Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (MBiol)

 • UCAS code: 6FK9
 • Next intake: September 2022
 • Duration: 5 years
 • Mode: Full time with sandwich year

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.


Entry Year

Why study this course

Mae ein cwrs Meistr integredig mewn Gwyddorau Biolegol gyda Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn ymchwil neu sy'n gobeithio dilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth. Mae'r cwrs gradd pedair blynedd hwn yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr archwilio ffiniau presennol ein gwybodaeth yn eu dewis nhw o faes, ac yn gyfle iddynt hyfforddi mewn uwch-dechnegau ymchwil.

Mae'r cwrs Gwyddorau Biolegol yn rhoi’r dewis a’r hyblygrwydd gorau posibl o ran astudio pob agwedd ar fioleg, gan eich caniatáu i ddewis modiwlau ar draws yr holl amrywiaeth o bynciau mae’r Ysgol yn eu cynnig a theilwra eich gradd i’ch diddordebau eich hun wrth iddyn nhw ddatblygu. Gallwch ddewis canolbwyntio ar agwedd benodol ar fioleg, fel organebau, ecoleg neu’r amgylchedd, neu ddewis cwmpasu amrywiaeth angen o bynciau.

Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn ar leoliad gwaith proffesiynol sy’n berthnasol i’ch gradd. Mae profiad yn dangos y bydd hynny’n gwella llawer ar eich rhagolygon gyrfa wedi hynny.

Mae’r rhaglen yn cyfuno dealltwriaeth wyddonol gyda datblygiad sgiliau academaidd (arfarnu beirniadol, gwerthuso a dadansoddi data) ynghyd â datblygiad sgiliau ymarferol, cyflwyno ac ysgrifenedig mewn cyd-destun gwyddonol. Yn y pen draw, nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sy'n llysgenhadon cyflogadwy, gwybodus, amryddawn a brwdfrydig ar gyfer gwyddoniaeth.

Mae graddedigion Gwyddorau Biolegol diweddar wedi mynd ati i ddilyn gyrfaoedd mewn sefydliadau ymchwil, ymgyngoriaethau amgylcheddol, cwmnïau cyffuriau, y GIG, byd addysg, a llu o yrfaoedd y tu allan i faes bioleg fel bancio a rheoli. Mae nifer sylweddol yn mynd ymlaen i ymgymryd â rhaglenni hyfforddiant Meistr neu PhD.

Distinctive features

 • Enjoy a flexible course structure that enables you to tailor your degree to match your interests and aspirations.
 • Enhance your career prospects and gain professional research experience with a sandwich year placement.
 • Investigate a topic of your choice and develop your skills as a research scientist with an extended project in an active research laboratory.
 • Develop your field research skills with one of our popular project-based field courses. Opt for one of our UK-based courses or choose to travel further afield to locations such as Tobago or Borneo.
 • Experience the excitement of learning in active research environment, with teaching staff who are leading researchers in their field.
 • The School of Biosciences offers access to a wide range of exciting training opportunities with a field centre in Borneo, and strong involvement in Cardiff University research institutes, including Sustainable Places, Water Research, Cancer Stem Cell Research, and Neuroscience and Mental Health.

You may also be interested in the following courses:

 • BSc Biological Sciences with Professional Training Year

 • MBiol Biological Sciences

 • MBiochem Biochemistry with Professional Training Year

Subject area: Gwyddorau Biolegol

 • academic-schoolYsgol y Biowyddorau
 • icon-chatGet in touch
 • Telephone+44 (0)29 2087 4296
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Entry requirements

AAA-AAB. Rhaid cynnwys Bioleg (neu Fioleg Ddynol) neu Gemeg. Bydd angen i chi basio elfen ymarferol wyddoniaeth y Safon Uwch os yw hyn yn rhan o'ch rhaglen astudio.  

Extended/International Project Qualification: Applicants with grade A in the EPQ/IPQ will typically receive an offer one grade lower than the standard A level offer. Please note that any subject specific requirements must still be met.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

36-34 yn gyffredinol neu 666 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn Bioleg neu Cemeg HL.

DDD mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, Gwyddoniaeth Fforensig, neu Reoli Anifeiliaid gyda Rhagoriaeth ym mhob un o'r Unedau Craidd/Gorfodol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Other UK qualifications may also be accepted, often in lieu of A-levels, but subject requirements must be met. If you are offering non-UK qualifications, our qualification equivalences guide should allow you to calculate what kind of offer you are likely to receive.

Please be aware that this is a general guide, and that some programmes may have more detailed or specific entry requirements which will be reflected in your offer.

GCSE

Grade C or grade 4 in GCSE English Language.

IELTS (academic)

At least 6.5 overall with a minimum of 5.5 in each subskill.

TOEFL iBT

At least 90 overall with minimum scores of 17 for writing, 17 for listening, 18 for reading and 20 for speaking.

PTE Academic

At least 62 overall with a minimum of 59 in all communicative skills.

Trinity ISE II/III

II: at least two Distinctions and two Merits.
III: at least a Pass in all components.

Other accepted qualifications

Please visit our English Language requirements page for more information on our other accepted language qualifications.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd C / 4 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.


Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfleusterau labordy gan gynnwys cemegolion
 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Please see our admissions policies for more information about the application process.

Tuition fees

Students from the UK

Year Tuition fee Deposit
Year one £9,000 None
Year two £9,000 None
Year three £9,000 None
Year four £9,000 None
Year five £9,000 None

Students from the EU, EEA and Switzerland

If you are an EU/EEA/Swiss national, unless you qualify for UK fee status, tuition fees will be in line with the fees charged for international students. UKCISA have provided information about Brexit and tuition fees.

Students from the rest of the world (international)

Year Tuition fee Deposit
Year one £23,450 None
Year two £23,450 None
Year three £23,450 None
Year four £23,450 None
Year five £23,450 None

Learn about our tuition fees

Financial support

Financial support may be available to individuals who meet certain criteria. For more information visit our funding section. Please note that these sources of financial support are limited and therefore not everyone who meets the criteria are guaranteed to receive the support.

Costs for sandwich years

During a sandwich year (e.g. year in industry, placement year or year abroad) a lower fee will apply. Full details can be found on our fees pages.

Additional costs

Mae cyrsiau maes sy'n digwydd dramor yn golygu costau ychwanegol – yn bennaf ar gyfer llety a theithio’r myfyrwyr. Rydym yn ymdrechu i gadw'r rhain cyn lleied â phosibl, er enghraifft rydym yn cadw ein Gorsaf Maes a’n staff ein hunain yn Borneo, ac nid yw’r costau hyn yn cael eu hadfer o ffioedd i fyfyrwyr. Rydym hefyd yn cynnig rhai cyrsiau maes ardderchog yng Nghymru nad ydynt yn arwain at gostau ychwanegol.

Ni fyddwn yn codi unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer agweddau eraill ar hyfforddiant, er y gallai rhai gwasanaethau (fel myfyrwyr yn argraffu yn ôl y galw) godi ffi.

Course specific equipment

No specific equipment is required. The University will provide IT facilities (in a communal space), laboratories equipped with specialist equipment, and all specialist software required for the course.

Students are advised to have a personal laptop computer or equivalent.

Accommodation

We have a range of residences to suit your needs and budget. Find out more on our accommodation pages.

Living costs

We’re based in one of the UK’s most affordable cities. Find out more about living costs in Cardiff.

Course structure

Mae'r cwrs MBiol hwn yn un amser llawn dros bum mlynedd academaidd.  Mae'r flwyddyn gyntaf yn cynnwys chwe modiwl 20 credyd, gyda'r tri modiwl 40 credyd yn cael eu haddysgu yn yr ail flwyddyn. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn ar leoliad proffesiynol ac, yn y bedwaredd flwyddyn, mae’r prosiect ymchwil yn cario 30 o gredydau ac yn cael ei wneud ochr yn ochr â thri modiwl 30 credyd. Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn astudio dau fodiwl 20 credyd ac yn cynnal prosiect ymchwil sy'n gyfwerth ag 80 o gredydau.  Er ein bod yn ceisio cynnig cymaint o hyblygrwydd â phosibl wrth wneud ein cyrsiau, gellir cyfyngu ar y dewis o fodiwlau ar sail Gradd Mynediad i sicrhau capasiti ar fodiwlau craidd y mae’n rhaid eu gwneud wrth astudio ar gyfer rhai graddau.

Mae modiwlau blwyddyn un yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial ategol sy’n darparu gwybodaeth ddamcaniaethol gefndir yn ogystal â dosbarthiadau ymarferol. Mae ein cynlluniau gradd amrywiol yn rhannu blwyddyn gyntaf gyffredin, sy’n rhoi sylw i’r holl agweddau ar fiowyddoniaeth ac mae ganddo’r fantais o gynnig hyblygrwydd o ran eich dewis gradd. Mae dosbarthiadau’n rhoi sgiliau TG biolegwyr i fyfyrwyr a dealltwriaeth o ddadansoddi data yn ystadegol, a defnyddir gwaith cwrs i ddatblygu sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig.

Yn yr ail flwyddyn, mae sesiynau ymarferol labordy helaeth yn helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol a’r gallu i werthuso data arbrofol yn feirniadol. Defnyddir aseiniadau a osodwyd a darllen i hyrwyddo dysgu hunangyfeiriedig a dadansoddi llenyddiaeth ymchwil sylfaenol.

Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn ar leoliad gwaith proffesiynol sy’n berthnasol i’ch gradd. Yn ystod y lleoliad hwn byddwch yn ymgymryd â phob agwedd ar ymchwil, gan gynnwys dylunio arbrofol, casglu data a dadansoddi ac, yn olaf, cyflwyno data gan gynhyrchu adroddiad a chyflwyniad prosiect.

Yn y bedwaredd flwyddyn, mae angen astudio llawer mwy annibynnol, ac mae’n rhaid i’r holl fyfyrwyr gynhyrchu adroddiad sylweddol sy’n seiliedig ar ymchwil (labordy, llenyddiaeth, addysgeg, neu ymrwymiad gwyddonol). Cefnogir y darlithoedd a arweinir gan ymchwil gan ddeunydd darllen cyfeiriedig.

Bydd y modiwlau a addysgir yn y flwyddyn olaf yn canolbwyntio ar uwch-dechnegau ymchwil, sgiliau chwilio llenyddiaeth a dadansoddi, trafod a gwerthuso'n feirniadol mewn grwpiau, ynghyd â chynllunio gwaith arbrofol. Bydd modiwl y prosiect ymchwil yn gofyn i chi ymgolli'n llwyr mewn gwaith ymchwil mewn labordy am gyfnod o 6 mis.

The modules shown are an example of the typical curriculum and will be reviewed prior to the 2022/23 academic year. The final modules will be published by September 2022.

Year one

The first year is a common year, covering all aspects of the biosciences. This reflects the increasingly multi-disciplinary nature of bioscience research, and has the added advantage of offering you flexibility of degree choice.

The modern, modular syllabus is delivered through lectures, tutorials, presentations, and practical classes carried out in spacious, well-equipped laboratories. It provides a firm foundation in all the biological disciplines, including biological chemistry, cell biology, microbiology, genetics, evolution, anatomy and physiology, animal and plant biology, and ecology, as well as focusing on developing practical and academic scientific skills. Modules may begin by overlapping with A-level studies, but will soon progress to greater depth and scope.

Year two

The second year allows for more specialisation, and builds on the knowledge and practical skills gained in the first year. There will be a focus on data analysis and scientific communication, as well as advanced laboratory and field techniques. Understanding of experimental design, literature review, statistical analysis and critical analysis skills will act as a foundation for further study in year three.

In year two, you have a choice of 11 available modules, up to a total of 120 Credits, leaving you free to pursue particular areas of interest. Available module topics include, animal diversity and adaptation, genetics, cell biology, biochemistry and ecology and conservation.

Students on the ecology and conservation module will have the opportunity to undertake one of our project-based field courses, which run in a variety of locations both in the UK and abroad.

Year three: Sandwich year

The Professional Training Year (PTY) provides an opportunity for you to spend 9-12 months in an academic, clinical or industrial/commercial research laboratory, or other approved establishment, in order to gain first-hand research experience.

You will undertake different aspects of research, including experimental design, data acquisition and analysis and, finally, data presentation with the production of a project report and presentation.

Our Professional Training Year Coordinators will support you in finding a suitable position that is relevant to your career aspirations, and a tutor will keep in touch and visit you during your placement.

Many placements are in the UK, but we have also had several placements in other locations, particularly in Europe through the EU ‘ERASMUS’ scheme in which Cardiff is a partner, but also including Southeast Asia, South Africa, Germany, Italy and the USA.

Finding a placement is a competitive process and success cannot be guaranteed. However, we have always been successful in placing the vast majority of our Professional Training Year students.

A placement report, written by you, will count towards your final degree assessment.

Year four

Our fourth year curriculum enables you to specialise in more detail within one of the major research themes of the School. This approach immerses you in the research culture of the biosciences, by means of research-driven teaching and a project that allows you to investigate a topic in much greater depth.

Application of core knowledge to the solving of problems and critical evaluation of models, ideas and current debates is a primary focus of the fourth year. This stage of the course will involve an extensive degree of self-directed study in order to develop skills in independent work and lifelong learning, which will help to prepare you for the professional environment.

As well as a 30-credit Advanced Research Techniques module (encompassing bioinformatics training and integrated practical project), you will complete three 30-credit modules (from an almost free choice of 18, excluding advanced human anatomy). Modules cover a range of topics including evolution and adaptation, systems biology and modelling, plant science, biodiversity, synthetic biology, advanced cell biology, bioinformatics and functional genomics, and genes and genomes.

Year five

The final year of the Master’s course consists of an extended project conducted in an active research laboratory, together with further training in advanced research methods and a 'Frontiers in Bioscience' module. Your individual project will be novel and the results may even be complete enough to be published in a scientific journal, contribute to a publication or trigger a whole new avenue of subsequent research. You will be trained and supported in carrying out your project by researchers, helping you to develop your skills as a practical research scientist. The high degree of subject specialisation and knowledge gained during this year will contribute to making you highly employable in both research and commercial bioscience sectors.

The University is committed to providing a wide range of module options where possible, but please be aware that whilst every effort is made to offer choice this may be limited in certain circumstances. This is due to the fact that some modules have limited numbers of places available, which are allocated on a first-come, first-served basis, while others have minimum student numbers required before they will run, to ensure that an appropriate quality of education can be delivered; some modules require students to have already taken particular subjects, and others are core or required on the programme you are taking. Modules may also be limited due to timetable clashes, and although the University works to minimise disruption to choice, we advise you to seek advice from the relevant School on the module choices available.

Learning and assessment

Mae Ysgol y Biowyddorau yn cynnig profiad addysgol sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr yn seiliedig ar ragoriaeth academaidd. Yn anad dim, mae’r profiad addysgol yn cael ei lywio a’i arwain gan ymchwil flaenllaw, ac mae myfyrwyr a chyrff proffesiynol yn ei ganmol i'r cymylau. Rydym yn ceisio cefnogi pob dysgwr mewn diwylliant dysgu cynhwysol.

Ar y cwrs Gwyddorau Biolegol, byddwch yn caffael gwybodaeth graidd a dealltwriaeth drwy gyfrwng darlithoedd, dosbarthiadau ymarferol neu waith maes, seminarau ymchwil, gweithdai a sesiynau tiwtorial. Byddwch yn caffael gwybodaeth a dealltwriaeth ar lefel uwch drwy astudio'n annibynnol, gwaith grŵp a gwaith prosiect.

Disgwylir i fyfyrwyr gynnal astudiaeth annibynnol a disgwylir mwy o annibyniaeth o ran dysgu wrth i'r cwrs fynd rhagddo.

Gall fod elfennau dethol o’r cwrs ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg ac mae myfyrwyr hefyd yn gallu gofyn am diwtor personol sy'n siarad Cymraeg ar gyfer cymorth academaidd a chymorth bugeiliol.

How will I be supported?

Mae pob aelod o’r staff academaidd yn Ysgol y Biowyddorau yn ymchwilwyr profiadol yn eu priod feysydd ac maen nhw’n angerddol am rannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd gyda myfyrwyr.

Bydd y rhyngweithio sylfaenol â staff academaidd yn digwydd yn ystod darlithoedd, sesiynau ymarferol labordai, gweithdai neu sesiynau addysgu grŵp bach (sesiynau tiwtorial). Bydd myfyrwyr hefyd yn cael tiwtor personol a fydd yn cynnig cymorth bugeiliol a chyngor academaidd drwy gydol y cwrs.

Gellir cysylltu â staff darlithio mewn perthynas â sesiynau addysgu neu drwy ebost, ac maen nhw’n gweithredu polisi ‘drws agored’ ar gyfer myfyrwyr ag ymholiadau penodol am ddeunydd cwrs, neu system ar gyfer cadw lle ar gyfer cyfarfod. Hefyd, mae gan bob cynllun gradd gydlynydd cynllun gradd sy'n gallu rhoi cyngor ar faterion academaidd. Mae gan bob blwyddyn astudio gydlynydd blwyddyn a all roi cyngor ar faterion gweinyddol sy'n ymwneud â’r cwrs astudio. Hefyd, mae Swyddfa israddedig hwylus gyda gweinyddwyr cyfeillgar a phrofiadol a all ateb y rhan fwyaf o ymholiadau gweinyddol hefyd.

Adborth
Bydd adborth ar eich astudiaeth, eich gwaith a’ch cynnydd ar sawl ffurf, o sylwadau ysgrifenedig ffurfiol ar eich gwaith a gyflwynwyd i sgyrsiau mwy anffurfiol a chyngor yn ystod dosbarthiadau a sesiynau ymarferol, neu gan eich Tiwtor Personol. Drwy gydol y cwrs, byddwn yn rhoi adborth manwl ar yr holl waith cwrs a asesir. Fel arfer, darperir hyn ar-lein drwy system 'Grademark', sy'n eich galluogi i weld eich adborth yn gyfleus trwy ddyfais tabled neu gyfrifiadur. Byddwch hefyd yn cael cyfle i drafod eich cynnydd academaidd a’ch datblygiad personol gyda'ch Tiwtor Personol, a thrafod papurau arholiad traethawd er mwyn gwella eich perfformiad. Yn ystod y prosiect ymchwil a gwaith ymarferol, cewch adborth ychwanegol yn rheolaidd gan y staff academaidd sy’n eich goruchwylio.

What skills will I practise and develop?

Drwy gydol y cwrs, bydd myfyrwyr yn datblygu cymwyseddau gwyddonol yn ogystal â 'sgiliau cyflogadwyedd' allweddol trosglwyddadwy a fydd yn amhrisiadwy beth bynnag fo eich dewis gyrfa yn y dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • dysgu annibynnol ac astudio hunangyfeiriedig;
 • casglu, trefnu a dadansoddi gwybodaeth i greu dadleuon rhesymegol ac argyhoeddiadol;
 • meddwl yn feirniadol a datrys problemau;
 • cyfathrebu syniadau cymhleth mewn ffordd eglur ac effeithiol (gan ddefnyddio'r holl gyfryngau);
 • gweithio'n effeithiol mewn tîm ac yn unigol;
 • cymwyseddau TG, gan gynnwys pecynnau cyflwyno, graffeg ac ystadegau;
 • perfformio a dehongli dadansoddiadau ystadegol o ddata;
 • rheoli amser yn effeithiol a sgiliau trefnu.

O ganlyniad i ymgysylltu’n llawn â’r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

 • dadansoddi, cyfosod a chrynhoi gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau;
 • trafod y berthynas rhwng strwythur/ffurfiant a swyddogaeth/rheoliad moleciwlau, organelau, celloedd, meinweoedd, organebau a phoblogaethau;
 • cyfathrebu gwybodaeth wyddonol, a gwybodaeth arall, yn effeithiol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd, gan gynnwys y cyhoedd yn gyffredinol, gan ddefnyddio amrywiaeth o fformatau a dulliau;
 • trafod materion cyfredol mewn perthynas ag ymchwil, ymchwiliadau a/neu ddadleuon;
 • cyfosod dadl neu farn, yn seiliedig ar dystiolaeth a data cadarn;
 • pennu dilysrwydd a chywirdeb canlyniadau ystadegol;
 • adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth o rôl ac effaith eiddo deallusol (IP) mewn amgylchedd ymchwil;
 • gweithio'n effeithiol mewn amgylchedd sy'n seiliedig ar grŵp, fel arweinydd ac aelod o dîm;
 • dangos y sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu gydol oes annibynnol (er enghraifft sgiliau trosglwyddadwy gweithio'n annibynnol, rheoli amser, trefnu, menter a gwybodaeth);
 • nodi targedau, a gweithio tuag at y targedau ar gyfer datblygiad personol, datblygiad proffesiynol, datblygiad academaidd a datblygiad gyrfa;
 • dangos sgiliau cynllunio ac arweinyddiaeth ar gyfer gosod, a bodloni, nodau cyraeddadwy yn y gweithle.

Careers and placements

Career prospects

Our integrated master’s degree in Biological Sciences forms an excellent basis for a future career in scientific research. It also gives you the opportunity to develop science-specific and more general transferable skills which will be attractive to a wide range of both scientific and non-scientific employers.

Our Biological Sciences graduates have gone on to a range of exciting and fulfilling careers in a variety of different fields, including molecular biology, conservation, environmental management, pharmaceutical and biological industries, scientific publishing, agro-industry, wildlife management, journalism, public service, and management. A Biological Sciences qualification can also act as a stepping stone to further training in professional areas including teaching, medicine, dentistry, nursing, veterinary science and accounting.

In 2016/17, 93% of the School’s graduates who were available for work reported that they were in employment and/or further study within six months of graduating. Experience has shown that students who have completed a Professional Training Year are particularly well-placed to obtain degree-related employment at the end of their studies.

Placements

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (PTY) sy'n rhoi cyfle i chi dreulio cyfnod o 9-12 mis mewn labordy ymchwil academaidd, clinigol neu ddiwydiannol, neu sefydliad arall wedi’i gymeradwy, er mwyn ennill profiad ymchwil yn uniongyrchol.

Mae nifer o’r lleoliadau yn y DU, ond rydym hefyd wedi cael nifer o leoliadau mewn mannau eraill, yn arbennig yn Ewrop drwy gynllun ‘ERASMUS’ UE y mae Caerdydd yn bartner ynddo, ond hefyd yn cynnwys De-ddwyrain Asia, De Affrica, yr Almaen, yr Eidal ac UDA.

Mae dod o hyd i leoliad yn broses gystadleuol ac ni ellir gwarantu llwyddiant. Caiff y broses ei llywio'n bennaf gan y myfyriwr gan fod y rhan fwyaf o leoliadau yn dibynnu ar ymgeisio a dethol gan bartner cwmni neu sefydliad. Fodd bynnag, rydym yn cynnig cyngor a chymorth, yn ogystal â threfnu cynllun ERASMUS, a hyd yn hyn rydym wedi llwyddo i leoli mwyafrif helaeth o’n myfyrwyr PTY.

Os na fydd lleoliad ar gael, neu eich bod yn newid eich meddwl, gallwch newid o’r radd bum mlynedd gyda PTY i gwrs gradd MBiol Meistr integredig pedair blynedd.

Fieldwork

Direct experience of plants and animals in their natural habitats is an important part of modern biology.

At Cardiff we run an impressive range of field courses to give you essential hands-on experience of modern techniques and practical skills in field biology, such as bird-ringing, microbial analysis, small mammal trapping, pit fall trapping and surveying for bats.

In the second year, students on the Ecology and Conservation module can choose from several specialised, project-based courses that run in a variety of locations throughout the world.

Our field courses typically include Tropical Ecology (Borneo, Malaysia), Marine Ecology (Caribbean and Malaysia), Island Ecology (Wales), River Ecology (Wales) and Woodland Ecology (Wales).

Field courses can on occasion be affected by travel constraints, staff availability or numbers.

Next steps

icon-academic

Open Day visits

Register for information about our 2021 dates
icon-international

International

Learn more about our truly global university.
icon-contact

Get in touch

Contact us for help with any questions you have
icon-pen

How to apply

Find out how to apply for this course

Discover more


HESA data: Copyright Higher Education Statistics Agency Limited 2020. The Higher Education Statistics Agency Limited cannot accept responsibility for any inferences or conclusions derived by third parties from its data. Data is from the latest Graduate Outcomes Survey 2017/18, published by HESA in June 2020.