Ewch i’r prif gynnwys

Almaeneg a Gwleidyddiaeth (BA)

 • UCAS code: LR22
 • Next intake: September 2022
 • Duration: 4 years
 • Mode: Full time

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern a’r Adran Gwleidyddiaeth yw meithrin ac addysgu ein myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.  Drwy gyfuno Almaeneg a Gwleidyddiaeth, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy sy'n fuddiol i fyd gwaith, gan roi mantais gystadleuol i chi a’ch gwneud yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang, ac agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa

Mae maes gwleidyddiaeth yn eich galluogi i archwilio'r modd y mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu ac yn gwerthuso syniadau gwleidyddol, er enghraifft pŵer, rhyddid, democratiaeth, gwrthdaro, cyfreithlondeb ac atebolrwydd, yn ogystal â chynnwys cysylltiadau rhyngwladol.

Mae’r modiwlau’n amrywio, gan roi cyfle i chi archwilio'r modd y mae gwleidyddiaeth yn gweithio ym Mhrydain a’r tu hwnt, yn ogystal ag ymchwilio i'r modd y mae polisi cyhoeddus yn cael ei lunio. Mae llwybrau gwaith eraill yn trafod cyfiawnder, democratiaeth, hawliau dynol a chysylltiadau rhyngwladol, gan ddarparu dealltwriaeth eang i chi o wleidyddiaeth sydd wedi’i theilwra i’ch anghenion penodol chi.

Drwy gydol y rhaglen, yn ogystal â datblygu sgiliau iaith lefel uchel, mae myfyrwyr yn cael dealltwriaeth ryngddiwylliannol drylwyr sy'n cwmpasu gwybodaeth benodol am ddiwylliannau'r Almaen, law yn llaw â’r gallu i lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diwylliant. Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu lefel uchel a sgiliau meddwl yn feirniadol, ac yn meithrin gwytnwch ac annibyniaeth yn sgil yr amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor.

Mae'r Almaen yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a 

soffistigedig. Almaeneg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a'r Cenhedloedd Unedig.

Rydym yn cynnig Almaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr. Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, yn ogystal â'ch gwersi iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yr Almaen yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi ddilyn eich cwrs.

Bydd eich dealltwriaeth o’r iaith yn cael ei datblygu a’i mireinio ymhellach yn ystod eich blwyddyn dramor, pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad lle siaredir Almaeneg. 

Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu traethawd hir, fydd yn ysgogi menter a gall fod yn baratoad defnyddiol ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig. 

Mae’n bwysig cofio nad astudio’r iaith yn unig rydych chi wrth astudio ieithoedd - mae’n cynnwys archwilio sawl agwedd ar wlad, a’n nod yw cynnig cwrs gwirioneddol eang sy'n cynnig modiwlau heriol ac ysgogol. 

Fel myfyriwr cyd-anrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau ategol sy'n aml yn cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil ddiweddar. Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith, yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol ar hanes, diwylliant, llenyddiaeth, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr Almaen.  

Distinctive features

 • High-quality language teaching delivered by native speakers, with blended learning and digital technologies embedded in the teaching and assessments designed to feed forward into future learning
 • A vibrant programme of extra-curricular activities to support your language learning and immersion into German culture.
 • A curriculum with a clear learning arc, drawing on the latest research and providing a thorough understanding of German culture
 • A structured skills programme which embeds academic, transferable and employability skills into learning from the very beginning
 • The option of taking a credit-bearing work placement
 • The opportunity to spend your third year either studying or working in Germany or a German speaking country.
 • An exciting range of opportunities beyond your formal studies to engage with local schools and communities in promoting language learning and develop your own skills and profile.
 • Academic links with the National Assembly for Wales via the Welsh Governance Centre and long established relationships with national and international organisations such as the Westminster parliament, European Union and NATO.

Subject area: Ieithoedd modern a chyfieithu

 • academic-schoolYr Ysgol Ieithoedd Modern
 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2087 0824
 • MarkerCathays, Caerdydd, CF10 3AS

Subject area: Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

 • academic-schoolYsgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Entry requirements

ABB-BBB. Os oes gennych radd B mewn Almaeneg ar Safon Uwch bydd gennych fynediad i'r llwybrau uwch ieithoedd.

Extended/International Project Qualification: Applicants with grade A in the EPQ/IPQ will typically receive an offer one grade lower than the standard A level offer. Please note that any subject specific requirements must still be met.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn pynciau Celfyddydau, Dyniaethau, Gwyddoniaeth a Gwyddor Gymdeithasol. Os oes gennych radd B mewn Almaeneg ar Safon Uwch yn ychwanegol at neu mewn cyfuniad â BTEC bydd gennych fynediad i'r llwybrau uwch ieithoedd.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL. Os oes gennych radd 6 mewn HL Almaeneg bydd gennych fynediad i'r llwybrau uwch ieithoedd.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Grade B or grade 6 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 6.5 overall with a minimum of 6.5 in writing and a minimum of 6.0 in all other subskills.

TOEFL iBT

At least 90 overall with a minimum of 22 for writing and 20 in all other subskills.

PTE Academic

At least 62 overall with a minimum of 69 in writing and a minimum of 62 in all other communicative skills.

Trinity ISE II/III

II: a Distinction in Writing and at least one Distinction and two Merits in other components.
III: at least a Pass in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Interview or selection process

Each candidate’s profile is considered as a complete picture, taking into account your interest in and suitability for the degree, as shown in your personal statement and referee’s report, as well as achieved and predicted grades. Your ability to present an argument, evidence of intellectual curiosity and your enthusiasm for and commitment to studying will also be assessed.

Tuition fees

Students from the UK

We are currently awaiting confirmation on tuition fees for the 2022/23 academic year. Fees for the previous year were £9,000.

Students from the EU, EEA and Switzerland

We are currently awaiting confirmation on tuition fees for the 2022/23 academic year.

Students from the rest of the world (international)

We are currently awaiting confirmation on tuition fees for the 2022/23 academic year.

Additional costs

Course specific equipment

Many students choose to invest in personal copies of unabridged bilingual dictionaries and reference grammars. While copies of most course materials are available in the library, many students opt to acquire personal copies of set texts.

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Living costs

We’re based in one of the UK’s most affordable cities. Find out more about living costs in Cardiff.

Course structure

Mae BA Almaeneg a Gwleidyddiaeth yn rhaglen radd lawn-amser a gaiff ei chyflwyno wyneb yn wyneb dros bedair blynedd. Mae wedi ei strwythuro yn y fath fodd fel y byddwch yn caffael sgiliau a chymwyseddau iaith a gwleidyddol lefel uchel dros flynyddoedd olynol i fod yn feddyliwr annibynnol a beirniadol, yn barod ar gyfer gwaith proffesiynol.

Ym mhob blwyddyn o’r rhaglen byddwch yn astudio 120 o gredydau, wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng 60 o gredydau mewn Gwleidyddiaeth a 60 o gredydau mewn Almaeneg. Treulir eich trydedd flwyddyn yn astudio neu’n gweithio dramor yn yr Almaen neu mewn gwlad arall lle siaredir Almaeneg.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2022/23 academic year. The final modules will be published by September 2022.

Year one

You will combine 60 credits of German with 60 credits of Politics, allowing you to experience more than one field of study.

Year one Politics is an introductory year. You will study one core, 20 credit module and select a further 40 credits (two, 20 credit modules) from our other foundation core modules, to lay the groundwork for your study in years two and four.

In year one we run two language pathways for students; an advanced pathway for students with an A-level or equivalent competence in German and a beginner’s pathway for students with limited or no knowledge of German. The first year of this programme provides a thorough foundation in the grammar of the language for those students on the beginner’s pathway, and develops the linguistic skills for post A-level students on the advanced pathway.

You will also study a non-language module which introduces you to the development of Germany as a nation, exploring what it has symbolised for different groups at different moments in history. It also explores Germany’s exchanges with the world, enabling you to explore Germany’s role beyond the national borders. The module will enable you to develop a good understanding of intercultural awareness, and the highly-prized ability to mediate between cultures.

Year two

In year two you will again take 60 credits in Politics and 60 credits in German.

The language elements of year two build on the work undertaken in year one, and prepare you for your year abroad. In addition to language, you will study 30 credits looking at Germany in a transnational context. This will introduce you to key approaches, methodologies and critical tools which you can apply to an in-depth study, looking at a range of topics such as culture, history and politics.

You will also study 60 credits in Politics and International Relations, selecting from our wide range of optional modules and including at least 20 designated Politics credits.

Module titleModule codeCredits
Cultures in Context (German)ML728230 credits
Module titleModule codeCredits
Ex-Beginners Language Year 2 GermanML725030 credits
Ex-Advanced Language Year 2 GermanML725130 credits
Gender, Sex and DeathPL922020 credits
International Relations of the Cold WarPL922120 credits
Colonialism, GPE and DevelopmentPL922220 credits
Digital Technologies and Global PoliticsPL922320 credits
Global GovernancePL922420 credits
EU PoliticsPL922520 credits
From Espionage to Counter-Terrorism: Intelligence in Contemporary PoliticsPL922920 credits
The Power and Politics of Research MethodsPL923020 credits
Critical War and Military Studies: an IntroductionPL923120 credits
Comparative European PoliticsPL923220 credits
Modern Welsh PoliticsPL923320 credits
Modern Political Thought: Machiavelli to MillPL923420 credits
Local to Global Sustainable DevelopmentPL923620 credits
Damcaniaethu a Dadfeilio'r Gymdeithas GyfalafolPL923820 credits
Introduction to Data Science for Politics and International RelationsPL923920 credits
The Barbarians are Coming!: Cross-cultural Political TheoriesPL924020 credits
Ideas and Ideology in British PoliticsPL924120 credits
Animals, Air, and Areas beyond national jurisdiction - The Politics of Global Environmental RegimesPL924220 credits
Governing Modern BritainPL924320 credits
Credoau'r CymryPL928620 credits
British Politics since 1945PL928720 credits
International Security: Concepts and IssuesPL928820 credits
Justice and Politics: Contemporary Political TheoryPL929120 credits
International Law in a Changing WorldPL929920 credits

Year three: Sandwich year

Your third year is spent in Germany or another German-speaking country. The year will enable you to develop your language skills, deepen your understanding of the German culture and develop your independence, resourcefulness and resilience.

Your options include studying at one of our partner universities, working as an English assistant in a school through the British Council Scheme, or working for a German organisation or company. No matter what you choose, the year abroad is a great opportunity for you to improve your understanding of the language, immerse yourself in another culture, and gain international study or work experience.

If you choose the study option, we have established exchange programmes which provide opportunities to study in institutions in cities that have included Berlin, Hamburg, Munich and Cologne.

Placements for teaching assistants on a scheme run by the British Council can take you to either a major city or a small, rural town. This option provides first-hand teaching experience and allows you to earn a salary sufficient to live on, although you only work on a part-time basis. Prior to the start of your placement, the British Council provides a training weekend in the destination country. In addition, the school you have been assigned to should also guide you in your role as a teacher and help you to find a place to live.

The third option consists of a work placement with an organisation or company in the German-speaking world. The necessary arrangements can be made through personal contacts you may have or by approaching organisations directly. In order to ensure that your work placement affords you plenty of opportunity to speak German and provides you with a beneficial experience, such arrangements will require prior approval by the School.

Studying or working abroad is excellent preparation for your final year and gives you a level of self-confidence and maturity that has proven popular with employers.

Year four

When we welcome you back to Cardiff in your final year, you will continue to develop your language skills, studying 30 credits of German language in the final year and a 30 credit German optional module. You will also study 60 credits in Politics and International Relations, selecting from our wide range of optional modules and including at least 20 designated Politics credits. You will have the opportunity to build on the broad base of knowledge and skills you have developed to study an area of research expertise in the School, through taught modules and/or a dissertation.

You will also have the opportunity to take part in our very popular teaching module, an accredited module where you will build on study and workshops at the University to undertake a teaching placement at one of our partner schools on the area.

The final year dissertation module gives you the option to engage more deeply with a chosen topic area, as well as extending your research and analytical skills.

Module titleModule codeCredits
Final Year Dissertation - German (in English/Welsh)ML735930 credits
Final Year Dissertation - German (in German)ML736130 credits
The German Idea of HistoryML736330 credits
United but Divided? Exploring German UnificationML736730 credits
The History of Thought in International RelationsPL931120 credits
International Politics in the Nuclear AgePL932020 credits
Africa in International Thought and Practice: Colonialism, Anticolonialism, PostcolonialismPL932120 credits
Global Environmental PoliticsPL932220 credits
Bombs, Bullets and Ballot-boxes: the Northern Ireland Conflict, 1969 to 1998PL932420 credits
Political Economy: Rationality in an Irrational World?PL932520 credits
Popular Culture and World PoliticsPL932820 credits
China in the WorldPL933020 credits
War and SocietyPL933120 credits
Cybersecurity: Diplomacy and Digital Rights in Global PoliticsPL933220 credits
A History of British IntelligencePL933320 credits
The Politics of Violence and KillingPL933520 credits
Justice, Legitimacy and International LawPL933620 credits
Latin American PoliticsPL933720 credits
Sex, Drugs and Public PolicyPL933820 credits
Visual Global PoliticsPL933920 credits
Politics in Practice: Work Placement ModulePL934020 credits
The Soul and the City: Plato's Political PhilosophyPL934120 credits
Crisis and Commitment in 20th Century Political ThoughtPL934320 credits
Be the Change: Governing without the StatePL934620 credits
The Politics and Governance of BrexitPL934720 credits
Representing DevelopmentPL934820 credits
The Politics of Populism in EuropePL935020 credits
Terrorism and (In)securityPL935120 credits
Radical Political TheoryPL935220 credits
Governing Global Public Health: Viral Pandemics, and the Global Drugs ‘Epidemic’PL935320 credits
US Government and PoliticsPL937420 credits
Cyfiawnder Byd-eangPL937720 credits
Cenedlaetholdeb, Crefydd a Chyfiawnder: Hanes Athroniaeth yr 20fed Ganrif yng NghymruPL937820 credits
Parliamentary Studies ModulePL938020 credits
International Relations DissertationPL938520 credits
Politics DissertationPL938620 credits
Elections in the UKPL938720 credits
Global International Organisation in World PoliticsPL939120 credits
Personality and PowerPL939220 credits

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

Mae'r rhan fwyaf o'n modiwlau yn cynnwys cyfuniad o ddarlithoedd, seminarau a dosbarthiadau iaith sy'n eich galluogi i ddatblygu sgiliau cyfathrebu a dadansoddi, ac i ddatblygu meddwl beirniadol mewn amgylchedd cefnogol. Mae addysgu yn cwmpasu’r holl gymwyseddau allweddol, ac yn cael ei wella drwy gynnwys dysgu digidol.

Mae darlithoedd yn darparu trosolwg o gysyniadau a fframweithiau allweddol pwnc, gan eich paratoi chi ar gyfer ymgymryd â gwaith ymchwil annibynnol ar gyfer y seminarau a datblygu eich syniadau eich hunan.

Mae'r seminarau yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu â syniadau allweddol yn feirniadol ac archwilio syniadau a amlinellir mewn darlithoedd mewn amgylchedd grŵp bach, fel arfer sy’n cynnwys tua 15 o fyfyrwyr ac arweinydd seminar (aelod o'r tîm addysgu). Gall ffurf y seminarau amrywio, gan gynnwys trafodaeth grŵp sy’n cynnwys pawb, gwaith mewn grwpiau bach a chyflwyniadau sy’n cael eu harwain gan y myfyrwyr.

Caiff dosbarthiadau iaith eu haddysgu mewn grwpiau i wella hyder a dysgu gweithredol. Bydd yr amserlen amrywiol yn cynnwys mynegiant llafar, dealltwriaeth wrth wrando a sgiliau ysgrifennu, a addysgir mewn grwpiau bychain er mwyn gwella hyder a dysgu gweithredol. Mae’r sgiliau cyfathrebu hollbwysig hyn yn cael eu hymarfer a’u datblygu trwy ymarferion gwaith dosbarth a gwaith ysgrifenedig rheolaidd. Mae ein dulliau addysgu yn eich galluogi i ymgysylltu ag amrywiaeth o dechnolegau dysgu iaith. Mae deunyddiau gan gynnwys gwerslyfrau, fideos, ffilmiau, nofelau, ffeiliau sain a gwefannau yn cael eu hategu gan adnoddau ar-lein sy'n ategu gweithgareddau’r ystafell ddosbarth ac yn hyrwyddo a hwyluso dysgu annibynnol. Mae deunyddiau dosbarth yn amrywio o destunau llenyddol a hanesyddol i destunau newyddiadurol cyfoes, gan roi cipolwg eang ar iaith a diwylliant.

Mae astudio’n annibynnol yn rhan allweddol o'ch gwaith dysgu, ac mae ein portffolios dysgu annibynnol wedi cael eu datblygu i ddarparu adnoddau ar-lein i fod o gymorth gyda’ch gwaith dysgu iaith yn annibynnol.  

Year 1

Scheduled learning and teaching activities

21%

Guided independent study

79%

Placements

0%

Year 2

Scheduled learning and teaching activities

36%

Guided independent study

64%

Placements

0%

Year 3

Scheduled learning and teaching activities

0%

Guided independent study

0%

Placements

100%

Year 4

Scheduled learning and teaching activities

13%

Guided independent study

87%

Placements

0%

How will I be supported?

Mae ein rhaglen BA mewn Almaeneg a Gwleidyddiaeth yn cael ei haddysgu gan dîm, gyda'r rhaglen yn ei chyfanrwydd yn cael ei goruchwylio gan Gyfarwyddwr y Rhaglen. Byddwch yn cael cymorth gan nifer o staff gwahanol, rhai yn canolbwyntio ar berfformiad academaidd mewn maes penodol a rhai’n rhoi sylw i ddysgu a chynnydd mewn ffordd fwy cyfannol.

Mae gan bob aelod o staff academaidd oriau dynodedig pan fyddant ar gael i gyfarfod â chi i gynnig cyngor ac adborth ar y pynciau maen nhw'n eu haddysgu.

Yn ogystal, bydd tiwtor personol yn cael ei bennu ar eich cyfer, a fydd yn cyfarfod â chi'n rheolaidd i fyfyrio ar eich cynnydd a’ch datblygiad ar draws eich astudiaethau, ac i feddwl am sut i adeiladu ar eich cyflawniadau a hyrwyddo ymhellach. Gall eich tiwtor personol hefyd eich cyfeirio chi at gymorth priodol os ydych chi’n cael trafferth.

Tra byddwch chi i ffwrdd o Gaerdydd, bydd Cydlynydd Blwyddyn Dramor yn cael ei neilltuo ar eich cyfer, a fydd yn cadw mewn cysylltiad â chi ac yn monitro eich cynnydd. Efallai y byddwch chi hefyd yn cael ymweliad gan un o’ch darlithwyr a fydd yn awyddus i gael gwybod sut hwyl rydych chi’n ei chael ar bethau.

Mae wythnos datblygu sgiliau bob semester yn caniatáu i chi astudio dan arweiniad ac yn rhoi cyfle i chi ddal i fyny ar waith i’w asesu, darllen ac adolygu. Defnyddir yr wythnosau hyn hefyd gan y staff i ymweld â myfyrwyr ar eu blwyddyn dramor. 

Drwy wefan Dysgu Canolog (amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol), byddwch yn gallu cael gafael ar ddeunydd amlgyfrwng perthnasol, cyflwyniadau, taflenni darlithoedd, llyfryddiaethau, dolenni pellach, ymarferion electronig a chylchoedd trafod.

Mae ein Tîm Gwasanaethau Proffesiynol ar gyfer israddedigion yn rhoi cefnogaeth academaidd a chefnogaeth i fyfyrwyr ar yr holl raglenni. Lleolir y tîm mewn 'canolfan myfyrwyr' bwrpasol yn yr ysgol ac maen nhw’n darparu gwybodaeth ac arweiniad mewn ymateb i unrhyw ymholiadau a allai fod gennych. Hefyd, mae gennym Swyddog Gweinyddol ymroddedig Cymorth i Fyfyrwyr yn yr Ysgol, sy'n gallu rhoi’r cyngor a’r arweiniad angenrheidiol i chi mewn amgylchedd cefnogol, gofalus a chyfrinachol.

Rydym yn ymfalchïo yn lefel y cyswllt sydd gennym â’n corff myfyrwyr, gan roi'r cyfle i chi leisio eich barn a bod yn bartneriaid ym mhrosesau gwneud penderfyniadau’r Ysgol lle bo’n bosibl. Rydym yn creu arolwg myfyrwyr yn rheolaidd i wneud yn siŵr ein bod bob amser yn gweithio ar sail yr hyn sydd orau ar eich cyfer.   

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr, y Ganolfan Datblygu Sgiliau Academaidd a llyfrgelloedd a chanolfannau adnoddau ardderchog.

Year 1

Written exams

58%

Practical exams

3%

Coursework

38%

Year 2

Written exams

45%

Practical exams

3%

Coursework

52%

Year 3

Written exams

0%

Practical exams

0%

Coursework

100%

Year 4

Written exams

55%

Practical exams

5%

Coursework

40%

What skills will I practise and develop?

Mae'r Canlyniadau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon yn disgrifio'r hyn y byddwch yn gallu ei wneud o ganlyniad i’ch astudiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddant yn eich helpu i ddeall yr hyn a ddisgwylir gennych.

Gellir gweld y Deilliannau Dysgu ar gyfer y Rhaglen hon isod:

Gwybodaeth a Dealltwriaeth:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Y gallu i siarad, ysgrifennu a deall un neu ragor o ieithoedd tramor i lefel uchel o gymhwysedd.
 • Dealltwriaeth ryngddiwylliannol fanwl gan gynnwys gwybodaeth benodol am ddiwylliannau eraill, sy’n gysylltiedig â gallu i lywio a chyfryngu rhwng mwy nag un diwylliant.
 • Gwybodaeth am y cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedig â’r wladwriaeth fodern a mathau o lywodraeth, yn enwedig y ffurf seneddol Ewropeaidd; esbonio sut y mae sefydliadau gwleidyddol craidd yn gweithredu; defnyddio geirfa arbenigol trafodaethau gwleidyddol fel y’i mynegwyd gan wyddonwyr ac ymarferwyr gwleidyddol; dangos sgiliau ymchwil a gwybodaeth sylfaenol ar waith.
 • Gwybodaeth am waith sawl un o feddylwyr allweddol hanes syniadaeth wleidyddol a syniadaeth wleidyddol gyfoes;
 • Ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth eang o faterion a dadleuon sy’n ganolog i syniadaeth wleidyddol; a
 • Bod yn gyfarwydd ag amrywiaeth o’r termau a'r cysyniadau sy'n angenrheidiol ar gyfer dealltwriaeth ddigonol o syniadaeth wleidyddol.
 • Darllen a dadansoddi testunau athronyddol a gwleidyddol.
 • Crynhoi a chyflwyno dadleuon canolog testunau cymhleth.
 • Gwerthuso cysyniadau a dadleuon cymhleth.

Sgiliau Deallusol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Sgiliau ieithyddol uwch, yn ogystal â gwerthfawrogiad eang o ddiwylliant, llenyddiaeth a hanes yr Almaen a gwledydd lle siaredir Almaeneg
 • Y gallu i gyfathrebu'n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn Saesneg ac Almaeneg.
 • Defnyddio dadleuon damcaniaethwyr gwleidyddol clasurol, modern a chyfoes mewn trafodaeth lafar ac mewn aseiniadau ysgrifenedig.
 • Dadl ddarbwyllol, h.y. un sy’n rhesymegol ac yn seiliedig ar dystiolaeth; i gasglu, trefnu a defnyddio tystiolaeth a gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau.
 • Cyfosod gwybodaeth berthnasol i arfer barn feirniadol wrth werthuso gwybodaeth.
 •  gallu i gasglu, trefnu a defnyddio tystiolaeth, data a gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau eilaidd a rhai ffynonellau gwreiddiol.
 • Llunio dadl resymol, cyfosod gwybodaeth berthnasol ac arfer barn feirniadol.

Sgiliau Ymarferol Proffesiynol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Defnydd effeithiol o dechnolegau cyfathrebu a gwybodaeth ar gyfer casglu a chyflwyno gwybodaeth.
 • Dangos gwytnwch ac annibyniaeth drwy'r amser a dreulir mewn cyd-destunau trochi iaith dramor.
 • Dangos sgiliau cyfathrebu a meddwl yn feirniadol.
 • Gweithio yn unol â therfynau amser a blaenoriaethau, a rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd.
 • Gweithio fel rhan o dîm, gan ddatblygu dull cydweithredol o ddatrys problemau.

Sgiliau Trosglwyddadwy/Allweddol:

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen yn llwyddiannus byddwch yn gallu arddangos:

 • Deall pynciau cymhleth yn hyderus.
 • Dadansoddi testunau cymhleth.
 • Dehongli a defnyddio data perthnasol.
 • Arddangos sgiliau ymchwil ymarferol.
 • Llunio eich atebion llawn dychymyg eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth.
 • Dysgu yn sgil beirniadaeth adeiladol ac ymgorffori ei mewnwelediadau.
 • Cymryd cyfrifoldeb am eich rhaglen ddysgu a’ch datblygiad proffesiynol eich hun.
 • Arddangos sgiliau beirniadol (rhesymu, gwerthuso tystiolaeth, datrys problemau, cysylltu theori ac ymarfer).
 • Arddangos creadigrwydd a meddwl yn arloesol.
 • Arddangos sgiliau arweinyddiaeth, gwaith tîm a hunan-reoli.
 • Nodi, cofnodi a chyfleu eich cyraeddiadau gyrfa perthnasol.

Careers and placements

Career prospects

School of Modern Languages

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Many graduates enjoy their year overseas so much that they take time out for more travel, or go abroad on graduation in search of employment.

Of those who choose to remain in the UK, many pursue postgraduate studies such as one of the School’s Postgraduate Taught degrees or a PGCE. Others start work immediately following their studies, and our graduates go on to secure excellent careers in international diplomacy, the Civil Service, teaching, business and journalism. Other employment options include roles as translators, language assistants, export assistants and proof-readers.

School of Law and Politics

In 2015/16, 97% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Politics at Cardiff is a respected recruitment pool for a variety of employers within this sector with the Public Service Ombudsman for Wales, the Department for Education, the UK Border Agency and a range of political parties all recruiting from the last graduating year.

Outside of the political sector, the degree is of interest to employers in both the public and private sectors, with graduates taking up management training opportunities within EY, Enterprise Rent A Car, Zurich Insurance and King Worldwide.

Placements

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn addysgu, mae’n bosibl y gallech chi gwblhau interniaeth yn addysgu iaith mewn ysgol uwchradd yn y Deyrnas Unedig yn eich blwyddyn olaf.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2021 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

How to apply

Find out how to apply for this course

Discover more


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.