therapi Galwedigaethol

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

ABB-BBB Additional Requirements During your application to the course you will be required to demonstrate that you meet the Health and Care Professions Council (HCPC) good health and character, fitness to practise requirements. This will be achieved by providing a satisfactory Enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) certificate. All successful applicants will be required to have a satisfactory health screening prior to enrolment on this course which is conducted independently by the University’s Occupational Health Department. There will be a need to adhere to any immunisation requirements identified. Full guidance on this will be provided at application stage

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL.

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Astudiaethau Iechyd.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol, gydag o leiaf 6.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 100 yn gyffredinol, gydag o leiaf 22 ym mhob is-sgil.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Derbynnir TGAU Iaith Saesneg C / 4 lle rydych chi'n cymryd cymwysterau ar lefel uwch sy'n cael eu dysgu trwy gyfrwng Saesneg fel Safon Uwch.
- pedwar TGAU ar radd C / 4 gan gynnwys Mathemateg, ac un wyddoniaeth (o Fioleg, Cemeg a Ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (pwnc a gradd).

Rhaid i chi hefyd ddarparu datganiad personol sy'n berthnasol i'r proffesiwn. Os ydych chi'n gwneud cais i fwy nag un rhaglen broffesiynol, dylech e-bostio datganiad personol pwrpasol ar gyfer pob rhaglen at admissions@cardiff.ac.uk ar yr un pryd â chyflwyno'ch cais trwy UCAS. Yn eich datganiad personol, dylech ddangos eich bod yn deall y proffesiwn, bod gennych fewnwelediad i'r cwrs ei hun, a disgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Dim ond un datganiad personol y gellir ei gyflwyno ar gyfer pob rhaglen.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar radd benodol y cwrs a gofynion pwnc.

AMODAU CYFRIFIAD
Cyn cychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi lenwi holiadur iechyd galwedigaethol, mynychu unrhyw apwyntiadau dilynol a derbyn yr holl frechiadau angenrheidiol i ymgymryd â lleoliadau clinigol yn ddiogel. 

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddem yn gwneud cynnig heb gyfweliad ac ni fydd unrhyw gynigion yn cael eu gwneud nes bydd yr holl gyfweliadau wedi digwydd.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU yn nodweddiadol) a Lefel 3 (Safon Uwch yn nodweddiadol) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Os ydych chi'n cwrdd â'r gofynion mynediad lleiaf, bydd eich cais yn rhoi sgôr rifiadol yn seiliedig ar eich datganiad personol. Bydd ymgeiswyr cymwys yn cael eu rhestru yn ôl y sgôr hon a gwahoddir yr ymgeiswyr sydd ar y brig i gyfweld

Ein proses gyfweld

Rydym yn defnyddio'r fformat cyfweliad mini lluosog (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus y byddwch chi'n cylchdroi o'u cwmpas yn eu tro.

Mae'r MMIs yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:

 • yn gallu meddwl ar eich traed
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfleu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i'ch datblygiad gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r cyfweliadau hyn yn caniatáu inni gwrdd â chi'n bersonol ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser ar gael yn rhwydd yn y broses ymgeisio - nid ydynt wedi'u bwriadu i brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc neu'r proffesiwn.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

You will be responsible for meeting the costs of obtaining an enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) Certificate as a requirement of your application.  In addition, applicants are advised that there may be travel and accommodation costs associated with compulsory periods of practice placement. Students are provided with a uniform for placement, however you will need to meet the cost of appropriate footwear.  

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You are not required to provide extensive equipment in order to pursue the programme but you will want to equip yourself to take notes and produce assessed and formative work as an essential element of your studies. While most students find it useful to have access to their own desktop PC, laptop or tablet device, there are computers provided on campus within the Ty Dewi Sant building and the Cochrane building Health Library.  Additionally, you may choose to purchase some books to support your learning.  This is not compulsory and all learning resources are available via the Library, including electronic journals and books.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

This a three-year full-time programme.  There are four core 30 credit modules within each academic year (120 credits in total), other than in the final year which is made up of two 30 credit modules, a 20 credit module and a 40 credit module. The programme is structured to ensure a spiral curriculum, whereby modules build on each other to scaffold the students learning and spiral through each year by increasing the depth and range of topics learnt.  There is an assessed practice placement within each academic year. Students must successfully complete 360 credits and pass each of the practice placements in order to achieve the award of a BSc (Hons) Occupational Therapy and be eligible to apply for professional registration to practice as an occupational therapist.    

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae therapi galwedigaethol yn defnyddio galwedigaethau neu weithgareddau bob dydd pobl a syniadau i’w helpu i oresgyn anableddau corfforol neu seicolegol.

Mae modiwlau blwyddyn un yn cyflwyno cysyniadau theori dysgu a therapi galwedigaethol, gan gynnwys gwyddoniaeth alwedigaethol, yn ogystal â modiwlau addysg ymarfer, sy'n adlewyrchu integreiddio gwybodaeth a datblygiad dilyniannol eich sgiliau. Mae'r flwyddyn gyntaf yn canolbwyntio ar asesiadau y mae therapyddion galwedigaethol yn eu defnyddio mewn amrywiaeth o leoliadau.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn un yn rhoi cyfanswm o 120 o gredydau. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn dau

Mae integreiddio astudiaeth yn seiliedig ar alwedigaeth ynghyd â gwyddorau cyfrannol ar draws ffiniau modiwlau yn adlewyrchu sut mae therapyddion galwedigaethol yn datrys problemau, a bydd yn gwella eich gallu i ddod yn ymarferwyr adfyfyriol. Bydd y flwyddyn hon yn canolbwyntio ar ymyriadau therapi galwedigaethol a theori sylfaenol yr ymyriadau hyn.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn dau yn rhoi cyfanswm o 120 o gredydau. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn tri

Ym mlwyddyn tri, nodau'r modiwl Gwerthusiad Beirniadol, sy’n werth 40 credyd, yw adeiladu ar y sgiliau asesu therapi galwedigaethol, cynllunio ac ymyrryd a datblygu eich gwerthusiad beirniadol o fewn y lleoliad addysg ymarfer. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi integreiddio theori ac ymarfer a pharhau i ddatblygu sgiliau gan gynnwys cyfathrebu, trefnu a rheoli, galluoedd myfyriol, proffesiynol a rhyngbroffesiynol.

Bydd hefyd yn annog chi i atgyfnerthu eich sgiliau ar gyfer hyrwyddo a defnyddio dulliau gweithio mewn tîm ac ymarfer cydweithredol ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn tri yn rhoi cyfanswm o 120 o gredydau. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

In choosing to study occupational therapy at Cardiff University you will pursue a programme that is inclusive, creative, transformative and forward-thinking in its design.  Our educational philosophy echoes that of occupational therapy in that we acknowledge and value the rich store of experience, skills and knowledge that you as an individual bring to the learning environment. The programme will facilitate your personal and professional development by providing a collaborative, learner-centred environment that encourages self-direction, promotes life-long learning and fosters creative and critical thinking.

The curriculum is delivered through problem-based learning (PBL) and appreciative inquiry (AI); innovative, evidence-based approaches to learning that are consistent with the need to promote active, student-directed learning with a real-world focus and application.

Throughout much of the programme, you will work in tutorial groups to identify and investigate issues relevant to occupation and occupational therapy based on purposefully-designed, creative trigger material that stimulates and inspires learning.  Collaborative learning in the academic environment encourages the development of professional communication and team-working skills and therefore underpins and enhances the learning which occurs during practice placement. Traditional face-to-face learning strategies such as lectures, workshops and seminars will be complemented by interactive online opportunities and resources designed to enhance your overall learning experience and enable you to acquire the knowledge, skills and capabilities that are a requirement of contemporary occupational therapy practice.

Though the majority of practical skills teaching occurs within the practice placement elements of the programme, there is an emphasis on ‘learning by doing’ throughout the curriculum.  Environmental resources such as the activities of daily living suite afford opportunities to develop and practise skills within a simulated home environment, while practical workshops e.g. manual handling, splinting, interviewing skills etc. are facilitated by both academic staff and visiting lecturers who are practising occupational therapists.  You are also afforded valuable opportunities to learn from the authentic voices of service users and carers who contribute to the programme as experts by experience.
This programme offers elements of provision through the medium of Welsh.

Sut y caf fy nghefnogi?

You are allocated a personal tutor who is a member of the academic staff group and a qualified occupational therapist.  You will be encouraged to arrange regular meetings with your personal tutor throughout your time on the programme, during which you can reflect on your overall progress and development and access pastoral support and academic guidance in keeping with your individual needs.  Personal tutors will also assist in signposting you to other sources of support such as the School and programme student disability contact and University-wide services including Student Support and Wellbeing and the Academic Skills and Mentoring Team (see Student Handbook for further information).  Welsh-speaking personal tutors are available to you if your preference is to access support through the medium of Welsh.

Individual module leads, the Programme Manager and the Professional Head of Occupational Therapy can offer support in relation to your overall experience as a student of the programme, including any feedback or concerns you might have in relation to quality.  In the second year of the programme you will be allocated an academic supervisor who will support you in designing and undertaking a small-scale research project and in producing your final-year dissertation.  

During periods of practice placement you will be supported by a named practice educator who has received guidance and/or formal training and accreditation (e.g. under the Royal College of Occupational Therapists’ APPLE scheme) in relation to facilitating student learning and assessment.  You will also be assigned a named contact from the academic staff group who will offer support before, during and after a placement and who will facilitate a formal review of your progress at the half-way point. 

A dedicated placement support team will also be available to you, alongside formal mechanisms and procedures to support your learning and progress and address any issues or problems that may arise. The placement team will attempt to source Welsh-speaking educators or bilingual placement learning opportunities and Welsh-speaking named contacts from the academic setting upon request. 

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • A comprehensive knowledge and understanding of the philosophical and theoretical concepts that underpin and inform occupational therapy practice; principally occupational science, the occupational nature of human beings and the impact of occupation on health and wellbeing.
 • A sound recognition of the fundamentals of human anatomy, physiology, psychology and sociology that underpin and impact upon occupational performance and participation across the life span, including the nature and meaning of disruption.
 • A critical appreciation of the unique, occupation-focused contribution of the profession within a range of practice contexts, to include traditional and newly-emerging areas of occupational therapy service provision for individuals, groups and communities.
 • An informed awareness of the social, economic and political dimensions of human occupation and their relevance to occupational therapy service provision, including an understanding of health and social care organisations as complex adaptive systems.
 • An in-depth understanding of the core principles and values that underpin collaborative practice in health and social care, including an awareness of the role and contribution of other professionals in ensuring the provision of high-quality, person-centred services. 
 • A sound appreciation of regulatory and professional body standards concerning continuing professional development, leadership research and evidence-based practice as relevant to the development, delivery and evaluation of occupational therapy services.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Proficiency in the selection, analysis, synthesis and critical evaluation of information from a wide range of sources, drawing logical and reasoned conclusions in the formation of sound decisions and professional judgements.
 • A creative and appreciative approach to problem-solving in the academic and practice setting, including imaginative thinking and the development of innovative solutions and ideas.
 • Competence in contributing to a professional knowledge-base through the selection, justification and application of ethically-sound research design and methods and the identification of effective dissemination strategies.
 • Enhanced professional reasoning skills, including the ability to engage in cogent debate in relation to the relevance and value of occupation and occupational therapy.
 • Effective use of reflection and reflexivity as tools to enable critical review and transformation of personal, professional and wider organisational values and practice. 

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Established professional values and behaviours in keeping with professional body expectations, including the ‘Code of ethics and professional conduct’ (COT, 2015), ‘Professional standards for occupational therapy practice’ (COT, 2017) and ‘Guidance on conduct and ethics for students’ (HCPC, 2016).
 • Effective and appropriate collaborative working practices with users of services, other team members and partners, drawing upon enabling, empowering and consultative approaches and valuing diversity of experience and perspective.
 • Competence in employing a broad range of standardised and non-standardised assessment methods and techniques to identify occupational needs and in analysing tasks, activities and occupations as a core professional skill.
 • Sound professional reasoning skills in identifying and planning appropriate, evidence-based interventions for the facilitation of occupational performance and participation, respecting the rights, needs and preferences of the individuals and/or groups involved.
 • Flexibility in modifying and adapting plans in accordance with the changing needs and priorities of users and services, reflecting upon and evaluating the impact of occupational therapy and identifying appropriate methods to measure occupational outcomes. 
 • Critical review and application of methods and strategies for service evaluation and quality improvement within occupational therapy, synthesising professional philosophy to justify the involvement of users and carers in effecting meaningful change.
 • Effective prioritisation and management of time, working within given resources throughout the problem solving process and assuming leadership, responsibility and accountability for management and development of self and others.
 • A critically-evaluative approach to the socio-political environment as it impacts upon health, wellbeing and occupation within the practice context, analysing relevant local, national and global legislation and policies to inform professionally-reasoned decisions and actions.
 • Accurate record-keeping, including competence in producing and reviewing a range of documentation and communications related to occupational therapy practice in a specific context to ensure that they effectively convey and justify professional actions and intervention outcomes.
 • Advocacy and advisory skills to inform health and social care policy and practice, including a proactive approach to promoting and protecting the health and wellbeing of individuals, groups and communities and preventing ill health. 

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • A creative and innovative approach to problem-solving in the academic and practice environment, including the application of enterprise and entrepreneurship within the context of health and social care.
 • Active engagement in continuing personal and professional development underpinned by critical reflection and a commitment to lifelong self-directed learning. 
 • Enhanced communication skills in the academic and practice environment to collaborate and work in partnership with others across a range of sectors, build therapeutic and professional relationships and effectively articulate personal and professional abilities. 
 • Effective self-management and an advanced ability to teach, mentor and motivate others, drawing upon fundamental leadership and management skills in identifying methods and strategies for quality improvement.
 • Effective and responsible engagement with a range of digital technologies to communicate and collaborate with others and in relation to the retrieval, creation and critical evaluation of information. 
 • Application of the core professional beliefs and values of occupational therapy as they are aligned to the principles of social and environmental sustainability and contribute to ethically-responsible health and social care provision. 

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Aeth 95% o fyfyrwyr sy'n graddio â BSc mewn Therapi Galwedigaethol ymlaen i waith a/neu astudiaeth chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS).

Fel Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd, roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio.* Mae ein cyrsiau yn cynnig cryn dipyn o amser ar gyfleoedd dysgu ymarferol sy'n helpu i ddatblygu hyder, galluoedd a chyflogadwyedd fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Ymhlith y cyflogwyr posibl mae: amrywiol Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG, Gwasanaethau Iechyd Cymunedol, adrannau gwasanaethau cymdeithasol llywodraeth leol, gwasanaethau iechyd rhyngwladol, sefydliadau addysg uwch, y sector preifat fel cymdeithasau tai neu gartrefi gofal a sefydliadau fel Age Concern.

Gall cyrchfannau gyrfa gynnwys: therapydd galwedigaethol, ymchwilydd, a gweithiwr iechyd meddwl graddedig gofal sylfaenol.

*Mae'r ystadegau am gyrchfannau graddedigion yn seiliedig ar ddata Cyrchfannau'r Rhai sy'n Gadael Addysg Uwch 2013/14 HESA.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Occupational therapist

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.