Ewch i’r prif gynnwys

Nghadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg (BSc)

 • Côd UCAS: F482
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Find out more about studying Archaeology and Conservation at The School of History, Archaeology and Religion at Cardiff University.
star

Labordai pwrpasol

Cewch ddefnyddio ein labordai a hefyd ein hystafelloedd darlunio a ffotograffiaeth ddigidol.

globe

Profwch labordy cadwraeth

Mwynhewch wyth wythnos yn gweithio mewn labordy cadwraeth - yn y DU neu dramor.

academic-school

Cysylltiedig

Cewch elwa o'n perthynas ag amgueddfeydd a sefydliadau treftadaeth.

people

Dan arweiniad y gymuned

Mwynhewch weithgareddau amrywiol gan gynnwys ymweliadau gan siaradwyr rhyngwladol, y Gymdeithas Archaeoleg a digwyddiadau.

Our BSc Conservation of Objects in Museums and Archaeology will equip you with the skill set required to be a practising conservator. As a graduate of this programme, you will be able to develop, execute, report and record evidence based strategies and actions for preserving historic and archaeological objects. 

We specialise in the conservation of historic and archaeological museum objects, using both preventive and interventive conservation procedures. All of our teaching is set against the cultural context of the objects undergoing treatment by students, which are genuine museum pieces. Working on these objects, you will consider the needs of owners, and current and future end users in designing your treatments.

Working in our laboratories from day one, you will have access to a wide range of state of the art conservation and scientific facilities.

This degree delivers a broad transferable skill set that encompasses discursive writing, imaging, practical work, communication and investigation using analytical instrumentation. Together these skills produce graduates who use evidence-based thought processes to deliver outcomes aimed at preserving our cultural heritage.

Maes pwnc: Archaeoleg a chadwraeth

Gofynion mynediad

BBC-BCC

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

30-29 yn gyffredinol neu 655 mewn 3 phwnc HL.

DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadura, Dyniaethau neu Wyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

You are not required to complete a DBS (Disclosure Barring Service) check or provide a Certificate of Good Conduct to study this course. If you are currently subject to any licence condition or monitoring restriction that could affect your ability to successfully complete your studies, you will be required to disclose your criminal record. Conditions include, but are not limited to:

 • access to computers or devices that can store images
 • use of internet and communication tools/devices
 • curfews
 • freedom of movement, including the ability to travel to outside of the UK or to undertake a placement/studies outside of Cardiff University
 • contact with people related to Cardiff University.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

You should be prepared to invest in some key text books and to cover the costs of photocopying. You may also want to buy copies of other books, either because they are particularly important for your course or because you find them particularly interesting. You may wish to consider taking out student membership of relevant conservation professional bodies which will gain access to additional on-line resources and events. Staff can advise you on this.

Software is provided on all networked PC’s and there are additional education discounts available to students purchasing software. Specialist software will be made accessible to students.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

This is a three-year degree programme. You will take 120 credits in each year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae modiwlau cadwraeth blwyddyn un wedi'u cynllunio i ddatblygu gwybodaeth sylfaenol am theori ac ymarfer cadwraeth. Mae hyn yn cynnwys datblygu sgiliau academaidd ac ymarferol o fewn arferion ymchwilio megis radiograffeg X, microsgopeg, ffotograffiaeth a dadansoddi offerynnol.

Darperir cyflwyniad i archaeoleg drwy fodiwlau dewisol a ddewiswch.

Blwyddyn dau

Mae'r ail a'r drydedd flwyddyn yn adeiladu ar y llwyfan hwn drwy fodiwlau theori, gwaith labordy ymarferol a lleoliadau cadwraeth mewn amgueddfeydd yn ystod gwyliau.

Blwyddyn tri

Yn ystod eich trydedd flwyddyn byddwch yn ymgymryd â modiwlau theori i ategu'r modiwlau o flwyddyn dau gan sicrhau y byddwch wedi cwmpasu ystod eang o ddeunyddiau sy'n ystyried metelau, organics, anorganig ac amodau gwlyb a sych yn ystod eich gradd. Byddwch yn parhau i weithio ar eich prosiectau ymarferol yn y modiwl prosiectau ymarferol dan oruchwyliaeth ac wrth i'ch hyder gynyddu byddwch yn gweithio ar broblemau heriol a mwy cymhleth.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn byddwch yn cymryd rhan yn y modiwl ymchwil lle byddwch yn gweithio gyda staff a myfyrwyr i ddylunio, cyflwyno a gwerthuso darn penodol o ymchwil sy'n gysylltiedig â chadwraeth.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The School of History, Archaeology and Religion enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills.

Teaching methods include lectures, seminars, practical, field trips, and one-to-one tutorials. You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for generating treatment regimes in laboratory sessions where you conserve objects, as well as for contributing to seminars using your own ideas. Laboratory practice is taught using object-based learning techniques and one to one support in designated practical sessions, as all objects you work on are unique. Larger group teaching is in place for instructional classes on equipment use and data interpretation, as well as for lectures.

Sut y caf fy nghefnogi?

A personal tutor will guide you for the duration of your studies. The tutors are available to discuss progress and provide advice and guidance on your academic studies. The School office, located on the 4th Floor of the John Percival Building, is also open every day and can provide advice on how to access university services.

All modules within the course make use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment (VLE) Learning Central, on which you will find course materials, links to related materials and information relating to assessment tasks including, for example, assessment criteria, links to past papers, and guidelines for submitting assessments.

Additional module-specific support is provided by seminar tutors, lecturers and/or module convenors. Students receive close support from conservation staff due to the large amount of contact time they spend with them in laboratory and skill set classes. Consequently, you will get to know your conservation lecturers and tutors very well.

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

 

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Understanding of the key ideas, theories and principles used in conservation and the wider contexts of conservation.
 • How to integrate themes, theories and findings from cognate disciplines into conservation planning, practice and research.
 • Understanding of research methods and scientific thought processes used within conservation and the ethical, cultural, philosophical and management issues that inform their application in practice.
 • Understanding of the structure, properties and decay of metallic, inorganic and organic materials and how this knowledge informs conservation practice.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to critically evaluate existing knowledge, scholarship, standards and guidelines and research in conservation and use this knowledge to reach a balanced judgement about the merits and limitations of conservation procedures.
 • Knowledge and skills to understand, explain and modify conservation processes.
 • The ability to develop evidence based argument to identify and evaluate conservation options, consider a range of methods and approaches and to rationalise decision making processes.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The ability to develop, execute, report and record evidence based strategies for preventive and interventive conservation of historic and archaeological objects.
 • The professional and personal skills, knowledge and experience needed to implement conservation measures ensuring high standards are maintained in professional conservation contexts.
 • The ability to critically evaluate, synthesise and interpret primary and secondary data generated using different methods, using specialist equipment and software where necessary.
 • The ability to work both individually collaboratively and on theoretically informed and empirically-grounded conservation projects that draw on appropriate and relevant research evidence.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • Capacity for problem-solving, evidence based decision making and originality in thinking by using knowledge and skills to tackle familiar and unfamiliar problems.
 • Academic and personal skills such as critical thinking, writing, oral presentations, problem solving, group work, time-management, self-sufficiency, care of the cultural heritage and the use of information technology.
 • The ability to negotiate courses for action and communicate complex information in a variety of formats including reports, oral presentations, conversation, posters and dissertations.
 • The ability to investigate and transfer theory into practice using a range of motor skills, equipment and instrumentation.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2016-17, dywedodd 96% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Cydnabyddir natur alwedigaethol gref y rhaglen yn y proffesiwn cadwraeth ac mae'r ffactor hwn yn rhoi swyddi da i fyfyrwyr cadwraeth. Mae rhai graddedigion cadwraeth yn symud i wneud graddau ymchwil, ac mae llawer yn dewis cymryd MSc neu gymwysterau uwch gyda ni. Mae graddedigion eraill yn defnyddio eu sgiliau trosglwyddadwy helaeth mewn cyfathrebu, datrys problemau, rheoli prosiectau, meddwl yn annibynnol, a theori ac ymarfer gwyddonol i gystadlu'n llwyddiannus iawn mewn ystod eang o feysydd eraill.

Credwn mewn rhoi’r cyfleoedd gorau i’n graddedigion ddod o hyd i gyflogaeth. Rydyn ni’n trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd i’ch helpu chi i nodi eich sgiliau a’ch priodoleddau, ac mae gennym ni ein Swyddog cyflogadwyedd a Lleoliadau’r Gweithle mewnol yn yr Ysgol.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Cadwraethwr
 • Curadur

Lleoliadau

The School of History, Archaeology and Religion has a dedicated Work Placements Officer who supports students with work experience opportunities both in and out of term time, while in the second year of study there is the option to take a credit-bearing module on employability which has placement opportunities.

Students on this degree will be offered support to undertake eight weeks of vacation placement in an approved conservation laboratory in the UK or abroad.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.