Ewch i’r prif gynnwys

Daeareg Fforio (MSci)

 • Côd UCAS: F626
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Arbenigo mewn archwilio ein hadnoddau naturiol ac ennill sgiliau ymchwil gwerthfawr ar y radd bedair blynedd hon.

rosette

Achrediad proffesiynol

Mae ein graddau wedi’u hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol, sef y corff proffesiynol ar gyfer y geowyddorau yn y DU.

briefcase

Addysgu sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant

Wedi'i gynllunio gyda mewnbwn gan ddiwydiant i sicrhau eich bod chi'n graddio gyda'r sgiliau arbenigol sydd eu hangen i fod yn ddaearegwr archwilio proffesiynol.

building

Cysylltiadau lleol

Wedi'i leoli yn yr un adeilad â swyddfa Gymraeg Arolwg Daearegol Prydain a drws nesaf i Amgueddfa Cymru.

location

Lleoliad gwych

Ger hen fwynglawdd aur a thirweddau naturiol eithriadol eraill lle gallwch ddatblygu eich sgiliau gwaith maes.

mortarboard

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol

Nid oes angen i chi fod wedi astudio Daeareg i ddilyn y cwrs hwn. Rydym yn dechrau gyda'r pethau sylfaenol i ddod â phawb i'r un lefel.

People have been using Earth’s natural resources like metals, minerals, oil and gas for centuries to build our towns and cities, power our homes, and make the vehicles, devices and tools that we depend on. New resources are increasingly hard to find and specialist skills and technology are required to locate and use them responsibly.

On our Exploration Geology course, you will learn how Earth’s processes have created natural resources and how to explore for them to meet future demand. You will develop skills in fieldwork (both above and underground), data analysis and confident decision making and use modern exploration software.

Our Master's degrees involve a fourth year of study where you work on a research project with a scientist from the School and their research team. Your advanced research and problem-solving skills will be invaluable to employers in academia, government and industry. 

We’ve worked with industry to design our course so you graduate with the specialist skills needed to be a professional exploration geologist.

We make the most of our location and take regular field trips to explore mining sites across Wales. There will also be opportunities to do overseas trips, in the past we’ve been to Spain and Cyprus.

Achrediadau

Maes pwnc: Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Maes pwnc: Daeareg a'r geowyddorau

Gofynion mynediad

ABB-BBB (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth) neu BBB-BBC (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth HL) neu 31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc HL (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth HL). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddor Anifeiliaid, Gwyddoniaeth Gymhwysol, Gwyddor Iechyd, TGCh, neu Wyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.


Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim
Blwyddyn pedwar £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The fieldwork costs for your core modules are included but you will need to contribute towards food if it is provided during the trip. You will need to pay for any optional fieldwork modules. The cost of these trips will be capped at an amount determined by the school. Students facing financial hardship may be eligible to apply to the Cardiff Financial Assistance Programme for help with these costs.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd yr Ysgol yn darparu cyfarpar maes arbenigol ar gyfer gweithio yn y maes ac unrhyw offer arall sy'n briodol ar gyfer eich gradd.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a four-year full-time course and you study for your Bachelor’s and Master’s degree at the same time. The first three years are structured in the same way as the BSc course and then in year four you will complete your Master’s qualification.

In your first year you will study core modules and get a strong foundation in exploration geology. In years three and four there are core and optional modules so you have some flexibility to choose to study the areas that you’re interested in. Year four is focussed on a major independent research dissertation that marks the culmination of your studies.

 

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae pob un o'n rhaglenni gradd Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn dilyn yr un modiwlau yn y semester cyntaf. Mae hyn wedi'i gynllunio i roi sylfaen gadarn i chi allu adeiladu arni yn y maes gwyddorau'r Ddaear. Byddwch yn ennill cyfanswm o 120 credyd am y flwyddyn, drwy gymysgedd o fodiwlau 10 credyd ac 20 credyd.

Ar ddiwedd eich semester cyntaf byddwch yn penderfynu a ydych chi am barhau â'ch dewis gradd wreiddiol neu newid i radd Gwyddorau’r Ddaear arall.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
World of Dynamic EnvironmentsEA130020 credydau
Exploring Planet EarthEA130120 credydau
GIS, Maps and Analytical SkillsEA130320 credydau
Earth Science FieldworkEA130420 credydau
Earth MaterialsEA130620 credydau
Life and Earth HistoryEA130720 credydau

Blwyddyn dau

Rydych yn dilyn cyfres o fodiwlau sydd â'r nod o ddarparu'r offer sylfaenol ar gyfer deall daeareg archwilio ac ar gyfer gwaith maes. Byddwch yn ennill cyfanswm o 120 credyd am y flwyddyn, drwy gymysgedd o fodiwlau 10 credyd ac 20 credyd.

Ar hyn o bryd mae hyfforddiant maes helaeth yn ystod y flwyddyn hon yn cynnwys teithiau preswyl i Dorset, Cernyw a Sbaen. Yn ystod y teithiau hyn byddwch yn dysgu ystod eang o sgiliau ymarferol sy'n hyfforddiant hanfodol i ddaearegwyr archwilio.

Yn ystod yr Haf rhwng yr ail flwyddyn a’r drydedd flwyddyn, fe'ch anogir i ymgymryd â phrosiect lleoliad diwydiannol gyda chwmni fforio yn y DU neu dramor. Fel arall, cewch gwblhau prosiect fforio neu bwnc mapio daearegol dan ein goruchwyliaeth academaidd ni.

Blwyddyn tri

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ysgrifennu adroddiad ymchwil ar eich lleoliad neu brosiect fapio. Byddwch hefyd yn dilyn modiwlau craidd mewn adnoddau mwynau a hydrocarbon, yn ymweld â dyddodion mwyn (yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd) ac yn cymryd rhan mewn cwrs maes tramor - i Cyprus ar hyn o bryd.

Byddwch yn cwrdd â darlithwyr gwadd ac yn dysgu cynllunio prosiect fforio proffesiynol.

Mae'r modiwl sgiliau ymchwil MESci craidd yn dangos sut mae ymchwil yn cael ei chychwyn, ei hariannu a'i gweithredu.

Blwyddyn pedwar

Byddwch yn cwblhau traethawd ymchwil meistr ar unrhyw bwnc sy’n ymwneud â Daeareg Fforio ac Adnoddau y gellir ei oruchwylio yn yr Ysgol. Byddwch yn gweithio un i un gyda goruchwyliwr ymchwil a gallwch ryngweithio â grŵp ymchwil.

Gan fod yr Ysgol yn fawr ac o safon ymchwil ryngwladol, mae hyn yn golygu bod gennych ddewis eang o bwnc traethawd hir. Mae llawer o fyfyrwyr yn datblygu eu pynciau eu hunain ac yn cysylltu ag ymchwilydd i weld a allant ei oruchwylio. Fel arall, cyhoeddir rhestr o brosiectau bob blwyddyn i chi ddewis ohonynt.

Mewn ymgynghoriad â staff, efallai y byddwch yn ceisio cyhoeddi prif ganlyniadau eich prosiect ymchwil yn y llenyddiaeth wyddonol.

Yn ogystal â modiwl y Prosiect Ymchwil, ym mlwyddyn pedwar byddwch yn dilyn y cwrs maes. Byddwch yn dylunio ac yn cynnal astudiaeth maes, yn dysgu sut y gellir defnyddio modelu cyfrifiadurol yng ngwyddorau'r Ddaear, a chymryd rhan mewn modiwl a arweinir gan fyfyrwyr ar esblygiad y Ddaear.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Pembrokeshire coast fieldwork
Our Exploration and Resource Geology programme is highly practical and incorporates specialist fieldwork and IT skills necessary to become a professional exploration geologist.

Dysgu ac asesu

We are a friendly and informal school and you will be supported and taught by world-leading experts involved in cutting-edge international research.

Our teaching approach is a mix of theory and practical and includes: lectures, laboratory work, fieldwork, tutorials, workshops and seminars. You will also be encouraged to learn independently throughout the course. We teach you to think creatively and to reach conclusions from incomplete data which is a skill valued highly in sectors such as insurance, civil engineering and consulting.

Sut y caf fy nghefnogi?

Supervision

At the start of the course you will be allocated a personal tutor who you will meet with regularly for tutorials. Tutorials are fortnightly in the first year and then monthly in year two and three. Your personal tutor will be a specialist in exploration and can offer advice on academic and personal matters. In year three you will also be allocated a supervisor for your dissertation project.

Facilities

We have a Learning Central website where you can access videos, images, presentations, lecture handouts, bibliographies, links to further reading, electronic exercises and discussion circles. Where possible, lectures will be recorded so you can watch and study in your own time.

The Learning Central website also has a ‘Personal Development Planning’ module that supports you in regularly assessing your progress and meeting your development needs.

Support services

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, alongside excellent libraries and resource centres.  

Diversity

We aim to create an inclusive, supportive and welcoming environment that respects the dignity of staff and students of all ages, ethnicities, disabilities, family structures, genders, nationalities, sexual orientations, races, religious or other beliefs, and socio-economic backgrounds. Read about our commitment to the Athena SWAN principles and our Bronze status (https://www.cardiff.ac.uk/earth-ocean-sciences/about-us/equality-diversity-and-inclusivity).

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

The Learning Outcomes for this Programme describe what you will be able to do as a result of your study at Cardiff University. They will help you to understand what is expected of you. 

The Learning Outcomes for this Programme can be found below:

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following:

 • The ability to acquire, integrate and synthesise information to address complex problems in earth sciences
 • Critical understanding of the structure of the Earth, its materials, lifeforms and resources and the processes that shape it at present and through geological time.
 • Ability to compile, assess and model information in order to predict where new natural resources may be discovered or how existing resources might be managed.
 • Ability to explain and critically assess the role and impact of earth science in solving 21st century societal challenges such as the sustainable supply of water, energy and other natural resources to meet the needs of the world’s population.
 • Rigorous appreciation and application of the scientific process, including the design and testing of hypotheses, and the formulation of new concepts.
 • Formulation, design and use of appropriate laboratory, field, and/or computational methodologies relevant to a research project in exploration geology.

Intellectual Skills:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following:

 • Comprehension and critical evaluation of science-based evidence to assess and formulate solutions to complex multi-component problems in earth sciences.
 • The ability to assemble and critically evaluate information on a variety of scales (from microscopic to planetary) and generate and interpret datasets in 2D, 3D and 4D to formulate realistic conceptual earth models as a tool for resource exploration, extraction and The capability to evaluate and critically assess current research in applied and exploration geology, with commensurate appreciation of uncertainty and debate and limits to understanding.
 • Ability to model and interpret exploration geology data to generate hypotheses that can be tested with additional data or observation
 • The ability to solve complex scientific problems both creatively and independently.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following:

 • Ability to recognise and interpret rocks, minerals and fossils to determine the geological relationships and reconstruct the history of any particular sample/outcrop/region under study.
 • Understanding and application of the methods used to acquire geospatial data and represent such data in 2D and 3D using maps, GIS and proprietary mining and exploration software.
 • Analysis and portrayal of numerical data in earth sciences, including using appropriate software.
 • Problem solving involving integration and analysis of diverse and often incomplete exploration data and using appropriate qualitative and quantitative methodologies.
 • The ability to design, implement and safely carry out a programme of field- or laboratory-based research in an applied setting and report the findings effectively in writing in a dissertation.
 • Ability to model complex numerical exploration geology data and draw realistic conclusions from such modelling
 • An ability to independently plan a complex exploration geology project at the frontier of a research topic.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the entire Programme students will be able to demonstrate the following:

 • Ability to design, implement and manage a project through to completion.
 • The ability to work independently and as part of a team.
 • Application of the scientific method, numerical and spatial skills including visualization to the understanding of 3D (and 4D) data sets and their interpolation in space (and time).
 • Ability to communicate information and concepts effectively and clearly through oral, written and visual means to specialist and non-specialist audiences.
 • An understanding of the benefits of employment networking and continuing professional development.
 • Commitment to lifelong learning through engaging in the process of personal development planning and ownership of own learning.
 • Problem solving, reliability, loyalty, social conduct, tact, attitude to learning and research, leadership, resilience, decision-making and reasoning.
 • Effective time management and organisation commensurate with successful delivery of an extended research project.

 

Exploration Geology fieldwork in Dolaucothi Gold Mine
You will learn about the mining legacy in the UK and how to manage existing natural resources.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn seiliedig ar ymatebion o arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) 2016-17, roedd 90% o raddedigion gwyddorau’r Ddaear yn gweithio neu'n cymryd rhan mewn astudiaeth bellach o fewn chwe mis i raddio, gydag eraill yn cymryd amser allan i deithio.

Ymhlith y cyflogwyr roedd llywodraeth leol a chwmnïau a sefydliadau fel Gemcom Software, Archwilio SRK, Cwmni Olew Kuwait ac Anglo American.

Ymhlith y swyddi nodweddiadol ar gyfer graddedigion mewn Daeareg Archwilio mae daearegwr peirianneg, ymgynghorydd daearegol, daearegwr archwilio, daearegwr maes, mwynolegwr, archwilio mwynau, ymgynghorydd daearegol, mapio maes, daearegwr olew, dadansoddwr meddalwedd mwyngloddio, arolygu geoffisegol a'r diwydiant dŵr.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Daearegwr Peirianneg
 • Ymgynghorydd Daearegol
 • Daearegwr Archwilio
 • Mapio Caeau
 • Mwynolegwr
 • Fforio am Fwynau
 • Daearegwr Maes
 • Dadansoddwr Meddalwedd Mwyngloddio
 • Arolygu Geoffisegol

Lleoliadau

You can choose to do a placement dissertation project with an exploration company or a research institution in year three. In the past students have experienced exploration for nickel, platinum and diamonds in Greenland, exploration for gold in Finland, Ghana and Australia, and exploration for copper and lithium in Peru and Chile.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.