Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau rhyngwladol (BSc Econ)

 • Côd UCAS: 305Q
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

location

Astudiwch faterion cyfoes byd-eang

Dewiswch fodiwlau sy'n amrywio o seiberddiogelwch a gwleidyddiaeth niwclear i’r newid yn yr hinsawdd a ffeministiaeth.

book

Edrychwch i'r dyfodol a'r gorffennol

Dysgwch am gysylltiadau rhyngwladol mewn cyd-destunau hanesyddol a chyfoes.

briefcase

Cyfleoedd gyrfa ledled y byd

Mae ein myfyrwyr bellach yn gweithio ym maes datblygu byd-eang, busnes rhyngwladol, diplomyddiaeth, gwasanaethau cudd-wybodaeth y llywodraeth, a newyddiaduraeth.

rosette

Interniaethau Proffesiynol

Mwynhewch ymweliadau gan siaradwyr uchel eu proffil o Lywodraeth y DU, NATO a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

International Relations examines the role of states, international alliances, non-governmental organisations and multinational companies in an increasingly globalised world.

As part of this degree programme, you will have the opportunity to focus on global politics and world affairs as well as having the opportunity to attend a lecture series hosted by the University on International Relations & International Law, which has featured high profile speakers from institutions such as NATO and the UN Security Council.

Our objective is to challenge the preconceptions that you will bring to the subject and to actively encourage a critical attitude to the nature of the political and the international. We aim to prepare you to markets of knowledge and practice that are in constant evolution so that, through this programme, you become an active and critical young citizen and develop a consciousness of the values of internationalization.

International Relations graduates find careers in a wide range of fields. A further option is to go on to postgraduate study.

Maes pwnc: Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Gofynion mynediad

ABB-BBB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL.

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn unrhyw bwnc.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 6.0 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gydag o leiaf 22 ar gyfer ysgrifennu a 20 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 62 yn gyffredinol gydag o leiaf 69 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 62 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

II: Rhagoriaeth mewn ysgrifennu ac o leiaf un Rhagoriaeth a dau Deilyngdod mewn cydrannau eraill.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course. If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement
 • contact with people related to Cardiff University.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £18,700 Dim
Blwyddyn dau £18,700 Dim
Blwyddyn tri £18,700 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Na.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a three year, full-time programme made up of 120 credits per year.

Year one will provide you with a solid grounding in core international relations theories and perspectives, and the historical development of the international system through the study of designated core modules. This platform will provide the theoretical and historical foundation for more advanced study of a rich range of international relations topics as you progress. 

Study in the second and third years will have a distinctly IR focus and you will be required to study a minimum of 100 credits in the discipline in each year. The volume and range of modules available means that you are able to retain an element of choice within that compulsory element and as such design and pursue a bespoke pathway that reflects their specific study interests.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Byddwch yn astudio 120 o gredydau yn eich blwyddyn gyntaf o blith rhestr y modiwlau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol sydd ar gael.

Bydd cymorth sgiliau astudio sydd wedi'i integreiddio yn rhan o fodiwlau blwyddyn un yn eich helpu i feithrin sgiliau hanfodol astudio academaidd ac ymchwil annibynnol.

Blwyddyn dau

Byddwch yn astudio modiwlau sy'n cyfateb i 120 credyd ym mlwyddyn dau.

Rhaid i chi ddewis o leiaf 100 credyd o gasgliad modiwl Cysylltiadau Rhyngwladol dynodedig. Ar ben hynny, gallwch ddewis astudio un modiwl 20 credyd ychwanegol o gasgliadau modiwlau Cysylltiadau Rhyngwladol neu Wleidyddiaeth.

Bydd ystod o fodiwlau sy'n cwmpasu meysydd fel diogelwch rhyngwladol, llywodraethu rhyngwladol a theori ryngwladol ar gael. Mae'r trefniant hwn yn golygu bod gan eich rhaglen ffocws penodol ar gysylltiadau rhyngwladol, ond rydych yn cadw elfen o ddewis a dyluniad sy'n eich galluogi i ddilyn llwybr sy'n adlewyrchu eich diddordebau astudio penodol.

Blwyddyn tri

Byddwch yn astudio modiwlau sy'n cyfateb i 120 credyd ym mlwyddyn tri.

Fel ym mlwyddyn dau, byddwch yn dewis o leiaf 100 credyd o fodiwlau Cysylltiadau Rhyngwladol dynodedig ac yn dewis modiwl 20 credyd arall o blith casgliad y modiwlau Cysylltiadau Rhyngwladol neu Wleidyddiaeth.

Mae hyn yn golygu y bydd ail a thrydedd flwyddyn eich gradd yn cael eu pwysoli tuag at fodiwlau Cysylltiadau Rhyngwladol, gan eich galluogi i ganolbwyntio eich rhaglen astudio ar bynciau fel gwleidyddiaeth amgylcheddol fyd-eang, diogelwch rhyngwladol, technolegau digidol, rhyfel a heddwch, a gwleidyddiaeth ôl-drefedigaethol.

Cewch gyfle i ysgrifennu traethawd hir sy'n eich galluogi i ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer ymchwil. Mae'r traethawd hir Cysylltiadau Rhyngwladol yn rhoi’r cyfle i chi gymryd rhan mewn ymchwil dan oruchwyliaeth ond hunangyfeiriedig. Byddwch yn gallu dewis maes ffocws a ffefrir a chaiff goruchwyliwr priodol ei benodi.

Er mwyn cael y gorau posibl i lwyddo, bydd angen cyflawni 2:1 yn gyffredinol yn eich asesiad blwyddyn dau i allu dewis y modiwl traethawd hir fel arfer.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
The History of Thought in International RelationsPL931120 credydau
International Politics in the Nuclear AgePL932020 credydau
Africa in International Thought and Practice: Colonialism, Anticolonialism, PostcolonialismPL932120 credydau
Global Environmental PoliticsPL932220 credydau
Bombs, Bullets and Ballot-boxes: the Northern Ireland Conflict, 1969 to 1998PL932420 credydau
Political Economy: Rationality in an Irrational World?PL932520 credydau
Popular Culture and World PoliticsPL932820 credydau
China in the WorldPL933020 credydau
War and SocietyPL933120 credydau
Cybersecurity: Diplomacy and Digital Rights in Global PoliticsPL933220 credydau
A History of British IntelligencePL933320 credydau
The Politics of Violence and KillingPL933520 credydau
Justice, Legitimacy and International LawPL933620 credydau
Latin American PoliticsPL933720 credydau
Sex, Drugs and Public PolicyPL933820 credydau
Visual Global PoliticsPL933920 credydau
Politics in Practice: Work Placement ModulePL934020 credydau
The Soul and the City: Plato's Political PhilosophyPL934120 credydau
Crisis and Commitment in 20th Century Political ThoughtPL934320 credydau
Be the Change: Governing without the StatePL934620 credydau
The Politics and Governance of BrexitPL934720 credydau
Representing DevelopmentPL934820 credydau
Representing DevelopmentPL934820 credydau
The Politics of Populism in EuropePL935020 credydau
Terrorism and (In)securityPL935120 credydau
Radical Political TheoryPL935220 credydau
Governing Global Public Health: Viral Pandemics, and the Global Drugs ‘Epidemic’PL935320 credydau
US Government and PoliticsPL937420 credydau
Cyfiawnder Byd-eangPL937720 credydau
Cenedlaetholdeb, Crefydd a Chyfiawnder: Hanes Athroniaeth yr 20fed Ganrif yng NghymruPL937820 credydau
Parliamentary Studies ModulePL938020 credydau
International Relations DissertationPL938520 credydau
Politics DissertationPL938620 credydau
Elections in the UKPL938720 credydau
Global International Organisation in World PoliticsPL939120 credydau
Personality and PowerPL939220 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

You will be taught through a combination of lectures, tutorials and seminars.

Lectures take a range of forms but generally provide a broad structure for each subject, introduce key concepts, and convey relevant up-to-date information.

Seminars provide an opportunity to ask questions and discuss key ideas in a small group environment. Their purpose is to assist you to integrate the information and ideas you receive from lectures and readings and to explore issues critically and in depth. Set questions and readings form the basis for discussion by directing your attention to relevant aspects of the subject matter and to various types of sources of information. Giving presentations develops your capacity to gather, organise and synthesise relevant information and ideas and to communicate these in a logical and concise manner. Tutor-led and student-led discussion hones logical skills and gives you practice in applying different concepts, theories and methods to the subject-matter at hand. It also exposes you to different interpretations of political ideas and events. Group problem-solving helps to develop collaborative skills.

Welsh language provision

This programme provides opportunities for learning and teaching through the medium of Welsh. Seminar teaching in Welsh is available in modules in each year. You may elect to write all or some of your assessed work and examinations in Welsh. If you are in receipt of a Coleg Cymraeg scholarship you are required to take a prescribed number of Welsh medium modules in order to fulfill the terms of your scholarship, the need for which is accommodated within each module collection.
 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor who will help you reflect on your performance on the programme and advise you on study techniques, module selection and career planning (in conjunction with the University’s Career Service). They will also provide a first point of contact if you experience any difficulties. Additionally, all teaching staff keep prescribed office hours when you can meet with them and discuss any learning queries arising from the module or from your studies in general.

All modules within the programme make extensive use of the University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access discussion forums and find course materials including multimedia materials, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises, discussion groups, etc. You will also be able to reflect on your progress and on the skills that you will develop through a section on the University’s Central Learning site called Planning Personal Development.

Within modules, the requirements and expectations of learning and assessment will be explained carefully by the module leader within the class and through supporting materials available on Learning Central.

Many modules include early forms of assessment designed to monitor progress and provide feedback before longer pieces of coursework and final exams. You will receive written feedback on all coursework.

A range of staff are available to provide further support, including a specialist librarian. A member of academic staff acts as a designated Disability and Diversity Officer and ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.

Centrally the University has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Prior advice and written feedback (for essays) are used to help you understand what is required.

Formative feedback does not contribute to progression or degree classification decisions. The goal of formative feedback is to improve your understanding and learning before you complete your summative assessment. More specifically, formative feedback helps you to:

 • Identify your strengths and weaknesses and target areas that need work.
 • Help staff to support you and address the problems identified with targeted strategies for improvement.

Summative feedback does conribute to progression or degree classification decisions. The goal of summative assessment is to indicate how well you have succeeded in meeting the intended learning outcomes of a Module or Programme and will enable you to identify any action required in order to improveAll feedback should directly link to the Module grading / assessment criteria.

Feedback is given in tutorials, discussion classes and problems classes as well as through individual written comments on coursework.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

On completion of this programme you will be able to demonstrate a critical understanding of various international relations theories, the nature of the international system and of global power structures (with main focus in terms of agencies such as States, International Organisations and other non-State actors) together with a command of associated transferable skills, such as:

Knowledge & Understanding:

 • Understanding the nature and significance of politics as a global activity.
 • Demonstrating critical knowledge and understanding of historical evolution and contemporary character of world politics.
 • Applying concepts and theories used in the study of international relations to the analysis of political ideas, practices and issues in the global arena.
 • Making use of various categories of evidence to illustrate the applicability and limitations of the aforementioned concepts, theories and methods.
 • Evaluating different interpretations of world political issues and events.
 • Demonstrating knowledge and understanding of key aspects of contemporary international relations, embracing global and also regional studies.
 • Critically engaging with contemporary research materials in the relevant areas of international relations.
 • Effectively managing time, tasks and resources.

Intellectual Skills:

 • Gather, organise and deploy evidence, data and information from a variety of sources.
 • Develop a reasoned argument, synthesize relevant information and exercise critical judgement.
 • Reflect on your own learning and make use of constructive feedback.
 • Manage your own learning self-critically.
 • Communicate ideas effectively and fluently, both orally and in writing.

Transferable/Key Skills:

 • Work independently, demonstrating initiative, self-organisation and time-management.
 • Collaborate with others and contribute to the achievement of common goals.
 • Use communications and information technologies for the retrieval and presentation of information.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Yn 2016/17, dywedodd 95% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae graddau mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn darparu sylfaen ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd megis mewn cyrff anllywodraethol, datblygiad byd-eang, busnes rhyngwladol, diplomyddiaeth a chudd-wybodaeth mewn llywodraeth, newyddiaduraeth, ac ymchwil polisi, yn ogystal â bod yn sail ar gyfer pynciau mwy arbenigol sy’n cael eu haddysgu ar lefel ôl-raddedig.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.