Ewch i’r prif gynnwys

Llawfeddygaeth ddeintyddol (BDS)

 • Maes pwnc: Deintyddiaeth
 • Côd UCAS: A200
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 5 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio'r cwrs hwn

rosette

Y 10 uchaf

Un o’r 10 uchaf ar gyfer deintyddiaeth yn y DU (The Complete University Guide 2022).

academic-school

Ystafell efelychu £2.2 miliwn

Bydd ein hystafell efelychu fodern a gostiodd £2.2m yn eich paratoi'n berffaith ar gyfer darparu gofal deintyddol i gleifion yn y clinigau modern.

people

Profiad Clinigol Cynnar

Byddwch yn cael eich addysgu yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol ac yn ennill profiad clinigol clinigol gwerthfawr drwy weithio mewn ystod o senarios gyda staff profiadol a chefnogol.

tick

Dewis cadarn

Fel rhan o'n cynnig i chi, os byddwch yn ein dewis ni fel eich dewis cadarn rydym yn addo cadw eich lle ar gyfer y flwyddyn ganlynol os byddwch yn methu â chael graddau eich cynnig, er mwyn eich galluogi i ailsefyll eich arholiadau.

Rydym ymhlith y 3 uchaf ar gyfer deintyddiaeth yn y DU (The Complete University Guide 2020) ac ymhlith y 50 uchaf yn fyd-eang ar gyfer Deintyddiaeth yn ôl Rhestr Ryngwladol QS ar gyfer 2020.

Mae deintyddion yn gweithio gyda chleifion a’r cyhoedd i atal a thrin clefydau deintyddol ac yn y geg, cywiro diffygion deintyddol a thrin anafiadau deintyddol ac anafiadau i’r wyneb. Deintyddion sy’n arwain y tîm deintyddol ac mae ganddynt y sgiliau a’r hyder i roi diagnosis a thrin problemau a rhoi cyngor da i gleifion. Mae ganddynt sgiliau dwylo medrus sy’n gallu cynnal triniaethau llawfeddygol a deintyddol cymhleth a gwybodaeth ragorol am anatomeg ddynol a chlefydau deintyddol yn ogystal â sgiliau clinigol o’r radd flaenaf.

Mae ein rhaglen yn cynnwys cyfuniad cyffrous o addysgu, felly byddwch yn dysgu am brosesau gwyddonol a phatholegol gwaelodol clefydau deintyddol a’r geg ar yr un pryd â chaffael y sgiliau clinigol ac ymarferol i reoli cleifion yn briodol.

Cewch eich addysgu gan dîm ymroddedig o staff hylendid a therapi deintyddol, a bydd rhyngweithio pellach dan oruchwyliaeth a chyda chefnogaeth ymgynghorwyr a goruchwylwyr gofal sylfaenol. Mae gan lawer enw rhyngwladol yn eu meysydd arbenigedd, fel yr adlewyrchir ym mherfformiad diweddar yr Ysgol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, sydd yn y safle cyntaf yn y DU o ran ei Uned Asesu. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gwybod eich bod yn dysgu sgiliau hanfodol a fydd o fudd penodol i chi wrth weithio’n ymarferol.

Byddwch yn astudio yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol sydd yn Ysbyty Athrofaol Cymru sef yr ysbyty athrofaol mwyaf yn y wlad. Gan ein bod mewn ysbyty gweithredol, byddwch yn cael eich amgylchynu’n syth gan y cyhoedd, gweithwyr proffesiynol ac ymchwilwyr. 100,000 o gysylltiadau â chleifion y flwyddyn – roedd 75% ohonynt yn ymwneud yn uniongyrchol â hyfforddiant clinigol ein myfyrwyr.

Mae clinigau deintyddol o’r radd flaenaf ar gael ledled yr Ysgol, sy’n hwyluso addysgu o’r gadair ochr mewn amgylchedd proffesiynol a gofalgar. Mae gan ein labordai clinigol y dechnoleg CAD-CAM ddiweddaraf, a chyfleusterau argraffu tri dimensiwn ar gyfer prosthesisau mewneneuol. Byddwch hefyd yn elwa ar ein cyfleusterau addysgu cyn-glinigol (pen phantom) a adnewyddwyd am £2.2m.

Achrediadau

Maes pwnc: Deintyddiaeth

 • academic-schoolYsgol Deintyddiaeth
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2074 2468
 • MarkerParc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY

Gofynion mynediad

Rydym yn derbyn cyfuniad o gymwysterau Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn ogystal â chymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn amodol ar ofynion mynediad. Dyma ein cynigion nodweddiadol:

Lefel A

AAA. Rhaid cynnwys Bioleg a Chemeg. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Os ydych chi'n ymgeisydd graddedig, mae'n rhaid eich bod chi wedi cwblhau'ch gradd neu fod ym mlwyddyn olaf eich gradd gyfredol. Disgwylir i chi feddu ar, neu gyflawni, o leiaf 2: 1 a chwrdd â'r gofynion mynediad lleiaf ar gyfer Lefel 2 a 3 (TGAU a Safon Uwch neu gyfwerth).


Mae'r radd hon yn adlewyrchu ein cynigion safonol a chyd-destunol nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. Bydd myfyrwyr cymwys sy'n gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr amrediad graddau a hysbysebir.

Y Fagloriaeth Rhyngwladol

36 yn gyffredinol neu 666 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg a Chemeg HL.

Os ydych chi'n ymgeisydd graddedig, mae'n rhaid eich bod chi wedi cwblhau'ch gradd neu fod ym mlwyddyn olaf eich gradd gyfredol. Disgwylir i chi feddu ar, neu gyflawni, o leiaf 2: 1 a chwrdd â'r gofynion mynediad lleiaf ar gyfer Lefel 2 a 3 (TGAU a Safon Uwch neu gyfwerth). 

Bagloriaeth Cymru

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd o'r enw Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3). Bydd y cymhwyster hwn yn disodli'r Dystysgrif Her Sgiliau Uwch (Bagloriaeth Cymru). Bydd y cymhwyster yn parhau i gael ei dderbyn yn lle un Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod), ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Cymwysterau o'r tu allan i'r DU

BTEC

Nid ydym yn derbyn BTECs ar gyfer y rhaglen hon.

Lefel T

Nid ydym yn derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon.

Cymwysterau eraill o'r tu mewn i'r DU

Gweld ein arweiniad i gymwysterau cyfatebol

Gofynion mynediad ychwanegol

GCSE

Caiff ymgeiswyr â gradd B/6 mewn Saesneg Iaith eu hystyried, ond rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr â gradd A.

IELTS (academic)

O leiaf 7.0 yn gyffredinol gydag o leiaf 7.0 ar gyfer siarad ac o leiaf 6.5 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 100 ar y cyfan gydag o leiaf 24 ar gyfer siarad a 22 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 70 yn gyffredinol gydag o leiaf 76 ar gyfer siarad ac o leiaf 69 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

III: o leiaf Teilyngdod ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Rhaid i chi gael:
- iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd B / 6 neu gyfwerth. Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI. 
- chwe TGAU gan gynnwys gradd A / 7 yn y gwyddorau sengl neu isafswm gradd AA neu radd 7 yn y Wobr Ddwbl, neu gymwysterau cyfatebol (lefel, pynciau a gradd).
- eistedd yr UCAT cyn cyflwyno'ch cais.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

AMODAU CYFRIFIAD
Cyn i chi gychwyn ar eich cwrs, bydd angen i chi gael gwiriad iechyd - gan gynnwys sgrinio am firysau a gludir yn y gwaed - gan ein Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol. Os nad ydych yn imiwn i Hepatitis B, bydd angen i chi gwblhau rhaglen imiwneiddio lawn cyn cymryd rhan mewn gweithdrefnau clinigol.

Bydd angen i chi hefyd fod wedi cael brechiad Tetanws yn ystod y 10 mlynedd diwethaf.

Nid yw bod â firws a gludir yn y gwaed neu glefydau heintus eraill yn eich atal rhag cwblhau'r cwrs hwn a chael cofrestriad y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, ond ni fydd rhai arbenigeddau yn agored i chi yn ystod hyfforddiant nac yn eich gyrfa.

Os oes gennych fater iechyd y credwch a allai gael effaith ar eich gallu i astudio neu ymarfer, cysylltwch â ni cyn cyflwyno cais. 

Bydd gofyn i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) a yw'ch cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gwneud cais o rai gwledydd dramor, efallai y bydd angen Tystysgrif Ymddygiad Da.

Os oes gennych euogfarn droseddol berthnasol, bydd hyn yn cael ei nodi yn y gwiriad a gallai effeithio ar eich gallu i gofrestru ar y cwrs. Dylai ymgeiswyr sydd ar y rhestr wahardd fod yn ymwybodol bod gwneud cais i'r cwrs hwn yn debygol o gael ei ystyried yn drosedd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Y broses ddethol neu gyfweld

Ni fyddwn yn gwneud cynnig heb gyfweliad.

Rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r gofynion sylfaenol ar Lefel 2 (TGAU fel arfer) a Lefel 3 (Safon Uwch fel arfer) er mwyn bod yn gymwys i'w hystyried ar gyfer cyfweliad. Wrth ddewis ymgeiswyr am gyfweliad, rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â gradd A/7 mewn TGAU iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Ein proses gyfweld

Rydym yn defnyddio fformat cyfres o gyfweliadau byr (MMI), sef cyfres o orsafoedd cyfweld byr, wedi'u hamseru'n ofalus, y byddwch chi'n mynd o un i'r nesaf yn eu tro.

Mae'r cyfweliadau hyn yn ein helpu i benderfynu a ydych chi:

 • yn gallu meddwl am ateb yn y fan a'r lle
 • wedi meddwl am rai o'r materion sy'n bwysig i'r proffesiwn
 • yn gallu gwerthuso gwybodaeth yn feirniadol
 • yn gallu cyfleu syniadau yn effeithiol.

Maent hefyd yn canolbwyntio ar archwilio'r rhinweddau a'r priodoleddau personol sy'n bwysig i ddatblygiad eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae'r cyfweliadau hyn yn caniatáu inni gwrdd â chi wyneb yn wyneb ac asesu gwybodaeth nad yw bob amser yn hawdd ei chael yn y broses ymgeisio - ni fwriedir iddynt brofi faint o wybodaeth flaenorol sydd gennych am y pwnc na'r proffesiwn.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim
Blwyddyn pump £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2022/23 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd israddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £39,450 Dim
Blwyddyn tri £39,450 Dim
Blwyddyn pedwar £39,450 Dim
Blwyddyn pump £39,450 Dim

Rhagor o wybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol arnoch.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae’r addysgu ar y rhaglen BDS yn integredig, felly byddwch yn dysgu am brosesau gwyddonol a phatholegol gwaelodol clefydau deintyddol a’r geg ar yr un pryd â chaffael y sgiliau angenrheidiol i reoli cleifion yn effeithiol. Ym mlwyddyn un byddwch yn treulio un diwrnod yr wythnos yn yr Ysgol Deintyddol, a bydd gweddill yr addysgu yn Ysgol y Biowyddorau sydd ar gampws Parc Cathays.

Ym mlynyddoedd dau i bump byddwch yn gweithio yn yr Ysgol Deintyddiaeth. Wrth i chi ddod yn fwy profiadol yn eich pedwaredd a’ch pumed flwyddyn, byddwch yn treulio amser i ffwrdd o'r Ysgol Deintyddiaeth mewn lleoliadau gofal sylfaenol am gyfnod o ryw bum wythnos.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/2023. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Yn ystod blwyddyn un, byddwch yn treulio llawer o'ch amser yn gweithio ar eich astudiaethau yn Ysgol y Biowyddorau. Yma, byddwch yn dysgu am y corff dynol mewn cyflwr iach a heintus, yn ogystal â chlefydau sy'n effeithio ar ddannedd a'r meinweoedd ategol. Byddwch yn treulio bob dydd Gwener yn yr Ysgol Deintyddiaeth, lle cewch eich cyflwyno i agweddau ar ddeintyddiaeth glinigol. Wrth ichi symud ymlaen drwy’r cwrs, byddwch yn dysgu sgiliau mwy datblygedig o ran rheoli cleifion, pwysigrwydd gofal am y claf cyfan, a’u rheoli yn y tymor hir - yn union fel petaech yn llawfeddyg deintyddol cymwysedig.

Blwyddyn dau

O flwyddyn dau ymlaen, byddwch yn gweithio yn yr Ysgol Deintyddiaeth. I ddechrau, ym mlwyddyn dau, byddwch yn datblygu eich sgiliau clinigol a’ch gwybodaeth drwy amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau a gweithgareddau clinigol sy’n cael eu hefelychu. O dan oruchwyliaeth fanwl, byddwch yn gweld eich claf cyntaf ac o hynny ymlaen bydd gennych chi gleifion i’w rheoli a’u trin.

Yn sylfaen ar gyfer hyn bydd angen eich bod yn deall elfennau sylfaenol clefydau, gan gynnwys y rhai sy’n effeithio ar ardal y dannedd a’r wyneb, a sut mae eu rheoli a’u hatal, ynghyd â’r adnoddau diagnostig sydd eu hangen ar gyfer ymarfer clinigol. Elfen waelodol o ymarfer clinigol yw’r gofyniad i weithio'n broffesiynol ac yn foesegol a gallu cyfathrebu'n effeithiol â chleifion a staff. Edrychir yn fanwl ar y sgiliau hanfodol hyn ar lawer o adegau yn ystod y cwrs drwy sesiynau rhyngweithiol arloesol a chyffrous.

Blwyddyn tri

I ddechrau, ym mlwyddyn tri, byddwch yn parhau i ddatblygu eich sgiliau clinigol a’ch gwybodaeth drwy amrywiaeth o ddarlithoedd, seminarau a gweithgareddau clinigol sy’n cael eu hefelychu. Yn ogystal, byddwch yn gwella'ch gallu i reoli a thrin cleifion ymhellach.

Byddwch yn parhau i deall elfennau sylfaenol clefydau, gan gynnwys y rhai sy’n effeithio ar ardal y dannedd a’r wyneb, a sut mae eu rheoli a’u hatal, ynghyd â’r adnoddau diagnostig sydd eu hangen ar gyfer ymarfer clinigol.

Bydd y gofyniad i weithio'n broffesiynol ac yn foesegol a gallu cyfathrebu'n effeithiol i gleifion a staff yn parhau i fod yn elfennau pwysig o'ch addysgu. Edrychir yn fanwl ar y sgiliau hanfodol hyn ar lawer o adegau yn ystod y cwrs drwy sesiynau rhyngweithiol arloesol a chyffrous.

Blwyddyn pedwar

Ym mlwyddyn 4 mae’r pwyslais ar ddatblygu sgiliau clinigol mewn amrywiaeth o amgylcheddau, gan gynnwys yr Ysgol Ddeintyddiaeth, clinigau deintyddol cymunedol, ysbytai cyffredinol dosbarth a chyfleusterau addysgu penodedig ar gyfer estyn allan yng Nghaerdydd a’r cyffiniau. Datblygir dealltwriaeth ddyfnach o’r broses cynllunio triniaeth, yr opsiynau rheoli, gan gynnwys gofal cleifion sy'n canolbwyntio ar ataliaeth, fel bod ein myfyrwyr yn cael addysg eang iawn i'w paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd cyffrous.

Blwyddyn pump

Ym mlwyddyn pump mae pwyslais parhaus ar ddatblygu sgiliau clinigol mewn amrywiaeth o amgylcheddau, gan gynnwys yr Ysgol Deintyddiaeth, clinigau deintyddol cymunedol, ysbytai cyffredinol dosbarth a chyfleusterau addysgu penodedig ar gyfer estyn allan yng Nghaerdydd a’r cyffiniau. Datblygir dealltwriaeth ddyfnach o’r broses cynllunio triniaeth, yr opsiynau rheoli, gan gynnwys gofal cleifion sy'n canolbwyntio ar ataliaeth, fel bod ein myfyrwyr yn cael addysg eang iawn i'w paratoi ar gyfer eu gyrfaoedd cyffrous.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i gyfoethogi eich profiad dysgu. Mae'r rhain yn cynnwys darlithoedd, seminarau grŵp bach a sesiynau tiwtorial, addysgu unigol ar glinigau ac e-ddysgu. Mae'r gwaith prosiect yn caniatáu i chi weithio mewn grwpiau neu yn unigol, a byddwch yn cael eich annog i ymchwilio i bynciau a chyflwyno gwaith i’ch cymheiriaid. Ymhlith y dulliau eraill mae ymarferion datrys problemau a dosbarthiadau ymarferol. Defnyddir system efelychu i gyflwyno a datblygu sgiliau allweddol fel rheoli argyfyngau meddygol.

Sut y caf fy nghefnogi?

Cewch gefnogaeth tiwtoriaid personol pan fyddwch yn gweithio yn Ysgol y Biowyddorau ym mlwyddyn un ac ym maes Deintyddiaeth bob amser. Pan fyddwch chi ar leoliadau, cewch eich cefnogi gan arweinydd clinigol profiadol.

Fel arfer, byddwn yn cyfathrebu'n gyffredinol trwy ddefnyddio Dysgu Canolog, Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol, y mae gan bob myfyriwr fynediad iddo. Bydd nodiadau o ddarlithoedd a deunyddiau eraill y cwrs, yn ogystal ag asesiadau ar-lein, ar gael ar Dysgu Canolog. Mae ein Gwasanaeth SMS hefyd yn caniatáu i wybodaeth bwysig gael ei hanfon yn uniongyrchol i ffonau symudol.

Mae'r Ysgol Deintyddiaeth yn gweithredu polisi cwricwlwm cynhwysol. Mae hyn yn golygu, ar gyfer y rhan fwyaf o asesiadau academaidd, y gellir gwneud addasiadau rhesymol yn unol ag argymhellion gan yr uned Cefnogi Myfyrwyr. Disgwylir safonau proffesiynol uchel, ac er y bydd addasiadau rhesymol yn cael eu bodloni gymaint â phosibl, bydd angen i'r Ysgol ystyried gofynion y Cyngor Deintyddol Cyffredinol. Os oes gennych bryderon ynghylch addasiadau y gallai fod eu hangen arnoch, rydym yn hapus i drafod natur, goblygiadau ac atebion posibl fel rhan o'r broses cyn ymgeisio.

Adborth

Darperir adborth ffurfiannol yn dilyn tasgau asesu ar bob cam ac anogir myfyrwyr i ddefnyddio adborth wedi'i bersonoli i lywio eu dysgu yn y dyfodol. Mae'r asesiadau ar bob lefel wedi'u hamserlennu ar adegau priodol, a gellir eu hadnabod mewn glasbrint asesu fel y gall myfyrwyr gynllunio eu hastudiaethau.

Sut caf fy asesu?

The assessment schedule is designed to demonstrate that you have: 

 • attained the standards required by Cardiff University for the award of a Bachelor’s degree. (Students achieving a high standard will be awarded a BDS with honours or commendation)
 • achieved the required level of competency to become an independent practising dental surgeon having met the registration standards expected by the General Dental Council (GDC).

This will be measured across four domains identified by the GDC: clinical, communication, professionalism, management and leadership (GDC-Preparing for Practise 2012).

For further information please visit the GDC’s website:

www.gdc-uk.org

Knowledge, skills and professional attitudes are assessed both formatively and summatively throughout the course, using a range of assessment tools. This will help you to develop as learners by signposting your progress on the course. Assessment tasks include written examinations, written assignments, case reports, practical skills tests, projects, portfolios, online assessments, oral presentations and clinical oral examinations.

Pa sgiliau bydda i'n eu hymarfer a'u datblygu?

 • Sgiliau clinigol - Byddwch yn datblygu'r sgiliau clinigol sy'n ofynnol i raddio fel llawfeddyg deintyddol gweithredol annibynnol
 • Gweithio mewn tîm - Byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau grŵp, gan weithio mewn parau a newid am yn ail rhwng gweithredu a chynorthwyo. Mae hyn yn datblygu eich gallu i gydweithio. Rydym yn sicrhau y byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Tîm Deintyddol ehangach, gan gynnwys; Ymgynghorwyr y GIG, Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol, Nyrsys Deintyddol, Technegwyr Deintyddol a staff gweinyddol.
 • Sgiliau cyfathrebu - Byddwch yn datblygu'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol trwy gydol y cwrs, o ddarlithoedd ffurfiol i ryngweithio ag unigolion o wahanol gefndiroedd. Disgwylir i chi ddangos y gallu hwn trwy ymrwymiad i eBortffolio arfer myfyriol.
 • Dysgu hunan-gyfeiriedig - Disgwylir i chi ymrwymo cryn dipyn o amser i ddysgu hunan-gyfeiriedig, gan ddefnyddio'r adnodd gwybodaeth eang a ddarperir. Bydd eich gallu i arwain eich dysgu a'ch datblygiad yn hanfodol ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol parhaus.
 • Technoleg gwybodaeth - Caiff sgiliau eu datblygu trwy Ddysgu â Chymorth Cyfrifiadur, Prosesu Geiriau, Pecynnau Ystadegol, meddalwedd Cyflwyno, sgiliau gwybodaeth a'r system cadw lle i gleifion a chofnod electronig ar gyfrifiadur, SALUD.
 • Sgiliau cyfweliad - Rydych yn barod am gyfweliadau ar ôl sesiynau pwrpasol gydag actorion. Mae hyn yn rhoi ymarfer gwerthfawr ar gyfer sefyllfaoedd y gallech eu hwynebu yn ystod Archwiliadau Clinigol Strwythurol Gwrthrychol (OSCEs) ynghyd â thechnegau ar gyfer cyfweliadau ffurfiol.

Ar ôl graddio, o ganlyniad i ymgysylltu'n llawn â'r cwrs, byddwch yn gallu:

 • ymarfer yn ddiogel ac yn effeithiol, gan wneud gofal tymor hir cleifion o ansawdd uchel yn flaenoriaeth;
 • cydnabod rôl a chyfrifoldeb bod yn ymarferydd deintyddol, a dangos proffesiynoldeb trwy eich addysg, eich hyfforddiant a'ch ymarfer yn unol â chanllawiau'r CDC;
 • gwneud penderfyniadau clinigol yn effeithiol;
 • disgrifio egwyddorion ymchwil dda, sut i gael gafael ar ymchwil a'i dehongli fel rhan o ddull ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth;
 • defnyddio dull, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ar gyfer dysgu, ymarfer, beirniadu'n glinigol a gwneud penderfyniadau, gan ddefnyddio sgiliau meddwl yn feirniadol a datrys problemau;
 • asesu eich galluoedd a'ch cyfyngiadau yn gywir, gan ddangos arfer myfyriol er budd gofal cleifion o ansawdd uchel;
 • cydnabod pwysigrwydd dysgu gydol oes a'i gymhwyso i ymarfer.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Ar ôl cymhwyso, bydd nifer o wahanol yrfaoedd ar gael i chi. Bydd angen i bawb gael cyfnod o hyfforddiant galwedigaethol, pa gangen bynnag o ddeintyddiaeth y byddant yn cychwyn ynddi. Mae cyngor, i'ch helpu i wneud y dewis priodol, ar gael gan eich tiwtor, yn ogystal â chan aelodau eraill o staff.

Yn 2017, sicrhaodd 100% o'n myfyrwyr BDS leoliad Hyfforddiant Sylfaenol Deintyddol, gan sicrhau mai gennym ni mai un o’r cofnodion cyflogadwyedd BDS cryfaf ymhlith yr ysgolion deintyddol yn y Deyrnas Unedig sy’n cystadlu â ni.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Ymarfer Deintyddol Arbenigol
 • Ymarfer Deintyddol Cymunedol
 • Swyddi Ymchwil Feddygol

Lleoliadau

Mae gennym draddodiad hir o addysgu clinigol a phrofiad y tu allan i'r Ysgol. Mae cyflogwyr yn gosod gwerth ar y profiadau hyn. Wrth i chi ddod yn fwy profiadol yn eich pedwaredd a’ch pumed flwyddyn, byddwch yn treulio amser i ffwrdd o'r Ysgol Deintyddiaeth mewn lleoliadau gofal sylfaenol am gyfnod o ryw bum wythnos. Mae'r lleoliadau hyn cynnig cyfle i chi arsylwi ar ystod estynedig o gleifion a’u trin drwy gyfrwng ymarfer deintyddol cymunedol ac ysbytai cyffredinol dosbarth ledled Cymru a Lloegr. Ar ben hynny, mae gan yr Ysgol ddwy ganolfan allgymorth bwrpasol yng nghanol y ddinas a'r cyffiniau, lle byddwch yn rheoli eich cleifion eich hun yn rheolaidd mewn lleoliad gofal sylfaenol yn ystod dwy flynedd olaf y cwrs.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021

icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang

icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych

icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.