Ewch i’r prif gynnwys

Geowyddor Amgylcheddol (MSci)

 • Côd UCAS: F649
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Mae'r radd pedair blynedd hon yn cyfuno cydrannau Daeareg a Daearyddiaeth Ffisegol, gan ganolbwyntio ar ddysgu sut i gynnal eich prosiect ymchwil eich hun.

rosette

Achrediad proffesiynol

Mae ein graddau wedi’u hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol, sef y corff proffesiynol ar gyfer y geowyddorau yn y DU.

location

Cyfleoedd gwaith maes

Rydym yn mynd ar deithiau maes rheolaidd yn y DU a thramor i'ch helpu chi i ddatblygu sgiliau gwaith maes cryf. Mae cost teithiau maes gorfodol yn rhan o ffioedd y cwrs.

building

Cysylltiadau lleol

Wedi'i leoli yn yr un adeilad â swyddfa Gymraeg Arolwg Daearegol Prydain a drws nesaf i Amgueddfa Cymru.

mortarboard

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol

Nid oes angen i chi fod wedi astudio Daeareg i ddilyn y cwrs hwn. Rydym yn dechrau gyda'r pethau sylfaenol i ddod â phawb i'r un lefel.

star

Cwrs hyblyg

Gallwch ofyn am gael eich symud i raglen radd BSci neu’r Flwyddyn ar Leoliad Proffesiynol, neu newid i gwrs arall yn yr un Ysgol ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf.

An environmental geoscientist uses their understanding of the planet and its processes to predict hazards like floods and earthquakes, clean up dangerous waste, and help civil engineers plan the construction of new roads, tunnels or buildings. 

On our Environmental Geoscience course, you will explore different processes that happen on our planet like acid rain and global warming and find solutions to geological problems in the UK and around the world. Our Master's degree involves a fourth year of study where you work on a research project with a leading scientist from the School and their research staff. You will develop advanced skills in mapping, research, analysis and problem-solving, which will be invaluable to employers in academia, government and industry. 

South Wales has a rich geological history and is ideal for teaching how geology impacts on landscapes and industry. We make the most of our location and take regular field trips to natural beauty spots and old industrial and mining sites, as well as overseas trips to locations such as Tenerife and Cyprus.

We’ve worked with industry to design our degree so you graduate with the specialist skills needed to be a professional environmental geoscientist. 

Achrediadau

Maes pwnc: Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Maes pwnc: Daeareg a'r geowyddorau

Gofynion mynediad

ABB-BBB (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth) neu BBB-BBC (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL (gydag 1 pwnc gwyddoniaeth HL) neu 31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc HL (gyda 2 bwnc gwyddoniaeth HL). Pynciau gwyddoniaeth derbyniol: Bioleg, Cemeg, Cyfrifiadureg, Gwyddor yr Amgylchedd, Daearyddiaeth, Daeareg, Mathemateg, Ffiseg.

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddor Anifeiliaid, Gwyddoniaeth Gymhwysol, Gwyddor Iechyd, TGCh, neu Wyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim
Blwyddyn pedwar £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The fieldwork costs for your core modules are included but you will need to contribute towards food if it is provided during the trip. You will need to pay for any optional fieldwork modules. The cost of these trips will be capped at an amount determined by the school. Students facing financial hardship may be eligible to apply to the Cardiff Financial Assistance Programme for help with these costs.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd angen dillad addas arnoch gan gynnwys dillad ar gyfer tywydd cynnes, gwynt a siacedi i’ch diogelu mewn stormydd ac esgidiau cerdded. Bydd yr ysgol yn darparu'r holl gyfarpar iechyd a diogelwch yn ogystal â chyfarpar maes arbenigol.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a four-year full-time course and you study for your Bachelors and Masters degree at the same time. The first three years are structured in the same way as the BSc course and then in year four you will complete your Masters qualification.

In your first year you will study core modules and get a strong foundation in environmental geoscience. In years three and four there are core and optional modules so you have some flexibility to choose to study the areas that you’re interested in. Year four is focussed on a major independent research dissertation.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio modiwlau craidd sydd wedi'u cynllunio i roi sylfaen gref i chi ym maes gwyddorau Daear a daeareg.  Rydym yn dechrau gyda'r egwyddorion sylfaenol, ac yn trafod pynciau fel platiau wyneb a strwythur mewnol y Ddaear, y mwynau sy'n ffurfio ein planed ac esblygiad bywyd drwy biliynau o flynyddoedd o amser daearegol. Byddwch yn datblygu sgiliau hanfodol fel mapio ac arolygu, microsgopeg a chynrychioli data mewn systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS).


Byddwn yn mynd ar deithiau maes lleol ledled de Cymru a thaith maes wythnos o hyd i Sir Benfro yng ngorllewin Cymru i adeiladu ar eich dysgu o ddarlithoedd a dosbarthiadau ymarferol.

Mae pob un o'r graddau yn yr Ysgol Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol yn astudio'r un semester cyntaf. Ar ôl semester un gallwch chi benderfynu a ydych chi am barhau â'ch dewis gwreiddiol neu newid i un o'r graddau eraill (e.e. Daeareg neu Ddaeareg Archwilio).

Byddwch yn ennill 120 o gredydau ar gyfer y flwyddyn, ac mae pob modiwl craidd yn werth 20 o gredydau.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
World of Dynamic EnvironmentsEA130020 credydau
Exploring Planet EarthEA130120 credydau
GIS, Maps and Analytical SkillsEA130320 credydau
Earth Science FieldworkEA130420 credydau
Earth MaterialsEA130620 credydau
Life and Earth HistoryEA130720 credydau

Blwyddyn dau

Yn eich ail flwyddyn, byddwch yn adeiladu ar y wybodaeth o flwyddyn un ac yn dechrau archwilio cysyniadau mwy datblygedig fel geomorffoleg a hydroleg, prosesau gwaddodol, a'r strwythurau sy'n deillio o ddaeargrynfeydd ac adeiladu mynyddoedd. Byddwch yn ennill sgiliau a phrofiad mewn samplu, casglu a dadansoddi data yn barod ar gyfer eich traethawd hir ym mlwyddyn tri.

Byddwn yn mynd ar deithiau maes preswyl i ganolbarth a gorllewin Cymru a Dorset. Byddwn hefyd yn mynd ar deithiau dydd ledled de Cymru i archwilio hen ganolfannau mwyngloddio a safleoedd sy'n gysylltiedig â geoberyglon fel tirlithriadau neu halogiad metel.

Yn ystod yr haf rhwng blwyddyn dau a blwyddyn tri, byddwch yn cwblhau prosiect annibynnol dros gyfnod o bum wythnos i’ch paratoi chi ar gyfer eich traethawd hir ym mlwyddyn tri. Bydd hyn yn canolbwyntio ar broblem amgylcheddol gymhwysol fel asesu tir halogedig neu ddadansoddi nant neu ddŵr daear i ganfod a yw'n peryglu iechyd pobl. Yn y gorffennol mae myfyrwyr wedi cynnal prosiectau mewn safleoedd yn y DU, Iwerddon, Ffrainc a Sbaen.

Blwyddyn tri

Bydd gennych fwy o ryddid i lywio eich gradd yn eich trydedd flwyddyn ac yn dewis modiwlau sy’n cyd-fynd â’ch dyheadau o ran gyrfa. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth a sgiliau proffesiynol hanfodol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.  

Byddwch yn ennill 120 o gredydau ar gyfer y flwyddyn. Mae'r modiwlau craidd yn cynnwys eich traethawd hir 40 credyd a'r 20 modiwl credyd mewn Daeareg Amgylcheddol Uwch a Pheryglon, Risg a Gwydnwch. Ar gyfer eich modiwlau dewisol, gallwch ddewis geowyddorau uwch neu waith maes daearyddiaeth uwch ynghyd ag ystod o bynciau arbenigol fel daeareg petroliwm, hinsoddau'r gorffennol, neu geodynameg.

Blwyddyn pedwar

Byddwch yn astudio ar gyfer eich gradd Meistr ym mlwyddyn pedwar. Mae eich modiwlau craidd yn cynnwys eich traethawd hir (60 o gredydau) a modiwl gwaith maes. Ar gyfer eich modiwlau dewisol, gallwch ddewis o blith pynciau megis busnes ac ymgynghori a modelu geowyddorau uwch.

Gallwch ddewis cwblhau traethawd hir eich gradd meistr ar unrhyw bwnc yn ymwneud â geowyddorau amgylcheddol y gallwn ei oruchwylio yn yr Ysgol. Gallwch naill ai ddewis o blith rhestr o brosiectau posibl a gaiff ei chylchredeg gan yr Ysgol, neu gallwch weithio gyda goruchwyliwr i lunio prosiect mewn maes sydd o ddiddordeb arbennig i chi.

Byddwch yn gweithio un-i-un gyda goruchwyliwr ymchwil drwy gydol y flwyddyn a chyda grŵp ehangach o fyfyrwyr ymchwil. Mae rhai o’r prosiectau ymchwil Meistr gorau wedi’u cyhoeddi mewn llenyddiaeth wyddonol.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Environmental Geoscience student by waterfall
Environmental Geoscience students are able to gather lots of data in the field, before using in-house software to create reports.

Dysgu ac asesu

We are a friendly and informal school and you will be supported and taught by world-leading experts involved in cutting-edge international research.

Our teaching approach is a mix of theory and practical and includes: lectures, laboratory work, fieldwork, tutorials, workshops and seminars. You will also be encouraged to learn independently throughout the course. We encourage you to think logically and apply this to environmental problems. The skills you will gain are in demand in sectors like civil and environmental engineering, insurance, water supply and consulting.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Supervision

At the start of the course you will be allocated a personal tutor who you will meet with regularly for tutorials. Tutorials are fortnightly in the first year and then monthly in year two and three. Your personal tutor will be a specialist in your chosen degree course and can offer advice on academic and personal matters. In year four you will also be allocated a supervisor for your dissertation project.

Facilities

We have a Learning Central website where you can access videos, images, presentations, lecture handouts, bibliographies, links to further reading, electronic exercises and discussion circles. Where possible, lectures will be recorded so you can watch and study in your own time.

The Learning Central website also has a ‘Personal Development Planning’ module that supports you in regularly assessing your progress and meeting your development needs.

Support services

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, alongside excellent libraries and resource centres.

Diversity

We aim to create an inclusive, supportive and welcoming environment that respects the dignity of staff and students of all ages, ethnicities, disabilities, family structures, genders, nationalities, sexual orientations, races, religious or other beliefs, and socio-economic backgrounds. Read about our commitment to the Athena SWAN principles and our Bronze status (https://www.cardiff.ac.uk/earth-ocean-sciences/about-us/equality-diversity-and-inclusivity).

Students sampling water for testing
Students analysing water quality in the Corrwg Valley.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Gyda'r blaned yn wynebu bygythiadau a heriau amgylcheddol cynyddol, mae galw mawr am wybodaeth a sgiliau geowyddonydd amgylcheddol. Bydd geowyddonwyr amgylcheddol yn rhan bwysig o ddatblygu seilwaith cynaliadwy, prosiectau ynni gwyrdd a helpu i reoli a gwaredu llygredd a adewir gan hen ddiwydiannau fel cloddio a gweithgynhyrchu cemegol.

Gallwch ddewis gweithio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau a rolau gan gynnwys cadwraeth a rheoli amgylcheddol, fel daearegwr peirianneg, peiriannydd dŵr neu ymgynghorydd amgylcheddol. Bydd gennych hefyd sgiliau cyflogadwy hanfodol y mae sectorau fel yswiriant, cyllid, addysg a chynllunio yn chwilio amdanynt.

Bydd y sgiliau ymchwil uwch, yr arloesedd a'r fenter y byddwch yn eu hennill yn ystod eich gradd yn amhrisiadwy i gyflogwyr yn y byd academaidd, y llywodraeth a diwydiant. Mae llawer o swyddi uwch mewn gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â geowyddorau amgylcheddol yn gofyn am o leiaf cymhwyster lefel gradd meistr ac yn aml dyma'r cymhwyster lefel mynediad ar gyfer rhaglenni ymchwil PhD.

Mae rhai o'n cynfyfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio ag Asiantaeth yr Amgylchedd, BAM Construction, Atkins, Dŵr Cymru, LCM Environmental Services a Mott MacDonald.

Roedd 96% o'n graddedigion a raddiodd am y tro cyntaf yn gweithio, a/neu’n astudio ymhellach, i fod i ddechrau swydd neu gwrs newydd, neu wneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2017/18).

Yn cynnwys Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig (HESA) dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau y mae trydydd partïon yn eu gwneud ar sail ei ddata.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Waste Management
 • Environmental Advisor
 • Software Analyst
 • Environmental Consultant
 • Pollution Monitoring

Gwaith maes

De Cymru yw un o’r mannau gorau yn y Deyrnas Unedig i astudio geowyddorau amgylcheddol am fod cyfoeth o achosion achos geoamgylcheddol naturiol ac o waith dyn ar garreg ein drws. Mae’r lleoliadau naturiol hyn yn ymestyn o arfordir hardd Cymru i gopaon Bannau Brycheiniog ac yn cynnwys clogwyni môr sy’n erydu, twyni tywod, tiroedd gwlyb, llechweddau cymoedd a dyffrynnoedd ac olion erydiad rhewlifol gynt. Yn ne Cymru â’i hanes diwydiannol maith, cewch hefyd safleoedd astudio sy’n cynnwys safleoedd tirlenwi, tir wedi ei halogi â metelau trwm, draeniadau asidig o hen byllau glo, tir diffaith ac ymsuddiant mwyngloddio.

Rydym hefyd yn teithio dramor ar gyfer gwaith maes preswyl. Er enghraifft, ar hyn o bryd rydym yn ymweld â Phortiwgal ar gyfer hyfforddiant mapio daearegol ac i ystyried ei geoecoleg. Rydym ar hyn o bryd hefyd yn teithio i Tenerife, gyda’i llosgfynydd mawr, er mwyn clymu popeth rydych wedi’i ddysgu at ei gilydd yn "gysyniad ynys gyfan", sy'n cysylltu geomorffoleg, peryglon, priddoedd, llystyfiant, dŵr a chynaliadwyedd.

Yr Ysgol sy’n talu am yr holl gostau teithio a chostau llety ar ein teithiau maes. Byddwn yn gofyn i chi am gyfraniad bach tuag at gostau bwyd a diod yn unig ar gyfer pob taith.

Portugal fieldwork location
Portugal is one of the residential fieldtrip destinations we currently offer for Environmental Geoscience students..

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.