Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant (MChem)

 • Côd UCAS: F104
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 4 blwyddyn
 • Modd (astudio): Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Enillwch radd uwch mewn cemeg a phrofiad ymchwil sylweddol mewn labordy diwydiannol ar y cwrs pedair blynedd hwn.

mortarboard

Breintiau graddedigion

Mae graddedigion yn gymwys i dderbyn aelodaeth lawn o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (MRSC), a gallant ymgeisio am deitl Cemegydd Siartredig.

molecule

Cyfleusterau o'r radd flaenaf

Ar ôl cael buddsoddiad o £20 miliwn, mae ein cyfleusterau'n cynnig amgylchedd gwych ar gyfer rhagoriaeth.

microchip

Prosiect ymchwil dros yr haf

Mae cyfleoedd ar gael i chi ymgymryd â phrosiect ymchwil yn ystod misoedd yr haf.

academic-school

Ewch ar daith

Cymerwch olwg ar ein Hysgol a'n cyfleusterau mewn taith dywys 360.

star

Achrediad proffesiynol

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Royal Society of Chemistry logo

This course includes a 9-12 month paid work placement during year three. You will get the opportunity to create valuable contacts and develop transferable skills that will prepare you for a competitive work environment. Our strong links with industry can help you find a placement, in the past our students have completed placements with Dow Chemical Company, GSK, Pfizer and Kodak.

You will develop a solid understanding of the main areas of chemistry before focusing on and area that is interesting or important to you through  a substantial research project worth half the credits of the final year. Plus, you will spend many hours in our labs gaining hands-on experience and developing your research, mathematical and computational skills. 

With more of an emphasis on research than our BSc degrees, backed up with analysis, interpretation and problem solving together with significant opportunities to develop transferrable professional skills, you can acquire all the attributes needed to be a self-sufficient working chemist.

The school is currently going through the Royal Society of Chemistry (RSC) re-accreditation process.

Achrediadau

Maes pwnc: Cemeg

 • academic-schoolYr Ysgol Cemeg
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4023
 • MarkerPlas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT

Gofynion mynediad

AAB-ABB. Rhaid cynnwys Cemeg. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

34-32 yn gyffredinol neu 666-665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Cemeg HL.

DDD-DDM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfleusterau labordy gan gynnwys cemegolion
 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri (blwyddyn ryngosod) Ffi gostyngol Dim
Blwyddyn pedwar £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau blynyddoedd rhyngosod

Yn ystod blwyddyn ryngosod, (e.e. blwyddyn mewn diwydiant, blwyddyn ar leoliad neu flwyddyn dramor), bydd y ffi yn is. Cewch fanylion llawn ar ein tudalennau ffioedd.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme; this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors. You may be required to cover additional costs that are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves. This includes but is not limited to laptop computers, calculators, general stationery, textbooks (assumed to be available in the library), and basic copying/ printing.

Students will be expected to cover additional costs associated with the placement, including travel, subsistence and visa/work permit costs. Students may be required to cover the cost of additional insurance.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Ni fydd angen unrhyw offer penodol arnoch. Byddwn yn rhoi cot labordy, sbectol diogelwch, llyfr nodiadau labordy a phecyn modelu moleciwlaidd ichi wrth ymrestru fel arfer. Mae meddalwedd arlunio cemegol ChemDraw ar gael ar holl gyfrifiaduron y Brifysgol, a byddwch yn gallu ei lawrlwytho i'ch cyfrifiaduron eich hun am ddim.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Each year is made up of modules totalling 120 credits

In year one you take compulsory chemistry modules worth 110 credits, including 30 credits of practical, and an optional module worth 10 credits, which may be in chemistry or any other subject.   

In year two you will take compulsory chemistry modules in various different subject areas, including a 30 credit practical module.

In year three you will take a 9-12 month placement (80 credits) in industry and a compulsory theory module in each branch of the subject across both semesters (40 credits) by distance learning. 

In year four, half the credit comes from a specialised research project in one of the research groups in the school, working alongside PhD students and Post-doctoral workers. Optional modules (6 x 10 credits) are chosen and make up the remainder of the year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Yn y flwyddyn gyntaf ein bwriad yw ennyn eich diddordeb yn y pwnc, a rhoi sylfaen wybodaeth gref i adeiladu arni yn ystod y blynyddoedd sy’n dilyn. Mae ein modiwlau cemeg craidd yn seiliedig ar dri phrif faes pwnc, gan gynnwys rhoi sylw i sgiliau allweddol i gemegwyr. Cânt eu hategu gan ystod o fodiwlau dewisol, sy'n eich galluogi i gael dewis o ran eich astudiaethau ac ehangu’ch profiad.

Gallwch hefyd astudio modiwlau dewisol mewn disgyblaethau megis y gwyddorau biolegol, ffiseg neu ieithoedd modern.

Rhaid i fyfyrwyr gael o leiaf cyfartaledd o 55% yn y flwyddyn gyntaf er mwyn symud ymlaen i flwyddyn 2 y rhaglen MChem. Bydd rhaid i fyfyrwyr sy’n cael cyfartaledd sy’n llai na 55% yn y flwyddyn gyntaf drosglwyddo i'r rhaglen BSc.

Blwyddyn dau

Yn yr ail flwyddyn, mae deunydd craidd yn cael ei ddatblygu'n drylwyr ar draws pob un o'r prif feysydd cemeg drwy fodiwlau gorfodol.
Rhaid i fyfyrwyr gael o leiaf cyfartaledd o 55% yn yr ail flwyddyn er mwyn symud ymlaen i drydedd flwyddyn y rhaglen MChem gyda Blwyddyn ar Leoliad Dramor. Bydd rhaid i fyfyrwyr sy’n cael cyfartaledd sy’n llai na 55% yn yr ail flwyddyn drosglwyddo i raglen BSc. Rhaid i fyfyrwyr gael pob credyd o’r flwyddyn gyntaf a’r ail cyn mynd ar leoliad.
Os yw lleoliad mewn diwydiant yn apelio atoch, bydd angen i chi fynegi diddordeb erbyn dechrau’r ail flwyddyn, a throsglwyddo i'r cwrs MChem Cemeg gyda Blwyddyn ar Leoliad dramor erbyn dechrau’r drydedd flwyddyn. Gallwch drosglwyddo i'r cwrs BSc Cemeg tair blynedd neu’r cwrs MChem Cemeg pedair blynedd ar unrhyw adeg cyn dechrau’r drydedd flwyddyn.

Mae cyfleoedd hefyd i sawl myfyriwr wneud ymchwil dros yr haf yng Nghaerdydd dan oruchwyliaeth staff.

Blwyddyn tri: Blwyddyn Ryngosod

Byddwch yn treulio’r drydedd flwyddyn yn gweithio i gyflogwr lletyol, gan roi profiad gwaith go iawn i chi fel rhan o'r cwrs.

Rydym yn eich annog i edrych am eich darparwr lleoliad eich hun, ond rydym yn rhannu cyfleoedd posibl gyda’n cwmnïau partner sy’n chwilio am fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd yn benodol. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad agos â chi drwy gydol eich lleoliad.

Bydd prosiect ymchwil yn cael ei oruchwylio gan y cyflogwr lletyol ond bydd yn cael ei asesu’n bennaf yng Nghaerdydd a bydd yn rhan sylweddol o'r flwyddyn. Byddwch hefyd yn dilyn nifer o fodiwlau drwy 'ddysgu o bell' mewn cemeg anorganig, organig a ffisegol. Mae hyn yn sicrhau eich bod wedi ymdrin â'r un deunydd craidd â’r myfyrwyr sy'n treulio’u trydedd blwyddyn yng Nghaerdydd.

Blwyddyn pedwar

Mae prosiect ymchwil sylweddol blwyddyn o hyd mewn maes o'ch dewis chi yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu a dangos sgiliau newydd trwy ymchwil. Nid oes modiwlau theori gorfodol yn y bedwaredd flwyddyn ar hyn o bryd, sy’n eich galluogi chi i ddewis y modiwlau sydd ar gael sydd o ddiddordeb i chi.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Chemistry student in laboratory
Lectures are supplemented with practical work in our well-equipped laboratory facilities..

Dysgu ac asesu

We aim to provide an exceptional environment for chemical education and our undergraduate degrees reflect our current research strengths and interests, with final-year projects fully integrated into our research groups. Your course of study has been designed to enable you to realise your maximum potential. We aim to deliver expert teaching and comprehensive pastoral care.

Teaching is undertaken through a series of lectures, tutorials, workshops and practical classes. These are supported by material hosted on Learning Central, the University’s virtual learning environment.

Lectures

One major element of teaching is through lectures, typically 10-12 per week of 50 minutes duration. Subject matter is supported in various ways depending on the topic. This can include slides, computer presentations, handouts and course summaries.

Laboratory work

The second part of teaching involves practical classes, again typically averaging about 10-12 hours each week. In year one the emphasis is on basic techniques and simple but accurate recording of observations. Skills are taught by practical demonstrations and supported by a range of e-learning resources freely available and readily accessible to all students.

Self-testing offers insight into different practical techniques, and the chance to correct mistakes before attending laboratory sessions.

Laboratory work progresses towards substantial experiments that need careful planning, analysis and interpretation of results, as well as professional standard reporting. Practical work provides experience in all the main laboratory procedures and techniques, and is designed to extend your level of proficiency in practical chemistry, preparing you to undertake an independent research project in the final stages of your degree.

Small-group teaching

Small group tutorial classes are given in all years, allowing practice, discussion and analysis of the lecture material, as well as the development of communication skills. Sessions are delivered by three allocated staff members, one specialist in each of the areas of organic, inorganic and physical chemistry. The same three tutors usually remain assigned to each group throughout your degree.

Distance Learning

During the placement year, lectures, learning resources and assessments for theory modules will be provided on-line through the University’s Virtual Learning Environment.

Placement

The placement will be spent working in industry and will include project work accompanied by other tasks assigned by the placement provider.

Research project

All our Chemistry courses have a major element of independent, supervised research. In the final year of the MChem course you will join a research group working in your preferred area of chemistry, and be allocated a topic to investigate. Working under the guidance of an expert in the field, you will present results of your work orally and in writing. In the past, this has led to undergraduates co-authoring published papers.

Sut y caf fy nghefnogi?

Every student has three academic tutors, one of whom also acts as your personal tutor. You will see one of your tutors each week, either as part of a small tutorial group or on a one-to-one basis in a personal tutorial.  All staff operate an open-door policy, meaning you can always approach staff with issues, academic or otherwise.

The School’s industrial placement coordinator will bring relevant placement opportunities to the attention of students. The University Careers and Employability service will provide training and support relating to placement applications.    

You will be given access to a comprehensive handbook appropriate to your year of study, containing details of the School’s procedures and policies.

We make extensive use of the University’s Virtual Learning Environment (Learning Central) to share information. 

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate systematic knowledge and a critical comprehensive understanding of essential facts, concepts, principles and theories relating to the subject area of chemistry. Specifically:

 • Chemical terminology, nomenclature, conventions and units.
 • The structural feature and chemical behaviour of chemical elements and their compounds, including group relationships and trends within the Periodic Table.
 • The principles and procedures used in chemical analysis and the characterisation of chemical compounds, including the application of spectroscopies to the determination of structure and properties of chemical entities.
 • Theories describing structure, bonding, reactivity and chemical change and the relationship between microscopic and bulk properties of matter.
 • The properties and major types of chemical reaction of inorganic, organic, biological, organometallic and coordination compounds.
 • Awareness of major issues at the frontiers of chemical research.
 • Mathematical knowledge in basic algebra and calculus and numerical manipulation appropriate for the analysis and evaluation of chemical problems.
 • Gain knowledge of a specialised project in an industrial placement provider.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • The application of knowledge and understanding of the subject areas identified above to the solution of qualitative and quantitative problems of a familiar and unfamiliar nature.
 • Recognition and analysis of novel problems and strategies, criticise techniques applicable to their own advanced scholarship, and plan strategies for their solution.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate the ability to:

 • Plan and safely carry out standard laboratory procedures for preparation, purification, and analysis of a range of substances, and use appropriate instrumental techniques for their study.
 • Monitor chemical and physical properties or changes across a wide range of chemistry, by observation and measurement, and record, in a systematic and reliable fashion, documentation relating to these events in a manner appropriate for a professional chemist working in an academic or industrial situation.
 • Research, review, plan, design and execute practical investigations, select appropriate procedures from literature and knowledge, and proceed from the problem-recognition stage through to the evaluation and critical appraisal of results with subsequent suggestion of approaches to address shortfalls in current findings.
 • Interpret data derived from laboratory observations and measurements in terms of their current significance and the theory underlying them, to assess their significance and place in context.
 • Present scientific material and arguments clearly and correctly, in writing and orally, to a range of audiences including peer-reviewed chemistry journals, research seminars and colloquia.
 • Demonstrate computational, data-processing skills and electronic searching skills, relating to chemical information, data and the primary literature.
 • Produce written work, give presentations in, and participate in team work in the style and format of the industrial placement provider.

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate the ability to:

 • Communicate orally and in writing.
 • Apply information technology such as word processing, spreadsheets, data-logging and storage, web communication and chemical drawing packages.
 • Interact with other people and engage in team-working.
 • Plan and implement projects working towards a goal relevant to current chemical understanding and/or industrial targets.
 • Independently identify and undertake study needed for continuing professional development

 

Group of students working in laboratory
We encourage group working during our laboratory practicals..

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Mae amrywiaeth o opsiynau o ran gyrfa yn agored i raddedigion cemeg. Mae llawer yn ymuno â’r diwydiant cemegion, tra bo eraill yn mynd i mewn i’r byd academaidd neu at sefydliadau’r llywodraeth. Mae nifer o raddedigion yn defnyddio’r hyfforddiant rhesymegol ac ymarferol a gawson nhw er mwyn mynd i feysydd marchnata, gwerthu, rheoli neu gyllid. Mae newyddiaduraeth wyddonol, cyhoeddi ac addysgu i gyd yn feysydd y gallech fynd i mewn iddynt. Felly hefyd, mae’r sgiliau penodol a gafwyd mewn labordai yn gallu bod yn gam tuag at waith yn y diwydiant gweithgynhyrchu.

Yn 2016/17, roedd 95% o raddedigion yr Ysgol mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio. Roedd cyflogwyr graddedigion MChem yn cynnwys PCI Pharma, Randox, Hazlewoods LLP a Dŵr Cymru Welsh Water.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Gwyddonydd Ymchwil
 • Technolegydd
 • Ymgynghorydd Cyswllt
 • Ymchwilydd PhD
 • Gwyddonydd Fformiwleiddio

Lleoliadau

Students will take a 9-12 month placement in industry during year 3. Industry placements are competitive and cannot be guaranteed. Students who do not secure a placement will transfer to an alternative MChem or BSc Chemistry programme at the end of year 2.

All students on this course will undertake a two semester research project within a Cardiff Chemistry research laboratory in their fourth year.

Finally, there are a variety of opportunities to undertake summer projects in Cardiff under academic staff supervision.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.