Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth gyda Blwyddyn o Astudio Dramor (BA)

 • Côd UCAS: G84D
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Llawn amser gyda blwyddyn dramor

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

certificate

Yr offeryn o’ch dewis

Cyrhaeddwch eich llawn botensial drwy hyfforddiant offerynnol sydd wedi'i ariannu'n llawn.

globe

Treuliwch flwyddyn dramor

Mentrwch i ddiwylliant newydd; agorwch eich meddwl i syniadau a phrofiadau newydd.

microphone

Bywyd fel cerddor teithiol

Cewch flas o'r hyn sy’n bosibl drwy deithio gydag un o'n ensembles.

people

Interniaethau yn y diwydiant cerddoriaeth

Cysylltwch â cherddorion drwy weithdai cyfansoddi; dosbarthiadau meistr perfformio, a chyfresi o gyngherddau.

structure

Lleoliad gwaith yn y diwydiant cerddoriaeth

Dysgwch am yr hyn sydd gan y diwydiant cerddoriaeth i'w gynnig gyda lleoliad gwaith.

This flexible and challenging programme allows you to specialise and develop your musical interests while developing a solid, broad-based education in aesthetics, analysis, composition, ethnomusicology, music history and performance.

As well as the key foundations of an education in music, this programme offers you a flexible and diverse range of modules. You may also be able to study topics in other Schools, subject to availability. If you would prefer to focus solely on music, consider our BMus course (which includes composition and performance as third-year major projects) as an alternative.

You will spend the third year of this four-year course studying abroad, taking modules in music and other subjects where available. At your host university, you will learn different perspectives and approaches to studying music. You will complete your studies in Cardiff in the fourth year.

Maes pwnc: Cerddoriaeth

 • academic-schoolYr Ysgol Cerddoriaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4392
 • Marker31 Heol Corbett, Cathays, Caerdydd, CF10 3EB

Gofynion mynediad

AAB-BBB. Rhaid cynnwys Cerddoriaeth. Bydd ymgeiswyr heb Safon Uwch mewn Cerddoriaeth yn cael eu hystyried fesul achos i bennu lefelau priodol o berfformiad cerddoriaeth a sgiliau theori (megis Theori Cerddoriaeth Gradd 6/7).

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Cerddoriaeth HL. Bydd ymgeiswyr heb HL Music yn cael eu hystyried fesul achos i bennu lefelau priodol o berfformiad cerddoriaeth a sgiliau theori (megis Theori Cerddoriaeth Gradd 6/7). 

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Cerddoriaeth. Bydd ymgeiswyr heb BTEC mewn Cerddoriaeth yn cael eu hystyried fesul achos i bennu lefelau priodol o berfformiad cerddoriaeth a sgiliau theori (megis Theori Cerddoriaeth Gradd 6/7). 

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

- gradd 8 Cerddoriaeth Ymarferol mewn offeryn neu lais.Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ar ôl i chi wneud cais, byddwn yn eich gwahodd i un o bum diwrnod clyweliad a chyfweliad, a gynhelir rhwng mis Tachwedd a mis Chwefror.

Yn y clyweliad
Cynhelir clyweliadau gan aelodau staff. Byddwn yn gofyn i chi ganu neu berfformio ar eich prif offeryn am tua phum munud. Chi sydd i ddewis eich repertoire, a byddwn yn seilio ein hasesiad o'ch perfformiad ar safonau mynegiannol a thechnegol cyffredinol.

Bydd cyfweliad byr yn dilyn lle y gallwn eich holi am y gerddoriaeth a berfformiwyd gennych, eich diddordebau cerddorol a'ch profiad. Nid profi eich gwybodaeth ffeithiol na barnu eich hoff a'ch cas bethau fydd y nod; diben ein cyfweliadau yw yn ein galluogi i ddod i'ch adnabod yn well a rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau a dangos i ni beth sydd o ddiddordeb i chi.

Mae penderfyniad terfynol y tiwtor derbyn yn seiliedig ar adroddiad y cyfweliad a'r cais UCAS.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,200 Dim
Blwyddyn dau £19,200 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £19,200 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Oni bai am eich prif offeryn astudio, ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

Our undergraduate programmes allow you to specialise and develop your own musical interests.

This is a four-year full-time degree, consisting of 120 credits a year. Each year in Cardiff is divided into an autumn and a spring semester and has a modular structure. Most Cardiff modules are worth 10 or 20 credits Depending on where you spend your year abroad, the semester and module structure may differ in Year 3 of the programme.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2017/18 academic year. The final modules will be published by September 2017.
 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae’r flwyddyn gyntaf mewn Cerddoriaeth yn gosod y sylfeini i’ch paratoi i fanteisio ar fuddion creadigol a deallusol addysg uwch.

Mae’r modiwlau sydd ar gael yn canolbwyntio ar sgiliau sylfaenol gallu cerddorol llythrennog: harmoni a gwrthbwynt, gallu cerddorol, ymwybyddiaeth hanesyddol ac arddulliadol o genres a thraddodiadau cerddorol, a sgiliau o ran ymchwil ac ysgrifennu am gerddoriaeth. Ceir hefyd fodiwlau mewn cyfansoddi, hanes cerddoriaeth ac ethnogerddoleg.

Byddwch yn dilyn isafswm o 80 o gredydau ac uchafswm o 120 o gredydau mewn Cerddoriaeth ym mlwyddyn un. Gall myfyrwyr ar y cwrs hwn ddewis astudio modiwlau y tu hwnt i faes Cerddoriaeth, yn amodol ar argaeledd.

Sylwer bod rhai modiwlau yn 'rhagofynion' sy'n rhoi paratoad hanfodol ar gyfer modiwlau mwy datblygedig os ydych chi’n dymuno eu dilyn mewn blynyddoedd diweddarach.

I ategu eich astudiaeth academaidd, cewch eich annog yn weithredol i ymuno â’r nifer o ensembles a gynhelir gan yr Ysgol Cerddoriaeth neu a arweinir gan y myfyrwyr. Mae ensembles yr ysgol yn archwilio amrywiaeth o repertoires a thraddodiadau clasurol, jazz, cyfoes nad ydynt yn orllewinol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Composition 1AMU110710 credydau
Elements of Tonal Music 1MU112520 credydau
The Full WorksMU112820 credydau
From Page to Stage: Dramaturgy in Musical TheatreMU112910 credydau
Composition 1BMU120810 credydau
Elements of Tonal Music 2MU122720 credydau
Ethnomusicology 1: Music in Human LifeMU123310 credydau
Rewinding PopMU123410 credydau
Practical Musicianship 1MU131410 credydau
Repertoire StudiesMU131720 credydau
Practical Portfolio IMU131910 credydau

Blwyddyn dau

Ym mlwyddyn dau, byddwch yn astudio ar lefel uwch a chewch y cyfle i atgyfnerthu eich cryfderau wrth barhau â’ch gweithgareddau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau, gan ddewis modiwlau o bedwar grŵp: cyfansoddi ac astudiaethau electroacwstig, dawn gerddorol ysgrifenedig ac ymarferol, sgiliau dadansoddol a beirniadol, ac astudiaethau hanesyddol.

Lluniwyd ein modiwlau blwyddyn dau, Busnes Cerddoriaeth, i’ch helpu i ddeall gwahanol ganghennau o’r proffesiwn cerddoriaeth yn well ac i roi cyfle i chi gael lleoliad gwaith byr mewn maes sy’n ymwneud â cherddoriaeth neu’r celfyddydau, naill ai mewn un bloc neu ar ffurf cyfres o ymweliadau rheolaidd â gweithle.

Byddwch yn astudio isafswm o 100 o gredydau mewn Cerddoriaeth ym mlwyddyn dau, a gallwch ddewis astudio modiwlau y tu hwnt i faes Cerddoriaeth, yn amodol ar argaeledd.

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Dyma flwyddyn ar wahân lle mae myfyrwyr yn dilyn modiwlau sy’n gysylltiedig â cherddoriaeth mewn prifysgol bartner dramor. Bydd y cwricwlwm dramor yn cyfateb i 120 yn union o gredydau yng Nghaerdydd, a chaiff ei asesu’n unol â’r normal yn y brifysgol bartner honno.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Study AbroadMU2400120 credydau

Blwyddyn pedwar

Ym mlwyddyn pedwar, byddwch chi unwaith eto’n dewis o blith y pedwar grŵp pwnc, a gallwch ddilyn un o'r tri phrosiect academaidd 30 o gredydau o bwys: Traethawd Hir, Prosiect mewn Ethnogerddoreg, neu Brosiect mewn Dadansoddi Cerddoriaeth.

Byddwch yn astudio isafswm o 100 o gredydau mewn Cerddoriaeth ym mlwyddyn tri , a gallwch ddewis astudio modiwlau y tu hwnt i faes Cerddoriaeth, yn amodol ar argaeledd.

Yn wahanol i fyfyrwyr BMus, nid yw opsiynau portffolio 30 credyd na pherfformiad cyhoeddus ar gael i fyfyrwyr BA, ond gallant gwblhau portffolio cyfansoddi byrrach (Cyfansoddiad IV) (20 credyd) a/neu ddatganiad 'agored' gerbron arholwyr a chynulleidfa a wahoddwyd (Gallu Cerddorol Ymarferol IV).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

You will be taught by academic staff with expertise across composition, performance, musicology, ethnomusicology, and popular music.

Instrumental tuition is fully funded by the School on your principal study instrument if you are taking a Practical Musicianship module. This includes accompaniment at your final recital. You will receive 24 half-hour lessons over the course of the year.

We use a range of teaching and learning styles, including lectures, small-group seminars and workshops, individual tutorials, ensemble instrumental tuition, rehearsals and independent study.

Sut y caf fy nghefnogi?

At the start of each year you will be given a guide to module aims, learning outcomes, methods of assessment, module syllabuses, and reading and listening lists. Your allocated personal tutor will be able to provide advice and guidance on module choices and you will have regular meetings with them.

For the final-year projects you will have a supervisor to monitor progress and provide individual consultations by arrangement.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

For the Year of Study abroad, the School’s International Coordinator will provide you with guidance before, during, and after  your placement. Most partner universities provide a comprehensive induction programme, with a welcome session organized for the beginning of the year. For universities in Europe, if you require additional tuition in the native language of the institute, you are encouraged to enrol in classes suitable to your level of ability.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both discipline specific and more generic ‘employability skills’, such as:

 • advanced literacy
 • computer literacy
 • critical skills (reasoning, evaluating evidence, problem-solving, relating theory to practice)
 • oral and written communication skills
 • coping with uncertainty/complexity
 • creativity and innovative thinking
 • leadership, teamwork and self-management, embedded in practical musical activities
 • identifying, recording and communicating your relevant career attainments

As part of the Year of Study Abroad, you will acquire:

 • language skills
 • ability to negotiate cultural differences
 • ability to adjust to new institutional practices

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2016/17, dywedodd 100% o raddedigion yr Ysgol Cerddoriaeth oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016/17).

Mae'r sgiliau sy'n cael eu datblygu drwy ddilyn gradd mewn Cerddoriaeth yn helpu'n myfyrwyr i symud ymlaen i amrywiaeth o yrfaoedd, yn y proffesiwn cerddoriaeth a thu hwnt.

Mae graddedigion wedi mynd ymlaen i gael gyrfa gyda’r BBC, Cynghorau Celfyddydau, Glyndebourne Opera, Opera Cenedlaethol Lloegr, prifysgolion, Oxford University Press, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a’r London Symphony Orchestra, ynghyd ag amrywiaeth o sefydliadau diwydiannol, masnachol, addysgol ac elusennol eraill.

Mae sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o'r modiwlau yn yr Ysgol Cerddoriaeth fel eich bod yn dysgu sgiliau sy'n benodol i gerddoriaeth a sgiliau academaidd hefyd y mae modd eu trosglwyddo i feysydd eraill, yn enwedig i'r gweithle. Mae ein modiwlau ar gyfer yr ail flwyddyn ar Fusnes Cerddoriaeth wedi'u cynllunio i'ch helpu i ddeall y gwahanol ganghennau yn y proffesiwn cerddoriaeth yn well. Maen nhw hefyd yn rhoi cyfle i chi gael lleoliad gwaith byr mewn maes sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth neu'r celfyddydau.

Mae ein cyfres flynyddol o sgyrsiau ar Yrfaoedd mewn Cerddoriaeth yn gyfle gwych i chi gwrdd â phobl broffesiynol mewn amryw feysydd fel perfformio, addysg cerddoriaeth, newyddiaduraeth cerddoriaeth, rheoli’r celfyddydau ac artistiaid, cynhyrchu a thrwyddedu, a chyfansoddi ar gyfer y cyfryngau.

Lleoliadau

Year two modules on the Business of Music I/II give an opportunity for a short placement, either in one block or as a series of regular workplace visits.

Astudio yn Gymraeg

Mae hyd at 1% o'r cwrs hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â'r Tiwtor Derbyn am wybodaeth bellach.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.