Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg (BSc)

 • Côd UCAS: F402
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

Archaeology provides a unique perspective as the only subject which deals with all the temporal and spatial dimensions of the human past.  Defined as the study of the human past through its material remains, it studies a very broad range of evidence including landscapes, buildings and monuments; buried material such as artefacts, biological remains, and structures; and written sources. 

Archaeology ranges chronologically from the earliest hominids circa five million years ago to the present day, and geographically across the entire inhabited world. 

The BSc Archaeology honours degree programme will train you in the science of investigation. It addresses the 'big questions' about the human past over the huge periods of time for which there are no written records, so that the forensic skills of the archaeologist are to the fore.

The aims of the BSc Archaeology degree are to:

 • familiarise you with the disciplined and critical study of the past through the work of archaeologists
 • provide you with the expertise to assemble and critically analyse archaeological evidence.
 • provide you with the understanding of how to assemble the varied types of archaeological evidence and, where appropriate, written source material available for the study of these fields,
 • promote critical understanding of the political, social and cultural structures and achievements of past societies.
 • cultivate your archaeological skills and transferable skills, including, the ability to recover, record and assess evidence of widely differing kinds, to make honest and informed judgements, and to express them cogently in speech and writing.

Nodweddion nodedig

Mae’r cynlluniau gradd Archaeoleg yn adnabyddus am eu hehangder daearyddol a chronolegol a'r ystod o ddewis y maent yn ei gynnig.  Fel myfyriwr yn un o brifysgolion Grŵp Russell uchel ei barch, byddwch yn dysgu gyda staff sy'n gwneud ymchwil cyffrous ym maes archaeoleg a hanes, yn ogystal â datblygu technegau arloesol mewn gwaith fforensig, dyddio ac osteoleg.

Maes pwnc: Archaeoleg a chadwraeth

Gofynion mynediad

BBB-BBC

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

31-30 yn gyffredinol neu 665-655 mewn 3 phwnc HL.

DDM-DMM mewn Diploma Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadura, Dyniaethau neu Wyddor Gymdeithasol. Byddwn yn ystyried BTECs mewn pynciau amgen ochr yn ochr â chymwysterau academaidd eraill ac unrhyw brofiad gwaith neu wirfoddolwr perthnasol.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Bydd angen dillad addas (e.e. dillad ac esgidiau addas) ac weithiau llety (e.e. pabell a bag cysgu) ar gyfer teithiau maes a gwaith maes.  Mae gan y Brifysgol arian ar gael i fyfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol o ran prynu’r offer hwn.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

The BSc Archaeology is a three-year degree which provides a level of training, skill and knowledge that is respected within professional archaeology and which serves you well when applying for postgraduate study, for employment in archaeology and the heritage sector, and for employment outside of the discipline.  It offers a huge range of choices which you can tailor to your own interests.  You will study 120 credits of modules in each year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Ym mlwyddyn gyntaf y radd BA Archaeoleg, byddwch yn astudio 80 credyd o fodiwlau mewn Archaeoleg a 40 credyd o bwnc arall o'ch dewis naill ai yn yr Ysgol neu mewn Ysgolion Academaidd eraill sy'n cymryd rhan.

Nod y modiwlau Archaeoleg yw eich cyflwyno i'r technegau a'r dulliau y mae archaeolegwyr yn eu defnyddio, yn ogystal ag archaeoleg cymdeithasau penodol.

Bydd prosiect gwaith maes Blwyddyn Dau yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn yr Ail Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Blwyddyn dau

Addysgir blynyddoedd dau a thri gyda'i gilydd fel 'Rhan Dau' a chynigir modiwlau bob yn ail flwyddyn.  Dros y ddwy flynedd, mae'n rhaid i chi gwblhau 240 credyd o fodiwlau, gyda 70 credyd ohonynt yn cynnwys gofynion craidd. Rhaid i o leiaf 70 yn rhagor gynnwys modiwlau gwyddoniaeth archeolegol, a daw 60-100 o gredydau o ystod eang o fodiwlau, pwnc neu dechneg benodol ym maes Archaeoleg a Hanes yr Henfyd. Mae hyn yn cynnig llawer iawn o hyblygrwydd i chi ddilyn y pynciau y mae gennych ddiddordeb mawr ynddynt.

Wrth astudio'r cwrs hwn gallwch gymryd hyd at 40 credyd o Ysgol Academaidd arall (yn amodol ar gael sêl bendith y Bwrdd Astudiaethau). 

Ym Mlwyddyn Dau, byddwch yn dilyn y modiwl Astudiaeth Annibynnol Archaeolegol ac ym Mlwyddyn Tri mae gennych yr opsiwn o gymryd y modiwl Traethawd Hir Archaeoleg.  Yn y naill fodiwl cewch gyfle i ddilyn eich diddordebau arbennig eich hun. 

Bydd prosiect gwaith maes Blwyddyn Tri yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd yr ail flwyddyn, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn y Drydedd Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Blwyddyn tri

Addysgir blynyddoedd dau a thri gyda'i gilydd fel 'Rhan Dau' a chynigir modiwlau bob yn ail flwyddyn.  Dros y ddwy flynedd, mae'n rhaid i chi gwblhau 240 credyd o fodiwlau, gyda 70 credyd ohonynt yn cynnwys gofynion craidd. Rhaid i o leiaf 70 yn rhagor gynnwys modiwlau gwyddoniaeth archeolegol, a daw 60-100 o gredydau o ystod eang o fodiwlau, pwnc neu dechneg benodol ym maes Archaeoleg a Hanes yr Henfyd. Mae hyn yn cynnig llawer iawn o hyblygrwydd i chi ddilyn y pynciau y mae gennych ddiddordeb mawr ynddynt.

Wrth astudio'r cwrs hwn gallwch gymryd hyd at 40 credyd o Ysgol Academaidd arall (yn amodol ar gael sêl bendith y Bwrdd Astudiaethau). 

Ym Mlwyddyn Dau, byddwch yn dilyn y modiwl Astudiaeth Annibynnol Archaeolegol ac ym Mlwyddyn Tri mae gennych yr opsiwn o gymryd y modiwl Traethawd Hir Archaeoleg.  Yn y naill fodiwl cewch gyfle i ddilyn eich diddordebau arbennig eich hun. 

Bydd prosiect gwaith maes Blwyddyn Tri yn cael ei wneud yn yr haf ar ddiwedd yr ail flwyddyn, er ei fod yn cael ei gredydu i Semester yr Hydref yn y Drydedd Flwyddyn.  Caiff y prosiect ei addysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio..

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

The School of History, Archaeology and Religion enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills.

Teaching methods include lectures, seminars, practicals, field trips, and one-to-one tutorials. You will also undertake independent study and research, with guidance from tutors.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping you to carry out independent research for the seminars and to develop your own ideas.  Seminars provide an opportunity for you to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment.

Seminars usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. They offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field.

Archaeological skills are promoted through a range of designed practicals and direct participation on fieldwork projects, including excavation, surveys, post-excavation programmes and curatorial projects in museums.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

28%

Astudio annibynnol dan arweiniad

72%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

33%

Astudio annibynnol dan arweiniad

67%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

All modules make extensive use of Cardiff University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access course materials and links to related reading and online resources. In addition to the main University libraries, you will have access to the Sheila White Library, which contains additional copies of books on Greek and Roman history and culture.

You will be assigned a Personal Tutor, who is able to advise you on academic and pastoral matters in a confidential and informal manner. Personal Tutors meet with you regularly to discuss progress and provide advice and guidance, and are available for consultation at other times as needed. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are made available through a structured programme of Personal Development Planning and through scheduled meetings with Personal Tutors.

Feedback

Formative feedback is provided during seminars, essay tutorials, laboratories and fieldwork placements. Feedback is also provided via written work proformas and exam mark returns.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

37%

Arholiadau ymarferol

12%

Gwaith cwrs

52%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

16%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

76%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

8%

Arholiadau ymarferol

11%

Gwaith cwrs

81%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Archaeology combines a range of practical and research skills that encourage you to develop a range of discipline-specific skills that employer’s value. You will learn to assess critically a body of knowledge, to develop hypotheses, test them against qualitative and quantitative evidence, and present conclusions both in writing and orally. You will learn to work both independently and as part of a team.

Transferable Skills

 • Generation of coherent strategies and propositions in response to complex situations.
 • Structuring and writing reports of appropriate length on set questions and research topics.
 • Effective communication of ideas and arguments in oral and written presentations.
 • Organised and efficient working practices – individually as well as in a team.
 • Utilisation of information from a variety of resources, including libraries and the internet.
 • Employment of Information Technology e.g. spatial technologies (including GIS), visualization, data management, archaeological prospecting, modelling, social media, digital film and audio.
 • Rigorous and professional practices: able to take initiatives and accept significant responsibility within organisations.
 • Evidence based critical thinking

You can enhance your communications skills by working with schools, museums, businesses and community groups as part of our innovative public engagement activities. 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

Yn 2016-17, dywedodd 96% o raddedigion yr Ysgol oedd ar gael i weithio eu bod mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae gradd mewn archeoleg yn cynrychioli ffordd heriol, ddiddorol a chyffrous i baratoi ar gyfer y dyfodol.

Yn eich cwrs archaeoleg byddwch yn gweithio yn rhan o dîm yn y maes ac yn y labordy; byddwch yn ymchwilio i syniadau, yn ffurfio barn ac yn eu cyflwyno yn eich termau eich hun; byddwch yn datblygu eich ysgrifennu i fynd i'r afael ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd; byddwch yn defnyddio ystod o raglenni meddalwedd ac yn datblygu ystod eang o sgiliau ymarferol. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy hyn o fudd yn eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae ein graddedigion wedi mynd i weithio mewn newyddiaduraeth, bancio, cyllid, addysgu ac amrywiaeth eang o feysydd eraill. Rydyn ni’n trefnu gweithdai rhyngweithiol gyda'r gwasanaeth gyrfaoedd i helpu myfyrwyr nodi eu sgiliau a’u priodoleddau ac mae gan yr Ysgol ein Swyddog Cyflogadwyedd a Phartneriaethau’r Gweithle mewnol ein hunain. Mae llawer o'n graddedigion wedi mynd ymlaen i broffesiynau sy'n gwneud defnydd uniongyrchol o’u harbenigedd academaidd ond mae’r rhan fwyaf yn cystadlu yn llwyddiannus iawn mewn amrywiaeth eang o feysydd eraill.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Archeolegydd Maes
 • Darlithydd
 • Cadwraethwr Treftadaeth

Lleoliadau

We offer workplace experience to you through our four-week, funded excavation, museum and heritage work placements at the end of the first and second year.

You are also encouraged and financially supported to attend fieldwork placements abroad. As an Archaeology student you are also encouraged to take advantage of the Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP) which provides summer placements for undergraduates in the University research environment. CUROP offers a stipend to support a student on a placement of up to eight weeks duration, working with supervision on staff-defined research projects.

There are also opportunities to work with heritage industry professionals (e.g. Cadw) as part of fieldwork placements or the Heritage Communication module and to gain further experience in working with the public of all ages via a range of initiatives (e.g. the Guerilla Archaeology outreach group, the CAER heritage project and the Share With Schools scheme).

Finally, there are weekly research seminars with international guest speakers, a student Archaeology Society and a range of other events (e.g. conferences, Bushcraft weekends).

Gwaith maes

Gwneir prosiectau gwaith maes blynyddoedd dau a tri yn ystod yr haf cyn y blynyddoedd academaidd blaenorol hynny.  Caiff y prosiectau gwaith maes eu haddysgu drwy bedair wythnos o gyfranogiad myfyrwyr ar waith archaeolegol fel cloddio, arolygon maes, prosiectau curadurol amgueddfa neu unrhyw weithgareddau mewn labordy yn dilyn cloddio.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.