Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth: Mynediad i raddedigion (MBBCh)

 • Côd UCAS: A101
 • Derbyniad nesaf: Awst 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

This degree accepts high performing students from recognised feeder streams aiming to offer comprehensive preparation for a rewarding working life as a foundation doctor in the NHS and your career beyond. Our course is structured over four years to allow you to acquire knowledge, clinical skills and professional attitudes within an integrated spiral curriculum. Our aim is to produce great clinicians who understand people and the environment in which we live.

This degree is only for those on our recognised feeder streams graduating with one of the following degrees:

 • BSc (Hons) Medical Pharmacology Degree School of Medicine Cardiff University (B210)
 • BSc (Hons) Biomedical Sciences Degree School of Biosciences Cardiff University (BC97)
 • BMedSci Degree from the University of Bangor (B100)
 • BSc (Hons) Medical Sciences Degree from the University of South Wales (B901)

All applicants to the A101 course need to sit the GAMSAT admissions exam prior to applying via UCAS. The results form part of the application assessment.

This course has been developed as part of Cardiff University’s commitment to widen access to Medicine. Small numbers of selected students from the feeder streams take additional modules during their first degree which make them eligible to apply to be accepted onto the 4 year course. You must graduate with a first or upper second class degree.

Having demonstrated appropriate knowledge and skills to enter the healthcare profession, you will pursue a course identical to Years 2 to 5 of the five year MBBCh course.

The programme initially focuses on building a platform for integrated clinical sciences. This is delivered in the classroom, practical classes, lectures and the virtual learning environment.  You learn to apply your knowledge in the clinical environment, both in hospital and community settings. 

The programme emphasises the importance of learning science in the clinical context, and the central place of the patient in a doctor’s work. We firmly believe that patients are at the heart of medical education and as such you will be introduced to patients from the first year. You will learn about common medical conditions from real patients, as well as their doctors, in authentic and impressively equipped facilities.

Patient safety, science knowledge, scholarship, and the service role of doctors are unifying themes throughout. 

As you progress through the programme you will find there is increasing emphasis on your acquisition of clinical skills, initially in a simulated environment progressing to extended clinical placements with increasing responsibility in hospital and community settings throughout Wales. Throughout the course, you are expected to display the professional attributes of a doctor in training.

By the time you graduate, you will have demonstrated that care of patients is your first concern. With full engagement in the course, you will be able to apply knowledge and skills in a competent and ethical manner, and use your ability to provide leadership and to analyse complex and uncertain situations.  You will have achieved all the outcomes and clinical competencies required by the General Medical Council set out in ‘Outcomes for graduates'.

The Medicine programme is recognised as a Primary Medical Qualification under the Medical Act, and graduates of the programme may apply for provisional registration with the General Medical Council.

Nodweddion nodedig

Tra byddwch chi’n fyfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn elwa ar:

 • Cwricwlwm troellog arloesol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a gasglwyd o bob cwr o’r byd
 • Addysgu gan ymchwilwyr a chlinigwyr rhyngwladol eu bri
 • Cyfleusterau addysgu rhagorol
 • cael Cymru gyfan yn ystafell ddosbarth i chi, sy'n golygu eich bod chi’n cael rhychwant eang o brofiad clinigol, o feddygfeydd bach, gwledig ac ysbytai bwthyn bach i adrannau damweiniau ac argyfwng prysur dros ben mewn dinasoedd ac arbenigeddau llawfeddygol cymhleth
 • Trosglwyddiad esmwyth i flwyddyn gyntaf eich gyrfa fel meddyg.

“Mae Cymru'n lle gwych i astudio Meddygaeth, am sawl rheswm. Mae'r cwrs yn cynnig profiad dysgu cynnar ac ymarferol, a chewch eich addysgu gan arweinwyr y maes. Mae'r rhain yn cynnwys academyddion enwog a chlinigwyr talentog. Maen nhw'n angerddol am addysg feddygol ac, o mhrofiad i, bob amser yn barod i helpu. Rydyn ni'n cael gweld cleifion yn gynnar ac mae cael profiad o feddygaeth mewn gwahanol gymunedau ledled Cymru o gryn gymorth wrth ddewis ein harbenigeddau yn ar gyfer y dyfodol.'

Amy Butlin, Myfyriwr Meddygol

Achrediadau

Maes pwnc: Meddygaeth

 • academic-schoolYr Ysgol Meddygaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2068 8113
 • MarkerYsbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN

Gofynion mynediad

Gweler 'Gofynion hanfodol eraill'

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Nid ydym yn derbyn BTECs ar gyfer y rhaglen hon.

Nid ydym yn derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 7.0 ar gyfer siarad ac o leiaf 6.5 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 100 gydag o leiaf 24 ar gyfer siarad a 22 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 76 ar gyfer siarad ac o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Canlyniadau ailsefyll

Ni fydd canlyniadau ailsefyll yn cael eu hystyried oni bai eu bod wedi'u cwblhau o fewn 12 mis o ddyddiad sefyll am y tro cyntaf.

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen hon, rhaid i chi fodloni'r holl feini prawf canlynol:

- 2: 1 ar gyfer un o'r ffrydiau bwydo cydnabyddedig hyn neu raddio mewn deintyddiaeth:

 • Gradd BSc (Anrh) Ffarmacoleg Feddygol, Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd (B210)
 • Gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Biofeddygol, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd (BC97)
 • Gradd BMedSci mewn Gwyddorau Meddygol o Brifysgol Bangor (B100)
 • Gradd BSc (Anrh) Gwyddorau Meddygol, o Brifysgol De Cymru (B901)

- wedi cyflawni BBB / ABC ar Safon Uwch neu gyfwerth gan gynnwys Bioleg a Chemeg
- wedi cyflawni iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth. Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI
- wedi cyflawni 8 TGAU gan gynnwys gradd B / 6 mewn TGAU Mathemateg, Bioleg a Chemeg, neu gymwysterau cyfatebol (lefel, pynciau a gradd).
- dangos ymwybyddiaeth o'r system gofal iechyd yn y DU a natur yr hyfforddiant meddygol yn eich datganiad personol.

Prawf Derbyn
Mae'n rhaid eich bod wedi cymryd y GAMSAT cyn pen dwy flynedd ar ôl gwneud cais. Nid oes gennym sgôr trothwy lleiaf; fodd bynnag, gallwn ddefnyddio sgoriau UCAT / GAMSAT yn ein gweithdrefn asesu cais.

Os hoffech symud ymlaen o un o'r ffrydiau bwydo i'r rhaglen meddygaeth mynediad graddedig pedair blynedd (A101 / A102), byddwch yn ddarostyngedig i'n meini prawf derbyn yn y flwyddyn y byddwch yn cychwyn ar eich cwrs bwydo wedi'i weinyddu ac nid y flwyddyn mynediad i'r rhaglen meddygaeth mynediad graddedig pedair blynedd.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth, na phynciau cyfatebol tebyg eraill. Nid ydym yn derbyn ailddechrau ar gyfer y rhaglen hon.

Graddedigion deintyddol
Rhaid bod graddedigion deintyddol wedi cwblhau hyfforddiant ôl-raddedig pellach ac wedi ennill cymwysterau proffesiynol priodol, yn ogystal â chwrdd â'r meini prawf uchod. Cyflwynwch CV llawn (curriculum vitae) i'r Swyddfa Dderbyn pan fyddwch chi'n gwneud cais.

Amodau cofrestru
Cyn i chi gychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi hefyd gael archwiliad iechyd - gan gynnwys sgrinio am firysau a thiwbercwlosis a gludir yn y gwaed - gan ein Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Os nad ydych yn imiwn i Hepatitis B, bydd angen i chi gwblhau rhaglen imiwneiddio lawn cyn cymryd rhan mewn gweithdrefnau clinigol.
Nid yw bod â firws a gludir yn y gwaed neu glefydau heintus eraill yn eich atal rhag cwblhau'r cwrs hwn a chael cofrestriad y Cyngor Meddygol Cyffredinol, ond ni fydd rhai arbenigeddau yn agored i chi yn ystod hyfforddiant nac yn eich gyrfa.
Os oes gennych fater iechyd y credwch a allai gael effaith ar eich gallu i astudio neu ymarfer, cysylltwch â ni cyn cyflwyno cais.

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da. Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Rhoi sgôr i'ch cais

Cewch bwyntiau am y cymwysterau a gyflawnwyd gennych. Dyfernir pwyntiau ar gyfer naw pwnc TGAU sy'n gorfod cynnwys Bioleg, Cemeg, Saesneg Iaith a Mathemateg. Mae graddau Safon Uwch a graddau anrhydedd a gyflawnwyd yn rhoi pwyntiau ychwanegol i chi.

TGAU

9, 8, A* = 3 phwynt

7, A = 2 bwynt

6, B = 1 pwynt

Safon Uwch

A* = 3 phwynt

A = 2 bwynt

Gradd (rhaid cyflawni'r graddau TGAU a Safon Uwch gofynnol)

Cyfanswm o 27 pwynt

27 pwynt yw'r uchafswm y gallwch eu cael. Mae'r sgôr terfyn i gael cyfweliad yn amrywio bob blwyddyn gan y bydd yn dibynnu ar ba mor gystadleuol yw'r holl geisiadau.

Ein proses gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweliad.

Rydym yn defnyddio fformat cyfres o gyfweliadau byr (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus, y byddwch chi'n mynd o un i'r nesaf yn eu tro.

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:
- yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
- wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
- yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
- yn gallu cyfleu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £36,700 Dim
Blwyddyn dau £36,700 Dim
Blwyddyn tri £36,700 Dim
Blwyddyn pedwar £36,700 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Your course is divided into three distinct phases. During Phase 1 (your Year 1) you will learn the core science and clinical practice. Phase 2 (Years 2 and 3 ) you learn to care by integrated contemporary clinical experience, whilst during Phase 3 you will be learning from and at work, consolidating your preparation for practice.

The Undergraduate Course at Cardiff University is a Non-Modular Course and therefore it is impossible to compartmentalise learning. The idea of C21 is to build and gain new knowledge and ideas by expanding and developing on what you already know. A “spiral curriculum” gives you opportunities to revisit aspects of learning thus deepening understanding.

The primary mode of delivery in your Year 1 will be via case based learning, where you are supported in small groups by a trained facilitator. You will learn basic and clinical science via the theme of the ‘Chronological Life Course’.  Each unit of study will consist of a series of patient cases, typically lasting about two weeks. 

In your Years 2 and 3 you will apply and build upon earlier learning through increased clinical time in hospitals and GP surgeries throughout Wales. Learning will be centred around the patient experience as you follow patients along the care pathway from community settings into hospital care and back into the community on placements. Clinical placement learning will be complemented with further periods of instruction back in Cardiff, where you will revisit core scientific principles and build upon these, but with an increased emphasis on the patho-physiology, diagnostic methods, management and treatment of common diseases.

By your Year 4 you will be ready to take a more active role within clinical teams.  The emphasis is on consolidating knowledge and skills to prepare you for work as a doctor in the NHS, ensuring a smooth transition from student to Foundation Doctor.

The core learning is supplemented by a series of “Student Selected Components” (SSCs) in all years of the programme, allowing you to choose projects from a list of available options, or to develop your own project. SSCs provide the stimulus and the opportunity for you, under appropriate guidance and direction, to acquire knowledge through a process of exploration and your own intellectual efforts.

SSCs complement core MBBCh teaching, allowing you to study areas of particular interest, introducing research skills and encouraging analytical and critical thought from your first year. You are encouraged to develop skills and knowledge in a variety of medical and scientific specialties, including those outside the realm of traditional medicine. In the final year you will have an opportunity to go on an ‘elective’ and visit medical settings anywhere in the UK or internationally. These ‘options’ enable you to pursue an aspect of medicine of particular interest to you.

The modules shown reflect the existing curriculum and may be reviewed prior to the start of your academic year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae eich blwyddyn gyntaf ar y MBBCh yn cyfateb i Flwyddyn 2 ar gyfer y garfan y byddwch chi'n ymuno â hi.

Wrth ymuno â'r cwrs, bydd yr holl fyfyrwyr ar y rhaglen pedair blynedd yn cael eu cyflwyno i'r cysyniad o ddysgu ar sail achosion yn ystod pythefnos pwrpasol a gynlluniwyd yn arbennig. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn cael addysg bwrpasol hefyd mewn cymryd hanes a sgiliau archwiliadau clinigol, a byddwch hefyd yn treulio amser yn y cyfleuster sgiliau clinigol yn yr Ysgol Meddygaeth. Wedi hynny byddwch ar yr un lefel yn llwyr â'r myfyrwyr israddedig sy'n dechrau ail flwyddyn eu cwrs. Mae gweddill eich blwyddyn gyntaf yn seiliedig ar gyfres o senarios clinigol sy'n cysylltu'r gwyddorau sylfaenol â chyflyrau clinigol cyffredin, megis anafiadau cyhyrysgerbydol, clefyd y galon, diabetes a phroblemau gastroberfeddol.

 • Fe ddysgwch sut i drin problemau meddygol ar sail yr egwyddorion sylfaenol a datblygu eich sgiliau rhesymu gwyddonol
 • Cefnogir y sesiynau grŵp bach gan ddarlithoedd a seminarau, mynediad at wyddor bywyd ac adnoddau sgiliau clinigol
 • Gan amlaf, byddwch yn treulio diwrnod yr wythnos yn gweld cleifion mewn ysbytai lleol, meddygfeydd a gwasanaethau cymunedol eraill ar hyd a lled de-ddwyrain Cymru
 • I ddechrau, byddwch yn canolbwyntio ar strwythur a swyddogaeth arferol, ond, wrth i achosion ddatblygu, byddwch yn symud ymlaen at gyflwyniadau clinigol mwy cymhleth yn canolbwyntio ar strwythur a swyddogaeth annormal.

Bydd yr addysgu yn digwydd yn ein cyfleusterau o’r radd flaenaf yn adeilad Cochrane, datblygiad blaenllaw ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, ac yn Ysgol y Biowyddorau. Byddwch hefyd yn cylchdroi drwy ganolfannau addysgu a dysgu clinigol rhanbarthol ym Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Chasnewydd. Byddwch yn astudio 11 achos yn ystod eich blwyddyn gyntaf. Mae pob achos yn para pythefnos fel arfer. Yn ogystal â dysgu gwyddoniaeth graidd, mae uchafbwyntiau’r flwyddyn hon yn cynnwys:

1. Dysgu yn y gymuned

Caiff y pwysigrwydd o weld y claf yn ei gymuned ei bwysleisio ac mae’r rhaglen Dysgu Clinigol Cymunedol yn adeiladu ar y dysgu yn seiliedig ar achosion. Bydd pob lleoliad yn cynnwys dysgu sy’n seiliedig ar dasgau, fel eich bod yn casglu portffolio o brofiad dysgu clinigol. Bydd hyn yn eich helpu i gysylltu ‘pobl go iawn’ â’r achos rydych yn ei astudio yn ogystal â nodau mwy hirdymor fel agweddau proffesiynol, dealltwriaeth o’r gwaith o ddarparu gwasanaeth iechyd, ac arweinyddiaeth. Un o uchafbwyntiau'r rhaglen dysgu clinigol cymunedol yw’r diwrnod iechyd gwledig. Mae hyn yn eich galluogi chi i ddysgu am heriau darparu gofal iechyd mewn lleoliad gwledig o’u cymharu â'r gwasanaethau sydd ar gael mewn lleoliad trefol. Byddwch yn dysgu gan feddygon a pharafeddygon sut i ymateb i argyfwng drwy gymryd rhan mewn efelychiad o ddamwain draffig wledig.

2. Rhaglen Cydrannau o Ddewis y Myfyriwr

Mae’r rhaglen SSC ym Mlwyddyn 1 yn cynnwys pedwar cyfle dysgu penodolProsiectau profiad

Mae'r ddau brosiect profiad yn eich amlygu chi i amrywiaeth eang o leoliadau a phynciau, a byddwch yn cael cyfleoedd i ddatblygu sgiliau ymchwil ar lefel uwch. Yn bwysig, mae prosiectau a fydd yn hwyluso astudio y tu hwnt i ffiniau meddygaeth draddodiadol, ac mae'r rhain yn cynnwys lleoliadau mewn gwaith cymdeithasol, meddygaeth gyflenwol a'r proffesiynau sy'n gysylltiedig â meddygaeth.

Erthygl newyddiadurol

Bydd yr erthygl newyddiadurol yn eich galluogi i arddangos sgiliau academaidd beirniadol chwilio am lenyddiaeth, arfarnu deunydd gwyddonol cymhleth yn seiliedig ar dystiolaeth a’r cyfathrebu syml, cydlynol a chryno a ddaw i ganlyn hynny. Bydd hefyd yn eich herio i gyfleu eich neges newyddiadurol mewn modd difyr ond sy’n procio'r meddwl.

Cynhadledd unigryw Blwyddyn 1 (2)/Blwyddyn 4 (5) C21

Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau llawn gyda siaradwyr gwadd yn rhoi sylw i nifer o themâu amrywiol ynghylch ffynnu a goroesi yn yr ysgol feddygol a moeseg feddygol. Mae myfyrwyr Blwyddyn 5 (eich Blwyddyn 4) yn hwyluso ac yn rhannu eu profiadau o leoliadau clinigol yng Ngham 2; Lleoliadau mewnosod ac Erasmus. Mewn grwpiau bach, bydd myfyrwyr Blwyddyn 2 (eich Blwyddyn 1) yn paratoi cyflwyniadau poster yn seiliedig ar eu prosiect profiad SSC cyntaf. Bydd myfyrwyr Blwyddyn 5 yn "beirniadu" y posteri ac yn rhoi adborth i academyddion. Bydd yr SSC hwn yn eich galluogi i gael profiad o fynd i gynhadledd wyddonol/meddygol a chyflwyno yno, ac yn cynnig cyfle sylweddol i ryngweithio â chyfoedion hŷn wrth iddyn nhw gychwyn ar gam nesaf eu gyrfaoedd academaidd a chlinigol.

Blwyddyn dau

Ym Mlwyddyn 3 rydych chi'n dysgu egwyddorion gofal clinigol integredig, i ddysgu am ddull clinigol a rhesymu diagnostig ac yn cysylltu hyn ag egwyddorion gwyddonol sylfaenol meddygaeth. Rhennir y flwyddyn yn bum cyfle dysgu penodol:

 • Tri lleoliad clinigol 10 wythnos gydag wythnosau ar y dechrau ac ar y diwedd ar Gampws Caerdydd
 • Chwe wythnos o addysg ar Wyddorau Clinigol Cymhwysol (pob blwyddyn addysgu)
 • 'Elfen Dewis y Myfyriwr' dros saith wythnos – cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craidd ac astudio pwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi.

Yn ystod Blwyddyn 2, byddwch yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser ar leoliadau clinigol, gan ddysgu meddygaeth drwy ddilyn cleifion drwy'r system gofal iechyd. Rydym yn disgwyl i chi ganolbwyntio ar y cleifion o ran eich dulliau dysgu drwy weld taith y claf drwy'r system gofal iechyd. Bydd hyn yn rhoi cipolwg i chi ar brofiad cleifion o safbwynt salwch a'r system gofal iechyd, a dysgu am hanfodion gofal clinigol rhagorol.

Dylech fynd am bob cyfle clinigol a gynigir, er mwyn i chi allu:

 • Bod yn hyddysg wrth gyflawni asesiadau clinigol
 • Llunio diagnosis gwahaniaethol
 • Disgrifio ac esbonio egwyddorion ymchwiliadau
 • Disgrifio dulliau rheoli a thrin clefydau cyffredin a'u hesbonio.

Blwyddyn tri

Mae Blwyddyn 3 (sy'n cyfateb i Flwyddyn 4 y garfan rydych chi wedi ymuno â hi) yn dilyn patrwm tebyg i Flwyddyn 2, ond bydd eich amser yn canolbwyntio ar achosion cynyddol arbenigol. Byddwch yn parhau i ymarfer y sgiliau craidd a ddysgir ym mlwyddyn 2 ond yn cymhwyso hyn mewn lleoliadau clinigol gwahanol. Rhennir y flwyddyn yn nifer o gyfleoedd dysgu ar wahân:

 • Tri lleoliad clinigol ar draws ysbytai Cymru, gydag wythnosau ar y dechrau ac ar y diwedd ar Gampws Parc y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd
 • 'Elfen Dewis y Myfyriwr' dros flwyddyn gyfan - cyfle i fynd y tu hwnt i ddysgu craidd ac astudio pwnc sydd o ddiddordeb penodol i chi.

A. Menywod, Plant a Theuluoedd

Nod cyffredinol y lleoliad hwn yw eich galluogi i ennill sgiliau sy'n berthnasol i fenywod a phlant, i wneud asesiad clinigol o broblem, a datblygu cynllun gofal yn ei ystyr ehangaf. Byddwch yn treulio amser gydag obstetryddion a phediatregwyr ledled Cymru ac yn cael y cyfle i weld drosoch eich hunan pa mor bwysig yw gwaith aml-ddisgyblaeth yn y gymuned ac mewn lleoliadau gofal eilaidd. Dylai'r claf barhau i fod yn ganolbwynt y dysgu a bydd cyfleoedd i ryngweithio â menywod, plant a rhieni sy'n cael mynediad at y system gofal iechyd.

B. Niwrowyddoniaeth Clinigol, Seiciatreg ac Offthalmoleg

Mae'r ymlyniad hwn yn defnyddio arbenigedd un o'r pedwar Sefydliad Ymchwil yn yr Ysgol Feddygaeth. Byddwch yn profi arferion mwy arbenigol yn ystod yr ymlyniad Niwrowyddoniaeth glinigol ond byddwch yn gweld sut mae sylfaen ardderchog mewn sgiliau generig yn hwyluso rhesymu clinigol a diagnostig. Mae'r rhain yn sgiliau hanfodol i bob meddyg da eu datblygu a’u perffeithio. Cewch gyfleoedd gwych hefyd i weld cleifion â salwch seiciatrig, a dod i werthfawrogi pa mor gyffredin yw anhwylderau seiciatrig yn ein poblogaeth. Byddwch yn dysgu am anhwylderau seiciatryddol sylfaenol ac yn gweld sut y gall problemau iechyd meddwl ddylanwadu ar sut mae cleifion yn cyflwyno gyda salwch eraill ac yn ei reoli. Bydd yr addysgu offthalmoleg yn wythnos bwrpasol a dreulir yng Nghaerdydd. Yn ystod eich lleoliad un wythnos mewn offthalmoleg, byddwch yn cael cyfleoedd i ehangu eich dealltwriaeth o batholeg offthalmolegol, sgiliau archwilio a rheoli yn ogystal â thynnu sylw at y gofynion cymorth i gleifion â nam ar eu golwg.

C. Clefydau Cronig 2 - Geriatreg, Clefydau Cyhyrysgerbydol a Dermatoleg

Mae gennym boblogaeth sy'n heneiddio fwyfwy a baich sylweddol o glefydau cronig yn ein poblogaeth. Mae'r rhain yn feysydd blaenoriaeth i’r GIG fynd i'r afael â nhw ar hyn o bryd, ac mae angen i chi ddeall yr heriau a ddaw yn sgil yr afiechydon hyn.  Mae'r lleoliad yn adeiladu ar egwyddorion rheoli clefydau cronig a gyflwynwyd ym Mlwyddyn 3 (eich Blwyddyn 2), ond gyda phwyslais arbennig ar yr unigolyn oedrannus ac unigolion sydd â chlefydau cyhyrysgerbydol a chlefydau ar y croen.

Cynllun cyfnewid ERASMUS

Yn ystod Blwyddyn 4 (eich Blwyddyn 3), bydd myfyrwyr sydd â sgiliau iaith yn cael y cyfle i wneud cais am le ar gynllun cyfnewid ERASMUS.  Gall myfyrwyr llwyddiannus ddewis astudio'r lleoliad menywod, plant a theuluoedd yn un o'r ysgolion meddygol sy’n bartneriaid i ni yn Ffrainc, Sbaen, Portiwgal a'r Eidal.

Blwyddyn pedwar

(Blwyddyn olaf, sy'n cyfateb i Flwyddyn 5 y garfan rydych wedi ymuno â hi). Mae ein Rhaglen Gysoni unigryw yn dwyn holl elfennau'r cwrs ynghyd, gan gyfuno'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n bodoli’n barod gyda'r rhai sy'n ofynnol gan y Rhaglen Sylfaen i’ch paratoi chi ar gyfer bywyd ar ôl graddio.

 • Mae eich integreiddio o fewn timau clinigol a chyfrifoldeb dros ofal cleifion yn cynyddu drwy gydol eich blwyddyn olaf yn astudio, gyda'r bwriad o’ch paratoi chi ar gyfer eich rôl fel meddyg sy'n gweithio yn y GIG, ac yn barod ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig
 • Byddwch yn canolbwyntio ar asesu a rheoli cyflwyniadau clinigol acíwt a chronig, a chewch fwy a mwy o gyfrifoldeb ar hyd y flwyddyn
 • Bydd dau leoliad clinigol dros gyfnod o wyth wythnos, un mewn ysbyty a'r llall yn y gymuned (meddygfa). Bydd disgwyl i chi gyfrannu at ofal cleifion dan oruchwyliaeth
 • Byddwch yn dysgu yn y gweithle yn bennaf, gyda sesiynau yn y ganolfan efelychu a sesiynau grwpiau bach wedi eu dylunio i fireinio eich meddwl clinigol a’ch sgiliau gwneud penderfyniadau
 • Dilynir y lleoliadau hyn gan gyfnod dewisol o rhwng 8 a 10 wythnos mewn cyrchfan o’ch dewis, unrhyw le yn y byd, i astudio’r agweddau ar feddygaeth sy’n apelio at eich dychymyg
 • Bydd pedwar bloc dysgu creiddiol dros gyfnod o bythefnos yr un yn rhoi sylw i agweddau pwysig ar yrfa feddygol. Mae’r gweithgareddau hyn yng Nghaerdydd, ar thema “Paratoi ar gyfer Ymarfer”, “Newid Ymarfer”, “Gwyddoniaeth Ymarferol” ac “Ymarfer ar gyfer Ymarfer,” yn cynnig dealltwriaeth o beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn dechrau gwaith. Maen nhw’n cynnwys gweithio mewn tîm, arweinyddiaeth, gwella gwasanaethau, sgiliau ymchwil academaidd, a bywyd fel meddyg Sylfaen
 • Daw’r Rhaglen Gysoni i ben gyda’r dyfarniad Uwch Gynorthwy-ydd dan Hyfforddiant saith wythnos o hyd i fyfyrwyr. Mae hyn yn eich galluogi chi i weithio fel rhan o'r tîm clinigol drwy reoli cleifion yn uniongyrchol dan oruchwyliaeth timau ysbytai. Mae'n digwydd yn yr ysbyty lle byddwch chi’n ymgymryd â’ch swydd sylfaen gyntaf, os yw honno yng Nghymru. Os yw’r swydd yn rhywle arall, gallwch ddewis trefnu cyfle i fod yn uwch gynorthwyydd dan hyfforddiant yn yr ysbyty hwnnw eich hun, neu adael i ni drefnu eich cyfle ar eich rhan yng Nghymru.

Mae'r flwyddyn olaf yn sicrhau eich bod chi’n barod ar gyfer eich gyrfa mewn meddygaeth, gan atgyfnerthu’r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i berfformio ar y lefel uchaf o fewn y GIG.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu ystod eang o opsiynau modiwl lle bo modd, ond er y gwneir pob ymdrech i gynnig dewis, dylech fod yn ymwybodol y gallai hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Mae'n ofynnol i fyfyrwyr fod wedi dilyn rhai pynciau penodol yn barod cyn cael lle ar rai modiwlau, ac mae modiwlau eraill yn rhai craidd neu'n ofynnol ar eich rhaglen ddewisol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The MBBCh Medicine course offers a modern integrated curriculum with a unique diversity of learning experience. Clinical placement teaching takes place in hospitals and General Practices across the whole of Wales.

You will also have the opportunity to learn alongside students from specialties such as Pharmacy and Speech and Language students. This allows you to learn first-hand of the importance of the multi-disciplinary team in modern patient care.

We use a blend of teaching methods with small group teaching and case based learning. Learning is supported and reinforced by a coordinated programme of lectures, seminars, practicals, lab and clinical skills sessions, and relevant clinical experience.

Each year of your study you will revisit common clinical problems and build on what you have learned already, this is called spiral learning. It means that the new information is easier to remember and to apply in a clinical context when you see patients.

Case based learning is a structured and supported method of learning. This method of learning in the clinical context makes it easier to recall knowledge. You will learn practical clinical skills such as communication, examination and practical procedural skills in clinical skill centres. Communication skills are taught by using actors who are trained to behave as patients. This is a safe environment for you to learn how to gather information, explain diseases and treatment. Workshops continue through the course and the scenarios become more complex and challenging.

During Phase 2 you spend most of your time in clinical environments, such as outpatient clinics, wards and General Practices. You will be taught by hospital doctors, General Practitioners, and clinical skills tutors. You will learn by talking to and examining patients, which you then discuss with clinicians. You will be taught in the clinical situation, in small group tutorials, using the Clinical Skills Centre, Simulation Centre and some lectures.

Central to the course is self-directed learning (SDL), providing the opportunity to take more responsibility for your own learning and fit with your own interests. You will be expected to take increasing responsibility for learning, preparing you for a lifetime of continued personal development.
 

Sut y caf fy nghefnogi?

Our focus is on you and your learning. We will support you as you take increasing responsibility for your own learning and encourage you to use your own initiative to seize opportunities and experiences that will be available to you as a student and, later, as a doctor.

You will have a named personal tutor for help and support with academic needs. Regular meetings will be scheduled to discuss progress. You should take the opportunity to reflect on your abilities and performance through developing a personal development plan. 

Whilst on clinical placement there is a team of individuals is responsible for your well-being. These include hospital Undergraduate Managers, Honorary Senior Lecturers, together with your named educational supervisor.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres. Our virtual learning environment is accessible via desktop and mobile devices, allowing you to access electronic resources from anywhere. Dedicated computer labs, student study rooms, campus-wide WiFi networks, printing facilities and a dedicated Healthcare library are available year-round. Staff are available onsite to assist students and provide support and advice.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

Feedback
You will receive regular formative feedback on your performance throughout the course. Formative feedback will be both oral and written depending on the task assessed. You will receive both oral and written feedback on your performance in oral presentations and in the clinical environment on clinical skills and professionalism.  Written feedback will be provided on written reports and projects. The purpose of this feedback is that you reflect on performance and use it constructively and continue to improve.

You will receive feedback on all summative assessments.

Detailed written feedback is provided on knowledge exams, providing you with your marks together with cohort performance.

Feedback on performance in clinical examinations (ISCE) will be demonstrated by providing you with the marks for the station, domain feedback together with results for overall performance of the cohort and individual comments from the examiner.  

In the event of failing an exam, you will be able to meet with an academic member of staff for further feedback, advice and support. You should discuss academic progress with your academic mentor at least once a year.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, which are discipline specific and also more generic ‘employability skills’. These include the following:

 • Scientific method and approaches to research
 • Analysis and interpretation of quantitative and qualitative data
 • Communication skills – written and oral
 • Numeracy
 • IT skills
 • Verbal presentation skills
 • Problem solving
 • Clinical history and examination skills
 • Diagnosis and management of clinical presentations
 • Carrying out practical procedures safely and effectively
 • Emergency medical care
 • Prescribing
 • Leadership and management skills
 • Teaching skills

As a result of engaging fully with this course, you be able to demonstrate all of the outcomes for medical graduates as defined by the GMC in ‘Outcomes for Graduates'. These include:

 • taking responsibility for the care, diagnosis, management and treatment of patients
 • placing patients’ needs and safety at the centre of the care process
 • showing respect for their patients at all times
 • taking responsibility for your own practice and actions
 • displaying the capacity for inquiry and being prepared to continue learning, teaching, evaluating and researching throughout their careers
 • developing existing knowledge, deepening understanding and improving performance through experiential learning
 • adapting effectively in response to uncertainty and change
 • combining directed, self-directed and simulated learning
 • displaying a sound appreciation of ethical, legal and community issues
 • relating the scientific basis of medicine, including most recent developments to the diagnosis and treatment of disease
 • extrapolating the importance of physical, psychological and social determinates of health to medical practice
 • acting as an effective member of multidisciplinary teams
 • practising effectively as a Foundation Programme doctor in the NHS.

You must be proficient in all of the practical skills listed by the GMC to graduate.

As a medical student you are expected to demonstrate professional behaviour, appropriate to that of a doctor in training, at all times from the start of the course. The General Medical Council set out the standards for all doctors and medical students.  (http://www.gmc-uk.org/guidance)

At the end of the undergraduate course you will receive your MBBCh (or equivalent) degree, which is a primary medical qualification (PMQ). Holding a PMQ entitles you to provisional registration with the General Medical Council, subject only to its acceptance that there are no Fitness to Practise concerns that need consideration.  Provisional registration is time limited to a maximum of three years and 30 days (1125 days in total). After this time period your provisional registration will normally expire.

Provisionally registered doctors can only practise in approved Foundation Year 1 posts: the law does not allow provisionally registered doctors to undertake any other type of work. To obtain a Foundation Year 1 post you will need to apply during the final year of your undergraduate course through the UK Foundation Programme Office selection scheme, which allocates these posts to graduates on a competitive basis. All suitably qualified UK graduates have found a place on the Foundation Year 1 programme, but this cannot be guaranteed. For instance if there were to be an increased number of competitive applications from non-UK graduates.

Successful completion of the Foundation Year 1 programme is normally achieved within 12 months and is marked by the award of a Certificate of Experience.  You will then be eligible to apply for full registration with the General Medical Council. You need full registration with a licence to practise for unsupervised medical practice in the NHS or private practice in the UK.

Although this information is currently correct, students need to be aware that regulations in this area may change from time to time.

There is some discussion about whether to remove provisional registration for newly qualified doctors. If this happens then UK graduates will receive full registration as soon as they have successfully completed an MBBCh (or equivalent) degree. It should be noted that it is very likely that UK graduates will still need to apply for a training programme similar to the current Foundation Programme and that places on this programme may not be guaranteed for every UK graduate.

The GMC is currently considering whether to introduce a formal assessment that UK medical graduates would need to pass in order to be granted full registration. Although no firm decision has been taken as to whether or when such an exam will be introduced applicants should be aware that the GMC envisages that future cohorts of medical students will need to pass parts of a new UK Medical Licensing Assessment before the GMC will grant them registration with a licence to Practise.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae'r rhaglen Feddygaeth yn cael ei chydnabod fel Cymhwyster Meddygol Sylfaenol dan y Ddeddf Feddygol, a chaiff graddedigion y rhaglen wneud cais i gofrestru dros dro gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol. Yn 2017 roedd 100% o raddedigion yr Ysgol o’r MBBCh wedi sicrhau cyflogaeth neu wrthi'n astudio ymhellach o fewn 6 mis ar ôl graddio.

Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol:

 • Gofal Aciwt
 • Anaestheteg
 • Academia Clinigol
 • Dermatolegydd
 • Meddygaeth Frys
 • Swyddog Iechyd yr Amgylchedd
 • Meddygaeth Deuluol
 • Cwnselydd Genetig
 • Gofal Dwys
 • Meddygaeth
 • Meddygaeth Alwedigaethol
 • Obstetreg a Gynaecoleg
 • Offthalmoleg
 • Pediatreg
 • Patholeg
 • Seiciatreg
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Radioleg
 • Cofrestrydd

Gyrfaoedd graddedigion

 • Cofrestrydd
 • Meddyg Teulu
 • Dermatolegydd
 • Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

Lleoliadau

Throughout the course you spend time with patients in clinical settings to provide context to what you are learning. As you progress, your exposure to patients increases along with the complexity of your clinical cases and your responsibilities for patients' care.

Clinical placement teaching takes place at hospitals, community medical centres and over 150 general practices across Wales. This means we can offer you a uniquely diverse clinical learning experience. Skills and professional behaviours are developed throughout the curriculum, in order that you are fully prepared for your Foundation Programme and postgraduate medical training when you graduate.

All clinical placements should give you the opportunity to:

 • talk to patients, examine them and record your findings and conclusions
 • observe different areas of medical practice and learn about common problems within each
 • record what you have seen, look up and ask about things you don’t understand
 • practice and refine practical clinical skills already learned in a simulated setting in a real clinical environment
 • learn about diagnostic processes in clinical scenarios
 • contribute to weekly Case Based discussion
 • present cases to more senior members of staff.

In your first year (which is the equivalent to Year 2 for the cohort which you will be joining) you will spend a day most weeks in a clinical environment of a hospital or community setting, where you will meet patients with clinical problems you have been learning about.

During Years 2 and 3 you will spend time on extended clinical placements, all around Wales. Each Clinical Placement Block is 10 weeks and will consist of bookend weeks lead by Cardiff University, teaching will be delivered from either Heath Campus (UHW) or University Hospital Llandough (UHL). Clinical placement will be delivered by the Health Boards all across Wales. Students value the richness and diversity of the learning opportunities offered to them at the School of Medicine.

 “All Wales placements? Really great – without doubt one of the best aspects to being a Cardiff medic. I had a placement at Bronglais hospital in Aberystwyth. It was brilliant – as a Final Year student in a small hospital it was easy to get to know all the junior doctors and I was soon a useful member of the team… there probably aren’t many more ideal places to be staying for a few weeks. It’s also a perfect opportunity for you to get to know a few more pf your peers.”
- Dr. Mike Atkinson, Cardiff Graduate

Year 2 Placements:

 1. Oncology and Surgical Practice
 2. Hospital Front Door (includes GP week)
 3. Chronic Disease 1 (includes GP week)

During Hospital Front Door and Chronic Disease 1, you will attend a dedicated week with a General Practice.

Year 3 Placements:

 1. Clinical Neuroscience, Psychiatry and Ophthalmology
 2. Women, Children and Family
 3. Chronic Disease 2 (Geriatrics, Musculoskeletal and Dermatology)

The culmination of the programme is the final year to prepare students for their work within the NHS. The “Harmonisation” years (Final Year of the programme and the first year of the Foundation Programme) will allow students to take their developed knowledge and skill and apply it in the clinical environment under close supervision.

Year 4 Placements:

 1. Junior Student Assistantship
 2. Primary Care
 3. Senior Student Assistantship

When on placement there is a team of staff which are responsible for the quality of the teaching at each hospital. The Honorary Senior Lecturer (HSL) is the clinician who has overall responsibility whereas the Undergraduate Managers are responsible for the day to day organisation and administration. Close liaison with both the clinical placement undergraduate team and the administration team at Cardiff University will ensure that you have the best possible experience.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.