Ewch i’r prif gynnwys

Baglor mewn Nyrsio (Gofal Iechyd) derbyniad yr Hydref (BN)

 • Côd UCAS: B762
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

rosette

Sgôr safle cyntaf yng Nghymru a 3ydd yn y DU

Yn ôl y Complete University Guide 2021.

globe

Amrywiaeth o leoliadau

Mae lleoliadau ledled Cymru yn sicrhau amrywiaeth o brofiadau clinigol, yn ogystal â chyfleoedd i weithio neu wirfoddoli dramor.

screen

Defnydd arloesol o’r dechnoleg ddiweddaraf

Defnyddir realiti estynedig i addysgu anatomeg a ffisioleg, gan roi darlun unigryw i chi o fecaneg fewnol y corff dynol.

building

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

Gan gynnwys gweithgareddau ein hystafelloedd byw bob dydd, sydd hefyd yn gartref i'n Clinig Therapi Galwedigaethol Mewnol.

Ymunwch ag Ysgol a gafodd ei gosod yn y safle 1af yng Nghymru ac yn yr 8fed safle yn y DU am Nyrsio yn The Times Good University Guide 2020.


Mae nyrsio iechyd meddwl yn yrfa amrywiol, heriol a gwerth chweil sy’n canolbwyntio ar bobl. Mae ein rhaglen, sydd wedi’i dilysu gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), yn rhoi’r sgiliau a’r ddealltwriaeth i chi ddod yn Nyrs Iechyd Meddwl gofrestredig ar ôl tair blynedd. Mae hefyd yn cynnig y cyfle i chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.


Byddwch yn cynnig help a chefnogaeth i bobl o bob oedran, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae’r rôl yn amrywiol, a gellir cynnig gofal mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd, yn cynnwys ysbytai, cartrefi a lleoliadau cymunedol. Er mai prif rôl y nyrs iechyd meddwl yw meithrin cydberthnasau therapiwtig, mae’n bwysig y gallwch hefyd ddefnyddio strategaethau cyfathrebu effeithiol er mwyn dangos gofal iechyd meddwl trugarog, creadigol a hanfodol sy’n canolbwyntio ar adferiad.


Mae cynnwys y rhaglen yn pwysleisio elfennau cyfannol adferiad iechyd meddwl unigolion, gan gydnabod pwysigrwydd cynnal iechyd ac effeithiau seicolegol a chymdeithasol ehangach llesiant personol.
Byddwch yn arbenigo mewn nyrsio iechyd meddwl o ddechrau’r rhaglen, a bydd strategaeth dysgu integredig yn golygu y byddwch hefyd yn astudio ochr yn ochr â myfyrwyr o feysydd eraill. Bydd rhannu eich syniadau rhwng disgyblaethau yn ehangu eich safbwyntiau ynghylch gofal iechyd ac yn eich helpu i ganolbwyntio'n well ar eich maes eich hun. Mae dysgu rhyngbroffesiynol yn elfen allweddol o’r rhaglen.


Mae gennym Ystafell Efelychu Clinigol â llawer o adnoddau sy’n eich galluogi i ddysgu gan ddefnyddio efelychiadau realistig o sefyllfaoedd ward, cymunedol, cartref ac achosion brys, sy’n golygu y gallwch ymarfer a meithrin sgiliau hanfodol yn ddiogel er mwyn datblygu eich hyder cyn mynd i leoliad. Mae gennym hefyd fythau cyfathrebu iechyd meddwl pwrpasol lle gallwch ddatblygu eich sgiliau ymarferol.


Byddwch yn treulio 50% o’ch amser mewn ymarfer clinigol, gan weithio ochr yn ochr â goruchwylwyr ymarfer profiadol mewn ysbytai, lleoliadau cymunedol a darpariaethau tîm gofal iechyd meddwl arbenigol eraill. Bydd profiadau amrywiol ar leoliadau dros dair blynedd y rhaglen yn eich galluogi i integreiddio damcaniaeth academaidd ag ymarfer clinigol, a chael cipolwg ar y cyfleoedd amrywiol o ran cyflogaeth sydd ar gael ar ôl i chi gymhwyso. Mae ein lleoliadau clinigol yn adlewyrchu gwaith y nyrs iechyd meddwl yn cefnogi pobl o bob grŵp oedran pan fyddant yn profi effaith problemau iechyd meddwl.


Cewch eich addysgu gan ddarlithwyr brwdfrydig a gwybodus ym maes nyrsio iechyd meddwl sy’n dylanwadu ar ofal iechyd ac addysg ar draws Cymru a thu hwnt drwy eu gwaith ymgysylltu a’u hymchwil. Dangosir hyn gyda'r ffaith bod ein Hysgol yn y safle cyntaf yn y DU ar gyfer amgylchedd ymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf. Byddwch yn cael tiwtor personol a fydd yn cynnig cymorth bugeiliol i chi ac asesydd academaidd a fydd yn cefnogi eich datblygiad proffesiynol yn ystod y rhaglen.


Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i gofrestru â’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) fel Nyrs Iechyd Meddwl. Ar ôl cofrestru, cewch weithio mewn amrywiaeth o leoliadau gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig a thramor ac ymuno â gweithlu nyrsio’r dyfodol.


Uwchlaw popeth arall, rydym ni’n ymdrechu i sicrhau eich bod yn barod ar gyfer y cam nesaf yn eich gyrfa a’r cyfleoedd niferus sy’n eich disgwyl.  Dyna pam mae 100% o’n graddedigion nyrsio mewn gwaith cyflogedig neu’n gwneud astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (*DHLE a HECSU).  

 

Maes pwnc: Nyrsio iechyd meddwl

 • academic-schoolYsgol y Gwyddorau Gofal Iechyd
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44(0) 29 2068 7538
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

BBB-BBC

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc HL.

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Astudiaethau Iechyd.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Saesneg Iaith.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 7.0 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 100 gydag o leiaf 22 ar gyfer ysgrifennu a 24 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 69 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 76 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Derbynnir TGAU Iaith Saesneg C / 4 lle rydych chi'n cymryd cymwysterau ar lefel uwch sy'n cael eu dysgu trwy gyfrwng Saesneg fel Safon Uwch.
- pedwar TGAU ar radd C / 4 gan gynnwys Mathemateg, ac un wyddoniaeth (o Fioleg, Cemeg a Ffiseg), neu gymwysterau cyfatebol (pwnc a gradd).

Rhaid i chi hefyd ddarparu datganiad personol sy'n berthnasol i'r proffesiwn. Os ydych chi'n gwneud cais i fwy nag un rhaglen broffesiynol, dylech e-bostio datganiad personol pwrpasol ar gyfer pob rhaglen at admissions@cardiff.ac.uk ar yr un pryd â chyflwyno'ch cais trwy UCAS. Yn eich datganiad personol, dylech ddangos eich bod yn deall y proffesiwn, bod gennych fewnwelediad i'r cwrs ei hun, a disgrifio unrhyw brofiad gwaith perthnasol. Dim ond un datganiad personol y gellir ei gyflwyno ar gyfer pob rhaglen.

Rhaid i chi fodloni gofynion iechyd a chymeriad da'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), a gofynion addasrwydd i ymarfer.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar radd benodol y cwrs a gofynion pwnc.

AMODAU CYFRIFIAD
Cyn cychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi hefyd lenwi holiadur iechyd galwedigaethol, mynychu unrhyw apwyntiadau dilynol a derbyn yr holl frechiadau angenrheidiol i ymgymryd â lleoliadau clinigol yn ddiogel. Rhaid bod gennych sampl negyddol wedi'i dilysu ar gyfer HIV, Hepatitis B, a Hepatitis C. Trefnir hyn gan yr Adran Iechyd Galwedigaethol ar ôl i'r rhaglen gychwyn.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddem yn gwneud cynnig heb gyfweliad ac ni fydd unrhyw gynigion yn cael eu gwneud nes bydd yr holl gyfweliadau wedi digwydd.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU yn nodweddiadol) a Lefel 3 (Safon Uwch yn nodweddiadol) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Os ydych chi'n cwrdd â'r gofynion mynediad lleiaf, bydd eich cais yn rhoi sgôr rifiadol yn seiliedig ar eich datganiad personol. Bydd ymgeiswyr cymwys yn cael eu rhestru yn ôl y sgôr hon a gwahoddir yr ymgeiswyr sydd ar y brig i gyfweld

Ein proses gyfweld

Rydym yn defnyddio'r fformat cyfweliad mini lluosog (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus y byddwch chi'n cylchdroi o'u cwmpas yn eu tro.

Mae'r MMIs yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:

 • yn gallu meddwl ar eich traed
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfleu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i'ch datblygiad gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r cyfweliadau hyn yn caniatáu inni gwrdd â chi'n bersonol ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser ar gael yn rhwydd yn y broses ymgeisio - nid ydynt wedi'u bwriadu i brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc neu'r proffesiwn.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Mae lleoliad GIG yn rhan angenrheidiol o'r cwrs hwn. Mae'r GIG yn trefnu lleoliadau sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n gymwys i dalu ffioedd DU yn unig. Felly, nid yw'r cwrs hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Chi fydd yn gyfrifol am dalu i gael tystysgrif fanwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), sy’n rhan ofynnol o’r broses gwneud cais. Yn ogystal, dylai ymgeiswyr wybod y gallai fod angen iddynt dalu costau teithio a llety mewn perthynas â chyfnodau ar leoliad. Bydd myfyrwyr yn cael iwnifform ar gyfer eu lleoliadau; ond, bydd angen i chi dalu am esgidiau priodol.
Os byddwch yn dewis manteisio ar y cyfle i ymarfer dramor yn yr ail flwyddyn, rhaid i chi dalu am hyn eich hun ac os byddwch yn dewis teithio dramor ar gyfer lleoliad, mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol am frechiadau.

 

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will not need any specific equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae hon yn rhaglen tair blynedd sy’n cynnwys 4600 o oriau astudio, ac mae pob blwyddyn academaidd wedi’i rhannu’n ddau semester, sef hydref a gwanwyn. Mae pob blwyddyn academaidd yn cynnwys pedwar modiwl craidd, gan gynnwys modiwl portffolio bob blwyddyn a gaiff ei addysgu a’i asesu yn ystod y cyfnod ymarfer a modiwl traethawd hir yn y flwyddyn olaf. Mae’r rhaglen wedi’i strwythuro fel cwricwlwm sbiral, lle mae modiwlau’n adeiladu ar ei gilydd gan gynyddu mewn cymhlethdod a manylder a thrwy hynny gellir ehangu hyd a lled y pynciau a ddysgir. Ym mhob blwyddyn academaidd, ceir lleoliadau ymarfer a asesir. Mae’n rhaid i fyfyrwyr gwblhau 360 o gredydau’n llwyddiannus a llwyddo ym mhob un o’r lleoliadau ymarfer er mwyn ennill gradd Baglor mewn Nyrsio (Iechyd Meddwl) a bod yn gymwys i wneud cais am gofrestriad proffesiynol â’r NMC i ymarfer fel nyrs iechyd meddwl.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

There are four compulsory modules in year one and two clinical practice placements. The modules will either be delivered over one semester or two semesters each year.

Blwyddyn dau

There are five compulsory modules in year two and three clinical practice placements. The modules will either be delivered over one semester or two semesters each year.

Blwyddyn tri

There are four compulsory modules in year three and two clinical practice placements. The modules will either be delivered over one semester or two semesters each year. The last practice learning opportunity in the programme is 14 weeks, and this is where a sign off mentor will make a judgment about the students’ achievements of the required competencies for safe and effective entry to the NMC register.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Caiff strategaethau dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol fel darlithoedd, gweithdai a seminarau eu hategu gan gyfleoedd ar-lein rhyngweithiol ac adnoddau a gynlluniwyd i wella eich profiad dysgu cyffredinol a’ch galluogi i feithrin y wybodaeth, y sgiliau a’r gallu sydd eu hangen ym maes ymarfer nyrsio iechyd meddwl. Cewch hefyd gyfleoedd gwerthfawr i ddysgu wrth ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr go iawn sy’n cyfrannu at y rhaglen fel arbenigwyr drwy brofiad.


Yn yr amgylchedd clinigol, cewch eich cefnogi gan oruchwylwyr ymarfer ac aseswyr ymarfer wrth i chi weithio i gyflawni meysydd hyfedredd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.  Yn y lleoliad academaidd, bydd gennych hefyd asesydd academaidd a fydd yn adolygu eich Dogfen Asesu Broffesiynol drwy gydol y flwyddyn nes eich bod yn symud ymlaen i’r flwyddyn astudio nesaf. Er mwyn cefnogi eich gwaith dysgu ymarferol, byddwch yn ymdrin â gweithgareddau a senarios wedi’u hefelychu mewn ystafell efelychu bwrpasol. Bydd hyn yn eich galluogi i ddatblygu, ymarfer ac atgyfnerthu sgiliau mewn amgylchedd diogel

 

Sut y caf fy nghefnogi?

Byddwch yn cael Tiwtor Personol sy’n aelod o’r grŵp staff academaidd ac yn nyrs iechyd meddwl gymwysedig. Cewch eich annog i drefnu cyfarfodydd â’ch Tiwtor Personol drwy gydol eich amser ar y rhaglen ac yn ystod y cyfarfodydd hyn, gallwch gael cymorth bugeiliol a myfyrio ar eich cynnydd cyffredinol. Bydd Tiwtoriaid Personol hefyd yn helpu i’ch cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth fel Cyswllt Anabledd Myfyrwyr y Rhaglen a’r Ysgol a gwasanaethau’r Brifysgol, gan gynnwys Cymorth a Lles Myfyrwyr a’r Tîm Sgiliau Academaidd a Mentora.


Gall Tiwtoriaid Personol sy’n siarad Cymraeg fod ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis cael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. Gall Rheolwr y Rhaglen, Arweinwyr y Modiwlau a’r asesydd Academaidd eich helpu gyda’ch profiad cyffredinol fel myfyriwr ar y rhaglen, gan gynnwys unrhyw adborth neu bryderon sydd gennych.


Mae’r Ysgol hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i roi cyfleoedd i fyfyrwyr Cymraeg sydd am astudio elfennau o’r rhaglen drwy gyfrwng y Gymraeg a’r posibilrwydd o ysgoloriaeth flynyddol. Mae gennych yr opsiwn hefyd o ddysgu Cymraeg drwy ein rhaglen Cymraeg i Bawb sy’n cynnwys cyrsiau wedi’u cynllunio o gwmpas eich ymrwymiadau academaidd ac sydd ar gael am ddim.
Yn ystod eich lleoliadau ymarfer, cewch eich cefnogi gan Oruchwylwyr Ymarfer ac asesydd Ymarfer a fydd yn hwyluso eich dysgu ac yn eich paratoi ar gyfer asesiadau clinigol. Bydd Tîm Cymorth Lleoliadau pwrpasol ar gael i chi, ynghyd â systemau a gweithdrefnau ffurfiol, er mwyn cefnogi eich dysgu a’ch cynnydd a mynd i’r afael ag unrhyw faterion neu broblemau a allai godi. Bydd y tîm lleoliadau yn ceisio dod o hyd i oruchwylwyr Cymraeg neu gyfleoedd dysgu ar leoliad dwyieithog ac unigolion cyswllt Cymraeg, os oes rhai ar gael, o’r lleoliad academaidd ar gais.

 

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:


Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:
•    Dealltwriaeth gynhwysfawr o’r cysyniadau athronyddol a damcaniaethol sy’n sail i ymarfer nyrsio ac yn ei lywio, a phwysigrwydd dilyn Cod y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.
•    Gwybodaeth gadarn am systemau’r corff, anatomi, ffisioleg, genomeg a datblygiad dynol sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth berthnasol ac yn gymwys i iechyd a salwch.
•    Dull gweithredu gwerthusol beirniadol mewn perthynas â’r ffactorau cymdeithasol-wleidyddol a’r polisïau perthnasol sy’n dylanwadu ar iechyd, llesiant a salwch ar lefel unigol, leol, genedlaethol a byd-eang ac sy’n dylanwadu ar y penderfyniadau a wneir.
•    Dealltwriaeth fanwl o’r egwyddorion a’r gwerthoedd craidd sy’n sail i gydweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys sut mae rôl nyrsys iechyd meddwl yn cyfrannu at waith amlddisgyblaethol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar unigolion a theuluoedd yn cael eu darparu.
•    Gwerthfawrogiad cadarn o safonau cyrff rheoleiddio a phroffesiynol mewn perthynas â datblygiad proffesiynol parhaus ac ymarfer myfyriol, arweinyddiaeth, ymchwil a gofal sy’n seiliedig ar dystiolaeth er mwyn datblygu, darparu a gwerthuso gofal nyrsio iechyd meddwl diogel, o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar unigolion a theuluoedd.

Sgiliau Deallusol:
Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:
•    Hyfedredd wrth ddewis, dadansoddi, cyfuno a gwerthuso’n feirniadol wybodaeth o ystod eang o ffynonellau, gan ddod i gasgliadau rhesymegol wrth wneud penderfyniadau cadarn a llunio barn broffesiynol.
•    Datrys problemau mewn ffordd greadigol ac arloesol yn yr amgylchedd academaidd ac ymarfer, gan gynnwys meddwl yn greadigol a datblygu atebion a syniadau effeithiol a fydd yn gwella canlyniadau iechyd a phrofiad pobl o ofal nyrsio iechyd meddwl.
•    Hyfedredd wrth gyfrannu at sail wybodaeth broffesiynol drwy ddewis, cyfiawnhau a chymhwyso cynlluniau a dulliau ymchwil moesegol a nodi strategaethau rhannu gwybodaeth effeithiol.
•    Sgiliau myfyrio a rhesymu proffesiynol uwch sy’n eich annog i adolygu’r gofal a ddarperir, yn ogystal â gwerthoedd ac ymarfer sefydliadol ehangach, yn feirniadol.


Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:
Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:
•    Gwerthoedd ac ymddygiadau proffesiynol sefydledig yn unol â disgwyliadau’r corff proffesiynol, fel y disgrifir yng Nghod yr NMC.
•    Cydweithio’n effeithiol a phriodol â defnyddwyr gwasanaethau, aelodau tîm eraill a phartneriaid, gan ddefnyddio dulliau galluogi, grymuso ac ymgynghori a gwerthfawrogi profiadau a safbwyntiau amrywiol.
•    Hybu diogelwch a llesiant unigolion a diogelwch a llesiant sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn drwy flaenoriaethu eu hawliau cyfreithiol, eu buddiannau a’u hanghenion gan ddefnyddio asesiadau risg a mesurau rheoli risg effeithiol.
•    Sgiliau asesu a rhesymu cadarn er mwyn nodi a chynllunio ymyriadau a gofal priodol sy’n seiliedig ar dystiolaeth, gan barchu hawliau, diwylliant, anghenion ysbrydol a dewisiadau’r unigolyn, aelodau’r teulu a phobl eraill o bwys a gwerthuso effeithiolrwydd.
•    Dangos eiriolaeth ac arweinyddiaeth wrth hybu a diogelu iechyd a llesiant unigolion a chymunedau er mwyn atal salwch a chydnabod yr angen am newid sefydliadol a gwelliannau i wasanaethau.


Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:
Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:
•    Ymgysylltu’n weithredol â datblygiad personol a phroffesiynol parhaus a ategir gan waith myfyrio beirniadol ac ymrwymiad i ddatblygu gwydnwch a sgiliau dysgu hunangyfeiriedig gydol oes.
•    Sgiliau cyfathrebu uwch a gallu i addysgu, goruchwylio a chymell eraill, gan ddefnyddio sgiliau arwain i nodi dulliau a strategaethau i weithio’n effeithiol fel tîm a darparu gwasanaethau o ansawdd uchel.
•    Blaenoriaethu a rheoli amser yn effeithiol, gan weithio yn unol â’r adnoddau sydd ar gael drwy gydol y broses datrys problemau a dangos arweinyddiaeth, cyfrifoldeb ac atebolrwydd mewn perthynas â rheoli a datblygu eich hun ac eraill.
•    Cadw cofnodion cywir a defnyddio ystod o dechnolegau digidol yn gyfrifol i gyfathrebu a chydweithio ag eraill a llunio dogfennau sy’n cyfleu ac yn cyfiawnhau camau gweithredu.
•    Cymhwyso credoau a gwerthoedd proffesiynol craidd ymddygiad proffesiynol, atebolrwydd, rheoli risg a dyletswydd gonestrwydd.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

The career options for mental health nurses are varied and plentiful.

Mental health nurses are usually based in hospitals or in the community, as this is where the majority of mental healthcare is offered. If you work in a residential setting, you may do shifts and provide 24-hour care.

Within a hospital you might work in a psychiatric intensive care unit, a psychiatric ward, an outpatients unit or a specialist unit dealing with eating disorders.

In the community you could work at a GP surgery, prison, community health care centre, residential centre or in patients’ own homes.

As a School of Healthcare Sciences we are proud that 100% of our mental health nursing graduates are in employment and/or further study six months after graduating (UNISTATS).

Types of Jobs:

 • Mental Health nurse - promoting and supporting a person’s recovery and enabling them to have more involvement and control over their condition, you’ll play a vital role in a multi-disciplinary team in a community or hospital setting.

 • Advanced nurse practitioner – a role for nurses who have done extra training and academic qualifications to be able to examine, assess, make diagnoses, treat, prescribe and make referrals for patients.

 • Research nurse - crucial to delivering research. You’ll provide and deliver high quality patient care, deal with data collection, follow-ups, patient groups and industry.

 • Ward manager – you’ll provide leadership and visibility at ward level important to the delivery of safe, high-quality care to patients.

 • Consultant nurse – you’ll ensure that nurse departments are following legal constraints and protocol.

 • Lecturer - becoming a nurse lecturer could offer you the opportunity to make sure the next generation of nurses are competent and confident in the practice setting.

Lleoliadau

Rhaid i bob myfyriwr nyrsio gwblhau o leiaf 2,300 awr o ymarfer clinigol wedi’i oruchwylio a’i asesu’n briodol ar ddiwedd y rhaglen (NMC 2018(.  Mae’r rhaglen yn cynnwys 7 bloc o leoliadau llawn amser sy’n eich galluogi i gymhwyso’r wybodaeth ddamcaniaethol a’r sgiliau ymarferol y byddwch wedi’u caffael yn y lleoliad academaidd, ac adeiladu arnynt.


Bydd dysgu ar leoliad yn canolbwyntio’n bennaf ar feithrin eich sgiliau gweithio mewn tîm rhyngbroffesiynol, arwain gofal a staff ar draws y tair blynedd.  Mae’r rhan fwyaf o’r lleoliadau a gynigir gennym mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol ledled De-ddwyrain Cymru, ond gall myfyrwyr hefyd gael cyfle i fynd ar leoliadau anhraddodiadol yn y sector preifat a’r trydydd sector. Yn ystod y cyfnod ar leoliad a drefnir yn yr ail flwyddyn, bydd cyfle i chi drefnu Lleoliad Lleol neu Dramor (POLO) wedi’i ariannu eich hun.

 

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.