Ewch i’r prif gynnwys

Bydwreigiaeth (BMid)

 • Côd UCAS: B720
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

rosette

Sgôr safle cyntaf yng Nghymru a 3ydd yn y DU

Yn ôl y Complete University Guide 2021.

certificate

Wedi’i achredu’n broffesiynol

Mae ein rhaglen wedi’i dilysu gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

globe

Un o Ganolfannau Cydweithredol y WHO

Ein hysgol yw'r unig Ganolfan Gydweithredol ar gyfer Datblygu Bydwreigiaeth gyda Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn y rhanbarth Ewropeaidd.

globe

Amrywiaeth o leoliadau

Mae lleoliadau ledled Cymru yn sicrhau amrywiaeth o brofiadau clinigol, yn ogystal â chyfleoedd i weithio neu wirfoddoli dramor.

Do you want to make a difference, not just a choice? 

Our midwifery programme is an innovative, popular and rewarding career. Our programme provides you with the skills and knowledge to become a registered midwife after 3 years and offering you the opportunity to make a real difference to people’s lives; a value that few other professions can offer.  

The role midwives play in preparing women for the delivery of new life makes them a vital presence during all stages of pregnancy, labour and the early postnatal period. You’ll be the expert on childbirth and so your responsibilities are diverse. As a qualified midwife you’ll provide full antenatal care, identify, refer and co-ordinate the care for women with high-risk pregnancies, monitor all women and support them during labour and teach new mothers how to feed and care for their babies. You will be working with women from a variety of backgrounds so you will need to be confident enough to communicate and support different people in a variety of situations. 

With 100% of our students satisfied with our course (UNISTATS) you will gain a comprehensive understanding in a supportive environment around both the science and art of midwifery. The science of midwifery includes biological principles, research, methods of inquiry, decision making, assessing, planning, implementing and evaluating care. Whilst the art of midwifery focuses on communication and the approach to delivering care, encompassing genuine caring, respect, sensitivity, and valuing the uniqueness of individuals in a culturally diverse society. This will enable you to deliver high quality midwifery care in a rapidly changing environment. 

You will be taught by motivated and knowledgeable lecturers in the field of midwifery who are influencing healthcare across Wales and beyond through engagement and research. This is demonstrated by our University being part of the only Collaborating Centre for the World Health Organisation in Europe focused exclusively on midwifery development. 

You will specialise in midwifery from the start of the course and you will practice your skills in our clinical simulation suite which enables you to learn in a realistic midwifery ward with simulated mother and baby. These lifelike simulations mean you can safely practice and develop essential skills, developing your confidence and expertise before going out into placement.  

You will spend approximately 50% of your time on placement. We have close working relationships with two large service providers in South Wales and so your learning will take place both in hospitals and in the community in a range of environments, enhancing experience in caring for women from a variety of cultures with differing needs. You will benefit from placements supported by experienced midwife educators to help you in becoming the best midwife you can be. During your first year you will participate in the care of women in low risk environments such as community teams and midwifery led birth units. In your second year, the emphasis will move to high risk and complex care needs of mother and baby and placements will in the main be in obstetric led units. You will also experience placements in accident and emergency department, gynaecological wards and neonatal units. There is also an opportunity for you to undertake a placement learning opportunity in a different environment, either within the UK or overseas. 

This degree will lead to eligibility to register with the Nursing and Midwifery Council (NMC) as a Midwife. On qualification, you can work in a range of healthcare settings, both in the United Kingdom and abroad. 

Above all else, we strive to ensure that our graduates are ready for the next step in their career and the many opportunities that await them. That’s why 100% of our midwifery students are in employment or further study within 6 months of graduating (UNISTATS).  

International Students 

We regret that this course is unable to accept applications from international fee-status applicants. 

Achrediadau

Maes pwnc: Bydwreigiaeth

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL.

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Astudiaethau Iechyd. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 7.0 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 100 gydag o leiaf 22 ar gyfer ysgrifennu a 24 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 69 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 76 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Derbynnir TGAU Iaith Saesneg C / 4 lle rydych chi'n cymryd cymwysterau ar lefel uwch sy'n cael eu dysgu trwy gyfrwng Saesneg fel Safon Uwch.
- pedwar TGAU ar radd C / 4 gan gynnwys Mathemateg, ac un wyddoniaeth (o Fioleg, Cemeg a Ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (pwnc a gradd).

Rhaid i chi hefyd ddarparu datganiad personol sy'n berthnasol i'r proffesiwn. Os ydych chi'n gwneud cais i fwy nag un rhaglen broffesiynol, dylech e-bostio datganiad personol pwrpasol ar gyfer pob rhaglen at admissions@cardiff.ac.uk ar yr un pryd â chyflwyno'ch cais trwy UCAS. Yn eich datganiad personol, dylech ddangos eich bod yn deall y proffesiwn, bod gennych fewnwelediad i'r cwrs ei hun, a disgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Dim ond un datganiad personol y gellir ei gyflwyno ar gyfer pob rhaglen.

Rhaid i chi fodloni gofynion iechyd a chymeriad da'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), a gofynion addasrwydd i ymarfer.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar radd benodol y cwrs a gofynion pwnc.

AMODAU CYFRIFIAD
Cyn cychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi hefyd lenwi holiadur iechyd galwedigaethol, mynychu unrhyw apwyntiadau dilynol a derbyn yr holl frechiadau angenrheidiol i ymgymryd â lleoliadau clinigol yn ddiogel. Rhaid bod gennych sampl negyddol wedi'i dilysu ar gyfer HIV, Hepatitis B, a Hepatitis C. Trefnir hyn gan yr Adran Iechyd Galwedigaethol ar ôl i'r rhaglen gychwyn.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweld ymgeisydd yn gyntaf.

Mae’n bosib y bydd angen bod wedi cynnal pob cyfweliad ar gyfer y rhaglen, cyn y gellir rhyddhau cynigion.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU fel arfer) a Lefel 3 (Lefel A fel arfer) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Os ydych chi'n bodloni'r gofynion mynediad sylfaenol, bydd eich cais yn derbyn sgôr yn seiliedig ar eich datganiad personol. Bydd ymgeiswyr cymwys yn cael eu rhestru yn ôl y sgôr hon, a bydd yr ymgeiswyr sydd ar y brig yn cael gwahoddiad i ddod i gyfweliad.

Ein proses gyfweld

Rydym yn defnyddio fformat cyfres o gyfweliadau byr (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus, y byddwch chi'n mynd iddynt oll yn eu tro.
Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:

 • yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfathrebu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r cyfweliadau hyn yn caniatáu inni gwrdd â chi wyneb yn wyneb ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser yn hawdd ei chael yn y broses ymgeisio – ni fwriedir iddynt brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc na'r proffesiwn.

Noder y bydd cyfweliadau ar gyfer mynediad 2022/3 yn digwydd mewn amgylchedd ar-lein ac efallai na fyddant yn dilyn patrwm MMI arferol o gylchdroi rhwng gorsafoedd, ond bydd y cyfweliadau ar-lein hyn yn parhau i asesu ymgeiswyr ar y sgiliau a'r priodoleddau a amlinellir uchod.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw’n ad-daladwy ar gyfer costau byw, ac mae ar gael i ymgeiswyr 'r DU. Mae manylion llawn, gan gynnwys gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE, ar gael ar ein tudalennau ynghylch cyllid GIG.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Costau ychwanegol

Applicants are required to meet the costs of obtaining a Disclosure and Barring Service (DBS) Certificate.

Applicants are advised that while you may be entitled to be reimbursed for some of the costs you incur whilst attending practice placements, you will be required to cover the initial costs for later reimbursement. This may include both accommodation and travel costs (if they are in excess of your normal daily travel costs to your University base).

 

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

The course is comprised of approximately 50% theory and 50% practice, integrating both in a modular structure throughout three years. All modules are compulsory and credit rated. By successfully completing each module, you will accumulate credits towards the award of a degree, and entry onto the Professional Register.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn un fe'ch cyflwynir i wybodaeth academaidd ac ymarfer bydwreigiaeth. Mae'r pwyslais ar fydwreigiaeth arferol, gan fod genedigaeth yn ddigwyddiad bywyd ffisiolegol arferol ar gyfer y rhan fwyaf o fenywod iach. Byddwch yn agored i theori ac ymarfer bydwreigiaeth arferol yn ogystal â sgiliau allweddol cysylltiedig trwy wybodaeth berthnasol a phrofiad clinigol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn un yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn dau

Ym mlwyddyn dau byddwch yn addasu ac yn datblygu eich gwybodaeth, sgiliau ac agweddau presennol i roi gofal diogel ac effeithiol i fenywod yn ystod beichiogrwydd a genedigaeth arferol a chymhleth. Byddwch yn cyflawni lleoliadau byr ychwanegol mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys, wardiau gynaecolegol ac uned newyddenedigol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn dau yn 120 o gredydau at ei gilydd. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Blwyddyn tri

Ym mlwyddyn tri, bydd eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch agweddau presennol yn datblygu i allu rhoi gofal effeithiol i fenywod a babanod trwy gydol beichiogrwydd, esgor a'r cyfnod ar ôl esgor. Bydd lleoliadau clinigol yn adlewyrchu hyn. Ar y pwynt hwn, disgwylir i'r myfyriwr symud tuag at weithio dan oruchwyliaeth anuniongyrchol y mentor er mwyn datblygu hyder ac annibyniaeth ac i ymgymryd â gweithgareddau cymhleth y gellir eu dirprwyo'n ddiogel ac yn gyfrifol.

Trwy gydol tair blynedd y rhaglen byddwch yn cael y cyfle i gynnal achosion ar ffurf cynllun parhad gofal. Yn rhan o'r cynllun hwn byddwch yn dilyn gofal rhwng 3 a 5 o fenywod trwy gydol y cyfnod cynenedigol, yn ystod genedigaeth ac ôl-enedigol.

Mae’r modiwlau a addysgir ym mlwyddyn tri yn rhoi cyfanswm o 120 o gredydau. Mae pob un yn graidd (gorfodol).

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The School of Healthcare Sciences is committed to developing knowledge which directly improves health outcomes and health care for patients, women and their families. Top quality teaching relies on academic and clinical expertise of lecturers and visiting clinicians.

Lectures, tutorials, workshops, simulations, seminar style discussions, online discussions, presentations and specific group work will all feature as part of your degree.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

42%

Astudio annibynnol dan arweiniad

10%

Lleoliadau

48%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

30%

Astudio annibynnol dan arweiniad

10%

Lleoliadau

60%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

32%

Astudio annibynnol dan arweiniad

10%

Lleoliadau

58%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have regular meetings with your personal tutor who will provide pastoral support and academic guidance throughout the programme. In addition you will be assigned an academic supervisor in year 3 of the programme who will support you in the development of your dissertation.

Our virtual learning environment is accessible via desktop and mobile devices, allowing you to access electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated healthcare library are available year-round. Staff are available onsite to assist students and provide support and advice.

The School of Healthcare Sciences has recently invested in new facilities and equipment, aiming to provide some of the best technology and modern facilities at your disposal.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.


Feedback

We will provide you with feedback on your work in a variety of formats. These will include oral feedback during tutorials, feedback provided during lectures, written feedback provided through online module discussion forums, and electronic written feedback on assessed coursework through GradeMark. You will be provided with summary written feedback in relation to examinations and you can discuss your overall performance with your personal tutor.  During clinical placements you will be supported in your progress by mentors/clinical teachers who will provide verbal and written feedback on your clinical competency.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

4%

Gwaith cwrs

63%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

8%

Arholiadau ymarferol

25%

Gwaith cwrs

67%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

67%

Gwaith cwrs

33%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both those which are discipline specific and more generic ‘employability skills’.

These include your own personal management and development, and the ability to:

 • take responsibility for personal and professional learning and development;
 • project plan time and tasks;
 • work independently and meet deadlines;
 • collect and record data;
 • analyse, interpret, synthesise and evaluate data;
 • problem solve and reach realistic conclusions;
 • produce academic work that is accurate and conforms to the appropriate level;
 • Communicate ideas in a clear concise manner.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae bydwreigiaeth yn yrfa heriol sy’n rhoi boddhad ac ar ôl ennill y cymhwyster hwn, mae'n bosibl gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Fel Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod 100% o'n graddedigion bydwreigiaeth mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio (UNISTATS).

Ceir digonedd o opsiynau gyrfaoedd, ac amrywiaeth ohonynt, ar gyfer bydwragedd.  Gall gwasanaethau bydwreigiaeth fod yn yr ysbyty neu yn y gymuned. Darperir gofal cyn-geni yn y gymuned yng nghartrefi menywod, clinigau lleol, canolfannau plant a meddygfeydd. Darperir gofal yn ystod esgor yng nghartref y fam, yn ogystal ag unedau mamolaeth dan arweiniad bydwreigiaeth.

Gellir darparu gofal bydwreigiaeth hefyd mewn ysbytai lle gallwch weithio:

 • Ym meysydd brysbennu ac asesu

 • Gydag achosion risg uchel ac isel o esgor

 • Mewn wardiau ôl-enedigol ac unedau newyddenedigol

Gall darpar gyflogwyr gynnwys byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau GIG amrywiol, gwasanaethau iechyd rhyngwladol a sefydliadau addysg uwch. Ar ben hynny, cewch y cyfle i archwilio llwybrau sy'n arwain at yrfa fel Bydwraig Ymgynghorol neu ym meysydd Ymchwil, Addysg, Rheoli, Iechyd y Cyhoedd, Sgrinio a Llywodraethu.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Bydwraig
 • Nyrs
 • uwch-ymarferydd nyrsio
 • ymwelydd iechyd
 • nyrs ymchwil
 • rheolwr ward
 • darlithydd

Lleoliadau

The Cardiff BMid is divided between theory and practice in order to maximise the link between clinical and theoretical learning. You will spend approximately 50% of your time in university, and 50% of your time in clinical practice, supported by experienced midwives.

University and placement learning are interspersed throughout the programme; however the configuration varies for each year. This ensures that you are exposed to the core elements of learning in the first year and that placement learning opportunities are maximised throughout the three years of the programme. The variety of practice experience offered by Cardiff University will enable you to be involved in the care of women throughout their childbirth experience including; antenatal, intrapartum and postnatal care and to support women birthing in a variety of settings.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.